Đề xuất

Định Nghĩa American Callable Bond / Trái Phiếu Có Thể Thu Hồi Kiểu Mỹ Là Gì? - Xem 0

Định Nghĩa Monthly Debit Ordinary (Mdo) Policy / Đơn Bảo Hiểm Đóng Phí Tháng Tại Nhà Là Gì? - Xem 0

Định Nghĩa Audited Circulation / Lượng Lưu Hành Đã Được Kiểm Tra Của Các Phương Tiện Truyền Thông In Ấn Là Gì? - Xem 0

Định Nghĩa Direct Financing / Sự Cấp Vốn Trực Tiếp Là Gì? - Xem 0

Gia Vang 18K Da Nang - Xem 14,652

Tu Gia Ngoai Te Ngay Hom Nay - Xem 11,484

Giá Vàng Giá Đô Ngày Hôm Nay - Xem 13,068

Định Nghĩa Co-Opeartive Housing Associtaion / Hợp Tác Xã Xây Dựng Nha Ở Là Gì? - Xem 0

Gia Vang Bon So Chin Ngay Hom Nay - Xem 12,375

Định Nghĩa Security / An Toàn; Chứng Khoán; Sự Bảo Đảm Là Gì? - Xem 0

Định Nghĩa Output Tax / Thuế Sản Lượng Là Gì?, Định Nghĩa Other Things Equal (Micro Econ) / Các Điều Kiện Khác Giữ Nguyên/không Đổi (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Registration / Ngày Đăng Ký Chứng Từ Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Presentation / Ngày Trình Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Postmark / Ngày Đóng Dấu Bưu Điện Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Posting / Ngày Gửi Bưu Điện Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Payment / Ngày Trả Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Orphan Drug / Thuốc Đơn Lẻ; Loại Thuốc Trị Một Loại Bệnh Chỉ Có Ít Người Bị Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Loading / Ngày Chất Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Confrontation / Sự Chạm Trán; Sự Đương Đầu, Sự Đối Chất; Sự Đối Chiến Là Gì?, Định Nghĩa Confucius Thoughts / Tư Tưởng Nho Gia, Khổng Giáo Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Letter Of Credit / Ngày Đáo Hạn, Ngày Trả Tiền (Của Kỳ Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Conformity Of The Goods / Sự Phù Hợp Của Hàng Hóa ( Đối Với Hợp Đồng) Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Landing / Ngày Dỡ (Hàng) Lên Bờ Là Gì?, Định Nghĩa Origin / Điểm Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Completion / Ngày Tháng Hoàn Thành Là Gì?, Định Nghĩa Conflicting Evidence / ( Những) Chứng Cớ Mâu Thuẫn Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Draft / Ngày Của Hối Phiếu, Ngày Ký Phát Hối Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Conflict Rules / Luật Lệ Xung Đột Là Gì?, Định Nghĩa Origin Principle / Nguyên Tắc Xuất Xứ Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Dispatch / Ngày Gửi Bưu Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Organizational Architecture / Kiến Trúc Tổ Chức Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Discharge / Ngày Dỡ Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Conflict Of Laws / ( Sự ) Xung Đột Luật Pháp Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Departure / Ngày Khởi Hàng Tàu Là Gì?, Định Nghĩa Conflict Of Interest / [ Mỹ] Sự Xung Đột Lợi Ích; Sự Tranh Chấp Quyền Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Delivery / Ngày Giao Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Conflict / Xung Đột, Đối Lập, Mâu Thuẫn. Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Contract / Ngày Ký Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Confiscation / Sự Tịch Thu; Sự Sung Công Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Completion Of Discharge / Ngày Tháng Hoàn Thành Việc Dỡ Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Confiscated Goods / Hàng Tịch Thu; Hàng Sung Công Là Gì?, Định Nghĩa Confiscate / Tịch Thu; Sung Công Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Certification / Ngày Chứng Thực Là Gì?, Định Nghĩa Organization Money Market / Thị Trường Tiền Tệ Có Tổ Chức Là Gì?, Định Nghĩa Confirming Order / Giấy Xác Nhận; Giấy Bảo Chi ( Xác Nhận Trả) Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Birth / Ngày Tháng Năm Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Bill Of Lading / Ngày Tháng Của Vận Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Confirming Bank / Ngân Hàng Xác Nhận, Ngân Hàng Bảo Chi Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Balance Sheet / Ngày Tháng Của Bảng Tổng Kết Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Confirmed / Đã Xác Nhận; Đã Xác Nhận Trả (Bảo Chi) Là Gì?, Định Nghĩa Date Of B/l / Date Of Bill Of Lading Là Gì?, Định Nghĩa Confirmed Irrevocable Letter Or Credit / Thư Tín Dụng Không Hủy Ngang Có Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Arrival / Ngày Đến Của Tàu, Hàng Hóa… Là Gì?, Định Nghĩa Confirmed Booking / Sự Giữ Chỗ Trước Khẳng Định Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Acquisition / Ngày Mua, Ngày Sở Hữu Được Là Gì?, Định Nghĩa Confirming House / Hãng Đại Lý Mua Hàng, Hãng Đại Lý Xác Nhận ( Của Anh) Là Gì?, Định Nghĩa Confirmatory Sample / Hàng Mẫu Để Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Date Of Acceptance / Ngày Tháng Nhận Trả (Hối Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Confirmatory Note / Phiếu Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation / Sự Xác Nhận; Giấy Xác Nhận (Ký Kết Hợp Đồng), Sự Phê Chuẩn; Sự Chuẩn Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Ordinary Scale Of Remuneration / Vốn Cổ Phần Thưởng Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Receipt / Giấy Xác Nhận Đã Nhận Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Purchase / Giấy Xác Nhận Mua Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Ordinary Demand Curve (Micro Econ) / Đường Cầu Thông Thường (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Price / Sự Xác Nhận Giá; Giấy Xác Nhận Giá Là Gì?, Định Nghĩa Option Money / Tiền Quyền Chọn; Tiền Tăng Ngạch; Tiền Bù; Tiền Các (Tiền Trả Cho Quyền Chọn Trong Việc Mua Bán Chứng Khoán) Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Order / Giấy Xác Nhận Đơn Đặt Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Option On Debt Instruments / Quyền Chọn Mua Bán Công Cụ Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Declaration / Giấy Xác Nhận Lời Khai Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Cable / [ Anh] Giấy Chứng Thực Điện Báo Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Commission / Lệ Phí Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Confirm / Xác Nhận; Chứng Thực, Bảo Chi (Xác Nhận Trả), Củng Cố; Phê Chuẩn ( Một Điều Ước); Chuẩn Nhận (Một Tờ Trình), Hợp Thức Hóa; Xác Nhận Sự Hữu Hiệu ( Của Một Cuộc Tuyển Cử) Là Gì?, Định Nghĩa Configure / Cấu Hình Là Gì?, Định Nghĩa Option On Interest Rate Futures / Quyền Chọn Mua Hoặc Bán Hợp Đồng Kỳ Hạn Lãi Suất Là Gì?, Định Nghĩa Confirmation Of Sales / Giấy Xác Nhận Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Configuration / Hình Thể, Hình Dạng, Cấu Hình Là Gì?, Định Nghĩa Conference Table / Bàn Hội Nghị Là Gì?, Định Nghĩa Date In Charge / Ngày Bắt Đầu Tính Tiền (Nơi Đặt Bảng Quảng Cáo) Là Gì?, Định Nghĩa Conference Room / Phòng Hội Nghị, Hội Trường Là Gì?, Định Nghĩa Optimization Assumption / Giả Định Tối Ưu Hóa: Là Gì?, Định Nghĩa Date For Performance / Ngày Tháng Thực Hiện; Ngày Thi Hành Là Gì?, Định Nghĩa Conference Operations Branch / Ngành Tổ Chức Hội Nghị Là Gì?, Định Nghĩa Date Draft / Hối Phiếu Có Định Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Conference For Pacific Trade And Development / Hội Nghị Về Thương Mại Và Phát Triển Khu Vực Thái Bình Dương Là Gì?, Định Nghĩa Opportunity Cost Of Education / Chi Phí Cơ Hội Của Giáo Dục Là Gì?, Định Nghĩa Conference Call / Hội Nghị Điện Thoại Là Gì?, Định Nghĩa Date Commend / Ngày Khởi Đầu Là Gì?, Định Nghĩa Conference Board ( The…) / [Mỹ] Ủy Ban Hội Nghị Thường Niên Các Nhà Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Date Closing / Ngày Kết Toán, Ngày Khóa Sổ Là Gì?, Định Nghĩa Conference Agenda / Chương Trình Hội Nghị Là Gì?, Định Nghĩa Database Management / (Sự) Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confederation Of Trade Unions / Liên Minh Nghiệp Đoàn Là Gì?, Định Nghĩa Oversea Private Investment Corporation (Opic) / Công Ty Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại Là Gì?, Định Nghĩa Conference Delegate / Đại Biểu Dự Hội Nghị Là Gì?, Định Nghĩa Database Dictionary / Từ Điển Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confidential / Bảo Mật Là Gì?, Định Nghĩa Data User / Ngày Sử Dụng Dữ Liệu (Trong Máy Tính) Là Gì?, Định Nghĩa Confidentiality Clause / Điều Khoản Bảo Mật Là Gì?, Định Nghĩa Data Transmission / Sự Chuyển Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confidential Secretary / Thư Ký Riêng, Thư Ký Đặc Biệt Là Gì?, Định Nghĩa Data Sheet / Bảng Dữ Liệu, Lý Lịch (Hàng Hóa) Là Gì?, Định Nghĩa Data Set / Tập Hợp Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confidential Letter / Thư Riêng, Thư Mật, Mật Thư Là Gì?, Định Nghĩa Confidential Clerk / Nhân Viên Tin Cẩn Là Gì?, Định Nghĩa Data Phone / Điện Thoại Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confidence Limits / Giới Hạn Tin Cậy Là Gì?, Định Nghĩa Data Not Of Available / Không Có Dữ Liệu (Thống Kê) Là Gì?, Định Nghĩa Confidence Level / Mức Tin Cậy Là Gì?, Định Nghĩa Confidence Game / Sự Bội Tín, Hành Động Lừa Đảo Là Gì?, Định Nghĩa Data Name / Tên Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Confidence Coefficient / Hệ Số Tin Cậy Là Gì?, Định Nghĩa Data Protection / (Sự) Bảo Vệ Dữ Liệu (Trong Máy Vi Tính) Là Gì?, Định Nghĩa Operational Lag / Độ Trễ Vận Hành Là Gì?, Định Nghĩa Data Handbook / Sổ Tay Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditions Of The Market / Tình Hình Của Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Conditions Of Sale / Điều Kiện Bán Là Gì?, Định Nghĩa Conditions Of Carriage / Điều Kiện Vận Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Data File / Tệp Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditions Of (A) Contract / Điều Kiện Của Một Hợp Đồng, Điều Kiện Sách Là Gì?, Định Nghĩa Open-End Questionnaire / Bảng Câu Hỏi Mở (Dùng Trong Việc Nghiên Cứu Tiếp Thị) Là Gì?, Định Nghĩa Data Entry / Sự Nhập Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditioning / Việc Điều Hòa ( Không Khí) Là Gì?, Định Nghĩa Conditionality / Yêu Cầu Đặt Ra Bởi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (Imf) Là Gì?, Định Nghĩa Open-End Mortgage / (Sự) Thế Chấp Không Có Kì Hạn Hoàn Tiền Cố Định; Hợp Đồng Thế Chấp Không Kỳ Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Conditioned Reflexes / (Những) Phản Ứng Có Điều Kiện (Của Người Tiêu Dùng) Là Gì?, Định Nghĩa Data Entry Keyboard / Bàn Phím Nhập Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Will / Di Chúc Có Kèm Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa One-Floor Transactions / (Những) Giao Dịch Tại Sàn (Sở Giao Dịch) Là Gì?, Định Nghĩa Data Entry Key / Phím Nhập Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Value / Giá Trị Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Undertaking / Sự Cam Kết Có Điều Kiện, Sự Đảm Nhận Trách Nhiệm Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Data Block Address / Địa Chỉ Khối Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Data Cartridge / Hộp Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Sale / Sự Bán Có Điều Kiện, Sự Bán Thu Tiền Từng Đợt Là Gì?, Định Nghĩa Data Block / Khối Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Probability (Math/stat/econom) / Xác Suất Có Điều Kiện (Toán/ Thống Kê/kinh Tế Lượng) Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Payment / (Sự) Trả Tiền Có Điền Kiện Là Gì?, Định Nghĩa On – Budget / Ngân Sách Thông Thường Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Order / Đơn Đặt Hàng Có Điều Kiện, Lệnh Trả Tiền Có Điều Kiện (Của Ngân Hàng Gửi) Là Gì?, Định Nghĩa Data Analysis / Phân Tích Dữ Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Offer / Giá Chào Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Open Account / Giao Dịch Ghi Sổ; Tài Khoản Ghi Nợ; Ghi Sổ; Tài Khoản Mua Bán Chịu; Tài Khoản Chưa Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Most-Favoured-Nation Treatment / (Sự ) Đãi Ngộ Tối Huệ Quốc Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Most-Favored-Nation Clause / Điều Khoản Tối Huệ Quốc Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Loan / Khoản Cho Vay Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Liquidation / Thanh Lý Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Liability / Sự Nhận Lãnh Trách Nhiệm Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Legacy / (Sự) Tặng Di Sản Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Guaranty / (Sự) Đảm Bảo Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa On Her (His) Majesty’S Service / Công Văn Của Chính Phủ Anh (= Miễn Cước Bưu Điện) Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Acceptance / Chấp Nhận Có Điều Kiện(Giá Chào); Sự Nhận Trả (Hối Phiếu) Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Bill Of Sale / Giấy Bán Có Điều Kiện; Hợp Đồng Bán Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Bond / Trái Phiếu Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Contraband / Buôn Lậu Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Delivery / Giao Hàng Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Endorsement / Giao Hậu Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Export / Xuất Khẩu Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Financing / Cấp Vốn, Tài Trợ Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Oligopoly (Macro Econ) / Độc Quyền Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Oligopolistic Market / Thị Trường Độc Quyền Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Mark / Ký Mã Hiệu Hàng Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Trade / Nghề Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Dark Exchange / Ngoại Hối Chợ Đen Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Free Entry / Điều Kiện Nhập Khẩu Tự Do Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Grant / Điều Kiện Nhượng Lại Là Gì?, Định Nghĩa Data Acquisition / (Sự) Thu Nhập Dữ Liệu, Số Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Pure Condition / Tình Hình Cạnh Tranh Thuần Túy (Hoàn Hảo) Là Gì?, Định Nghĩa Condition Precedent / Điều Kiện Tiên Quyêt; Điều Kiện Đình Chỉ; Điều Kiện Phát Sinh Nghĩa Vụ Là Gì?, Định Nghĩa On Arrival / Với Điều Kiện Khi Hàng Đến Nơi Là Gì?, Định Nghĩa Condition Subsequence / Điều Kiện (Giải Ước) Đến Sau, Tiếp Theo; Điều Kiện Bổ Sung Sau; Điều Kiện Chấm Dứt Nghĩa Vụ Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Eligibility / Điều Kiện Tiếp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Oligopolistic Market Control / Kiểm Soát Thị Trường Độc Quyền Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Condensed Statement / Bảng Báo Cáo Giản Lược Là Gì?, Định Nghĩa Condensed Balance Sheet / Bảng Tổng Kết Tài Sản Giản Lược, Cô Đọng Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Average / Điều Kiện Phân Chia (Số Thiệt Hại) Theo Tỷ Lệ Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of A Loan / Điều Kiện Của Một Khoản Cho Vay Là Gì?, Định Nghĩa Condition Of Asset / Tình Trạng Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Drugs Clause / Điều Khoản Về Dược Liệu Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Goods Note / Giấy Chứng Nhận Hàng Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Cargo List / Bảng Kê Hàng Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Concurrent Tenant / Người Cùng Thuê Nhà (Người Thuê Nhà Chung) Là Gì?, Định Nghĩa Dangerous Article / Hạng Mục Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Concurrent With Discharge / (Vận Phí) Trả Cùng Lúc Với Việc Dở Dang Là Gì?, Định Nghĩa Concurrent Negligence / Sự Sơ Suất Đồng Thời (Của Các Bên Đương Sự) Là Gì?, Định Nghĩa Concurrent Insurance / Bảo Hiểm Đồng Thời Là Gì?, Định Nghĩa Concurrence Between Delivery And Payment / Giao Hàng Và Trả Tiền Đồng Thời Là Gì?, Định Nghĩa Danger Zone / Khu Vực Nguy Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Off-The-Peg Research / (Việc) Nghiên Cứ Thị Trường Trên Dữ Liệu Có Sẵn Là Gì?, Định Nghĩa Conclusive Force / Sức Thuyết Phục Là Gì?, Định Nghĩa Conclusive Evidence / Bằng Chứng Tuyệt Đối; Bằng Chứng Xác Thực; Bằng Chứng Quyết Định Là Gì?, Định Nghĩa Conclusion Of The Contract / (Sự ) Ký Kết, (Thành Lập) Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Conclusion Of Business / Kết Thúc Giao Dịch Là Gì?, Định Nghĩa Conclude A Contract (To…) / Ký Kết Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Conclude A Bargain (To…) / Kết Thúc Một Cuộc Giao Dịch ( Tiến Tới Ký Kết Hợp Đồng) Là Gì?, Định Nghĩa Conclude A Agreement (To…) / Ký Kết Hiệp Định, Hiệp Ước Là Gì?, Định Nghĩa Conciliator / Người Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Off-The-Job Training / Đào Tạo Ngoài Xí Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Conciliation Proceedings / Thủ Tục Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Off-The-Book Quotation / Giá Bí Mật; Giá Chợ Đen; Giá Giao Dịch Ngoài Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Conciliation Officer / (Anh) Viên Chức Hào Giải Là Gì?, Định Nghĩa Off-The-Book Loan / Khoản Cho Vay Ngoài Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Conciliation Court / Tòa Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Conciliation Committee / Ủy Ban Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Conciliation Board / (Anh) Hội Đồng Hòa Giải; Ủy Ban Trọng Tài Là Gì?, Định Nghĩa Off-The-Book Deal / Giao Dịch Bí Mật; Giao Dịch Chợ Đen; Giao Dịch Ngoài Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Concessive Agreement / Hợp Đồng Nhượng Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Concessionary Price (Micro Econ) / Giá Ưu Đãi ( Kinh Tế Vĩ Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Offshore Financial Centre / Trung Tâm Tài Chính Hải Ngoại Là Gì?, Định Nghĩa Offshore Assembly Provisions / Các Điều Khoản Về Lắp Ráp Ở Nước Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Official Exchange Rate / Tỷ Giá Hối Đoái Chính Thức; Hối Suất Chính Thức; Tỉ Giá Chính Thức Là Gì?, Định Nghĩa Danger Signal / Tín Hiệu Báo Động Là Gì?, Định Nghĩa Ocean Disposal / Thải Ngoài Khơi (Các Chất Thải Phóng Xạ) Là Gì?, Định Nghĩa Ocean Dumping Legislation / Luật Nhấn Chìm Chất Thải Ở Đại Dương Là Gì?, Định Nghĩa Obligatory Annual Contribution / Hội Phí Phải Đóng Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Object-Oriented Programming / Lập Trình Định Hướng Đối Tượng Là Gì?, Định Nghĩa Objective(S) Of Economic Policy / (Các) Mục Tiêu Của Chính Sách Kinh Tế Là Gì?, Định Nghĩa Object Value / Giá Trị Khách Quan Là Gì?, Định Nghĩa Object Use Value / Mức Hiệu Dụng Khách Quan Là Gì?, Định Nghĩa Object Tax / Thuế Đối Vật; Thuế Chuyên Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Object Research / Nghiên Cứu Mục Tiêu Là Gì?, Định Nghĩa Damages Suit / Kiện Tụng Đòi Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì?, Định Nghĩa Object Of Pricing Policy / Mục Tiêu Của Chính Sách Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Object Of Expenditure / Mục Tiêu Chi Phí Là Gì?, Định Nghĩa Damages / Sự Bồi Thường Thiệt Hại, Tiền Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì?, Định Nghĩa Damages For Detention / Phí Thiệt Hại Do Lưu Lâu Là Gì?, Định Nghĩa Damages For Delay / Sự Bồi Thường Thiệt Hại Do Chậm Trễ Là Gì?, Định Nghĩa Damages For Breach Of Contract / Tiền Bồi Thường Vi Phạm Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Damages Claim / (Sự) Đòi Bồi Thường Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Object Gap / Khoảng Cách Khách Quan Là Gì?, Định Nghĩa Object Of An Contract / Đối Tượng Của Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Damaged At Large / Tiền Bồi Thường Thiệt Hại Do Tòa Phán Quyết (Không Do Nguyên Cáo Đề Xuất) Là Gì?, Định Nghĩa Object Of Taxation / Đối Tượng Đánh Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Damaged Value / Giá Trị Trong Tình Trạng Hư Hỏng (Sau Khi Bị Thiệt Hại) Là Gì?, Định Nghĩa Object Of Pledge / Vật Cầm Cố Là Gì?, Định Nghĩa Object Of International Law / Khách Thể Của Luật Quốc Tế Là Gì?, Định Nghĩa Damaged Market Value / Giá Thị Trường Của Hàng Bị Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Object Insured / Đối Tượng Được Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Damaged In Transit / Bị Tổn Thất Trên Đường Vận Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Object Budgeting / Lập Ngân Sách Theo Mục Tiêu Là Gì?, Định Nghĩa Damaged Goods / Hàng Hóa Bị Thấm Nước, Tổn Thất, Hư Hao Là Gì?, Định Nghĩa Damage Through Contact With Other / Tổn Thất Vì Tiếp Xúc Với Những Hàng Hóa Khác Là Gì?, Định Nghĩa “Open Here” / “Góc Mở”; Mở Chỗ Này” Là Gì?, Định Nghĩa Damage Surveyor / Nhân Viên Giám Định Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Damage Survey / Điều Tra Về Thiệt Hại, Giám Định Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Damage Report / Báo Cáo Giám Định (Tổn Thất), Báo Cáo Tổn Thất (Đường Biển) Là Gì?, Định Nghĩa Damage Liability / Trách Nhiệm (Dân Sự) Đối Với Những Thiệt Hại Đã Gây Ra Là Gì?, Định Nghĩa Null And Vold (Hợp Đồng …) / Không Có Hiệu Lực; Vô Hiệu; Hủy Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Damage Insurance / Bảo Hiểm Thiệt Hại Là Gì?, Định Nghĩa Damage Inspection / (Sự) Kiểm Tra Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Dairy In Transit / Tổn Thất Trên Đường; Tổn Thất Trong Khi Vận Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Notice Of Assessment To Fax / Giấy Báo Nộp Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Dairy-Produce / Sản Phẩm Từ Sữa Là Gì?, Định Nghĩa Dairy-Farming / Nghề Nuôi Sữa Là Gì?, Định Nghĩa Notes In Small Denomination / (Những) Giấy Bạc Số Tiền Nhỏ, Giá Trị Nhỏ Là Gì?, Định Nghĩa Dairy Industry / Công Nghiệp Sữa Là Gì?, Định Nghĩa Not Transhipment Permitted / Không Được Chuyển Sang Tàu Khác Là Gì?, Định Nghĩa Dairy (Farm) / Trại Sản Xuất Bơ Sữa Là Gì?, Định Nghĩa Daily Wage / Lương Ngày; Lương Công Nhật Là Gì?, Định Nghĩa North – South Trade Models / Mô Hình Thương Mại Bắc – Nam Là Gì?, Định Nghĩa Northward / Hướng Bắc, Về Phương Bắc Là Gì?, Định Nghĩa Daily Time Report / (Bảng) Báo Cáo Thời Gian Công Tác Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Takings / Số Thu, Số Tiền Bán Được Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Report Of Calls / Báo Cáo Hàng Ngày Về Cuộc Gọi Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Daily Routine / Thời Gian Biểu Là Gì?, Định Nghĩa Daily Report Of Work / (Phí) Báo Cáo Công Việc (Xử Lý Hàng Hóa) Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Report / Báo Cáo Lượng Bán Mỗi Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Time Card / Thẻ Đăng Ký Thời Gian Làm Việc Mỗi Ngày; Thẻ Nhật Ký Giờ Là Gì?, Định Nghĩa Daily Rate / Phí Đăng Quảng Cáo Trên Báo Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Statement Of Account / Báo Cáo Tài Khoản Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Price Limit / Hạn Mức Giá Cả Mỗi Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Premium / Phí Bảo Hiểm Mỗi Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Operating Cost / Chi Phí Khai Thác Trung Bình Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Memorandum / Bản Tin Hằng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Light Limit / Giới Hạn Ban Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Expenses / Chi Phí Mỗi Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Consumption / Lượng Tiêu Thụ Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Rate / Phí Đăng Quảng Cáo Trên Báo Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Loans / Khoản Cho Vay Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Closing Prices / Giá Đóng Cửa Mỗi Ngày (Sở Giao Dịch) Là Gì?, Định Nghĩa Dependency Burden / Gánh Nặng Phụ Thuộc Là Gì?, Định Nghĩa Daily Balance / Bảng Cân Đối Mỗi Ngày; Kết Sổ Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Daily Allowance / Trợ Cấp Hàng Ngày, Trợ Cấp Sinh Hoạt Phí Là Gì?, Định Nghĩa Daily Accounting Report / Báo Cáo Kế Toán Hằng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Monetary Demand / Tổng Cầu Tiền Tệ Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Losses / Tổn Thất Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Limit / Tổng Hạn Ngạch (Của Quota) Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Expenditure Schedule / Danh Mục Tổng Chi Tiêu Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Discount / Chiết Khấu Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Agenda 21 / Chương Trình Nghị Sự 21 Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Demand Shock / Sốc Tổng Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Agent Service / Nghiệp Vụ Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agent Of Production / Yếu Tố Sản Xuất Là Gì?, Định Nghĩa Agent Of Necessity / Đại Diện Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Agent / Hãng Đại Lý; Người Đại Diện; Nhân Viên; Người Được Người Khác Bổ Nhiệm Thay Mặt Hành Động Là Gì?, Định Nghĩa Agent Middle-Man / Người Trung Gian, Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Agent For Collection / Đại Lý Nhờ Thu Là Gì?, Định Nghĩa Agent Carrying Stock / Đại Lý Gửi Bán Là Gì?, Định Nghĩa Agent Ad Item / Người Thay Mặt Kiện Tụng Là Gì?, Định Nghĩa Agenda / Chương Trình Nghị Sự, Nghị Trình Là Gì?, Định Nghĩa Agency Relationship / Quan Hệ Người Đại Diện, Quan Hệ Ủy Quyền Thừa Hành Là Gì?, Định Nghĩa Agency Receipt / Biên Nhận, Biên Lai Thu Tiền Của Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Fund / Quỹ Tín Thác Là Gì?, Định Nghĩa Agency Marketing / Sự Tiếp Thị Của Người Môi Giới, Của Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency For Transhipment / Đại Lý Trung Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Agency House / Hàng Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Fee / Phí Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Endorsement / Sự Ký Nhận Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Earnings / Thu Nhập Của Các Cơ Quan ( Nhà Nước) Là Gì?, Định Nghĩa Agency Costs / Chi Phí Đại Diện, Chi Phí Ủy Quyền Thừa Hành Là Gì?, Định Nghĩa Agency Debt / Nợ Của Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Coupled With An Interest / Đại Lý Có Quyền Lợi Chặt Chẽ Là Gì?, Định Nghĩa Agency Company / Công Ty Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Commission / Hoa Hồng Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Billing / Doanh Số Của Một Hãng Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Agency Bill / Hối Phiếu Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Agreement / Thỏa Thuận Nhiệm Vụ Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency And Trust Fund / Qũy Đại Lý Và Tín Thác Là Gì?, Định Nghĩa Agency Agreement / Hợp Đồng Đại Lý, Thỏa Thuận Ủy Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Agency Accounting / Kế Toán Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Agency Account / Tài Khoản, Sổ Sách Kế Toán Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa After-Tax Income / Thu Nhập Sau Thuế Là Gì?, Định Nghĩa After (-Sale) Service / Dịch Vụ Sau Khi Bán; Dịch ̀vụ Bảo Dưỡng Miễn Phí; Dịch Vụ Hậu Mãi Là Gì?, Định Nghĩa Affluence / Sự Giàu Có, Sự Phú Túc Là Gì?, Định Nghĩa Affluence Society / Xã Hội Giàu Có, Phồn Vinh, Sung Mãn Là Gì?, Định Nghĩa Affirmative Action / Hành Động Khẳng Định Là Gì?, Định Nghĩa Affirmation / Sự Khẳng Định; Sự Xác Nhận, Sự Phê Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Affirmation Of Contract / Sự Xác Nhận Hợp Đồng ( Còn Hiệu Lực) Là Gì?, Định Nghĩa Affiliation / (Sự) Gia Nhập; Nhập Hội; Liên Kết Là Gì?, Định Nghĩa Affiliate Wholesaler / Người Bán Sỉ Dây Chuyền Là Gì?, Định Nghĩa Affiliate Store / Cửa Hàng Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Affect / Tác Động, Gây Ảnh Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Affairs / Công Việc, Việc Làm; Sự Vụ; Việc Buôn Bán; Tình Hình Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Adwoman / Nữ Quảng Cáo Viên Là Gì?, Định Nghĩa Adweek / Tuần Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advocate / Người Bào Chữa, Luật Sư Là Gì?, Định Nghĩa Advocacy / Nhiệm Vụ Của Luật Sư; Lời Biện Hộ Của Luật Sư; Sự Ủng Hộ Tích Cực Là Gì?, Định Nghĩa Advocacy Advertising / Quảng Cáo Ủng Hộ Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Service / Phòng Tư Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Opinion / Ý Kiến Tư Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Conciliation And Arbitration Service / Cơ Quan Tư Vấn Hòa Giải Và Trọng Tài ( Anh Quốc) Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Committee / Ủy Ban Tư Vấn, Ban Cố Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Committee On Administrative And Budgetary Question / Ủy Ban Tư Vấn Về Các Vấn Đề Quản Trị Và Ngân Sách ( Của Liên Hợp Quốc) Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Commission On International Commodity Trade / Ủy Ban Tư Vấn Về Hàng Hóa Thương Mại Quốc Tế ( Của Liên Hợp Quốc) Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Shortage / Giấy Báo Hàng Thiếu Hụt Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Settlement / Giấy Báo Kết Thúc Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Receipt / Giấy Biên Nhận, Giấy Báo Đã Thu Hết Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Bill Paid / Giấy Báo Hối Phiếu Đã Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Bill Accepted / Giấy Báo Hối Phiếu Đã Thu Xong Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Authority To Pay / Giấy Báo Ủy Quyền Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Audit / Giấy Báo Kiểm Tra; Giấy Báo Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Advice Of Arrival / Giấy Báo Gởi Hàng Đến Là Gì?, Định Nghĩa Advice Collection For Documentary Bill / Thư Ủy Thác Nhờ Thu Hồi Phiếu Thu Chứng Từ Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Wizardry / Ma Thuật Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advice Note / Giấy Báo, Giấy Gởi Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Advertising War / Chiến Tranh Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Space / Không Gian Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Standard Authority / Cục Quản Lí Tiêu Chuẩn Quảng Cáo ( Của Anh) Là Gì?, Định Nghĩa Advice For Collection / Giấy Báo Nhờ Thu Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Revenues / Tiền Thu Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Restriction / (Những) Quy Định Hạn Chế Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Rate(S) / Phí Quảng Cáo; Giá Biểu Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Project / Kế Hoạch Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Portfolio / Hồ Sơ, Tư Liệu ( Quảng Cáo) Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Objectives / (Các) Mục Tiêu Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Media / Công Cụ Truyền Bá Quảng Cáo; Phương Tiện Truyền Thông Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Manager / Giám Đốc Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Man / Người Làm Quảng Cáo, Nhà Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Expenses / Chi Phí Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Elasticity Of Demand / Đàn Hồi Của Lượng Cầu Theo Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Effectiveness / Hiệu Suất Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Department / Bộ Phận, Ban Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Copywriter / Người Soạn Thảo Văn Bản Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Copy / Bài Quảng Cáo , Nội Dung Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Contract / Hợp Đồng (Giao Kèo) Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Commentary / Lời ( Bình Luận) Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Club / Câu Lạc Bộ Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Column / Cột Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Colours / Màu Sắc Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Brochure / Sách (Nhỏ) Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Bid Session / Cuộc Đấu Thầu Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Budget / Ngân Sách Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Campaign / Chiến Dịch Quảng Cáo; Cuộc Vận Động Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Builder / Người Thiết Kế Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Broker / Người Môi Giới Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising And Marketing Communication Campaign / (Các) Cuộc Vận Động Quảng Cáo Và Truyền Thông Tiếp Thị Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Appeal / Chủ Đề Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Blitz / Chiến Dịch Quảng Cáo Rầm Rộ Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Bans / Lệnh Cấm Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising And General Publicity Expense / Chi Phí Quảng Cáo Và Chiêu Thị Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Allowance / Tiền Trợ Cấp Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Agency (Agent) / Đại Lý Quảng Cáo; Công Ty Quảng Cáo; Văn Phòng Quảng Cáo; Hãng Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Advisor / Cố Vấn Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Activities / Hoạt Động Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertiser’S Supervisor / Người Giám Sát Khách Hàng Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertiser / Người, Nhà ( Đăng Quảng Cáo); Khách Hàng Đăng Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Writer / Người Viết Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Tax / Thuế Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Solicitor / Người Môi Giới Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Sign / Biển Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Publisher / Người Xuất Bản Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Painted On Walls / Quảng Cáo Sơn Dầu Trên Tường Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Matter / Nội Dung Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Hoarding / Bảng Dán Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Index / (Bảng) Sách Chỉ Mục Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Examination Organ / Cơ Quan Kiểm Tra Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertisement Designer / Người Thiết Kế Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertised Price / Giá Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertised For A Job (To…) / Đăng Quảng Cáo Để Tìm Việc Làm Là Gì?, Định Nghĩa Advertised Brand / Thương Hiệu Được Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertised Bidding / (Sự) Gọi Thầu Công Khai Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Impact Discrimination / Sự Phân Biệt Tác Động Nghịch Là Gì?, Định Nghĩa Advertise In A (News)Paper (To…) / Đăng Quảng Cáo Trên Báo Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Possession / Sự Chiếm Hữu Nghịch Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Exchange / Sự Trao Đổi Bất Lợi; Hối Đoái Nghịch Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Balance Of Trade / Cán Cân Thương Mại Bất Lợi; Cán Cân Mậu Dịch Thiếu Hụt; Cán Cân Ngoại Thương Bất Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Claim / Sự Đòi Hỏi Ngược Lại Là Gì?, Định Nghĩa Adventure / Hoạt Động Kinh Doanh Có Tính Chất Đầu Cơ; Phiêu Lưu; Mạo Hiểm ( Trong Đầu Tư) Là Gì?, Định Nghĩa Advance / Tiền Ứng Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advances Ratio / Tỉ Số Tiền Ứng Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advance To Employees / Khoản Tạm Ứng Cho Nhân Viên Là Gì?, Định Nghĩa Advance-Decline Line / Đường Lên Xuống Của Giá Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Advance To Suppliers / Khoản Trả Trước Cho Người Cung Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Advance To Affiliates / Khoản Trả Trước Cho Công Ty Phụ Thuộc (Chi Nhánh) Là Gì?, Định Nghĩa Advance Sheets / Trang Sách Mẫu Là Gì?, Định Nghĩa Advantage / Ưu Điểm; Ưu Thế; Lợi Thế; Lợi Ích; Điểm Tốt Là Gì?, Định Nghĩa Advancement / Sự Tiến Tới, Sự Tiến Bộ, Sự Thúc Đẩy; Sự Thăng Chức, Sự Đề Bạt; Tiền Nhận Trước (Của Người Thừa Kế) Là Gì?, Định Nghĩa Advance Subscription Rights / Quyền Nhận Mua Trước Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Actual Return / Lợi Nhuận Thực Tế (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Advance Selling / Sự Bán Trước; Sự Bán Khống, Sự Bán Ra Mua Vào Là Gì?, Định Nghĩa Actual Stock / Lượng Tồn Trữ Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Rate Of Wastage And Obsolescence / Tỷ Lệ Hao Hụt, Lỗi Thời Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Rate (Of Interest) / Lãi Suất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Quotation / Giá Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Price / Giá Mua Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Net Weight / Trọng Lượng Tịnh Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Number Analysis / Phép Phân Tích Số Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Market / Thị Trường Hàng Hiện Có Là Gì?, Định Nghĩa Actual Liabilities / Nợ Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Level Of Unemployment (The…) / Mức Thất Nghiệp Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Income / Thu Nhập Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Loss / Mất, Tổn Thất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual / Hàng Hiện Có Là Gì?, Định Nghĩa Actual Gross Weight / Trọng Lượng Gộp Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Gross National Product / Tổng Sản Phẩm Quốc Gia Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Figures (The…) / Con Số Chính Xác Là Gì?, Định Nghĩa Actual Expenditure / Chi Tiêu Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Exchange Rate / Hối Suất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Efficiency / Hiệu Suất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Distribution Cost / Chi Phí Phân Phối Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Depreciation / Khấu Hao Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Delivery / Giao Nhận Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Damage / Tổn Thất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Consumption / Lượng Tiêu Dùng Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Capital / Tư Bản, Vốn Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Buyer / Người Mua Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Budget / Ngân Sách Thực Tế, Quyết Toán Là Gì?, Định Nghĩa Actual Balance / Số Dư Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Activity Quota / Định Mức Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Actual Additional Cost / Chi Phí Bổ Sung Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Activity Accounting / Kế Toán Hoạt Động, Kế Toán Trách Nhiệm Là Gì?, Định Nghĩa Activity Costing / (Việc) Tính Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Trust / Tín Thác, Ủy Thác Tích Cực Là Gì?, Định Nghĩa Active Trade / Thương Mại Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Securities / Chứng Khoán Cao Giá, Chứng Khoán Được Nhiều Người Tìm Mua Là Gì?, Định Nghĩa Activist / Người Năng Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Chart / Biểu Đồ Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Population / Dân Số Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Partner / Hội Viên Hoạt Động, Hội Viên Nhiệm Chức Là Gì?, Định Nghĩa Active Improvement Trade / Thương Mại Gia Công Chủ Dộng (Để Xuất Khẩu) Là Gì?, Định Nghĩa Active Demand / Lượng Cầu Nhiều, Mức Cầu Cao Tích Cực Là Gì?, Định Nghĩa Active Debts / Khoản Nợ Hoạt Động, Tiền Cho Vay Là Gì?, Định Nghĩa Active Investment / (Sự) Đầu Tư Năng Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Capital / Vốn Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Borrower / Quốc Gia Hiện Vẫn Đang Nhận Các Khoản Cho Vay Của Ngân Hàng Thế Giới Là Gì?, Định Nghĩa Active Money / Tiền Đang Lưu Thông Là Gì?, Định Nghĩa Active Circulation / Lượng Lưu Thông (Tiền Tệ) Là Gì?, Định Nghĩa Activity Sampling / (Sự) Lấy Mẫu Kiểm Tra Một Số Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Bank Account / Tài Khoản Còn Tiền Gởi Ở Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Active Balance Of Trade / Cán Cân Thương Mại Thặng Dư Là Gì?, Định Nghĩa Action In Respect Of Loss Or Damage To Goods / Tố Tụng Về Việc Mất Mát Hoặc Thiệt Hại Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Action In Contract / Kiện Theo Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Action / Hành Động, Hành Vi, Việc Làm, Tác Động, Tác Dụng, Ảnh Hưởng, Việc Kiện, Vụ Kiện, Sự Tố Tụng Là Gì?, Định Nghĩa Action For Reimbursement / Tố Tụng Đòi Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Action For Payment / Vụ Kiện Đòi (Trả) Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Action For Damages / Sự Kiện Tụng Đòi Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì?, Định Nghĩa Action For Contribution / Sự Kiện Tụng Xin Xét Lại Là Gì?, Định Nghĩa Action For Compensation For Non-Delivery / Tố Tụng Đòi Bồi Thường Vì Không Giao Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Action For Compensation For Loss / Tố Tụng Đòi Bồi Thường Tổn Thất Là Gì?, Định Nghĩa Action Of Law / Hành Vi Kiện Tụng, Tố Tụng Pháp Lý Là Gì?, Định Nghĩa Action Advertising / Quảng Cáo Tác Động Là Gì?, Định Nghĩa Action For Annulment Of Contract / Tố Tụng Xin Hủy Bỏ Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Acting Partner / Hội Viên Hùn Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Acting Director / Quyền Giám Đốc Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Grace / Sự Đặc Xá, Sự Ân Xá Là Gì?, Định Nghĩa Acting Manager / Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc, Là Gì?, Định Nghĩa Act Warranted By Law / Hành Động Được Pháp Luật Bảo Đảm Là Gì?, Định Nghĩa Act Of War / Sự Cố Chiến Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Act Of State / Hành Vi Nhà Nước Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Neutrality / Đạo Luật Trung Lập Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Insolvency / Hành Động Chứng Tỏ Không Thể Trả Nổi Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Hostility / Hành Động Thù Địch Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Honour / Nhận Trả (Thay) Vì Danh Dự Là Gì?, Định Nghĩa Act Of God / Thiên Tai, Trường Hợp Bất Ngờ, (Bất Khả Kháng) Là Gì?, Định Nghĩa Act Of Congress / Đạo Luật Quốc Hội (Mỹ) Là Gì?, Định Nghĩa Act In Law / Hành Vi Theo Luật Là Gì?, Định Nghĩa Act And Deed / Khế Ước Có Sự Ràng Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Informal Finance / Tài Chính Phi Chính Thức Là Gì?, Định Nghĩa Across-The-Board Tariff Reduction / Sự Giảm Thuế Quan Đồng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Across-The-Board Cut / Sự Cắt Giảm Đồng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Across-The-Board Raise / Sự Tăng Đồng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Across-The-Board Percentage Reduction / Sự Giảm Giá Đồng Loạt Theo Tỷ Lệ Phần Trăm Là Gì?, Định Nghĩa Acreage / Diện Tích (Tính Theo Mẫu Anh) Là Gì?, Định Nghĩa Acquit / Trả Hết, Trang Trải (Nợ), Tha Bổng, Tha Tội, Tuyên Bố Trắng Án Là Gì?, Định Nghĩa Acquisitive Society / Xã Hội Thủ Đắc, Xã Hội Vị Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Acquisitive Instinct (The) / Bản Năng Chiếm Hữu Là Gì?, Định Nghĩa Acre / Mẫu Anh Là Gì?, Định Nghĩa Acquisitive Capital / Tư Bản Kiếm Được, Vốn Thủ Đắc Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Price / Giá Mua Sắm Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Of Assets / Sự Mua Sắm Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Acquired Surplus / Thặng Dư Thu Được Là Gì?, Định Nghĩa Acquired Rights / Quyền Lợi Thủ Đắc, Có Được Là Gì?, Định Nghĩa Acquire / Được, Thu Được, Đạt Được, Có Được, Kiếm Được Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledgement Of Order / Thư Xác Nhận Đơn Đặt Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Policy / Chính Sách Mua Lại, Chính Sách Thâu Tóm (Thêm Những Công Ty Khác) Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledgement Of Declaration / Thư Xác Nhận Tuyên Bố Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Of A Claim / Sự Thủ Đắc Trái Quyền (Của Người Khác) Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Unit / Cơ Sở Tăng Vốn Đầu Tư, Đơn Vị Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledgement Of A Debt / Giấy Xác Nhận (Có Vay) Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledgement By Debtor Of Debt / Sự Nhận Nợ Của Con Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Accumulative Sinking Fund / Quỹ Trả Nợ Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Of Capital / Sự Tích Lũy Vốn, Tư Bản Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Schedule / Bảng Tích Lũy, Bảng Tín Dồn Vốn Lời Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Of Stocks / Sự Tích Trữ Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledge (Receipt) / Thừa Nhận (Đã Thu Hết); Báo (Cho Biết) Đã Nhận (Một Bức Thư) Là Gì?, Định Nghĩa Acknowledgement After Expiration Of Limitation Period / Sự Nhận Nợ Sau Khi Hết Thời Hiệu Có Giới Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Fund / Quỹ Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Account / Tài Khoản Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulating Shares / Cổ Phần Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Wealth / Của Cải Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Preferred Stock / Cổ Phiếu Ưu Tiên Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Outlay / Chi Tiêu Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Earnings / Lãi, Tiền Kiếm Được Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Debt / Nợ Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Amount / Kim Ngạch Lũy Kế, Ngân Khoản Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Rate / Lãi Suất Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accruing Interest / Lãi Đến Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Tax / Thuế Lũy Kế Tính Trước Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Salary / Tiền Tính Trước, Lũy Kế Phải Tính Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Revenue / Thu Nhập, Lũy Kế, Tính Trước, Phải Tính (Nhưng Chưa Thu Được) Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Rent / Tiền Thuê Phải Tính Là Gì?, Định Nghĩa Accrual / Sự Dồn Tích, Sự Tích Lại, Số Lượng Tính Dồn Lại, Số Tiền Phải Tính Trước Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Of Wages (The) / Chi Phí Lương Bổng Tính Trước Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Of Interest / Sự Lũy Kế Lợi Tức Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Method (Of Accounting)/ /phương Pháp Kế Toán Lũy Kế, Tính Trước Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Date / Ngày Đáo Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Accrual Basis / Cơ Sở Kế Toán Lũy Kế, Nguyên Tắc Kế Toán Dồn Tích Là Gì?, Định Nghĩa Accreditor / Người Xin Được Thư Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Representative / Người Chào Hàng Lưu Động Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Party / Người Xin Được Thư Tín Dụng, Người Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Accredited / Người Thụ Hưởng Thư Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Buyer / Bên Mua Được Xin Mở Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Accredit / Ủy Nhiệm Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Software / Phần Mềm Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Clerk / Nhân Viên Kế Toán, Kế Toán Viên Là Gì?, Định Nghĩa Accounts / Báo Cáo Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Year / Năm, Niên Độ, Niên Khóa Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Unit System / Chế Độ Kế Toán Phân Cấp Quản Lý Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Unit / Đơn Vị Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Law / Luật Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Item / Khoản Mục Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Identity / Sự Đồng Nhất Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Firm / Phòng Giám Định Kế Toán, Công Ty Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Exchange Rate / Hối Suất Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Evidence / Bằng Chứng Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Event / Sự Kiện Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Entry Sheet / Bảng Biểu Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Document / (Bộ) Chứng Từ, Tài Liệu Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Italicize / In (Chữ) Nghiêng Italy Là Gì?, Định Nghĩa Italic / Chữ (In) Nghiêng Là Gì?, Định Nghĩa Irrevocable Trust / Tín Thác Không Thể Hủy Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Irrevocable Transferable And Divisible Letter Of Credit / Thư Tín Dụng Có Thể Chuyển Nhượng Và Phân Chia Không Thể Hủy Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Irrevocable Documentary Letter Of Credit / Thư Tín Dụng Chứng Từ Không Thể Hủy Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Inward – Looking Development Policies / Các Chính Sách Kinh Tế Hướng Nội Là Gì?, Định Nghĩa Inward Journey / Hành Trình Đường Về Là Gì?, Định Nghĩa Invation / Sự Xâm Phạm; Sự Lan Tràn; Sự Lấn Vào Là Gì?, Định Nghĩa Intrust / Giao (Cho Người Nào) Giữ (Một Số Tiền Lớn…) Là Gì?, Định Nghĩa Inward Oriented Trade Policies / Chính Sách Thương Mại Hướng Nội Là Gì?, Định Nghĩa Intrusive Advertising / Quảng Cáo Xâm Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Intrinsic Defect / Khuyết Tật Cố Hữu (Của Hàng Hóa) Là Gì?, Định Nghĩa Intraindustry Trade Index / Chỉ Số Thương Mại Nội Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Intrinsic Value / Giá Trị Bản Chất; Giá Trị Nội Tại, Giá Trị Cố Hữu Là Gì?, Định Nghĩa Intrusion / Sự Xâm Nhập, Sự Tràn Vào; Thể Xâm Nhập Là Gì?, Định Nghĩa North South Trade / Thương Mại Bắc – Nam Là Gì?, Định Nghĩa Intra-Corporate / Giá Nội Bộ Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Intra-Company Transfer / (Sự) Chuyển Nhượng Trong Nội Bộ Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Intra-Company Transaction / So Sánh Trong Nội Bộ Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Intra-Company Comparision / Thương Mại Trong Cộng Đồng (Châu Âu) Là Gì?, Định Nghĩa Interpleader / (Sự) Kiện Cáo Lẫn Nhau, Tố Tụng Xác Định Quyền Lợi Có Tranh Chấp; Người Kiện Cáo Lẫn Nhau; Quyền Lợi Được Phán Quyết Bởi Tòa Án Là Gì?, Định Nghĩa Normative Analysis / Phân Tích Chuẩn Tắc Là Gì?, Định Nghĩa Interplay / Ảnh Hưởng Lẫn Nhau, Sự Tác Động Lẫn Nhau Là Gì?, Định Nghĩa Intracoastal / Sự Tập Trung Trong Thành Phố Là Gì?, Định Nghĩa Normal And Superior Goods / Hàng Hóa Thông Thường Và Cao Cấp Là Gì?, Định Nghĩa International Bank For Recounstruction And Development (Ibrd) / Ngân Hàng Tái Thiết Và Phát Triển Quốc Tế Là Gì?, Định Nghĩa Intelligent Credit Card / Thẻ Tín Dụng Thông Minh ; Thẻ Nhớ Là Gì?, Định Nghĩa Intelligence Data / Tư Liệu Tình Báo Là Gì?, Định Nghĩa Intelligence / Thông Báo; Thông Tin; Tin Tức; Tài Liệu Tình Báo Là Gì?, Định Nghĩa Non Tariff Trade Barriers (Ntbs) / Hàng Rào Thương Mại Phi Thuế Quan Là Gì?, Định Nghĩa Insurer / Người Bảo Hiểm; Người Nhận Bảo Hiểm; Chủ Hàng Bảo Hiểm; Công Ty Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Insured Bank / Ngân Hàng Được Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Internal Revenue / Thu Nhập Thuế Trong Nước Là Gì?, Định Nghĩa Internal Mall / Thư Nội Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Non-Rival / Không Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Model / Liên Phương Thức (Hình Thức Vận Chuyển) Là Gì?, Định Nghĩa Intermittent Operation / Hoạt Động Gián Đoạn Là Gì?, Định Nghĩa Intermediate / (Thuộc Về) Trung Gian; Người Trung Gian; Vật Trung Gian; Người Điều Đình; Bán Thành Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Intermedia Comparisons / (Những) So Sánh Giữa Các Phương Tiện Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Industry / Thương Mại Nội Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Nonrenewable Resources / Tài Nguyên Không Tái Tạo Là Gì?, Định Nghĩa Non-Reproducible / Không Thể Tái Sản Xuất; Không Thể Tái Tạo Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Industrial Model / Mô Hình Liên Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Non-Governmental Organization (Ngos) / Tổ Chức Phi Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Non Formal Education / Giáo Dục Phi Chính Thức Là Gì?, Định Nghĩa Intergrated Management / Sự Quản Lý Phức Hợp,tích Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Revenue / Thu Nhập Liên Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Maritime Consultative Organization / Tổ Tư Vấn Hàng Hải Liên Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Grants (Các Khoản) / Trợ Cấp Của Chính Phủ Cho Địa Phương Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Agreement / Hiệp Định Liên Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Council Of Copper Exporting Countries / Ủy Ban Liên Chính Phủ Các Nước Xuất Khẩu Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Intergovermental Trade Agreement / Hiệp Định Thương Mại Liên Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Industrial Model / Mô Hình Liên Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Noneconomic Variables / Biến Số Phi Kinh Tế Là Gì?, Định Nghĩa Interfund Transfer / Chuyển Khoản Giữa Các Quỹ Là Gì?, Định Nghĩa Non-Eligible Commercial Paper / Thương Phiếu Không Phù Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Interfinance (Rate) / Lãi Suất Cho Vay Giữa Các Công Ty Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Inteference / Sự Can Thiệp Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Sensitive / Nhạy Đổi Với Lãi Suất Là Gì?, Định Nghĩa Non-Diversifiability Of Human Capital / Tính Không Thể Đa Dạng Hoá Rủi Ro Về Vốn Con Người Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Rate Futunres / Hợp Đồng Kỳ Hạn Lãi Suất Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Only Mortgage / Khoản Vay Thế Chấp Chỉ Trả Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Nondiscretionary Fiscal Policy / Chính Sách Tài Khoá Không Cân Nhắc Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Fee / Loan Khoản Cho Vay Không Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Fee / Không Trả Lãi; Miễn Lấy Lời Là Gì?, Định Nghĩa Interest-Fee Aid / Viện Trợ Không Tính Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Interest Annum / Lãi Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Non-Conformity Goods / Hàng Hoá Không Hợp Quy Định Là Gì?, Định Nghĩa Non-Confirmed Irrevocable Letter Of Credit / Thư Tín Dụng Không Huỷ Ngang Không Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Interdistrict Settlenment Fund / Quỹ Kết Toán Liên Khu Vực Là Gì?, Định Nghĩa Interdependence Utillity / Tính Hữu Dụng Phụ Thuộc Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Departmnetal Profits / Lợi Nhuận Giữa Các Bộ Phận (Công Ty) Là Gì?, Định Nghĩa Non-Business Expenditure / Chi Tiêu Phi Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Departmnetal Problems / (Những) Vấn Đề Chung Ở Các Phòng Ban Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Departmnetal Coordination / Sự Phối Kết Liên Thông Bộ Phân; Sự Phối Hợp Giữa Các Phòng Ban(Của Công Ty) Là Gì?, Định Nghĩa Intercross / Bắt Chéo Nhau Là Gì?, Định Nghĩa Non-Business Day(S) / Ngày (Nghỉ Lễ) Không Làm Việc Là Gì?, Định Nghĩa Intercorrelation / Sự Tương Quan Là Gì?, Định Nghĩa Interconvertibillity / Tính Có Thể Chuyển Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Nonborrowed Monetary Base / Cơ Số Tiền Tệ Trừ Tiền Vay Là Gì?, Định Nghĩa Interconnectinental / Liên Lục Địa Là Gì?, Định Nghĩa Non-Appropriation Fund / Quỹ Cấm Dùng Vào Việc Khác; Quỹ Ngoại Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Interconnection / Quan Hệ Tương Hỗ,phụ Thuộc Lẫn Nhau Là Gì?, Định Nghĩa Non-Appotionable Annuity / Niên Kim Không Hồi Chuyển Trong Trường Hợp Qua Đời Là Gì?, Định Nghĩa Intercommunication / Sự Liên Lạc Nội Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Atbitration Commission / Ủy Ban Trọng Tài Thương Mại Liên Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa Inter-Afican Coffee Organinzation / Tổ Chức Cà Phê Châu Phi Là Gì?, Định Nghĩa Intensification / Sự Tăng Trưởng Là Gì?, Định Nghĩa Intellectual Poperty Rights / Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Là Gì?, Định Nghĩa Integrity / Tính Nguyên Vẹn, Liêm Chính Là Gì?, Định Nghĩa Integration Of Industry / Sự Hợp Nhất Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Non Performing Assets / Những Tài Sản Không Tạo Ra Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Grouping / Tập Đoàn Tích Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Non-Agricultural Market (Nama) / Thị Trường Phi Nông Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Software / Phần Mềm Tích Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated / Sáp Nhập; Hợp Nhất Công Ty Liên Hợp; Kết Hợp; Tổng Hợp; Hội Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Rural Development / Phát Triển Nông Thôn Tích Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Regional Cooperation / Hợp Tác Khu Vực Hội Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Non-Afiliated Company / Công Ty Không Có Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Of Business /sự Sáp Nhập Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Industrial And Trade Enterprise / Doanh Nghiệp Tích Hợp Công Nghiệp Và Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Fund / Quỹ Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Data Processing / Xử Lý Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Non Exclusive Goods (Micro Econ) / Hàng Hoá Không Có Tính Loại Trừ (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Commercial / Quảng Cáo Truyền Thông Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Integrated Container Service / Công Ty Dịch Vụ Container Tích Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Integraylly Knocked-Down Condition / Điều Kiện Mua Bán Tháo Rời Nguyên Khối Là Gì?, Định Nghĩa Integeral Payment / Sự Thanh Toán Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Insurance For Land Transportation / Bảo Hiểm Vận Tải Đường Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Instrument Goods / Hàng Hoá Trung Gian Là Gì?, Định Nghĩa Instrument Capital / Vốn Sản Xuất, Vốn Bổ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Instruction For Use / Hướng Dẫn Sử Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Installation Drawing / Bản Vẽ Lắp Đặt Là Gì?, Định Nghĩa Insignia / Dấu Hiệu, Huy Hiệu, Cấp Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa In-Sight / Trong Tầm Nhìn Là Gì?, Định Nghĩa Non Exclusive Agnecy Agreement / Hợp Đồng Đại Lý Không Độc Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Insettlement / Để Quyết Toán Mọi Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Input-Output Model / Mô Hình Đầu Vào – Đầu Ra Là Gì?, Định Nghĩa Inset / Sự Lắp Vào, Ghép Vào, Bản Đính Kèm Là Gì?, Định Nghĩa Inquarer / Người Hỏi Tin Tức; Người Hỏi Giá Là Gì?, Định Nghĩa Non Discreminatory Manner / Cách Đối Xử Không Phân Biệt Là Gì?, Định Nghĩa Input And Output Affection / Ảnh Hưởng Đầu Vào Và Đầu Ra Là Gì?, Định Nghĩa Nominal Rate Of Protection / Tỉ Lệ Bảo Hộ Danh Nghĩa Là Gì?, Định Nghĩa In-Kind Subsidies / Trợ Cấp Bằng Hiện Vật Là Gì?, Định Nghĩa Ingenuity Gap / Khoảng Cách Là Gì?, Định Nghĩa In-Pack Premium / Quà Tặng Để Trong Bao Bì Là Gì?, Định Nghĩa Inoffcious Clause / Điều Khoản Vô Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Innovational Investment / Đầu Tư Đổi Mới Kỹ Thuật Là Gì?, Định Nghĩa Initial Bid / Giá Đưa Ra Đầu Tiên Là Gì?, Định Nghĩa In-House Selling / Bán Hàng Tại Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Ingredient / Hợp Đồng, Thành Phần Là Gì?, Định Nghĩa Interated Accounting / Kế Toán Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Inflation Targeting / Mục Tiêu Chống Lạm Phát Là Gì?, Định Nghĩa Nominal Growth / Tăng Trưởng Danh Nghĩa Là Gì?, Định Nghĩa Nominal Exchange Rate / Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Là Gì?, Định Nghĩa Inflationist / Người Ủng Hộ Chính Sách Lạm Phát Người Chủ Trương Lạm Phát Là Gì?, Định Nghĩa Infant’S Contract / Hợp Đồng Vô Hiệu; Hợp Đồng Vị Thành Niên Là Gì?, Định Nghĩa Infant Mortality Rate / Tỉ Lệ Chết Ở Trẻ Em Là Gì?, Định Nghĩa New Agent / Người Đại Lý Phát Hành Báo Là Gì?, Định Nghĩa No Notice Of Dishonour In Necessary / Không Cần Làm Thông Báo Từ Chối Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Inexpensive / Giá Rẻ; Ít Tốn Kém; Không Đắt Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Inevitable Loss / Tổn Thất Không Tránh Khỏi Là Gì?, Định Nghĩa Inevitable Accident / Tai Nạn Không Thể Tránh (Như Thiên Tai…) Là Gì?, Định Nghĩa Inescapable Cost / Chi Phí Không Thể Tránh Là Gì?, Định Nghĩa Inertia Selling / Cách Chào Bán Ép Buộc, Cách Bán Ép Qua Thư Tín Là Gì?, Định Nghĩa Inequitable Exchange / Trao Đổi Không Ngang Giá Là Gì?, Định Nghĩa Inelasticity / Tính Không Co Dãn; Đàn Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Inelasticity Of Demand / Tính Không Co Dãn Của Lượng Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Inelastic Supply / Lượng Cung Không Có Dãn, Lượng Cung Bất Biến Là Gì?, Định Nghĩa Inelastic Price / Giá Không Co Dãn Là Gì?, Định Nghĩa Inelastic Demand / Lượng Cầu Không Co Dãn, Lượng Cầu Bất Biến Là Gì?, Định Nghĩa Inefficiency / Thiếu Hiệu Quả, Vô Công Hiệu, Phi Hiệu Suất, Hiệu Suất Thấp Là Gì?, Định Nghĩa Ineffective / Vô Hiệu; Không Có Năng Lực Là Gì?, Định Nghĩa Ineffective Time / Thời Gian Không Sử Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Industry-Wide Bargaining / Đàm Phán Toàn Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Industry-Wide Agreement / Thỏa Ước Toàn Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Dispersal / (Sự) Phân Tán, Phi Tập Trung Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrials / Cổ Phiếu Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrialize Country / Quốc Gia (Đã) Công Nghiệp Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Industrialize / Công Nghiệp Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Industrialism / Chủ Nghĩa Công Nghiệp, Chế Độ Công Nghiệp, Xã Hội Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Worker / Công Nhân Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Welfare / Phúc Lợi Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial User / Người Dùng Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Unrest / Bất Ổn Xã Hội Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Unit / Công Xưởng Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Undertaking / Xí Nghiệp Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Truck / Xe Tải Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Training / Đào Tạo, Huấn Luyện Nghề Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Town / Thị Trấn Công Nghiệp; Thành Phố Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial / Thuộc Về Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Store / Cửa Hàng Phục Vụ Nhân Viên Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Standardization / Tiêu Chuẩn Hóa Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Specialization / Sự Chuyên Môn Hóa Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Sociology / Xã Hội Học Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Society / Xã Hội Công Nghiệp; Giới Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Selling/ (Việc) Bán Hàng Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial School / Trường Kỹ Thuật Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Sabotage / (Sự) Cạnh Tranh Bất Chính Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Sabbatical / Kỳ Nghỉ Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Safety / An Toàn Công Nghiệp; Biện Pháp Phòng Ngừa Tai Nạn Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Revolution / Cách Mạng Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Research / Nghiên Cứu Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Psychology / Tâm Lý Học Nghề Nghiệp; Tâm Lý Học Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Relations / Quan Hệ Công Nghiệp; Quan Hệ Chủ Thợ; Quan Hệ Con Người Trong Xí Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Property Rights / Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Property / Quyền Sở Hữu Công Nghiệp; Tài Sản Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Production Index / Chỉ Số Sản Xuất Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Production / Sản Xuất Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Product / Sản Phẩm Công Nghiệp, Hàng Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Partnership / (Sự) Hợp Doanh Công Nghiệp; Hiệp Hội Chủ Thợ Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Output / Sản Lượng Công Nghiệp; Giá Trị Sản Lượng Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Momentum / Động Lực Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Migration / (Sự) Di Dân Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Medicine / Y Học Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Marketing / Tiếp Thị Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Marketing Research / (Sự) Nghiên Cứu Tiếp Thị Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Market / Thị Trường Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Management / Quản Lý Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Location / Địa Điểm Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Problems / (Các) Vấn Đề Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Life Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Injuries Insurance / Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Injuries Fund / Quỹ Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Insurance / Bảo Hiểm (Công Nhân) Công Nghiệp; Bảo Hiểm Nhân Thọ Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Injuries Benefits / (Tiền) Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Injuries Advisory Committee / Ủy Ban Cố Vấn Tai Nạn Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Health / Sức Khỏe Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Hereditaments / Bất Động Sản Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Guild / Phường Hội Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Harmony / (Sự) Hài Hòa Chủ Thợ Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Goods / Hàng Hóa Công Nghiệp; Sản Phẩm Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Fluctuations / Biến Động Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Financing / (Việc) Cấp Vốn Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Fair / Hội Chợ Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Fair Ground / Khu Đất Hội Chợ Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Exports / Hàng Công Nghiệp Xuất Khẩu Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Exhibition / Hội Chợ Triển Lãm Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Estate / Làng Công Nghiệp; Khu Công Nghiệp (Tập Trung) Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Establishment / Cơ Sở Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Espionage / (Hoạt Động) Gián Điệp Tình Báo Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Incremental Cost / Chi Phí Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Enterprise / Xí Nghiệp Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Engineering / Công Trình (Học) (Quản Lý) Công Nghiệp; Tổ Chức Công Việc Theo Khoa Học Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Economics / Kinh Tế (Học) Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Industrial Dynamics / Động Lực Học Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Indirect Help / Sự Trợ Giúp Gián Tiếp Là Gì?, Định Nghĩa Indirect Demand / Nhu Cầu Gián Tiếp Là Gì?, Định Nghĩa Indigenours Production / Sản Xuất Địa Phương; Sản Xuất Trong Nước Là Gì?, Định Nghĩa Incremental Value Tax / Thuế Giá Trị Gia Tăng Tăng Dần (Giá Đất) Là Gì?, Định Nghĩa Incremental Margin / Biên Gia Tăng Là Gì?, Định Nghĩa Increasing Opportunity Costs / Chi Phí Cơ Hội Tăng Là Gì?, Định Nghĩa Incompatible Events / (Những) Sự Kiện Bất Tương Thích Là Gì?, Định Nghĩa Increase Price / Sự Tăng Giá Là Gì?, Định Nghĩa Increase Of Risk / Sự Tăng Thêm Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Incontestability Clause / Điều Khoản Không Thể Phủ Nhận (Trong Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Incomplete Transaction / Giao Dịch Không Hoàn Toàn; Giao Dịch Chưa Hoàn Thành; Việc Kế Toán Chưa Hoàn Thành Là Gì?, Định Nghĩa Incomplete Specialization / Chuyên Môn Hóa Không Hoàn Toàn Là Gì?, Định Nghĩa Incomplete Information / Không Hoàn Hảo Là Gì?, Định Nghĩa Incommensurable Quantity / Số Lượng Không Thể Đo Lường Được; Không Thể So Sánh Được Là Gì?, Định Nghĩa Income Goods / Hàng Hóa Nhận Được Là Gì?, Định Nghĩa Incoherent / Không Phù Hợp; Không Gắn Chăt Là Gì?, Định Nghĩa Improper Use Of A Tool / Sự Sử Dụng Một Dụng Cụ Không Đúng Cách Là Gì?, Định Nghĩa Income Per Capita / Thu Nhập Đầu Người Là Gì?, Định Nghĩa Including The Risks Of War, Strikes, Riots And Civil Commotion / Gồm Cả Các Rủi Ro Về Chiến Tranh, Bãi Công, Bạo Động Và Dân Biến Là Gì?, Định Nghĩa Including Particular Average / Bồi Thường Gồm Cả Tổn Thất Riêng Là Gì?, Định Nghĩa In-Checking / Sự Nhận Hàng Là Gì?, Định Nghĩa In-Checker / Người Nhận Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Incentives / Khuyến Khích Là Gì?, Định Nghĩa Impresciptibly Right / Quyền Lợi Không Bị Hạn Chế Bởi Thời Hiệu (Hoặc Pháp Lệnh, Tập Quán,…) Quyền Lợi Bất Khả Xâm Phạm, Quyền Lợi Không Thể Tước Đoạt Là Gì?, Định Nghĩa Impossibility / Sự Không Thể Làm Được, Sự Không Khả Năng Là Gì?, Định Nghĩa Imposition Of Tax / Sự Đánh Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Imposition Of Surcharge / Sự Thuê Phí; Sự Đánh Thuế Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Imposed Of Duties / Sự Đánh Thuế Quan Là Gì?, Định Nghĩa Impose Aduty On Goods (To…) / Đánh Thuế Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Impose A Ban On (To…) / Ra Lệnh Cấm Về (Cái Gì…) Là Gì?, Định Nghĩa Importer’S Statement And Guaratntee Bond / Bản Báo Cáo Và Bảo Đảm Của Nhà Nhập Khẩu Là Gì?, Định Nghĩa Importer’S Entry Of Goods / Tờ Khai Hàng Hóa Ở Hải Quan Của Nhà Nhập Khẩu Là Gì?, Định Nghĩa Importation / Sự Nhập Khẩu, Hàng Nhập Khẩu Là Gì?, Định Nghĩa Implication / Sự Liên Quan, Giữa Hàm Ý Hệ Quả Là Gì?, Định Nghĩa Implement / Thực Hiện (Hợp Đồng) (Thực Thi) Là Gì?, Định Nghĩa Imperfections / Hàng Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Impassable / Không Thể Qua Được Là Gì?, Định Nghĩa Immunties Of The Carrier / Sự Miễn Trách Nhiệm Của Người Nhận Chở Là Gì?, Định Nghĩa Illicit Assets / Tài Sản Không Thể Chuyển Ngay Thành Tiền Mặt; Tài Sản Thiếu Thanh Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Impair Investment / Đầu Tư Không Có Tính Xây Dựng; Đầu Tư Không Hiệu Quả Là Gì?, Định Nghĩa Ignorance Of Business / Không Hiểu Biết Về Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa If Unsold / Nếu Chưa Bán; Trừ Trường Hợp Đã Bán Rồi Là Gì?, Định Nghĩa Idols Of The Market / Ngẫu Tượng Thị Trường; Quan Niệm Sai Lầm Về Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Idle-Capacity Cost / Chi Phí Công Suất Sản Xuất Bỏ Không Là Gì?, Định Nghĩa Idle Time Cost / Chi Phí Thời Gian Ngừng Việc Là Gì?, Định Nghĩa Identity Papers / Giấy Chứng Nhân Thân; Giấy Căn Cước Là Gì?, Định Nghĩa Identity Of Signature / Sự Giống Chữ Ký Là Gì?, Định Nghĩa Identity Card / Thẻ Căn Cước, Thẻ Học Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Identity The Payee Of A Cheque (To…) / Nhận Diện Người Lãnh Tiền Chi Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Identifiable / Có Thể Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Interlocking Factor Markets / Các Thị Trường Nhân Tố Đan Chéo Là Gì?, Định Nghĩa Idea Gap / Khoảng Cách Ý Tưởng Là Gì?, Định Nghĩa Increasing Returns / Hiệu Suất Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Income Terms Of Trade / Tỷ Lệ Trao Đổi Thu Nhập Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Income Inequality / Bất Bình Đẳng Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Income In Kind / Thu Nhập Bằng Hiện Vật Là Gì?, Định Nghĩa Income Elasticity Of Demand / Độ Co Giãn Của Cầu Đối Với Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Import Substitution / (Sự) Thay Thế Nhập Khẩu Là Gì?, Định Nghĩa Incorporated Pocket-Books / Công Ty Sổ Tay Là Gì?, Định Nghĩa Imperfect Competition / Cạnh Tranh Không Hoàn Hảo Là Gì?, Định Nghĩa Imperfect Market / Thị Trường Không Hoàn Hảo Là Gì?, Định Nghĩa Hypothecary / Nợ Có Thế Chấp Là Gì?, Định Nghĩa Human Capital / Nguồn Vốn Con Người Là Gì?, Định Nghĩa Human Poverty Index (Hpi) / Chỉ Số Nghèo Của Con Người (Hpi) Là Gì?, Định Nghĩa Hourly Mean / Giá Trị Trung Bình Hàng Giờ Là Gì?, Định Nghĩa Hospitality Insurance / Bảo Hiểm Chữa Bệnh Ở Bện Viên; Bảo Hiểm Nằm Viện Là Gì?, Định Nghĩa Horizontally Differentiated Goods / Hàng Hóa Khác Biệt Hóa Theo Chiều Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Horizontal Summation / Tổng Các Đường Cầu Theo Phương Nằm Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Honorarium / Tiền Công, Tiền Thù Lao Là Gì?, Định Nghĩa Hong Kong General Chamber Of Commerce / Phòng Tổng Thương Mại Hong Kong Là Gì?, Định Nghĩa Honest Broker / Người Môi Giới Thật Thà, Ngay Thật, Đáng Tin Cậy Là Gì?, Định Nghĩa Homogeneous Products / Các Sản Phẩm Đồng Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Holdup / Sự Phong Tỏa Là Gì?, Định Nghĩa Homogeneous Commodity / Hàng Hóa Đồng Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Home – Made / Tự Chế Tạo; Chế Tạo Trong Nước Là Gì?, Định Nghĩa Home – Made Articles / Hàng Sản Xuất Trong Nước Là Gì?, Định Nghĩa News Vendor / Người Bán Báo Là Gì?, Định Nghĩa Homogeneous Goods / Sản Phẩm, Hàng Hóa Đồng Nhất Là Gì?, Định Nghĩa New Stand / Quầy (Bán) Báo Là Gì?, Định Nghĩa News Item / Mục In Là Gì?, Định Nghĩa History An All-Time High (To…) / Đạt Tới Mức Cao Nhất Trong Lịch Sử Là Gì?, Định Nghĩa Newly Industrializing Countries (Nics) / Các Nước Mới Công Nghiệp Hoá Là Gì?, Định Nghĩa News Agency / Thông Tấn Xã Là Gì?, Định Nghĩa Hierarchical Structure / Cơ Cấu Thang Bậc Là Gì?, Định Nghĩa Hidden Price / Giá Ngầm Là Gì?, Định Nghĩa Newly Industrialized Economics (Nies) / Các Nền Kinh Tế Công Nghiệp Mới Là Gì?, Định Nghĩa Hierarchy Of Goals / Thứ Bậc Mục Tiêu Là Gì?, Định Nghĩa New Conference / Cuộc Họp Báo Là Gì?, Định Nghĩa New Protectionism / Chủ Nghĩa Bảo Hộ Mới Là Gì?, Định Nghĩa New Growth Theory / Lý Thuyết Tăng Trưởng Mới Là Gì?, Định Nghĩa Neutral Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Trung Tính Là Gì?, Định Nghĩa Hesitation / (Sự) Tăng Trưởng Lại Chậm Chạp Do Lạm Phát (Của Nền Kinh Tế); Tăng Trưởng Ngập Ngừng (Dưới Ảnh Hưởng Của Nạn Lạm Phát) Là Gì?, Định Nghĩa New Political Economy Approach / Tiếp Cận Kinh Tế Chính Trị Mới Là Gì?, Định Nghĩa Heritage / Di Sản; Tài Sản Thừa Kế Là Gì?, Định Nghĩa Heritage Assets / Di Sản Là Gì?, Định Nghĩa Her Majesty Ship / Tàu Anh Là Gì?, Định Nghĩa Healthy Business / Doanh Nghiệp Lành Mạnh (Về Tài Chính) Là Gì?, Định Nghĩa Health-Guard / Người Kiểm Tra Vệ Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Health Farm / Trung Tâm Phục Hồi Sức Khỏe; Trại Điều Dưỡng Là Gì?, Định Nghĩa Health Economics / Kinh Tế Học Sức Khỏe Là Gì?, Định Nghĩa Headmost / Trên Cùng, Trên Hết Là Gì?, Định Nghĩa Headcount Index / Chỉ Số Tính Theo Đầu Người Là Gì?, Định Nghĩa Network Externality (Micro Econ) / Ngoại Tác Kết Nối (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Network Effects (Or Network Externalities) / Hiệu Ứng Mạng ; Tác Động Ngoại Hiện Mạng Là Gì?, Định Nghĩa Land Reform / Cải Cách Ruộng Đất Là Gì?, Định Nghĩa Harrod-Domar Growth Model / Mô Hình Tăng Trưởng Harrod – Domar Là Gì?, Định Nghĩa Net International Migration / Di Dân Quốc Tế Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Net Enrollment Ratio / Tỉ Lệ Đến Trường Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Harvesting Strategy / Chiến Lược Thu Hoạch Ngắn Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Network Analysis / Phân Tích Mạng Lưới Là Gì?, Định Nghĩa Net Term Of Trade / Tỷ Lệ Trao Đổi Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Net Property Income Abroad (Macro Econ) / Thu Nhập Tài Sản Ròng Từ Nước Ngoài (Kinh Tế Vĩ Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Harmonization Of Accounts / Sự Hài Hòa Phương Pháp Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Network / Lưới; Mạng Lưới; Hệ Thống Là Gì?, Định Nghĩa Net Benefit Maximizing Scale Of Purchases / Quy Mô Lượng Mua Cực Đại Lợi Ích Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Harmonic Method / Phương Pháp Phân Tích Điều Hòa Là Gì?, Định Nghĩa Harbour Of The Refuge / Cảng Trú Là Gì?, Định Nghĩa Harbour Dues /thuế Vào Cảng; Thuế Đậu Cảng; Cảng Phí Là Gì?, Định Nghĩa Harbor Master / Giám Đốc Cảng Là Gì?, Định Nghĩa Net Assets / Tài Sản Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Hands-Off (Chính Sách…) / Không Can Thiệp Là Gì?, Định Nghĩa Handling (Commission) / Hoa Hồng Chuyển Ngân (Của Ngân Hàng) Là Gì?, Định Nghĩa Half-Moon / Nửa Tháng Là Gì?, Định Nghĩa Handling Of Goods / Sự Làm Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Hand Over (Of Goods, Documents) / Giao; Trao (Hàng Hóa; Chứng Từ) Là Gì?, Định Nghĩa Hammer The Market (To…) / Làm Cho Giá Sụt Mạnh Là Gì?, Định Nghĩa Neocolonial Dependence Model / Mô Hình Phụ Thuộc Tân Thuộc Địa Là Gì?, Định Nghĩa Laissez-Faire Policy / Chính Sách Thị Trường Tự Do (Về Kinh Tế); Chính Sách Thương Mại Tự Do Là Gì?, Định Nghĩa Labour-Intensive Technique / Kĩ Thuật Thâm Dụng Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Neoclassical Price-Incentive Model / Mô Hình Khuyến Khích Giá Tân Cổ Điển Là Gì?, Định Nghĩa Labour-Augmenting Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Nâng Cao Chất Lượng Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Labour Turnover Model / Mô Hình Chuyển Đổi Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Labour Saving Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Tiết Kiệm Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Neoclassical Counter Revolution / (1980) Cách Mạng Đối Tân Cổ Điển Là Gì?, Định Nghĩa Just-In-Time System / Hệ Thống “Đúng Thời Gian” Là Gì?, Định Nghĩa Just In Time Investment (Macro Econ) / Đầu Tư Kịp Thời (Kinh Tế Vĩ Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Negative Externality / Tác Động Ngoại Hiện Âm Là Gì?, Định Nghĩa Negative Correlation / Tương Quan Nghịch Là Gì?, Định Nghĩa Necessity Goods / Hàng Hóa Thiết Yếu Là Gì?, Định Nghĩa Necessary Condition / Điều Kiện Cần Thiết Là Gì?, Định Nghĩa Jus In Personam / Quyền Đối Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Judgemental Basis Of Comparison / So Sánh (Hiệu Quả) Với Kế Hoạch Là Gì?, Định Nghĩa Half Sphere / Nửa Quả Cầu Là Gì?, Định Nghĩa “handle With Great Care” / Rất Dễ Vỡ Là Gì?, Định Nghĩa Handle With Care / Coi Chừng, Hãy Nhẹ Tay; Dễ Vỡ Là Gì?, Định Nghĩa Nationalized Industries / Các Ngành Quốc Hữu Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Nationality / Quốc Tịch Là Gì?, Định Nghĩa Nationality By Domicile / Quốc Tịch Theo Nơi Cư Trú Là Gì?, Định Nghĩa Joint Pooling Of Imports / Liên Doanh Nhập Khẩu; Nhập Khẩu Kết Hợp Là Gì?, Định Nghĩa National Savingg Stock Register / Sổ Đăng Ký Chứng Khoán Tiết Kiệm Quốc Gia Là Gì?, Định Nghĩa National Saving Securities / Chứng Khoán Tiết Kiệm Quốc Gia Là Gì?, Định Nghĩa Bad Coin / Tiền Xấu, Tiền Giả Là Gì?, Định Nghĩa National Saving Certificate / Phiếu Tiết Kiệm Quốc Dân; Công Trái Tiết Kiệm Là Gì?, Định Nghĩa Nash Equilibrium / Trạng Thái Cân Bằng Nash Là Gì?, Định Nghĩa Bad Cheque / Chi Phiếu Không Tiền Bảo Chứng, Chi Phiếu Không Trữ Kim; Chi Phiếu Khống Là Gì?, Định Nghĩa Nafta – North American Free Trade Area / Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa Joint Management Director / Đồng Giám Đốc Điều Hành Là Gì?, Định Nghĩa Bad Bargain / Việc Kinh Doanh Kém Việc Buôn Bán Lỗ Lãi Là Gì?, Định Nghĩa “new View” On Money Supply / Quan Điểm Mới Về Lượng Cung Tiền Tệ Là Gì?, Định Nghĩa Joint Life Endowment Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Chung; Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Định Kỳ Chung Là Gì?, Định Nghĩa Concessionary Company / Công Ty Được Phép Đặc Biệt Là Gì?, Định Nghĩa Concessionary Bargaining / Cuộc Thương Lượng Có Sự Nhượng Bộ Từ Phía Công Đoàn Là Gì?, Định Nghĩa Concessionary Element / Yếu Tố Nhân Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Joint Hypothesis Test (Math/stat/econom) / Kiểm Định Giả Thiết Đồng Thời (Toán/thống Kê/kinh Tế Lượng) Là Gì?, Định Nghĩa Concessional Terms / Các Điều Khoản Nhân Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Concessional Sale / Sự Bán Hàng Ưu Đãi Là Gì?, Định Nghĩa Concessional Price / Giá Nhượng Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Concessional Loan / Khoản Vay Ưu Đãi Là Gì?, Định Nghĩa Concessional Assistance / Sự Viện Trợ Ưu Đãi Là Gì?, Định Nghĩa Concessionaire / Người Thụ Nhượng; Người Được Nhượng Đặc Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Concession / Sự Nhượng Quyền; Quyền Đặc Nhượng; Sự Nhân Nhượng Thuế Quan; Nhượng Địa; Tô Giới Là Gì?, Định Nghĩa Concern / Xí Nghiệp; Doanh Nghiệp; Hãng; Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Concession Of Tariff / Sự Giảm ( Nhân Nhượng) Thuế Quan Là Gì?, Định Nghĩa Concession Closes / (Những) Kết Thúc Nhượng Bộ (Để Tranh Thủ Đơn Đặt Hàng) Là Gì?, Định Nghĩa Concession Agreement / Hiệp Định Nhân Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Concert Practice / Sự Thông Mưu, Sự Thông Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Concerted Action / Hành Động Phối Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Concert Party / Nhóm Đồng Mưu, Nhóm Liên Kết Ngầm Là Gì?, Định Nghĩa Concerned Parties / Những Bên Hữu Quan Là Gì?, Định Nghĩa Conceptualization / Khái Niệm Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Conceptual Input / Sự Sáng Tạo Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Concept Testing / (Sự ) Trắc Nghiệm Khái Niệm Là Gì?, Định Nghĩa Concentric Zone Theory / Lý Thuyết Vùng Đồng Tâm Là Gì?, Định Nghĩa Concentric Diversification / (Sự) Đa Dạng Hóa Đồng Tâm Là Gì?, Định Nghĩa Concentration Strategy / Chiến Lược Tập Trung Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Concentration Of Stocks / Sự Tập Trung Hàng Trữ Là Gì?, Định Nghĩa Concentration Industry / Sự Tập Trung Công Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Concentration Measure / Số Đo Sự Tập Trung Là Gì?, Định Nghĩa Concentration Curve / Đường Tập Trung Thu Nhập (Lorenz Curve) Là Gì?, Định Nghĩa Concealment Of Assets / Sự Che Giấu Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Concealed Dumping / Bán Phá Giá Trá Hình (Có Sự Ưu Đãi Ngoài Giá Cả) Là Gì?, Định Nghĩa Concealed Defect / Khuyết Tật Che Dấu Là Gì?, Định Nghĩa Concealed Damage / Thiệt Hại Che Dấu Là Gì?, Định Nghĩa Concentrated Marketing / Tiếp Thị Tập Trung Là Gì?, Định Nghĩa Concealed Unemployment / Thất Nghiệp Trá Hình Là Gì?, Định Nghĩa Computing Assets / Tài Sản Không Khai Là Gì?, Định Nghĩa Computing Center / Trung Tâm Tính Toán Là Gì?, Định Nghĩa Computer-On-A-Chip / Máy Vi Tính Cỡ Nhỏ; Máy Xử Lý Vi Tính; Vi Tính Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Computer-Literate / Biết Về Tin Học; Có Học Tin Học; Có Kiến Thức Về Tin Học Là Gì?, Định Nghĩa Computerize / Vi Tính Hóa; Trang Bị Máy Vi Tính; Kiểm Soát Bằng Máy Vi Tính; Điều Khiển Bằng Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computerization / Tin Học Hóa; Vi Tính Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Computerized Voting System / Hệ Thống Bỏ Phiếu Bằng Vi Tính, Vi Tính Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Computerized Budget Sheet / Bảng Dự Toán Điện Toán Hóa (Xử Lý Bằng Máy Điện Toán) Là Gì?, Định Nghĩa Computerizable / Có Thể Vi Tính Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Computer- Based Accounting System / Hệ Thống Kế Toán Bằng Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer-Assisted Audit / (Sự) Kiểm Toán Bằng Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer-Aided / Được Thực Hiện Bằng Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer-Aided Learning / (Sự) Dạy Học Bằng Máy Vi Tính (Điện Tử) Là Gì?, Định Nghĩa Computer-Aided Design / Sự Thiết Kế Trợ Giúp Bằng Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Time / Thời Gian Tính Của Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer System / Hệ Thống Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Service / Công Ty Dịch Vụ Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Service Center / Trung Tâm Dịch Vụ Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Science / Khoa Học Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Programming / (Việc) Lập Trình Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Processing / Xử Lý Trên Máy Điện Toán Là Gì?, Định Nghĩa Computer Printout / Bản In Từ Máy Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Operator / Người Vận Hành Máy Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Network / Mạng Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer / Máy Tính Điện Tử; Máy Điện Toán; Máy (Vi) Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Software / Phần Mềm Vi Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Language / Ngôn Ngữ Máy Tính Điện Toán Là Gì?, Định Nghĩa Computer Integrated Manufacturing / Chế Tạo Tính Hợp Bằng Máy Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Industry / Ngành, Kỹ Nghệ Công Nghiệp Tin Học Là Gì?, Định Nghĩa Computer Manager / Giám Đốc Tin Học Là Gì?, Định Nghĩa Computer File / Tệp Vi Tính (Hồ Sơ Vi Tính, Văn Kiện Máy Tính) Là Gì?, Định Nghĩa Computer Analyst / Người Phân Tích Máy Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computer Age (The…) / Thời Đại Máy Tính; Thời Đại Tin Học Là Gì?, Định Nghĩa Computer Accounting / Kế Toán Tin Học (Bằng Máy Tính Điện Tử) Là Gì?, Định Nghĩa Computed Price / Giá Ước Tính; Giá Tính Ra Là Gì?, Định Nghĩa Compute / Tính Toán; Ước Tính Là Gì?, Định Nghĩa Computational Error / Sai Sót Tính Toán Là Gì?, Định Nghĩa Computation / Sự Đánh Giá; Sự Tính Toán; Sự Ước Lượng Là Gì?, Định Nghĩa Computation Of Time / Sự Tính Kỳ Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Winding-Up / Sự Đóng Cửa Bó Buộc; Sự Ngưng Hoạt Động Bắt Buộc; Sự Giải Tán Bắt Buộc (Xí Nghiệp) Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Unemployment Insurance / Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bó Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Third Party Insurance / Bảo Hiểm Pháp Định Trách Nhiệm Đệ Tam Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Surrender / Sự Trưng Thu Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Retirement / Sự Nghỉ Hưu Bắt Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Reserve / Dự Trữ Bắt Buộc; Trữ Kim Bắt Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Compulsory Purchase Annuity / Niên Kim Buộc Mua Là Gì?, Định Nghĩa Compromise Total Loss / Tổn Thất Toàn Bộ Thỏa Thuận (Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Compromise Settlement / Giải Quyết Hiệp Thương Là Gì?, Định Nghĩa Compromise Decision / Quyết Định Hiệp Thương Là Gì?, Định Nghĩa Compromise Clause / Điều Khoản Hòa Giải; Điều Khoản Trọng Tài (Của Hiệp Ước) Là Gì?, Định Nghĩa Compromise / (Sự) Hòa Giải; Thỏa Hiệp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Tax Allocation / (Sự) Phân Bổ Thuế Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Service Advertising Agency / Hãng Quảng Cáo Dịch Vụ Toàn Bộ; Hãng Quảng Cáo Trọn Gói Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Risks / Rủi Ro Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Policy / Hợp Đồng, Khế Ước Bảo Hiểm Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Plan / Kế Hoạch Toàn Diện Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Motor Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Toàn Diện Xe Hơi Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Insurance / Bảo Hiểm Tổng Hợp Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Layout / Bố Cục Tổng Hợp (Quảng Cáo) Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Certificate Of Origin / Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Budget / Ngân Sách Tổng Hợp, Toàn Diện Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Compensation Trade / Thương Mại Bù Trừ Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Audit / Kiểm Toán Tổng Hợp, Toàn Diện Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Annual Financial Report / Báo Cáo Tài Chánh Tổng Hợp Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Comprehension / Sự Thông Hiểu; Khả Năng Hiểu Biết Là Gì?, Định Nghĩa Comprador / Một Nhà Tuyển Dụng Lao Động Địa Phương Là Gì?, Định Nghĩa Compounding / Việc Tính Lãi Kép, Ghép Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Compounding Rate / Lãi Suất Kép Là Gì?, Định Nghĩa Compounding Period / Thừa Kỳ Ghép Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Compounding Of Claims / Sự Dàn Xếp Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Compound Interest / Lãi Gộp (Kép) Là Gì?, Định Nghĩa Compound Factor / Thừa Số Ghép Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Compound Yield / Lợi Suất Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Compound Rate / Lãi Suất Kép Là Gì?, Định Nghĩa Compound Journal Entry / Mục Ghi Sổ Hỗn Hợp; Mục Ghi Sổ Nhật Ký Phức Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Compound Interest Method Of Depreciation / Phương Pháp Khấu Hao Theo Lãi Kép Là Gì?, Định Nghĩa Compound Interest Depreciation / Phương Pháp Khấu Hao Theo Lãi Kép Là Gì?, Định Nghĩa Compound Growth Rate / Tốc Độ Tăng Trưởng Kép. Tốc Độ Tăng Trưởng Của Một Chỉ Báo Kép Trong Một Giai Đoạn Là Gì?, Định Nghĩa Compound Duties / Thuế Kép; Thuế Quan Phức Hợp; Thuế Quan Hỗn Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Compound Discount / Chiếu Khấu Kép Là Gì?, Định Nghĩa Compound Bonus / Tiền Thưởng Kép ( Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Compound Annual Return / Lãi Kép Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Composition Proceedings / Thủ Tục Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Comply With The Rules ( To..) / Tuân Theo Luật Lệ Là Gì?, Định Nghĩa Comply With A Request ( To..) / Đồng Ý Theo Lời Thỉnh Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Comply With A Contract ( To..) / Làm Theo Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Comply / Tuân Theo; Đồng Ý Làm Theo Là Gì?, Định Nghĩa Compliments Slip / Tờ Bướm Chúc Mừng Của Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Complex / Xí Nghiệp Liên Hợp; Bố Trí Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Complex Tariff / Biểu Thuế Phức Hợp; Biểu Thuế Nhiều Cột; Biểu Thuế Kép Là Gì?, Định Nghĩa Complex Number / Số Phức Là Gì?, Định Nghĩa Complex Variable / Biến Số Phức; Biến Số Ảo Là Gì?, Định Nghĩa Complex Monopoly / Độc Quyền Liên Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Complex Capital Structure / Cơ Cấu Vốn Phức Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Completion Statement / Bản Tất Toán Là Gì?, Định Nghĩa Completion / Sự Làm Xong; Sự Hoàn Thành Là Gì?, Định Nghĩa Completion Report / Báo Cáo Hoàn Thành Công Trình Xây Dựng Là Gì?, Định Nghĩa Completion Meeting/ Cuộc Họp Hoàn Tất ( Kết Thúc Một Cuộc Đàm Phán) Là Gì?, Định Nghĩa Completion Date / Ngày Tháng Hoàn Thành Là Gì?, Định Nghĩa Completed Fertility / Khả Năng Sinh Đẻ Cao Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Complete Price Discrimination / Phân Biệt Giá Hoàn Toàn Là Gì?, Định Nghĩa Complete Contract Method / Phương Pháp Hợp Đồng Hoàn Thành ( Trong Kế Toán) Là Gì?, Định Nghĩa Complete Verification / Kiểm Tra Toàn Diện Là Gì?, Định Nghĩa Complete Set Of Documents / Trọn Bộ Chứng Từ Là Gì?, Định Nghĩa Complete Range Of Articles / Chủng Loại Hàng Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Complete Plant / Thiết Bị Trọn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Complete Performance / Thực Hiện Đầy Đủ Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Complete / Đầy Đủ, Trọn Vẹn ; Hoàn Toàn; Hoàn Thành; Làm Đầy Đủ; Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Complete Monopoly / Độc Quyền Hoàn Toàn Là Gì?, Định Nghĩa Complete In Specifications / Quy Cách Hoàn Hảo Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Resource / Các Nguồn Lực Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Investments / Đầu Tư Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Complete Customs Union / Đồng Minh Thuế Quan Hoàn Toàn Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Trade Policy / Chính Sách Thương Mại Phụ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Supply / Nguồn Cung Cấp Hỗ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Of Markup Percentages / Sự Cộng Thêm Phần Trăm Tiền Lời ( Trong Giá Bán Lẻ) Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Products / Các Sản Phẩm Bổ Trợ Lẫn Nhau Là Gì?, Định Nghĩa Complete Balance Sheet / Bảng Tổng Kết Tài Sản Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Complete Detailed Audit / Thẩm Tra, Kiểm Toán Toàn Bộ Chi Tiết Là Gì?, Định Nghĩa Complete Cycle Cost / Chi Phí Toàn Bộ Chu Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Complementarity / Sự Bổ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Financial Facility / Khoản Cho Vay Bổ Sung, Khoản Cho Vay Thêm; Sự Cấp Vốn Thêm Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Insurance / Bảo Hiểm Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Economic Structure / Cơ Cấu Kinh Tế Hỗ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Complementary Demand / Nhu Cầu Bổ Trợ ( Bổ Sung Lẫn Nhau) Là Gì?, Định Nghĩa Complaints Box / Hộp Thu Khiếu Tố; Khiếu Nại Là Gì?, Định Nghĩa Complaints Book / Sổ Thu Khiếu Tố; Khiếu Nại Là Gì?, Định Nghĩa Complaint And Claim / Khiếu Nại Và Đòi Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Complainant / Người Đứng Kiện; Nguyên Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Complain / Kêu Nài; Thưa Kiện; Làm Đơn Khiếu Nại Là Gì?, Định Nghĩa Compiler / Người Biên Soạn; Người Sưu Tập Tài Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Compile / Biên Soạn; Sưu Tập Tài Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Competitor / Đối Thủ Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Compilation Of Statistics / Biên Tập ( Dữ Liệu) Thống Kê Là Gì?, Định Nghĩa Competitor Analysis / (Sự) Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Tender / Đấu Thầu Công Khai Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Supply / Mức Cung Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Strategy / Chiến Lược Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Separation/ Sự Cạnh Tranh Phương Tiện Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Products / (Các) Sản Phẩm Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Position / Vị Thế Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Parity Budgeting / (Việc) Lập Ngân Sách (Quảng Cáo) Tương Đương Đối Thủ Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Monitoring / (Việc) Phân Tích Cạnh Tranh: Giám Sát Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Intelligence / Tình Báo Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Goods / Hàng Có Sức Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Edge / Ưu Thế Cạnh Tranh: Lợi Thế Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Devaluation / (Sự, Cuộc) Phá Giá Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Depreciation / Sự Giảm Giá Để Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Demand / Mức Cầu Cạnh Tranh (Đối Với Hai Hay Nhiều Sản Phẩm Trên Thị Trường) Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Claims / (Những) Tuyên Bố Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Capacity / Năng Lực Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Brands / (Các) Thương Hiệu Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Bidding / Phương Thức Gọi Thầu Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Advantage / Lợi Thế Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Compensation Regulation / Quy Định, Luật Pháp Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Compensation Policy (Micro Econ) / Chính Sách Về Cạnh Tranh (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Compensation Contract / Hợp Đồng Thu Lao Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Analysis/ Phân Tích Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Competitive Advertising / Quảng Cáo Cạnh Tranh Là Gì?, Định Nghĩa Compensating Differentials / Chênh Lệch Bù Trừ Tiền Lương Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Static Equilibrium Analysis / Phân Tích So Sánh Cân Bằng Tĩnh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Static Analysis / Phân Tích Đối Chiếu Tĩnh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Statement Of Product Cost / Báo Cáo So Sánh Giá Thành Sản Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Statement Of Order Costs / Báo Cáo Chi Phí Phân Phối Theo Đơn Đặt Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Statement Of Actual And Estimated Profit And Loss / Bản Báo Cáo So Sánh Lời Lỗ Thực Tế Và Dự Kiến Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Statement / Bảng Báo Cáo So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Scale / Quy Mô So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Profit And Loss Statement / Báo Cáo Lời Lỗ Đối Chiếu Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Price / Giá Cả So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Statement Of Operation Cost / Bảng So Sánh Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Law / Luật Đối Chiếu Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Income Account / Bảng Thu Nhập So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Economics / Kinh Tế Học Đối Chiếu Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Cost Sheet / Bảng Tính Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Costs / Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Cost Principle / Nguyên Lý Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Cost Difference / Sự Sai Biệt Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Cost Advantage / Lợi Thế Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Cost / Chi Phí So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Operating Statement / Báo Cáo Hoạt Động Đối Chiếu Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Advantage Principle / Nguyên Tắc Lợi Thế So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Advertising / (Sự) Quảng Cáo So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Comparative Balance Sheet / Bảng Tổng Kết Tài Sản Đối Chiếu Là Gì?, Định Nghĩa Comparable / Có Thể So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Company Union / Công Đoàn Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Town / Khu Đô Thị Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Tax / Thuế Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Specialized In Barter Trade / Công Ty Chuyên Mại Bù Trừ Là Gì?, Định Nghĩa Company Secretary / (Tổng) Thư Kí Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Seal / Con Dấu Của Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Reserves / (Tiền) Dự Trữ Của Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Registration Number / Số Đăng Kí Của Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Property / Tài Sản Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Promoter / Người Sáng Lập Công Ty, Người Sáng Lập Xí Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Company Potential / Tiềm Năng Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Policy / Chính Sách Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Officer / Viên Chức Chủ Chốt Của Công Ty (Giám Đốc) Là Gì?, Định Nghĩa Company Name / Tên Giao Dịch Của Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Meeting / Hội Nghị Cổ Đông (Của Công Ty) Là Gì?, Định Nghĩa Company Magazine / Tạp Chí Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Limited By Guarantee / Công Ty Hữu Hạn Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa Company Letterhead / Tiêu Đề Giấy Viết Thư Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Head / Người Đứng Đầu Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Formation / Sự Thành Lập Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Law / Luật Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Earning / Lợi Tức Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Director / Giám Đốc Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company Car / Xe Công Ty (Phân Biệt Với Xe Hơi Riêng) Là Gì?, Định Nghĩa Company Analysis / (Sự) Phân Tích Tài Chánh (Của Công Ty) Là Gì?, Định Nghĩa Company Act / [Anh] Luật Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Company (Gen’L Econ) / Công Ty (Kinh Tế Học). Là Gì?, Định Nghĩa Companies Registry / Phòng Đăng Ký Công Ty (Của Chính Phủ) Là Gì?, Định Nghĩa Commutative Contract / Hợp Đồng Thay Thế, Hợp Đồng Ngang Giá Là Gì?, Định Nghĩa Commutation / Sự Hoán Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Commutation Ticket / [Mỹ] Vé Đi (Xe) Dài Hạn; Vé Tháng; Vé Quý Là Gì?, Định Nghĩa Commutable / Có Thể Hoán Đổi; Khả Hoán Là Gì?, Định Nghĩa Compagnie / [Pháp] Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Costs / Chi Phí Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Cost Control / Sự Kiểm Soát Giá Thành Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Community Shipping Center / Trung Tâm Buôn Bán Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Convention(S) / Quy Ước Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Community Rating / Xếp Hạng Bảo Hiểm Ngang Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Community Of Interests / Cộng Đồng Lợi Ích Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Code Number / Số Thứ Tự Kế Toán, Số Mã Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Clerk / Nhân Viên Giúp Việc Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Community Of Stock / Sự Chung Cổ Phần Là Gì?, Định Nghĩa Community Network / Mạng Lưới Truyền Hình Cáp Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Classification / Sự Phân Mục Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Community Media / Phương Tiện Truyền Thông Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Community Law / Luật Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Books / Sổ Sách Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Community Economy / Kinh Tế Xã Thôn; Kinh Tế Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Archives / Tài Liệu Lưu Trữ Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accountant General / Tổng Kế Toán, Kế Toán Trưởng Là Gì?, Định Nghĩa Community Development Model / Mô Hình Phát Triển Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Community Development Investment / Đầu Tư Phát Triển Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Accountant Department / Ban, Bộ Phận Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Communications / Giao Thông; Hệ Thống Giao Thông Là Gì?, Định Nghĩa Accountancy / Nghề Kế Toán, Công Việc Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Communications Software / Phần Mềm Là Gì?, Định Nghĩa Communication Director / Giám Đốc Là Gì?, Định Nghĩa Accountability / Trách Nhiệm Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accountancy Law / Luật Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Communication Strategy / Chiến Lược Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Accountable Warrant / Lệnh Chi Trả Có Trách Nhiệm Là Gì?, Định Nghĩa Communication Satellite / Vệ Tinh Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Communication Network / Hệ Thông Giao Thông; Mạng Là Gì?, Định Nghĩa Account Year / Niên Độ Tài Khoản, Niên Độ, Năm Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Communication Objectives / (Các) Mục Tiêu Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Account’S Status / Tình Trạng, Tình Hình Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Communication Mix / Tổ Hợp Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Unit / Đơn Vị Ghi Sổ Là Gì?, Định Nghĩa Communication Mix Strategy / Chiến Lược Truyền Thông Hỗn Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Account Transfer / Trương Mục Chuyển Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Communication Media / Phương Tiện Giao Lưu; Phương Tiện Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Account Transfer Memo / Giấy Báo Chuyển Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Communication Concept / Khái Niệm Truyền Thông Là Gì?, Định Nghĩa Communal Ownership / Quyền Sở Hữu Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Account To Receive / Trương Mục Thu Là Gì?, Định Nghĩa Communal Agricultural Organization / Tổ Chức Nông Nghiệp Cộng Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Account Title / Tên Gọi Tài Khoản, Khoản Mục (Kế Toán) Là Gì?, Định Nghĩa Commonwealth Preference System / Chế Độ Thuế Ưu Đãi Của Liên Hiệp Anh Là Gì?, Định Nghĩa Commonwealth Development Corporation / Công Ty Phát Triển Liên Hiệp Anh Là Gì?, Định Nghĩa Account Stated / Số Tiến Được Xác Nhận, Đã Xác Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Common Trust Fund / Quỹ Tín Thác Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account / Sổ Sách Kế Toán, Tài Khoản, Khoản Mục Kế Toán, Bản Kê, Bản Tường Trình, Bản Báo Cáo, Năm Báo Cáo, Tài Khóa, Sự Quyết Toán, Sự Thanh Toán Kỳ Hạn Cuối (Hối Phiếu), Khách Hàng, Bên Mua Là Gì?, Định Nghĩa Account Settled / Khoản Tiền, Khoản Nợ Đã Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Account Terms / Điều Kiện Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Common Stock / [Mỹ] Cổ Phần Thường Là Gì?, Định Nghĩa Common Tariff / (Mức) Thuế Quan Chung Là Gì?, Định Nghĩa Common Property / Tài Sản Chung Là Gì?, Định Nghĩa Common Property Resource / Nguồn Lực Tài Sản Chung Là Gì?, Định Nghĩa Common Staff Costs / Chi Phí Chung Về Nhân Viên; Chi Phí Nhân Sự Là Gì?, Định Nghĩa Account Sale / Báo Cáo Bán Hàng Ký Gởi, Bản Kê Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Common Size Financial Statement / Bảng Báo Cáo Tài Chính Thông Thường Là Gì?, Định Nghĩa Account Sale / Bán Chịu Là Gì?, Định Nghĩa Common Seal / Con Dấu Chung (Của Công Ty) Là Gì?, Định Nghĩa Common Quotas / Hạn Ngạch Chung, Phối Ngạch Là Gì?, Định Nghĩa Account Representative / Đại Diện Khách Hàng (Quảng Cáo) Là Gì?, Định Nghĩa Common Quality / Chất Lượng Thông Thường Là Gì?, Định Nghĩa Account Rendered / Tài Khoản Nợ Chuyển Qua; Số Dư Nợ Tiếp Theo; Nợ Sang Sổ; Trương Mục Chi Tiết Nợ Và Cho Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Common Product / Sản Phẩm Thông Thường Là Gì?, Định Nghĩa Account Receivable Ledger / Sổ Cái, Bảng Liệt Kê Nợ Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Common Price / Giá (Thoả Thuận) Chung; Giá Thông Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Common Practice / Phong Tục Tập Quán, Giá Thống Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Common Pricing / (Cách) Định Giá Chung, (Cách) Định Giá Phối Hợp (Giữa Những Người Đấu Thầu) Là Gì?, Định Nghĩa Common People / Bình Dân; Đại Chúng; Dân Chúng Là Gì?, Định Nghĩa Account Receivable Assigned / Khoản Tiền Phải Thu Được Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Account Receivable Register / Sổ Ghi Nợ Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Account Receivable Discounted / Khoản Tiền Phải Thu Được Chiết Khấu Là Gì?, Định Nghĩa Common Parts / (Các) Bộ Phận Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account Purchase / Báo Cáo Mua Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Common Ownership / (Quyền) Sở Hữu Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account Position / Tình Hình Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Common Labour / Lao Động Phổ Thông Là Gì?, Định Nghĩa Account Payee (Only) / (Chỉ) Đưa Vào Tài Khoản Của Người Nhận Tiền; Chi Phiếu Chuyển Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Common Custom Tariff / Giá Biểu Quan Thuế Chung; Biểu Thuế Quan Chung (Của Thị Trường Chung Châu Âu) Là Gì?, Định Nghĩa Account Payable Register / Sổ Ghi Các Khoản Nợ Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Common Costs / Chi Phí Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account Outstanding / Dư Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Common / Công Thổ; Đất Công, Quyền Được Hưởng Trên Đất Đai Của Người Khác, Chung; Công; Công Cộng, Thông Thường; Bình Thường; Phổ Thông Là Gì?, Định Nghĩa Account Opening / Việc Mở Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Openers / (Những) Người Mở Tài Khoản (Mới) Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Treasury / Tài Khoản Ngân Khố Là Gì?, Định Nghĩa Common Business Oriented Language / Ngôn Ngữ Vi Tính Thông Dụng Trong Thương Mại; Ngôn Ngữ Lập Trình Cobol Là Gì?, Định Nghĩa Account Opening Form / Mẫu Đơn Xin Mở Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Common Bargaining / Sự Trả Giá Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Sales / Tài Khoản Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Account Of The Exchequer / Tài Khoản Kho Bạc Là Gì?, Định Nghĩa Common Carrier / Nhà Chuyên Chở Công Cộng (Chủ Xe Đò, Chuyên Chở Hành Khách) Là Gì?, Định Nghĩa Common Average / Tổn Thất Chung (Đường Biển) Là Gì?, Định Nghĩa Common Adventure / Sự May Rủi Chung (Chỉ Những Đồ Vật Có Thể Chịu Chung Một Rủi Ro Như Nhau) Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Receipts / Tài Khoản Thu Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Proceeding / Bản Báo Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Common Account / Tài Khoản Chung Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Goods Purchased / Trương Mục Mua Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Terms Of Trade / Tỷ Lệ Trao Đổi Sản Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Tax / Thuế Hàng Hoá Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Goods Finance / Tài Khoản Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Expenses / Bản Kê Khai Phí Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Rate / Suất Vận Phí Hàng Hoá Chủ Yếu; Suất Cước Hàng Hoá Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Executors / Số Thanh Lý Di Sản Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Price / Giá Cả Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Disbursement / Tờ Khai Tiền Ứng; Khoản Tiền Chi Ra Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Operato / Người Kinh Doanh Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Charges / Bản Quyết Toán Chi Phí Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Business / Tài Khoản Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Market / Thị Trường Hàng Hóa, Thị Trường Hàng Hóa Và Nguyên Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Marketing / Tiêu Thụ Hàng Hóa; Tiếp Thị Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Bankruptcy / Tài Khoản Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Commodity List / Danh Sách Hàng Hóa; Bảng Liệt Kê Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Inspection / Kiểm Nghiệm Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Inspection And Testing Bureau / Cục Kiểm Nghiệm Thương Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Account Of Advances / Tài Khoản Ứng Trước Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Arbitrage / Sự Đầu Cơ Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Account Note / Trương Mục Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Approach / Sự Tiếp Cận Sản Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Account Number / Số Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Manager / Quản Lý Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Market / Thị Trường Kỳ Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Commodity Aid / Viện Trợ Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Committee On Reform Of The International Monetary System And Related Issues / Ủy Ban Cải Cách Hệ Thống Tiền Tệ Quốc Tế Và Các Vấn Đề Hữu Quan Là Gì?, Định Nghĩa Account Management Group / Nhóm Quản Lý Khách Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Account In Arrear / Bản Tính Nợ Chưa Trả Là Gì?, Định Nghĩa Committee Of Public Accounts / [Anh] Viện Thẩm Kế Là Gì?, Định Nghĩa Account Form Of Profit And Loss Statement / Báo Cáo Lời Lỗ Dưới Dạng Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Executive / Chuyên Viên Quản Lý Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Committee Of Inquiry / Ủy Ban Điều Tra Là Gì?, Định Nghĩa Account Form Of Balance Sheet / Bảng Tổng Kết Tài Sản Dưới Dạng Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Committee Of Accounting Procedure / Ủy Ban Thủ Tục Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Committee Member / Thành Viên Của Ủy Ban; Ủy Viên Là Gì?, Định Nghĩa Committee Meeting / Cuộc Họp Ủy Ban Là Gì?, Định Nghĩa Account Credit / Bên Có Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Day / Ngày Thanh Toán; Ngày Kế Toán, Ngày Thanh Toán Chứng Khoán Là Gì?, Định Nghĩa Account Code / Số Hiệu Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Committee For European Economic Cooperation / Ủy Ban Hợp Tác Kinh Tế Châu Âu Là Gì?, Định Nghĩa Committee For Economic Development / Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Là Gì?, Định Nghĩa Account Clerk / Nhân Viên Ghi Sổ Là Gì?, Định Nghĩa Account Classification / (Hệ Thống) Phân Loại Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Chargers / Phí Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Account Bill / Hoá Đơn; Phiếu Ghi Tiền Trả Là Gì?, Định Nghĩa Account Balanced / Tài Khoản Đã Cân Đối, Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Account (The) / Kỳ Kết Toán Là Gì?, Định Nghĩa According To Value / Theo Giá Trị Là Gì?, Định Nghĩa According To Standard Sample / Theo Mẫu Tiêu Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Accord / Sự Thoả Thuận, Hiệp Nghị; Hiệp Định; Hoà Ước Là Gì?, Định Nghĩa Committee Buying / Việc Mua Của Ủy Ban Là Gì?, Định Nghĩa Accomplished Bill Of Lading / Vận Đơn Đã Nhận Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Committee /ban; Ủy Ban Là Gì?, Định Nghĩa Accompanying Analysis / Phân Tích Đồng Thời (Khả Năng Sinh Lợi) Là Gì?, Định Nghĩa Commitment Value / Giá Trị Giao Ước; Giá Trị Ước Định Là Gì?, Định Nghĩa Accommodating Transactions / Các Giao Dịch Để Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Commitment Request / Yêu Cầu Nhận Trả; Yêu Cầu Cam Kết Các Khoản Chi Phí Là Gì?, Định Nghĩa Accommodating Monetary Policy / Chính Sách Tiền Tệ Thích Ứng Là Gì?, Định Nghĩa Commitment Of Fund / Sự Cam Kết Về Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Commitment Fee / Phí Cam Kết Là Gì?, Định Nghĩa Accommodate Somebody With A Loan (To) / Cho Ai Vay Một Số Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Accommodate / Điều Tiết, Làm Cho Thích Nghi, Làm Cho Phù Hợp.hoà Giải, Dàn Xếp.dung Nạp Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Error / Sai Sót Ngẫu Nhiên Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Damage / Thiệt Hại, Tổn Thất Bất Ngờ; Tổn Thất Ngoài Ý Muốn Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Cost / Chi Phí Bất Ngờ Là Gì?, Định Nghĩa Accident / Sự Cố Bất Ngờ, Sự Rủi Ro, Tai Nạn; Tai Biến Là Gì?, Định Nghĩa Accident Insurance / Bảo Hiểm Tai Nạn Là Gì?, Định Nghĩa Accident Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Tai Nạn Là Gì?, Định Nghĩa Accessory Risk / Rủi Ro Phụ Là Gì?, Định Nghĩa Accessory Contract / Hợp Đồng Phụ, Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Accession / Sự Tăng Thêm; Sự Thêm Vào; Phần Thêm Vào; Vật Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Accessible / Tiếp Cận Được (Để Xem Xét Sửa Chữa) Là Gì?, Định Nghĩa Accessibility / Khả Năng Tiếp Cận Được (Để Xem Xét Sửa Chữa) Là Gì?, Định Nghĩa Access To Market (To) / (Cơ Hội) Tiếp Cận Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Access Time / Thời Gian Đi Là Gì?, Định Nghĩa Accepting House Committee / Ủy Hội Các Công Ty Nhận Trả (Hối Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Accepter / Người Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commitment / (Sự) Giao Ước; Giao Kết; Lời Cam Kết; Điều Ràng Buộc; Sự Bảo Chứng Là Gì?, Định Nghĩa Accepted / Đã Tiếp Nhận; Đã Chấp Nhận; Đã Nhận Trả; Đã Được Chấp Nhận; Đã Nhận Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Commissioner / Viên Tham Tán; Cố Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Accepted Draft / Hối Phiếu Đã Nhận Trả, Đã Được Chấp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Commissioner For Oaths / Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ Là Gì?, Định Nghĩa Accepted Credit / Thư Tín Dụng Đã Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commissionaire / Người Gác Cửa (Rạp Hát, Khách Sạn, Cửa Hàng) Là Gì?, Định Nghĩa Accepted Bill / Hối Phiếu Đã Được Chấp Nhận, Hối Phiếu Đã Được Nhận Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Commission Transaction / Giao Dịch Ủy Thác; Giao Dịch Trên Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commission System / Phương Thức Tính Thù Lao Theo Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Sampling / Việc Kiểm Tra Chất Lượng Qua Phương Pháp Lấy Mẫu Để Chấp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Test / (Sự) Thử Nghiệm Chấp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Commission Short-Term Mortgage Loan / Khoản Vay Thế Chấp Ngắn Hạn Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commission Seller / Đại Lý Bán; Người Bán Ăn Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Register / Sổ Ghi Phiếu Khoản Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission Received In Advance / Phí Thủ Tục Đã Thu Trước Là Gì?, Định Nghĩa Commission Receivable / Phí Thủ Tục, Hoa Hồng Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Commission Percentage / Phần Trăm Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commission Payable / Phí Thủ Tục, Hoa Hồng Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission On Transnational Corporations / Ủy Ban Công Ty Xuyên Quốc Gia Là Gì?, Định Nghĩa Commission On Asian And Far Eastern Affair / Ủy Ban Phụ Trách Khu Vực Châu Á Và Viễn Đông (Của Phòng Thương Mại Quốc Tế) Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Receivable / Hối Phiếu Nhận Trả Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Commission On A Sliding Scale / Hoa Hồng Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Rate, Cut Off Rate / Tỷ Suất Để Chấp Nhận Hay Từ Chối Là Gì?, Định Nghĩa Commission Of Investigation / Ủy Ban Điều Tra Là Gì?, Định Nghĩa Commission Of Inquiry / Ủy Ban Tư Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Commission Of Customs / Ủy Ban Hải Quan Là Gì?, Định Nghĩa Commission Of Conciliation / Ủy Ban Hòa Giải Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Rate / Lãi Suất Nhận Trả Hối Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Commission Of Authority / Thư Ủy Quyền; Thư Ủy Nhiệm; Giấy Ủy Thác Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Payable / Hối Phiếu Nhận Trả Phải Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Service / (Sự) Chấp Nhận Dịch Vụ Là Gì?, Định Nghĩa Commission Merchant / Người Buôn Bán Hưởng Hoa Hồng; Thương Nhân Hoa Hồng; Nhà Buôn Trung Gian Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Proposal / (Sự) Chấp Nhận Đề Nghị Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Payment Documents / (Sự) Chấp Nhận Chứng Từ Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Commission Manufacturer / Người Chế Tạo Gia Công Ủy Thác Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Goods / (Sự) Chấp Nhận Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Commission Long-Term Mortgage Loan / Khoản Cho Vay Thế Chấp Dài Hạn Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of An Offer / Sự Chấp Nhận Một Giá Chào Là Gì?, Định Nghĩa Commission Insurance / Bảo Hiểm Ủy Thác; Bảo Hiểm Hưởng Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Abandonment / (Người Bảo Hiểm) Chấp Nhận Từ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Commission House / Cơ Sở Môi Giới; Hãng Giao Dịch Ủy Thác; Hãng Đại Lý Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of A Draft / (Sự) Nhận Trả Một Hối Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Maturity Record / Sổ Hạn Kỳ Thương Phiếu, Sổ Ghi Ngày Đáo Hạn Của Hối Phiếu Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission For Collection / Thủ Tục Phí Nhờ Thu; Hoa Hồng Thu Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Market / Thị Trường Nhận Trả (Hối Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Letter Of Credit / Thư Tín Dụng Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission Contract / Hợp Hồng Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance In Blank / Chấp Nhận, (Nhận Trả) Khống Là Gì?, Định Nghĩa Commission Charge / Phí Thủ Tục; Tiền Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance House / Ngân Hàng Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission Buyer / Người Mua Hưởng Hoa Hồng; Đại Lý Mua Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance For Honour / Chấp Nhận Vì Danh Dự Là Gì?, Định Nghĩa Commission Bussines / Nghề Đại Lý Hoa Hồng; Nghề Môi Giới; Mậu Dịch Ủy Thác Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance For Carriage / (Sự) Nhận Chở Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Fee / Phí Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Duty / Nghĩa Vụ Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Dealer / Người Mua Bán Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Credit / Thư Tín Dụng Nhận Trả (Chấp Nhận) Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Company / Công Ty Nhận Trả; Công Ty Cấp Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Bill / Hối Phiếu Nhận Trả, Nhận Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Commission Broker / Người Môi Giới Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commission Agent / Người Buôn Bán Hưởng Hoa Hồng; Người Môi Giới; Người Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Bank / Ngân Hàng Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commission Agency / Đại Lý Ủy Thác; Đại Lý Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commission Account / Tài Khoản Thủ Tục Phí Là Gì?, Định Nghĩa Commission / (Sự) Ủy Nhiệm; Ủy Quyền; Ủy Thác, Hoa Hồng (Của Đại Lý); Thủ Tục Phí (Ngân Hàng); Tiền Cò (Cho Nguời Dắt Mối), Ủy Ban Là Gì?, Định Nghĩa Commercials / Cổ Phiếu Thương Mại (Của Các Công Ty Thương Mại) Là Gì?, Định Nghĩa Commercialize / Thương Mại Hóa; Thương Phẩm Hóa; Gia Nhập Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Commercialization / Sự Thương Mại Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Commercialist / Nhà Theo Chủ Nghĩa Trọng Thương Là Gì?, Định Nghĩa Commission For Acceptance / Hoa Hồng Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commercialized Society / Xã Hội Thương Mại Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Commission Buyer Of Farm Product / (Những) Người Mua Nông Sản Hưởng Hoa Hồng Là Gì?, Định Nghĩa Commissary / Cửa Hàng Công Nhân Viên Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Program / Chương Trình Thương Mại, Tiết Mục Thương Mại, Tiết Mục Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Profit / Lợi Nhuận Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Product / Sản Phẩm Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Procurement / Mua Hàng Hóa Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Port / Thương Cảng, Cảng Buôn Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Partnership / Sự Liên Kết Thương Mại, Sự Hợp Tác Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Par / Ngang Giá Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Paper Rate / Lãi Suất Thương Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Paper House / Hãng Thương Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Packing / Bao Bì Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Against Documents / Chấp Nhận Khi Giao Chứng Từ Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Paper Market / Thị Trường Thương Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Amount / Số Tiền Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Overhead / Chi Phí Gián Tiếp Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Account / Tài Khoản Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Organization / Tổ Chức Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Operation / Nghiệp Vụ Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Acceptable Quality Level / Mức Chất Lượng Có Thể Chấp Nhận Được Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Online Service / Dịch Vụ Quảng Cáo Trực Tuyến Là Gì?, Định Nghĩa Acceptable Price Range / Phạm Vi Giá Chấp Nhận Được Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Occasion / Thời Cơ Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Acceptable Price / Giá Có Thể Chấp Nhận; Giá Phải Chăng Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Objective / Mục Tiêu Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Network / Mạng Lưới Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Acceptable Costs / Chi Phí Có Thể Chấp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Multiple Peril Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Các Loại Rủi Ro Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Motion Picture / Phim (Ảnh) Quảng Cáo Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Acceptability / Khả Năng Chấp Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Message / Thông Điệp Quảng Cáo, Tình Hình Thương Mại, Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Manager / Giám Đốc Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Motion Film / Phim Truyện Ngắn Quảng Cáo Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Maritime Code / Bộ Luật Hàng Hải Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accept / Nhận; Tiếp Nhận; Nhận Trả; Chấp Nhận (Hối Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Loan Rate / Lãi Suất Khoản Cho Vay Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Liability / Trách Nhiệm Thương Vụ Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Leverage / Lực Đòn Bẩy Thương Mại, Sự Điều Tiết Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Law / Luật Thương Mại, Thương Luật Là Gì?, Định Nghĩa Accept An Order (To) / Tiếp Nhận Một Đơn Đặt Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Knowledge / Tri Thức Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Jargon / Biệt Ngữ Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accept An Offer (To) / Chấp Nhận Một Giá Chào Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Invoice / Hóa Đơn Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accept A Risk / Nhận Bảo Hiểm Một Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Investment Trust Company / Công Ty Tín Thác Đầu Tư Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accept A Claim (To) / Nhận Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Intercourse / Thông Thương, Giao Thương Là Gì?, Định Nghĩa Acceleration / Gia Tốc Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Interaction / Tương Tác Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Transmission / Chuyển Giao Nhanh (Bưu Kiện) Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Integrity / Đạo Đức Thương Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Impression / Ấn Tượng Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Redemption / Sự Hoàn Trả Trước Thời Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Girl / Nữ Xướng Ngôn Viên Tiết Mục Quảng Cáo Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Geography / Địa Lý Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accelerate / Làm Nhanh Thêm, Gia Tốc Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Function / Chức Năng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Abuse / Sự Lạm Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Free Zone / Khu Thương Mại Miễn Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Abuse Of Rights / (Sự) Lạm Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Financing / (Sự) Cấp Vốn Thương Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Finance / Vốn Thương Mại, Tài Chính Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Abuse Of Trust / (Sự) Lạm Dụng Lòng Tin Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Film / Phim Thương Mại, Quảng Cáo Truyền Hình Là Gì?, Định Nghĩa Abuse Of Rights / (Sự) Lạm Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Facilities / Cơ Sở Thương Mại, Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Abuse Of Process / (Sự) Lạm Dụng Tố Tụng Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Farm / Nông Trường Thương Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Ethics / Đạo Đức Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Abundance / Sự Dồi Dào; Phong Phú; Sung Túc Là Gì?, Định Nghĩa Absorption / Sự Nhập Chung Công Ty, Sự Sáp Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Enterprise / Xí Nghiệp Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absorption Accounting / Tài Khoản Phụ Thuộc Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Exchange / (Giá) Hối Đoái Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Abuse Of Dominant Position / (Sự) Lạm Dụng Vị Thế Thống Trị Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Documentary Of Letter Credit / Thư Tín Dụng Thương Mại Đi Kèm Chứng Từ Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Efficiency / Hiệu Suất Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absorbed Expenses / Chi Phí Toàn Bộ (Đã Gộp Chung) Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Draft / Hối Phiếu Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Document / Văn Kiện Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absorbed Cost / Chi Phí Toàn Bộ (Gộp Chung) Là Gì?, Định Nghĩa Commercial District / Khu Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial English / Anh Ngữ Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Distribution / Phân Phối Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Director / Giám Đốc Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Veto / Quyền Phủ Quyết, Tuyệt Đối, Không Hạn Chế Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Utility / Ích Lợi, Hiệu Dụng, Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Designer / Người Thiết Kế Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Depression / Suy Thoái Thương Mại, Khủng Hoảng Kinh Tế Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Total Loss / Tổn Thất Toàn Bộ Tuyệt Đối; Mất Toàn Bộ Thực Tế. Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Custom / Tập Quán Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Crisis / Khủng Hoảng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Credit Company / Công Ty Tín Dụng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Credit Agency / Công Ty Tư Vấn Tín Dụng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Quota / Hạn Ngạch Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Court / Tòa Án Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Purchasing Power Parity Theory / Lý Thuyết Ngang Bằng Sức Mua Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Counsellor / Tham Tán Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Cost / Chi Phí Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Correspondence / Thư Tín Thương Mại; Sách Mẫu Thư Tín Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Control System / Hệ Thống Kiểm Soát Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Establishment / Cơ Sở Thương Mại, Kinh Doanh, Hãng Buôn Là Gì?, Định Nghĩa Commercial Policy / Chính Sách Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commerce / Sự Buôn Bán, Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Commodities / Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Convene / Triệu Tập; Đòi (Ra Tòa); Hội Họp, Nhóm Họp Là Gì?, Định Nghĩa Certificate Of Delivery / Giấy Chứng Nhận Giao Trả Hàng; Giấy Chứng Nhận Giao Hàng Tới Đích Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Profit / Lãi Thuần; Lãi Ròng Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Privilege / Đặc Quyền Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Central Bank / Ngân Hàng Trung Ương Là Gì?, Định Nghĩa Central American Common Market (Cacm) / Thị Trường Chung Trung Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa Center / Trung Tâm Là Gì?, Định Nghĩa Causation / Nhân Quả Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Poverty Standard / Chuẩn Nghèo Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Poverty / Nghèo Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Net Loss / Tổn Thất Rộng, Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Country’S Institutions / Các Thể Chế Quốc Gia Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Liability / Trách Nhiệm (Bồi Thường) Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cash Out Refinancing / Tái Thế Chấp Để Rút Thêm Vốn. Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Interest / Quyền Lợi Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Income / Thu Nhập Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cash / Tiền, Tiền Mặt; Nhận Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Error / Sai Số Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cash On Delivery / Trả Tiền Ngay Khi Giao Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flows From Investing Activities / Ngân Lưu Từ Hoạt Động Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Endorsement / Ký Hậu Tuyệt Đối (Vô Điều Kiện) Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Cover / Bảo Hiểm Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow / Ngân Lưu / Dòng Tiền. Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Cost / Giá Vốn Tuyệt Đối, Chi Phí Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cash Down / Trả Ngay Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Coordinates / Toạ Độ Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Contraband / Hàng Cấm Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Code / Mã Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Assignment / Sự Chuyển Nhượng Tuyệt Đối (Về Quyền Lợi) Là Gì?, Định Nghĩa Cased / Đựng Trong Bao Bì Là Gì?, Định Nghĩa Cash Accounting / Kế Toán Theo Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Against Shipping Documents / Trả Tiền Ngay Khi Trao Chứng Từ Vận Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Advantage / Lợi Thế Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Cartel’S Dilemma / Tình Hình Lưỡng Nan Của Cartel Là Gì?, Định Nghĩa Cartel / Tập Đoàn (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?, Định Nghĩa Cascading Tax (Pub Fin) / Thuế Chồng; Thuế Kép (Tài Chính Công) Là Gì?, Định Nghĩa Cascading Defaults / Rủi Ro Mất Khả Năng Thanh Toán Dây Chuyền Là Gì?, Định Nghĩa Cartesian Coordinates / Toạ Độ Vuông Góc Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Acceptance / Chấp Nhận Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Abroad / Ở Nước Ngoài; Ra Nước Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Above-Named / Kể Trên; Nói Trên Là Gì?, Định Nghĩa Carriage Paid To / Cước Trả Tới Điểm Đến Là Gì?, Định Nghĩa Above-Mentioned / Ghi Trên; Kể Trên; Đã Kể Trước Là Gì?, Định Nghĩa Carriage Of Contraband / Vận Chuyển Hàng Lậu Là Gì?, Định Nghĩa Above Quota / Ngoài Hạn Ngạch Là Gì?, Định Nghĩa Carriage Free / Giao Ngay Tại Chỗ, Không Vận Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Above Address (The) / Địa Chỉ Nói Trên Là Gì?, Định Nghĩa Abnormal / Không Bình Thường, Bất Thường Là Gì?, Định Nghĩa Carriage By Sea / Vận Chuyển Bằng Đường Biển Là Gì?, Định Nghĩa Carriage And Insurance Paid To / Cước Và Phí Bảo Hiểm Trả Tới Điểm Đến Là Gì?, Định Nghĩa Abnormal Depreciation / Khấu Hao Bất Thường; Khấu Hao Đặc Biệt Là Gì?, Định Nghĩa Cargo Unit Delivery Cost / Giá Thành Vận Chuyển Một Đơn Vị Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Cargo In Bond / Hàng Lưu Kho Nợ Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Ability To Invest / Khả Năng Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa Captive Buyer / Người Mua Ép Là Gì?, Định Nghĩa Ability To Borrow / Khả Năng Vay Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Capital-Saving Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Tiết Kiệm Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital – Labor Ratio / Tỉ Lệ Vốn – Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Capitalization Issue / Phát Hành Vốn Hoá Là Gì?, Định Nghĩa Abbreviation / Sự Rút Ngắn; Sự Viết Tắt Là Gì?, Định Nghĩa Abate / Giảm Giá, Giảm Thuế, Bớt Giá Là Gì?, Định Nghĩa Abandonment Of A Claim / Bãi Nại Là Gì?, Định Nghĩa Abandonment Charge / Chi Phí (Dùng Cho Việc) Huỷ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Capital Intensive Commodity / Hàng Thâm Dụng Vốn (Kinh Tế Quốc Tế) Là Gì?, Định Nghĩa Capital Costs / Chi Phí Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital – Augmenting Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Tăng Hiệu Quả Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Cannibalization / Tổn Thất Lợi Nhuận Là Gì?, Định Nghĩa Capital Goods / Hàng Hoá Sản Xuất Là Gì?, Định Nghĩa Abandoned Property / Tài Sản Bỏ Phế Là Gì?, Định Nghĩa Abandoned Parcel / Bưu Kiện Bị Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Abandoned Goods / Hàng Hoá Bị Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Call Money Rate / Lãi Suất Tiền Vay Tức Thời Là Gì?, Định Nghĩa Abandon / Từ Bỏ, Bỏ Cuộc Là Gì?, Định Nghĩa Cafta / Hiệp Định Thương Mại Tự Do Trung Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa “A” Loans / Khoản Vay Loại A Là Gì?, Định Nghĩa Capital Gains / Lợi Nhuận Vốn; Lợi Nhuận Từ Tài Sản Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa (Commodity) Terms Of Trade / Điều Khoản Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Kuznets Curve / Đường Cong Kuznets Là Gì?, Định Nghĩa Correlation Method / Phương Pháp Tương Quan Là Gì?, Định Nghĩa Joint Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Chung Là Gì?, Định Nghĩa Zero / Số Không; Sự Không Có Gì; Khởi Điểm; Điểm Thấp Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Drawer Of Cheque / Người Ký Phát Séc Là Gì?, Định Nghĩa Abacus / Bàn Tính Abacus Là Gì?, Định Nghĩa Sealing Wax / Sáp Niêm; Xi Gắn (Dùng Để Niêm Phong) Là Gì?, Định Nghĩa Abandon Rate / Tỷ Lệ Bỏ Thoại Là Gì?, Định Nghĩa A – B Split / Phương Pháp A/b Split (A/b Testing) Là Gì?, Định Nghĩa Aarp / Hiệp Hội Những Người Mỹ Đã Nghỉ Hưu Là Gì?, Định Nghĩa A. Michael Spence / Andrew Michael Spence Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Amortization / Khấu Hao Nhanh Là Gì?, Định Nghĩa Above-The-Line Costs / Chi Phí Atl Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Breadth Index – Abi / Chỉ Số Bề Rộng Tuyệt Đối – Abi Là Gì?, Định Nghĩa Absentee Owner / Chủ Sở Hữu Vắng Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Above Water / Trên Mặt Nước Là Gì?, Định Nghĩa Above Ground Risk / Rủi Ro Thượng Tầng Là Gì?, Định Nghĩa Ability To Repay / Khả Năng Trả Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Abeyance Order / Lệnh Hoãn Lại Là Gì?, Định Nghĩa Abeyance / Tình Trạng Tạm Thời Vô Chủ Là Gì?, Định Nghĩa Abend / Hiện Tượng Abend (Cntt) Là Gì?, Định Nghĩa Abandonment Value / Giá Trị Thu Hồi/từ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Abandonment Clause / Điều Khoản Từ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Abandonment And Salvage / Từ Bỏ Và Thu Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Academy Of Accounting Historians / Viện Sử Học Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Abx Index / Chỉ Số Abx Là Gì?, Định Nghĩa Abusive Tax Shelter / Hộp Đen Trốn Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Abstract Of Title / Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa Là Gì?, Định Nghĩa Absorption Rate / Hệ Số Hấp Thụ Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Physical Life / Vòng Đời Vật Lý Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Frequency / Tần Số Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Acceptance Of Office By Trustee / Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên Là Gì?, Định Nghĩa Acceptable Quality Level (Aql) / Mức Độ Chất Lượng Chấp Nhận Được (Aql) Là Gì?, Định Nghĩa Accelerative Endowment / Cúng Vốn Nhanh Là Gì?, Định Nghĩa Acceleration Principle / Nguyên Tắc Tăng Tốc Là Gì?, Định Nghĩa Acceleration Covenant / Điều Khoản Tăng Tốc Giao Ước Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Share Repurchase (Asr) / Mua Lại Cổ Phần Đã Phát Hành (Asr) Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Death Benefit (Adb) / Điều Khoản Riêng Về Trả Trước Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Absolute Priority / Ưu Tiên Tuyệt Đối Là Gì?, Định Nghĩa Accommodation Trading / Tín Dụng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Accommodation Line / Đường Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Accommodation Endorsement / Chứng Thực Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Death Benefit / Tiền Trợ Cấp Cho Người Tử Vong Bất Ngờ Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Death And Dismemberment Insurance – Ad&d / Bảo Hiểm Tử Vong Do Tai Nạn Và Gãy Chân Tay – Ad&d Là Gì?, Định Nghĩa Accident And Health Benefits / Trợ Cấp Ốm Đau Và Tai Nạn Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Vesting / Đẩy Mạnh Trao Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Accordion Feature / Tính Năng Accordion Là Gì?, Định Nghĩa Account Freeze / Đóng Băng Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Accountable Plan / Kế Hoạch Chịu Trách Nhiệm Là Gì?, Định Nghĩa Accountant In Charge / Kế Toán Được Bổ Nhiệm Là Gì?, Định Nghĩa Accountant International Study Group – Aisg / Nhóm Nghiên Cứu Kế Toán Quốc Tế – Aisg Là Gì?, Định Nghĩa Accountant Responsibility / Trách Nhiệm Của Kế Toán Viên Là Gì?, Định Nghĩa Accountant’s Liability / Trách Nhiệm Của Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accountants’ Index / Bản Danh Mục Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Conservatism / Kế Toán Thận Trọng Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Currency / Đồng Tiền Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Information System – Ais / Hệ Thống Kế Toán – Ais Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Receivable Insurance / Bảo Hiểm Các Khoản Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Lot-Line House / Nhà Không Đất Trống Là Gì?, Định Nghĩa Zero-One Integer Programming / Quy Hoạch Nguyên 0-1 Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Rated Goods / Hàng Hóa Có Thuế Suất Gtgt 0% Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Proof Bookkeeping / Bút Toán Số 0 Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Volatility Spread – Z-Spread / Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread) Là Gì?, Định Nghĩa Zig Zag Indicator / Chỉ Số Zig Zag Là Gì?, Định Nghĩa Zeta Model / Mô Hình Zeta Là Gì?, Định Nghĩa Zombie Bank / Ngân Hàng Zombie Là Gì?, Định Nghĩa Zombie Debt / Nợ Khó Đòi – Nợ Zombie Là Gì?, Định Nghĩa Zomma / Zomma Là Gì?, Định Nghĩa Zombies / Công Ty Zombies Là Gì?, Định Nghĩa Zone Of Possible Agreement / Phạm Vi Thương Thảo Là Gì?, Định Nghĩa Zone Of Resistance / Vùng Kháng Cự Là Gì?, Định Nghĩa Zone Of Support / Vùng Giá Hỗ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Zoning Ordinance / Luật Quy Hoạch Đất Đai Là Gì?, Định Nghĩa Z-Share / Cổ Phiếu Z Là Gì?, Định Nghĩa Z-Test / Kiểm Định Z Là Gì?, Định Nghĩa Zvi Griliches / Zvi Griliches (Tên Người) Là Gì?, Định Nghĩa Z-Tranche / Trái Phiếu Z – Trái Phiếu Dồn Tích Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Advisor In Insurance – Aai / Cố Vấn Bảo Hiểm Được Cấp Chứng Nhận-Aai Là Gì?, Định Nghĩa Accreting Principal Swap / Hợp Đồng Hoán Đổi Tiền Gốc Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accrue / Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Dividend / Cổ Tức Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Expense / Chi Phí Dồn Tích / Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Interest Adjustment / Lãi Suất Tích Lũy Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Dividend / Cổ Tức Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Earnings And Profits / Thu Nhập Và Lợi Nhuận Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Earnings Tax / Thuế Cho Lợi Nhuận Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Income / Thu Nhập Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulated Value / Giá Trị Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulating Shares / Cổ Phiếu Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Bond / Trái Phiếu Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Acquirer / Bên Thâu Tóm Là Gì?, Định Nghĩa Acquiree / Bên Bị Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Accounting / Nguyên Tắc Kế Toán Cho Thương Vụ Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Adjustment / Mức Điều Chỉnh Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Cost / Chi Phí Thu Nạp Khách Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Fee / Lệ Phí Mua Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Debt / Khoản Nợ Mua Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Financing / Nguồn Vốn Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Indigestion / Mua Bán Khó Tiêu / Sự Khó Kết Hợp Trong Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Loan / Khoản Vay Mua Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Premium / Phí Mua Lại / Khoản Thanh Toán Mua Lại Tăng Thêm Là Gì?, Định Nghĩa Acquittance / Giấy Xác Nhận Việc Trả Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Act Of God Bond / Trái Phiếu Thiên Tai Là Gì?, Định Nghĩa Active Income / Thu Nhập Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Asset / Tài Sản Sinh Lời Là Gì?, Định Nghĩa Active Partner / Thành Viên Hợp Danh Là Gì?, Định Nghĩa Active Return / Suất Sinh Lợi Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Stocks / Cổ Phiếu Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Activist Investor / Nhà Đầu Tư Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Sequence-Sensitive / Chuỗi Hoạt Động Nhạy Cảm Là Gì?, Định Nghĩa Activity-Based Budgeting – Abb / Lập Ngân Sách Dựa Trên Hoạt Động – Abb Là Gì?, Định Nghĩa Activity-Based Management – Abm / Mô Hình Quản Lý Theo Hoạt Động – Abm Là Gì?, Định Nghĩa Actual Owner / Chủ Sở Hữu Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Authority / Thẩm Quyền Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actual Total Loss / Tổng Tổn Thất Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Analysis / Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Death Benefit Rider / Điều Khoản Riêng Về Trả Trước Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Cancellable Policy / Hợp Đồng Có Thể Huỷ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Canadian Life And Health Insurance Compensation Corporation (Clhia) / Tổ Chức Bảo Vệ Quyền Lợi Khách Hàng Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Sức Khoẻ Canada Là Gì?, Định Nghĩa Canadian Life And Health Insurance Association (Ccir) / Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Sức Khoẻ Canada Là Gì?, Định Nghĩa Canadian Council Of Insurance Regulator / Hội Đồng Quản Lý Bảo Hiểm Canada Là Gì?, Định Nghĩa Calendar-Year Deductible / Mức Miễn Thường Theo Năm Là Gì?, Định Nghĩa Business Overhead Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Business Continuation Insurance Plan / Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Block Of Policy / Nhóm Hợp Đồng Đồng Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Blended Rating / Định Phí Theo Phương Pháp Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Schedule / Bảng Mô Tả Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Basic Medical Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Bargaining Contract / Hợp Đồng Mặc Cả (Thương Thuyết) Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Nonforfeiture Benefit / Quyền Lợi Không Thể Tự Động Huỷ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Dividend Option / Lựa Chọn Tự Động Sử Dụng Lãi Chia Là Gì?, Định Nghĩa Attained Age Conversion / Chuyển Đổi Hợp Đồng Theo Tuổi Hiện Thời Là Gì?, Định Nghĩa Assignment Provision / Điều Khoản Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assessment Method / Phương Pháp Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Premium Loan Provision (Apl Provision) / Điều Khoản Cho Vay Phí Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Antiselection / Lựa Chọn Đối Nghịch (Lựa Chọn Bất Lợi) Là Gì?, Định Nghĩa Annunity Units / Đơn Vị Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annunity Mortality Rates / Tỷ Lệ Tử Vong Trong Bảo Hiểm Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annunity Date / Ngày Bắt Đầu Trả Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annunity Certain / Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa Annunity Beneficiary / Người Thụ Hưởng Của Hợp Đồng Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annutant / Người Nhận Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annunity / Bảo Hiểm Niên Kim (Bảo Hiểm Nhân Thọ Trả Tiền Định Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Annual Renewable Term (Art) Insurance – Yearly Renewable Term Insurance / Bảo Hiểm Tử Kỳ Tái Tục Hằng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Allowable Expensive / Xin Phí Hợp Lý Là Gì?, Định Nghĩa Aleatory Contract / Hợp Đồng May Rủi Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Stop Loss Coverage / Bảo Hiểm Vượt Tổng Mức Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Seletion – Antiselection / Lựa Chọn Đối Nghịch (Lựa Chọn Bất Lợi) Là Gì?, Định Nghĩa Administrrative Services O­nly (Aso) Contract / Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Là Gì?, Định Nghĩa Additional Term Insurance Dividend Option / Lựa Chọn Sử Dụng Lãi Chia Để Mua Bảo Hiểm Tử Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Additional Insured Rider / Điều Khoản Riêng Bổ Sung Người Được Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Acidental Death And Dismemeberment Rider (Ad & D Rider) / Điều Khoản Riêng Về Chết Và Tổn Thất Toàn Bộ Do Tai Nạn Là Gì?, Định Nghĩa Actuaries / Định Phí Viên Là Gì?, Định Nghĩa Activities Of Daily Living / Hoạt Động Thường Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Activity At Work Provision / Điều Khoản Đang Công Tác Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Period / Thời Kỳ Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation At Interest Dividend Option / Lựa Chọn Tích Lũy Lãi Chia Là Gì?, Định Nghĩa Accidental Death And Dismemberment Rider / Điều Khoản Riêng Về Chết Và Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn Do Tai Nạn Là Gì?, Định Nghĩa Guaranted Renewable Policy / Đơn Bảo Hiểm Tái Tục Được Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa Guaranted Investment Contract / Hợp Đồng Đầu Tư Bảo Đảm Là Gì?, Định Nghĩa Gurantted Income Contract / Hợp Đồng Đảm Bảo Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Group Policy Holder / Chủ Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Group Insureds / Người Được Bảo Hiểm Trong Đơn Bảo Hiểm Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Group Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Group Deferred Annunity / Niên Kim Nhóm Trả Sau Là Gì?, Định Nghĩa Group Creditor Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm Cho Chủ Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Graded Premium Policy / Đơn Bảo Hiểm Định Kỳ Tăng Phí Là Gì?, Định Nghĩa Grace Period Provision / Điều Khoản Về Thời Gian Gia Hạn Nộp Phí Là Gì?, Định Nghĩa Guaranteeed Insurability (Gi) Benefit / Quyền Lợi Về Khả Năng Bảo Hiểm Được Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa General Investment Account / Tài Khoản Đầu Tư Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Future Purchase Option Benefit / Lựa Chọn Mua Thêm Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Funding Vehicle / Phương Tiện Gây Quỹ Là Gì?, Định Nghĩa Funding Mechanism / Cơ Chế (Phương Pháp) Gây Quỹ Là Gì?, Định Nghĩa Fully Self Insured Plan / Chương Trình Tự Bảo Hiểm Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Fully Insured Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Nhóm Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Free-Examination Provision / Điều Khoản Về Thời Hạn Xem Xét (Cân Nhắc) Là Gì?, Định Nghĩa Fraudulent Misrepresentation / Kê Khai Gian Lận Là Gì?, Định Nghĩa Fraudulent Claim / Khiếu Nại Gian Lận Là Gì?, Định Nghĩa Fraternal Benefit Sociaty / Hội Trợ Cấp Ái Hữu Là Gì?, Định Nghĩa Foreign Insurer / Công Ty Bảo Hiểm Ngoài Bang (Thuật Ngữ Tại Mỹ) Là Gì?, Định Nghĩa Flexible Premium Variable Life Insurance / Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Biến Đổi Đóng Phí Linh Hoạt Là Gì?, Định Nghĩa Flexible Premium Annunity / Niên Kim Có Phí Bảo Hiểm Linh Hoạt Là Gì?, Định Nghĩa Fixed Period Option / Lựa Chọn Thời Hạn Chỉ Trả Xác Định Là Gì?, Định Nghĩa Fixed Benefit Annunity / Niên Kim Quyền Lợi Xác Định Là Gì?, Định Nghĩa Fixed Amount Option / Lựa Chọn Trả Góp Số Tiền Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa First Dollar Coverage / Bảo Hiểm Toàn Bộ Chi Phí Y Tế Là Gì?, Định Nghĩa First Beneficiary; Primary Beneficiary / Người Thụ Hưởng Hàng Thứ Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Financial Services Industry / Ngành Dịch Vụ Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Field Office / Văn Phòng Khu Vực Là Gì?, Định Nghĩa Fiduciary / Người Nhận Uỷ Thác Là Gì?, Định Nghĩa Family Policy / Đơn Bảo Hiểm Gia Đình Là Gì?, Định Nghĩa Family Income Policy / Đơn Bảo Hiểm Thu Nhập Gia Đình Là Gì?, Định Nghĩa Family Income Coverage / Bảo Hiểm Thu Nhập Gia Đình Là Gì?, Định Nghĩa Facility Of Payment Clause / Điều Khoản Về Lựa Chọn Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Extended Term Insurance Nonforfeiture Option / Lựa Chọn Sử Dụng Giá Trị Tích Luỹ Để Mua Bảo Hiểm Tử Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Expected Mortality / Tỷ Lệ Tử Vong Dự Tính Là Gì?, Định Nghĩa Exclusion Rider / Điều Khoản Riêng Loại Trừ (Loại Trừ Một Số Rủi Ro Xác Định) Là Gì?, Định Nghĩa Evidence Of Insurability / Bằng Chứng Về Khả Năng Có Thể Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Estate Plan / Chương Trình Xử Lý Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Entity Method / Phương Pháp Duy Trì Thực Thể Là Gì?, Định Nghĩa Entire Contract Provision / Điều Khoản Về Bộ Hợp Đồng Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Endorsement Method Là Gì?, Định Nghĩa Employees’ Profit Sharing Plan (Epsp) / Chương Trình Chia Sẻ Lợi Nhuận Cho Người Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Elimination Period / Thời Gian Chờ Chi Trả Là Gì?, Định Nghĩa Enrollment Period , Eligibility Period / Thời Hạn Chờ Đủ Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Electronic Funds Transfer (Eft) Method / Phương Pháp Chuyển Tiền Điện Tử Là Gì?, Định Nghĩa Dread Disease (Dd) Benefit / Quyền Lợi Bảo Hiểm Cho Một Số Bệnh (Chết) Hiểm Nghèo Là Gì?, Định Nghĩa Double Indemnity Benefit / Quyền Lợi Chi Trả Gấp Đôi Là Gì?, Định Nghĩa Domestic Insurer / Công Ty Bảo Hiểm Của Bang (Thuật Ngữ Tại Mỹ) Là Gì?, Định Nghĩa Divisible Surplus / Lợi Nhuận Đem Chia Là Gì?, Định Nghĩa Disability Income Coverage / Bảo Hiểm Trợ Cấp Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Disability Income Benefit / Trợ Cấp Thu Nhập Khi Thương Tật Là Gì?, Định Nghĩa Disability Buyout Coverage / Bảo Hiểm Mua Lại Cổ Phần Khi Thương Tật Là Gì?, Định Nghĩa Deposit Administration Contract / Hợp Đồng Quản Lý Quỹ Hưu Trí Là Gì?, Định Nghĩa Dental Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Nha Khoa Là Gì?, Định Nghĩa Defined Contribution Pension Plan / Chương Trình Hưu Trí Xác Định Phần Đóng Góp Là Gì?, Định Nghĩa Defined Benefit Pension Plan / Chương Trình Hưu Trí Xác Định Quyền Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Defferred Profit Sharing Plan (Dpsp) / Chương Trình Bảo Hiểm Chia Sẻ Lợi Nhuận Là Gì?, Định Nghĩa Deferred Compensation Plan / Chương Trình Phúc Lợi Trả Sau Là Gì?, Định Nghĩa Deferred Annunity / Niên Kim Trả Sau Là Gì?, Định Nghĩa Deductible / Mức Miễn Thường Là Gì?, Định Nghĩa Decreasing Term Life Insurance / Bảo Hiểm Tử Kỳ Có Số Tiền Bảo Hiểm Giảm Dần Là Gì?, Định Nghĩa Declined Risk / Rủi Ro Bị Từ Chối Là Gì?, Định Nghĩa Cross-Purchase Method / Phương Pháp Mua Chéo Là Gì?, Định Nghĩa Coordination Of Benefit (Cob) Provision / Điều Khoản Kết Hợp Quyền Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Cenvertible Term Insurance Policy / Bảo Hiểm Tử Kỳ Có Thể Chuyển Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Conversion Provision / Điều Khoản Chuyển Đổi Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Contributory Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Nhóm Cùng Đóng Phí Là Gì?, Định Nghĩa Contractual Capacity / Năng Lực Pháp Lý Khi Ký Kết Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Contract Holder / Người Chủ Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Contract Of Adhesion / Hợp Đồng Định Sẵn Là Gì?, Định Nghĩa Contract / Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Continuous – Premium Whole Life Policy / Đơn Bảo Hiểm Trọn Đời Đóng Phí Liên Tục Là Gì?, Định Nghĩa Contingent Payee / Người Thụ Hưởng Kế Tiếp Là Gì?, Định Nghĩa Contingency Reserves / Dự Phòng Giao Động Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Conservative Mortality Table / Bảng Tỷ Lệ Chết Thận Trọng Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Renewable Policy / Hợp Đồng Tái Tục Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Conditional Promise / Lời Hứa Có Điều Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Concurrent Review / Đánh Giá Đồng Thời Là Gì?, Định Nghĩa Comprehensive Major Mediacal Policy / Đơn Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Tổng Hợp (Gộp) Là Gì?, Định Nghĩa Community Property State / Bang (Quốc Gia) Theo Chế Độ Đồng Sở Hữu Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Common Disaster Clause / Điều Khoản Đồng Tử Vong Là Gì?, Định Nghĩa Collateral Assigmenent / Thế Chấp Là Gì?, Định Nghĩa Coinsurance Provision / Điều Khoản Đồng Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Closely Held Business / Doanh Nghiệp Giới Hạn Số Thành Viên Là Gì?, Định Nghĩa Closed Contract / Hợp Đồng Đóng Là Gì?, Định Nghĩa Class Of Policies / Loại Đơn Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Class Designation / Chỉ Định Nhóm Người Thụ Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Claim Examiner / Người Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Claim Cost / Chi Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm (Trong Định Giá Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Claim Analist / Người Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Critical Illness Coverage (Ci) / Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Là Gì?, Định Nghĩa Children’S Insurance Rider / Đìều Khoản Riêng Bảo Hiểm Cho Trẻ Em Là Gì?, Định Nghĩa Change Of Occupation Provision / Điều Khoản Về Sự Thay Đổi Nghề Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Certificate Of Insurance / Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Certificate Holder / Người Được Bảo Hiểm Nhóm (Trong Bảo Hiểm Nhóm) Là Gì?, Định Nghĩa Ceding Company / Công Ty Nhượng Tái Bảo Hiểm (Công Ty Bảo Hiểm Gốc) Là Gì?, Định Nghĩa Cede / Nhượng Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Cash Value / Giá Trị Tích Luỹ Của Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Cash Surrender Value Nonforfeiture Option / Lựa Chọn Huỷ Hợp Đồng Để Nhận Giá Trị Giải Uớc (Hoàn Lại) Là Gì?, Định Nghĩa Cash Refund Annunity / Niên Kim Hoàn Phí Là Gì?, Định Nghĩa Cash Dividend Option / Lựa Chọn Nhận Lãi Chia Bằng Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Case Management / Quản Lý Theo Trường Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Capitation / Phí Đóng Theo Đầu Người Là Gì?, Định Nghĩa Office Of Superintendent Of Insurance / Văn Phòng Giám Sát Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Nonqualified Retirement Savings Plan / Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí Không Đủ Điều Kiện Miễn Giảm Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Nonparticipating Policy / Đơn Bảo Hiểm Không Chia Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Nonguaranteed Premium Life Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Có Phí Bảo Hiểm Không Xác Định Là Gì?, Định Nghĩa Nonforfeiture Benefit / Quyền Lợi Không Thể Khước Từ Là Gì?, Định Nghĩa Nonduplication Of Benefit Provision / Điều Khoản Bảo Hiểm Trùng Là Gì?, Định Nghĩa Noncontributory Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Nhóm Không Cùng Đóng Phí Là Gì?, Định Nghĩa Noncancellable Policy / Đơn Bảo Hiểm Không Thể Bị Huỷ Bỏ Là Gì?, Định Nghĩa Net Premium / Phí Thuần Là Gì?, Định Nghĩa Net Cash Value / Giá Trị Tích Luỹ Thuần Là Gì?, Định Nghĩa Net Amount At Risk / Giá Trị Rủi Ro Thuần Là Gì?, Định Nghĩa National Association Of Insurance Commisioners (Naic) / Hiệp Hội Các Cơ Quan Quản Lý Bảo Hiểm Quốc Gia Là Gì?, Định Nghĩa Mutual Benefit Method / Phương Pháp Định Phí Tương Hỗ; Phương Pháp Định Phí Hậu Tử Vong Là Gì?, Định Nghĩa Mortage Redemption Insurance / Chương Trình Bảo Hiểm Khoản Vay Thế Chấp Là Gì?, Định Nghĩa Mortality Experience / Tỷ Lệ Tử Vong Kinh Nghiệm Là Gì?, Định Nghĩa Morbidity Tables / Bảng Tỷ Lệ Thương Tật Là Gì?, Định Nghĩa Monthly Debit Ordinary (Mdo) Policy / Đơn Bảo Hiểm Đóng Phí Tháng Tại Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Modified Premium Whole Life Policy / Đơn Bảo Hiểm Trọn Đời Có Phí Bảo Hiểm Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Modified Coverage Policy / Đơn Bảo Hiểm Có Quyền Lợi Bảo Hiểm Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Model Bill / Bộ Luật Mẫu Là Gì?, Định Nghĩa Mistaken Claim / Khiếu Nại Nhầm Là Gì?, Định Nghĩa Misstatement Of Age Or Sex Provision / Điều Khoản Về Kê Khai Sai Tuổi Và Giới Tính Là Gì?, Định Nghĩa Minimum Premium Plan / Chương Trình Phí Bảo Hiểm Tối Thiểu Là Gì?, Định Nghĩa Medical Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Là Gì?, Định Nghĩa Maturity Date / Ngày Đáo Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Material Misrepresentation / Kê Khai Sai Yếu Tố Quan Trọng Là Gì?, Định Nghĩa Master Group Insurance Contract / Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Market Conduct Laws / Luật Về Hành Vi Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Manual Rating / Định Phí Theo Kinh Nghiệm Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Managed Care Plans / Các Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc Sức Khoẻ Là Gì?, Định Nghĩa Managed Care / Phương Pháp Quản Lý Chăm Sóc Sức Khoẻ Là Gì?, Định Nghĩa Major Medical Insurance Plans / Chương Trình Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Chính Là Gì?, Định Nghĩa Long Term Individual Disability Income Coverage / Bảo Hiểm Thương Tật Mất Thu Nhập Cá Nhân Dài Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Long Term Group Disability Income Coverage / Bảo Hiểm Thương Tật Nhóm Dài Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Long Term Care (Ltc) Coverage / Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Dài Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Long Term Care (Ltc) Benefit / Quyền Lợi Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Dài Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Loading / Phụ Phí (Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Liquidation Period / Thời Hạn Thanh Lý Là Gì?, Định Nghĩa Limited Payment Whole Life Policy / Đơn Bảo Hiểm Đóng Phí Có Thời Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Life Income With Refund Annunity / Niên Kim Hoàn Phí Là Gì?, Định Nghĩa Life Income With Period Certain Option / Lựa Chọn Trả Tiền Bảo Hiểm Suốt Đời Có Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa Life Income Option / Lựa Chọn Trả Tiền Bảo Hiểm Suốt Đời Là Gì?, Định Nghĩa Life Income Annunity With Period Certain / Niên Kim Trọn Đời Có Đảm Bảo Là Gì?, Định Nghĩa Level Term Life Insruance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Số Tiền Bảo Hiểm Không Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Level Premium System / Phí Bảo Hiểm Quân Bình Là Gì?, Định Nghĩa Legal Reserve System / Hệ Thống Dự Phòng Theo Luật Là Gì?, Định Nghĩa Legal Actions Provision / Điều Khoản Thời Hạn Khiếu Kiện Là Gì?, Định Nghĩa Last Survivor Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Người Còn Sống Là Gì?, Định Nghĩa Key Person Disability Coverage / Bảo Hiểm Thương Tật Cho Người Chủ Chốt Là Gì?, Định Nghĩa Key Person / Người Chủ Chốt Là Gì?, Định Nghĩa Juvenile Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Trẻ Em Là Gì?, Định Nghĩa Joint Whole Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Trọn Đời Cho Hai Người Là Gì?, Định Nghĩa Joint Mortgage Redemption Insurance / Bảo Hiểm Khoản Vay Thế Chấp Cho Hai Người Là Gì?, Định Nghĩa Joint And Survisorship Life Income Option / Lựa Chọn Mua Niên Kim Cho Người Còn Sống Và Người Cùng Sống Là Gì?, Định Nghĩa Joint And Last Servivorship Anunity / Niên Kim Cho Người Còn Sống Và Người Cùng Sống Là Gì?, Định Nghĩa Irrevocable Beneficiary / Người Thụ Hưởng Không Thể Thay Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Interest Sensitive Whole Life Insurance / Bảo Hiểm Trọn Đời Biến Đổi Theo Lãi Suất Là Gì?, Định Nghĩa Interest Option / Lựa Chọn Về Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Interest / Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Insurer Administered Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Do Công Ty Bảo Hiểm Quản Lý (Bảo Hiểm Nhóm) Là Gì?, Định Nghĩa Insured / Người Được Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Insurance Companies Act / Đạo Luật Quản Lý Công Ty Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Installment Refund Annunity / Niên Kim Hoàn Phí Trả Góp Là Gì?, Định Nghĩa Informal Contract / Hợp Đồng Không Chính Tắc Là Gì?, Định Nghĩa Individual Stop Loss Coverage / Bảo Hiểm Vượt Mức Bồi Thường Cá Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Individual Retiremenet Arrangement / Chương Trình Bảo Hiểm Hưu Trí Cá Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Individual Retiremenet Annunity / Niên Kim Hưu Trí Cá Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Individual Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Cá Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Indeterminate Premium Life Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Có Phí Bảo Hiểm Không Xác Định Là Gì?, Định Nghĩa Indemnity Benefits / Quyền Lợi Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Increasing Term Life Insurance / Bảo Hiểm Tử Kỳ Có Số Tiền Bảo Hiểm Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Incontestable Clause / Điều Khoản Thời Hạn Miễn Truy Xét Là Gì?, Định Nghĩa Income Protection Insurance / Bảo Hiểm Bảo Đảm Thu Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Impairment Rider / Điều Khoản Riêng Loại Trừ Bệnh Là Gì?, Định Nghĩa Immediate Annunity / Niên Kim Trả Ngay Là Gì?, Định Nghĩa Hospital Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Nằm Viện Là Gì?, Định Nghĩa Home Service Distribution System / Hệ Thống Phân Phối Qua Đại Lý Phục Vụ Tại Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Health Maintenance Organization (Hmo) / Tổ Chức Đảm Bảo Sức Khoẻ Là Gì?, Định Nghĩa Health Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Sức Khoẻ Là Gì?, Định Nghĩa Self Administered Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Tự Quản Là Gì?, Định Nghĩa Selection Of Risk / Đánh Giá Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Selection Against The Insurer / Lựa Chọn Bất Lợi (Đối Nghịch) Là Gì?, Định Nghĩa Segregated Account; Separate Account / Tài Khoản Riêng Là Gì?, Định Nghĩa Secondary Beneficiary / Người Thụ Hưởng Hàng Thứ Hai Là Gì?, Định Nghĩa Salary Continuation Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Bảo Đảm Tiền Lương Là Gì?, Định Nghĩa Right Of Revocation / Quyền Thay Đổi Người Thụ Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Revocable Beneficiary / Người Thụ Hưởng Có Thể Thay Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Retrospective Review / Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Retrospective Rating Arrangement / Thoả Thuận Xác Định Phí Bảo Hiểm Theo Tổn Thất Thực Tế (Trong Bảo Hiểm Nhóm) Là Gì?, Định Nghĩa Retrocession / Nhượng Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Retention Limit / Mức Giữ Lại Là Gì?, Định Nghĩa Renewal Provision / Điều Khoản Tái Tục Là Gì?, Định Nghĩa Renewal Premiums / Phí Bảo Hiểm Tái Tục Là Gì?, Định Nghĩa Renewable Term Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Tử Kỳ Có Thể Tái Tục Là Gì?, Định Nghĩa Reinsurer / Công Ty Tái Bảo Hiểm; Nhà Nhận Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Reinstatement Provision / Điều Khoản Khôi Phục Hiệu Lực Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Reimbursemenet Benefit / Quyền Lợi Bảo Hiểm Được Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Registered Retirement Savings Plan / Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí Được Đăng Ký Là Gì?, Định Nghĩa Resistered Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Đủ Điều Kiện Miễn Giảm Thuế (Được Đăng Ký) Là Gì?, Định Nghĩa Registered Pension Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Đủ Điều Kiện Miễn Giảm Thuế (Được Đăng Ký) Là Gì?, Định Nghĩa Refund Life Income Option / Lựa Chọn Mua Bảo Hiểm Niên Kim Hoàn Phí Là Gì?, Định Nghĩa Refund Annunity / Niên Kim Hoàn Phí Là Gì?, Định Nghĩa Reduced Paid-Up Insurance Nonforfeiture Option / Lựa Chọn Chuyển Sang Hợp Đồng Có Số Tiền Bảo Hiểm Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Redating / Thay Đổi Theo Ngày Khôi Phục Hiệu Lực Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Recording Methord / Phương Pháp Thay Đổi Bằng Văn Bản Là Gì?, Định Nghĩa Pure Risk / Rủi Ro Thuần Tuý Là Gì?, Định Nghĩa Profit Sharing Plan / Chương Trình Chia Sẻ Lợi Nhuận Là Gì?, Định Nghĩa Profit / Lợi Nhuận Là Gì?, Định Nghĩa Probationary Period / Thời Gian Chờ Để Đủ Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm Nhóm Là Gì?, Định Nghĩa Probalility / Xác Suất Là Gì?, Định Nghĩa Primary Care Physician (Pcp) / Bác Sỹ Gia Đình Là Gì?, Định Nghĩa Presumptive Disability / Thương Tật Suy Đoán Là Gì?, Định Nghĩa Prescription Drug Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Theo Đơn Thuốc Là Gì?, Định Nghĩa Pre-Need Funeral Insurance / Bảo Hiểm Trả Trước Chi Phí Mai Táng Là Gì?, Định Nghĩa Premium Reduction Devidend Option / Lựa Chọn Sử Dụng Lãi Chia Để Nộp Phí (Hoặc Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Phải Nộp) Là Gì?, Định Nghĩa Premium Payment Mode / Phương Thức Nộp Phí Là Gì?, Định Nghĩa Premium Delay Arrangement / Thoả Thuận Hoãn Nộp Phí (Bảo Hiểm Nhóm) Là Gì?, Định Nghĩa Premium / Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Preferred Risk / Rủi Ro Dưới Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Preferred Beneficialry Classification / Hàng Thừa Kế (Ưu Tiên) Thứ Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Preferance Beneficiary Clause / Điều Khoản Về Thụ Hưởng Theo Hàng Thừa Kế Là Gì?, Định Nghĩa Pre-Existing Condition / Các Bệnh Tật Có Sẵn Là Gì?, Định Nghĩa Preadmission Certification / Kiểm Tra Trước Khi Nhập Viện Là Gì?, Định Nghĩa Post Death Assessmenet Method; Mutual Benefit Method / Phương Pháp Định Phí Hậu Tử Vong Là Gì?, Định Nghĩa Portable Coverage / Quyền Lợi Bảo Hiểm Nhóm Vẫn Được Duy Trì Là Gì?, Định Nghĩa Policy Owner / Người Chủ Hợp Đồng Bảo Hiểm; Người Tham Gia Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Policy Withdrawal Provision / Điều Khoản Giảm Giá Trị Tích Luỹ Của Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy Rider / Điều Khoản Riêng Của Đơn Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Policy Term / Thời Hạn Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy Prospectus / Bảng Mô Tả Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Policy Reserves / Dự Phòng Theo Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy Proceeds / Số Tiền Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Policy Loan Provision / Điều Khoản Vay Theo Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy Form / Mẫu Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy Dividend / Lãi Chia Là Gì?, Định Nghĩa Policy Benefit / Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Policy Anniversary / Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Policy / Đơn Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Plan Sponsors / Người Tài Trợ Cho Chương Trình Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Plan Participants / Người Tham Gia Chương Trình Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Plan Document / Văn Bản Về Chương Trình Bảo Hiểm (Hưu Trí) Là Gì?, Định Nghĩa Plan Administrator / Người Quản Lý Chương Trình Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Physicians’ Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Khám Chữa Bệnh Là Gì?, Định Nghĩa Physical Hazard / Rủi Ro Thân Thể Là Gì?, Định Nghĩa Physical Examination Provision / Điều Khoản Về Kiểm Tra Sức Khoẻ Là Gì?, Định Nghĩa Personal Risk / Rủi Ro Cá Nhân (Rủi Ro Kinh Tế, Chết, Giảm Sút Sức Khoẻ) Là Gì?, Định Nghĩa Permanenet Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Dài Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Periodic Level Premium Annunity / Niên Kim Định Kỳ Quân Bình Là Gì?, Định Nghĩa Period Certain / Thời Hạn Đảm Bảo (Trong Niên Kim) Là Gì?, Định Nghĩa Pension Benefits Act / Đạo Luật Về Quyền Lợi Hưu Trí Là Gì?, Định Nghĩa Payroll Deduction Method / Phương Pháp Trả Phí Bảo Hiểm Bằng Cách Tự Động Khấu Trừ Lương Là Gì?, Định Nghĩa Payout Period / Thời Hạn Chi Trả Là Gì?, Định Nghĩa Payout Options Provision / Điều Khoản Lựa Chọn Trả Tiền Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Payment Into Court / Trả Quyền Lợi Bảo Hiểm Theo Phán Quyết Của Toà Án Là Gì?, Định Nghĩa Partnership / Hợp Danh Là Gì?, Định Nghĩa Participating Policy / Đơn Bảo Hiểm Có Chia Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Partial Surrender Provision / Điều Khoản Giảm Giá Trị Giải Ước Là Gì?, Định Nghĩa Partial Disability / Thương Tật Bộ Phận Là Gì?, Định Nghĩa Paid-Up Policy / Đơn Bảo Hiểm Có Số Tiền Bảo Hiểm Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Paid Up Additional Insurance Dividend Option / Lựa Chọn Sử Dụng Lãi Chia Mua Thêm Bảo Hiểm Đóng Phí Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Preauthorized Check System / Hệ Thống Trả Phí Thông Qua Séc Là Gì?, Định Nghĩa Ownership Of Property / Quyền Sở Hữu Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Overinsured Person / Người Được Bảo Hiểm Vượt Mức Là Gì?, Định Nghĩa Overinsurance Provision / Điều Khoản Bảo Hiểm Vượt Mức Là Gì?, Định Nghĩa Overhead Expenses / Chi Phí Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Ordinary Age Conversion / Chuyển Đổi Hợp Đồng Theo Tuổi Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Ordinary Life Insurance Policy / Đơn Bảo Hiểm Nhân Thọ Thông Thường Là Gì?, Định Nghĩa Optionally Renewable Policy / Đơn Bảo Hiểm Tái Tục Tự Chọn Là Gì?, Định Nghĩa Optional Modes Of Settlement / Phương Pháp Thanh Toán Tuỳ Chọn Là Gì?, Định Nghĩa Optional Insured Rider; Second Insured Rider / Điều Khoản Riêng Cho Người Được Bảo Hiểm Thứ Hai Là Gì?, Định Nghĩa Option B Plan / Chương Trình Lựa Chọn B Là Gì?, Định Nghĩa Option A Plan / Chương Trình Lựa Chọn A Là Gì?, Định Nghĩa Underwriting Profit / Lợi Nhuận Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Underwriting Capacity / Khả Năng Nhận Dịch Vụ Là Gì?, Định Nghĩa Underlying Premium / Phí Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Ultimate Net Loss Là Gì?, Định Nghĩa Technical Reserve / Quỹ Dự Trữ Kỹ Thuật Là Gì?, Định Nghĩa Sliding Scale Là Gì?, Định Nghĩa Risk Assessment / Đánh Giá Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Retrocedant / Người Chuyển Nhượng Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Reinsured / Người Nhượng Tái Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Reinsurance Waiver Clause Là Gì?, Định Nghĩa Reinsurance Ceded / Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Được Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Reinsurance Assumed / Phần Dịch Vụ Tái Bảo Hiểm Được Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Pure Reinsurer / Công Ty Tái Bảo Hiểm Thuần Túy Là Gì?, Định Nghĩa Pro Rata; Proportional Reinsurance / Tái Bảo Hiểm Theo Tỷ Lệ Là Gì?, Định Nghĩa Premium Net / Phí Bảo Hiểm Thuần Là Gì?, Định Nghĩa Premium Gross / Tổng Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Original Insured / Người Được Bảo Hiểm Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Intermediaries Clause Là Gì?, Định Nghĩa Inception Date / Ngày Bắt Đầu Là Gì?, Định Nghĩa Hours Clause Là Gì?, Định Nghĩa Gross Premium Income Là Gì?, Định Nghĩa Gross Net Written Premium Income Là Gì?, Định Nghĩa Gross Net Premium Income Là Gì?, Định Nghĩa Gross Net Earned Premium Income Là Gì?, Định Nghĩa First Loss Là Gì?, Định Nghĩa Facultative Reinsurance / Tái Bảo Hiểm Tạm Thời Là Gì?, Định Nghĩa Facultative Obligatory Treaty / Hợp Đồng Tái Bảo Hiểm Lựa Chọn Bắt Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Excess Risk Là Gì?, Định Nghĩa Excess Aggregate Reinsurance Là Gì?, Định Nghĩa Equity–Linked Policy / Đơn Bảo Hiểm Liên Kết Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Direct Insurer / Công Ty Bảo Hiểm Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Deficit Clause Là Gì?, Định Nghĩa Cut-Through Clause Là Gì?, Định Nghĩa Cut-Off Là Gì?, Định Nghĩa Continuous Contract / Hợp Đồng Liên Tục Là Gì?, Định Nghĩa Coinsurance / Đồng Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Clean Cut Basis Là Gì?, Định Nghĩa Clause / Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Claims Reserve / Quỹ Dự Phòng Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Claims Ratio / Tỷ Lệ Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Claims Cooperation Clause Là Gì?, Định Nghĩa Claims Adjuster / Người Giám Định Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Cession / Phần Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Burning Cost Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage / Phí Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Bordereaux / Danh Mục Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Basic Commission / Hoa Hồng Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Back Up Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Reinsurance / Tái Bảo Hiểm Theo Quy Chế Bắt Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Attachment Là Gì?, Định Nghĩa As Expiry Là Gì?, Định Nghĩa Annual Contract / Hợp Đồng Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Liabilities Là Gì?, Định Nghĩa Administration Expenses / Chi Phí Quản Lý Là Gì?, Định Nghĩa Actuary / Chuyên Viên Tính Toán; Chuyên Gia Định Giá Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Acquisition Costs / Chi Phí Khai Thác Là Gì?, Định Nghĩa Survivor Income Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Thu Nhập Cho Người Còn Sống Là Gì?, Định Nghĩa Survivor Benefit / Quyền Lợi Đối Với Người Còn Sống Là Gì?, Định Nghĩa Surplus / Thặng Dư (Lợi Nhuận) Là Gì?, Định Nghĩa Surgical Expense Coverage / Bảo Hiểm Chi Phí Phẫu Thuật Là Gì?, Định Nghĩa Supplemental Major Medial Policy / Đơn Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế Chính Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Superintendents’ Guidelines / Hướng Dẫn Của Cơ Quan Quản Lý Về Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Suicide Exclusion Provision / Điều Khoản Loại Trừ Tự Tử Là Gì?, Định Nghĩa Successor Payee / Người Được Trả Tiền Bảo Hiểm Kế Tiếp Là Gì?, Định Nghĩa Succession Beneficiary Clause / Điều Khoản Người Thụ Hưởng Kế Tiếp Là Gì?, Định Nghĩa Substandard Risk / Rủi Ro Vượt Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Substandard Premium Rates / Tỷ Lệ Phí Vượt Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Straight Life Incom Option / Lựa Chọn Mua Bảo Hiểm Niên Kim Trọn Đời Là Gì?, Định Nghĩa Straight Life Annunity / Niên Kim Trọn Đời Là Gì?, Định Nghĩa Stock Insurance Company / Công Ty Bảo Hiểm Cổ Phần Là Gì?, Định Nghĩa Stop Loss Provision / Điều Khoản Bảo Hiểm Vượt Mức Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Stop Loss Insurance / Bảo Hiểm Vượt Mức Bồi Thường Là Gì?, Định Nghĩa Statutory Reserves / Dự Phòng Bảo Hiểm Bắt Buộc (Theo Luật) Là Gì?, Định Nghĩa State Insurance Department / Cơ Quan Quản Lý Bang Về Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Standard Risk Rủi Ro Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Standard Premium Rates / Tỷ Lệ Phí Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Spouse And Children’S Insurance Rider / Điều Khoản Riêng Bảo Hiểm Cho Con Và Người Hôn Phối Là Gì?, Định Nghĩa Split Dollar Life Insurance Plan / Chương Trình Nhân Thọ Cùng Đóng Phí Là Gì?, Định Nghĩa Specculative Risk / Rủi Ro Đầu Cơ Là Gì?, Định Nghĩa Special Class Rates / Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Đối Với Rủi Ro Vượt Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Solvency / Khả Năng Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Sole Proprietorship / Doanh Nghiệp Một Chủ Sở Hữu Là Gì?, Định Nghĩa Social Security Disability Income / Bảo Đảm Xã Hội Mất Thu Nhập Do Thương Tật Là Gì?, Định Nghĩa Social Security / An Sinh (Bảo Đảm) Xã Hội Là Gì?, Định Nghĩa Single Premium Whole Life Policy / Bảo Hiểm Trọn Đời Nộp Phí Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Single Premium Annunity / Niên Kim Nộp Phí Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Simplified Employee Pension Plan / Chương Trình Bảo Hiểm Hưu Trí Giản Đơn Cho Người Lao Động Là Gì?, Định Nghĩa Simple Interest / Lãi Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Short Term Group Disability Income Coverage / Bảo Hiểm Mất Thu Nhập Do Thương Tật Nhóm Ngắn Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Settlement Options Provision / Điều Khoản Về Lựa Chọn Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Settlement Agreemenet / Thoả Thuận Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Additional Paid In Capital / Vốn Góp Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Additional Insured / Bên Hưởng Bảo Hiểm Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Additional Death Benefit / Số Tiền Trợ Cấp Tử Vong Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Addition Rule For Probabilities / Quy Tắc Cộng Xác Xuất Là Gì?, Định Nghĩa Addendum / Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Add To Cash Value Option / Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước Là Gì?, Định Nghĩa Adaptive Selling / Chiến Lược Bán Hàng Thích Nghi Là Gì?, Định Nghĩa Adaptive Price Zone – Apz / Vùng Giá Thích Nghi – Apz Là Gì?, Định Nghĩa Adaptive Expectations Hypothesis / Giả Thuyết Kỳ Vọng Thích Nghi Là Gì?, Định Nghĩa Ad Valorem Tax / Thuế Giá Trị (Theo Đơn Giá Hàng Hóa) Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Valuation / Định Giá Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Service / Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Science / Khoa Học Thống Kê Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Rate / Tỷ Lệ Phí Theo Tính Toán Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Equivalent / Tính Phí Bảo Hiểm Tương Đương Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Equity / Định Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Consultant / Nhà Tư Vấn Thống Kê Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Assumption / Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa A-Credit / Điểm Tín Dụng Hạng A Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Interest / Lãi Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Address Verification Service – Avs / Dịch Vụ Xác Nhận Địa Chỉ – Avs Là Gì?, Định Nghĩa Active Risk / Rủi Ro Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Accrued Monthly Benefit / Trợ Cấp Tích Lũy Hàng Tháng Là Gì?, Định Nghĩa Activity-Based Costing / Hệ Thống Xác Lập Chi Phí Dựa Trên Hoạt Động – Abc Là Gì?, Định Nghĩa Accelerated Option / Lựa Chọn Trả Trước Là Gì?, Định Nghĩa Adjusted Closing Price / Giá Đóng Cửa Có Hiệu Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adjustable-Rate Mortgage – Arm / Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh – Arm Là Gì?, Định Nghĩa Adjustable Premium / Phí Bảo Hiểm Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adjustable Peg / Hệ Thống Neo Tỷ Giá Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adequacy Of Coverage / Tính Thỏa Đáng Của Các Khoản Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Admiralty Proceeding / Thủ Tục Tố Tụng Luật Hàng Hải Là Gì?, Định Nghĩa Admiralty Liability / Trách Nhiệm Pháp Lý Luật Hàng Hải Là Gì?, Định Nghĩa Adjusted Mean / Hệ Số Trung Bình Điểu Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adjusted Cost Base – Acb / Cơ Sở Chi Phí Có Điều Chỉnh – Acb Là Gì?, Định Nghĩa Account Statement / Sao Kê Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Accountants For The Public Interest – Api / Kế Toán Lợi Ích Cộng Đồng (Mỹ) Là Gì?, Định Nghĩa Accountant’s Letter / Thư Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accountant’s Opinion / Ý Kiến Của Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Change / Điều Chỉnh Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Changes And Error Correction / Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Convention / Quy Ước Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Cushion / Khoảng Đệm Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Entity / Đơn Vị Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Noise / Nhiễu Loạn Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Payable Subsidiary Ledger / Sổ Phụ Các Khoản Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Accounting-Based Incentive / Mức Thưởng Dựa Trên Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Trends And Techniques (Publication) / Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm) Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Investor / Nhà Đầu Tư Được Công Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Receivable Subsidiary Ledger / Sổ Phụ Các Khoản Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Receivable Conversion – Arc / Chuyển Đổi Khoản Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Receivable (A/r) Discounted / Các Khoản Phải Thu Được Khấu Trừ Là Gì?, Định Nghĩa Accounts Payable Turnover Ratio / Chỉ Số Vòng Quay Các Khoản Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Phase / Giai Đoạn Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accretive Acquisition / Hoạt Động Mua Lại Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accreted Value / Giá Trị Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Valuation Analyst – Ava / Thẩm Định Viên Được Công Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Personal Financial Planning Specialist / Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Được Công Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation/distribution / Tỷ Lệ Tích Lũy Trên Phân Phối Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Unit / Đơn Vị Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Accumulation Plan / Kế Hoạch Tích Lũy Là Gì?, Định Nghĩa Account Holder / Chủ Tài Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Accounting Manual / Cẩm Nang Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Accredited Asset Management Specialist – Aams / Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản Được Công Nhận – Aams Là Gì?, Định Nghĩa Accumulative Swing Index – Asi / Chỉ Số Giá Giao Động Tích Lũy – Asi Là Gì?, Định Nghĩa Ac-Dc Option / Quyền Chọn Ac-Dc Là Gì?, Định Nghĩa Acnielsen / Công Ty Acnielsen Là Gì?, Định Nghĩa Active Box / Hộp Mở / Treo Là Gì?, Định Nghĩa Actionable / Có Thể Hiện Thực Hoá Là Gì?, Định Nghĩa Acting In Concert / Thông Đồng Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?, Định Nghĩa Across The Board / Xu Hướng Giá Thay Đổi Đồng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Acquired Fund Fees And Expenses – Affe / Lệ Phí Và Chi Phí Quỹ Thu Được – Affe Là Gì?, Định Nghĩa Active Retention / Tích Lũy Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Participant Status / Tình Trạng Tham Gia Chủ Động Của Nhân Viên Là Gì?, Định Nghĩa Active Money / Tiền Tệ Trong Lưu Thông Là Gì?, Định Nghĩa Active Index Fund / Quỹ Chỉ Số Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Activities, Interests And Opinions – Aio / Nghiên Cứu Về Hoạt Động, Sở Thích, Ý Kiến Của Một Cá Nhân (Aio) Là Gì?, Định Nghĩa Activities Of Daily Living – Adl / Sinh Hoạt Hằng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Active-Share Study / Nghiên Cứu Cổ Phiếu – Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Actively Managed Etf / Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (Etf) Được Quản Lý Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Active Tranche / Đợt Nghĩa Vụ Trả Nợ Cầm Cố Thế Chấp Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Human Development Index / Chỉ Số Phát Triển Con Người (Hdi) Là Gì?, Định Nghĩa Activity Cost Pool / Nhóm Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Cost Driver / Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Charge / Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Center / (Trung Tâm) Hoạt Động Cốt Lõi Là Gì?, Định Nghĩa Activity Capacity / Năng Suất Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Age / Tuổi Thọ Theo Thống Kê Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Adjustment / Điều Chỉnh Định Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuals / Hàng Hóa Đồng Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Activity Driver Analysis / Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Activity Dictionary / Danh Sách Hoạt Động Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Gain Or Loss / Bảo Hiểm Lãi/lỗ Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Deficit / Sự Thiếu Hụt Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Cost Method / Phương Pháp Tính Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Basis Of Accounting / Cơ Sở Kế Toán Của Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Balance / Số Dư Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Additional Living Expense Insurance / Bảo Hiểm Chi Phí Sinh Hoạt Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Adding To A Loser / Lỗ Chồng Lỗ Là Gì?, Định Nghĩa Adam Smith / Nhà Kinh Tế Adam Smith Là Gì?, Định Nghĩa Ad Infinitum / Ad Infinitum Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Risk / Rủi Ro Trong Định Phí Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Add-On Sale / Bán Hàng Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Add-On Interest / Lãi Tính Gộp Là Gì?, Định Nghĩa Add-On Factor / Yếu Tố Bổ Trợ Trong Bất Động Sản Là Gì?, Định Nghĩa Add-On Certificate Of Deposit / Chứng Chỉ Tiền Gửi Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Add – On / Cổ Phiếu Phát Hành Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Adjustment Frequency / Tần Số Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adjustable Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Adjunct Account / Tài Khoản Phụ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Adjudication / Xét Xử Là Gì?, Định Nghĩa Adequate Disclosure / Công Bố Đầy Đủ Là Gì?, Định Nghĩa Administrative Charge / Phí Quản Trị Là Gì?, Định Nghĩa Administrative Budget / Ngân Sách Quản Trị Là Gì?, Định Nghĩa Administrative Accounting / Kế Toán Quản Trị Là Gì?, Định Nghĩa Administered Price / Giá Quy Định Là Gì?, Định Nghĩa Adopter Categories / Sự Phân Loại Các Cá Nhân/khách Hàng Dựa Trên Mức Độ Sẵn Sàng Tiếp Nhận Sản Phẩm Mới Là Gì?, Định Nghĩa Ad-Noter / Người Thông Báo Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advance Canvass / Chạy Tiền Vận Là Gì?, Định Nghĩa Administrator / Người Thi Hành Là Gì?, Định Nghĩa Administrative Law / Luật Quản Trị Là Gì?, Định Nghĩa Advance Premium Fund / Quỹ Bảo Hiểm Tạm Ứng Là Gì?, Định Nghĩa Advance Funding / Tài Trợ Trước (Tạm Ứng) Là Gì?, Định Nghĩa Advance Directive / Chỉ Thị Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advance Determination Ruling – Adr / Phán Quyết Trước Khi Xác Định Là Gì?, Định Nghĩa Advance Commitment / Cam Kết Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advance/decline Index / Chỉ Số Xác Định Xu Hướng Thị Trường (Chỉ Số A/d) Là Gì?, Định Nghĩa Advance Renewal / Gia Hạn Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advance Refunding / Hoàn Trả Nợ Trước Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Advance Rate / Tỷ Lệ Hạn Mức Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Advance Premium Mutual / Tạm Ứng Bảo Hiểm Tương Hỗ Là Gì?, Định Nghĩa Advanced Internal Rating-Based – Airb / Đánh Giá Nội Bộ Nâng Cao Là Gì?, Định Nghĩa Advanced Funded Pension Plan / Kế Hoạch Lương Hưu Tài Trợ Từ Trước Là Gì?, Định Nghĩa Advanced Economies / Các Nền Kinh Tế Tiên Tiến Là Gì?, Định Nghĩa Advance/decline Ratio – Adr / Tỉ Lệ A/d Là Gì?, Định Nghĩa Advance/decline Line – A/d / Đường Chỉ Số A/d Là Gì?, Định Nghĩa Adversely Classified Asset / Tài Sản Bị Xếp Loại Bất Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Possession / Sự Chiếm Hữu Trái Phép Là Gì?, Định Nghĩa Adverse Action / Hành Động Bất Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Adventure Capitalist / Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Advanced Life Underwriting / Quy Trình Xét Nhận Bảo Hiểm Nhân Thọ Tiền Kì Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Federation Of America – Afa / Liên Đoàn Quảng Cáo Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Elasticity Of Demand – Aed / Độ Co Giãn Của Cầu Theo Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Checking Bureau – Acb / Cục Kiểm Tra Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Budget / Ngân Sách Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advertising Allowance / Trợ Cấp Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Advocacy Advertising / Quảng Cáo Tuyên Truyền Là Gì?, Định Nghĩa Advisory Management / Quản Lý Tư Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advisor Fee / Phí Tư Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advisor Account / Tài Khoản Đầu Tư Cố Vấn Là Gì?, Định Nghĩa Advertising-To-Sales Ratio / Tỷ Lệ Quảng Cáo Trên Doanh Thu Là Gì?, Định Nghĩa Affiliated Person / Người Có Liên Quan Là Gì?, Định Nghĩa Affidavit Of Title / Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận) Là Gì?, Định Nghĩa Affidavit Of Loss / Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát Là Gì?, Định Nghĩa Adweek /tạp Chí Adweek Là Gì?, Định Nghĩa Adware / Phần Mềm Quảng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Affirmative Obligation / Nghĩa Vụ Tạo Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Affirmative Covenant / Giao Ước Chấp Hành Là Gì?, Định Nghĩa Affirmative Action / Chính Sách Nâng Đỡ Là Gì?, Định Nghĩa Affinity Fraud / Gian Lận Quan Hệ Là Gì?, Định Nghĩa Affinity Card / Thẻ Ái Lực Là Gì?, Định Nghĩa After-Acquired Clause / Điều Khoản Sau Mua Là Gì?, Định Nghĩa After The Bell / Thị Trường Sau Khi Đóng Cửa Là Gì?, Định Nghĩa After Reimbursement Expense Ratio / Hệ Số Chi Phí Sau Bồi Hoàn Là Gì?, Định Nghĩa Affordability Index / Chỉ Số Đánh Giá Khả Năng Chi Trả Là Gì?, Định Nghĩa Affluenza / Hội Chứng Affluenza Là Gì?, Định Nghĩa After-Tax Payable Period / Thời Gian Sau Thuế Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa After-Market Performance / Hiệu Suất Giá Cổ Phiếu Sau Phát Hành Là Gì?, Định Nghĩa After-Hours Trading – Aht / Giao Dịch Chứng Khoán Ngoài Giờ Là Gì?, Định Nghĩa After-Hours Market Close / Thị Trường Sau Giờ Đóng Cửa Là Gì?, Định Nghĩa After-Acquired Collateral / Tài Sản Thế Chấp Sau Khi Vay Là Gì?, Định Nghĩa Aged Fail / Không Tuân Thủ Thời Hạn Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Aged Assets / Tài Sản Quá Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Against All Risks – Aar / Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa Against Actual / Chống Lại Thực Tế (Hợp Đồng Tương Lai) Là Gì?, Định Nghĩa After-Tax Real Rate Of Return / Tỷ Suất Lợi Nhuận Thực Sau Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Level Cost Method / Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Capacity Management / Quản Lý Năng Lực Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Agflation / Lạm Phát Nông Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Agency By Necessity / Đại Diện Cần Thiết Là Gì?, Định Nghĩa Agency Automatic Contributions / Cơ Quan Đóng Góp Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Aggressive Investment Strategy / Sách Lược Đầu Tư Năng Động Là Gì?, Định Nghĩa Aggressive Growth Fund / Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Chủ Động Là Gì?, Định Nghĩa Aggressive Accounting / Kế Toán Bơm Thổi Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Risk / Rủi Ro Tổng Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Aggregate Product Liability Limit / Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm Là Gì?, Định Nghĩa Agreement Value Method / Phương Pháp Định Giá Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Agreed Amount Clause / Điều Khoản Về Giá Trị Thỏa Thuận Là Gì?, Định Nghĩa Agio / Giá Tiền Chênh Lệch Là Gì?, Định Nghĩa Aging / Phương Pháp Tuổi Thọ Là Gì?, Định Nghĩa Aggressor / Bên Đề Nghị Giao Kết Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Air Waybill – Awb / Vận Đơn Hàng Không Là Gì?, Định Nghĩa Air Pocket Stock / Cổ Phiếu Sụt Giá Là Gì?, Định Nghĩa Air Loan / Khoản Vay Không Khí Là Gì?, Định Nghĩa Agroforestry / Nông Lâm Kết Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Agricultural Credit / Tín Dụng Nông Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Akio Mimura / Akio Mimura Là Gì?, Định Nghĩa Airport Tax / Thuế Sân Bay Là Gì?, Định Nghĩa Airport Revenue Bond / Trái Phiếu Doanh Thu Sân Bay Là Gì?, Định Nghĩa Airline Industry Etf / Etf Ngành Hàng Không Là Gì?, Định Nghĩa Airbag Swap / Giao Dịch Hối Đoái Hoán Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Alexander M. Cutler / Alexander M. Cutler Là Gì?, Định Nghĩa Aleatory Contract / Hợp Đồng Aleatory Là Gì?, Định Nghĩa Alberta Securities Commission – Asc / Ủy Ban Chứng Khoán Alberta – Asc Là Gì?, Định Nghĩa Alberta Investment Management Corporation – Aimco / Công Ty Quản Lý Đầu Tư Alberta – Aimco Là Gì?, Định Nghĩa Alan Greenspan / Alan Greenspan Là Gì?, Định Nghĩa Alfred Nobel / Alfred Nobel Là Gì?, Định Nghĩa Alfonso Cortina De Alcocer / Alfonso Cortina De Alcocer Là Gì?, Định Nghĩa Alexey Miller / Alexey Miller Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Minimum Cost Method / Phương Pháp Chi Phí Tối Thiểu Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Investment Market – Aim / Thị Trường Đầu Tư Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa All-In Cost / Chi Phí Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Alligator Spread / Lây Lan Alligator Là Gì?, Định Nghĩa Alien / Ngoại Kiều/người Ngoại Quốc Là Gì?, Định Nghĩa Amortization Of Intangibles / Khấu Hao Tài Sản Vô Hình Là Gì?, Định Nghĩa Amortization / Khấu Hao Tài Sản Vô Hình Là Gì?, Định Nghĩa Amortizable Bond Premium / Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần Là Gì?, Định Nghĩa Americans With Disabilities Act Amendments Act Of 2008 – Adaaa / Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 – Adaaa Là Gì?, Định Nghĩa Americans With Disabilities Act – Ada / Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ – Ada Là Gì?, Định Nghĩa All-Cash Deal / Giao Dịch Toàn Bộ Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Alliance Of American Insurers – Aai / Liên Minh Các Công Ty Bảo Hiểm Mỹ – Aai Là Gì?, Định Nghĩa Allied Lines / Các Loại Hình Bảo Hiểm Liên Quan Là Gì?, Định Nghĩa Allied Member / Thành Viên Đồng Minh Là Gì?, Định Nghĩa Alligator Property / Tài Sản Alligator Là Gì?, Định Nghĩa All Cash, All Stock Offer / Toàn Bộ Tiền Mặt, Toàn Bộ Chào Bán Cổ Phần Là Gì?, Định Nghĩa All Or None – Aon / Tất Cả Hoặc Không Có Gì – Aon Là Gì?, Định Nghĩa All Risks / Mọi Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa All Weather Fund / Quỹ Đầu Tư Với Mọi “thời Tiết” Là Gì?, Định Nghĩa All-Cap Fund / Quỹ Tương Hỗ Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Alienation Clause / Điều Khoản Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Alimony / Khoản Cấp Dưỡng Là Gì?, Định Nghĩa Alimony Payment / Khoản Thanh Toán Tiền Cấp Dưỡng Là Gì?, Định Nghĩa Alimony Substitution Trust / Ủy Thác Thay Thế Cấp Dưỡng Là Gì?, Định Nghĩa Alimony Trust / Ủy Thác Cấp Dưỡng Là Gì?, Định Nghĩa Allotment / Cổ Phiếu Phân Bổ Trước Ipo Là Gì?, Định Nghĩa Allonge / Phiếu Bảo Chứng Là Gì?, Định Nghĩa Allocational Efficiency / Hiệu Quả Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Alien Corporation / Công Ty Nước Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Alien Insurer / Công Ty Bảo Hiểm Nước Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Depreciation System – Ads / Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Asset / Tài Sản Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternate Transferee / Người Thụ Nhượng Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternate Beneficiary / Người Thụ Hưởng Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Altered Check / Séc Bị Sửa Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Fuels Tax Credit / Tín Dụng Thuế Nhiên Liệu Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Energy Etf / Năng Lượng Thay Thế Etf Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Documentation / Sự Chứng Minh Bằng Tài Liệu Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Dispute Resolution / Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Mortgage Transaction Parity Act – Amtpa / Đạo Luật Giao Dịch Thế Chấp Tương Đương Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Mortgage Instrument / Công Cụ Thế Chấp Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Minimum Tax – Amt / Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Algorithmic Trading / Giao Dịch Thuật Toán Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Investment / Khoản Đầu Tư Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Amartya Sen / Amartya Sen Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Risk Financing Facilities / Các Thể Thức Tài Trợ Rủi Ro Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Amenity / Amenity (Sự Tiện Nghi) Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Order / Lệnh Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Alternative Motor Vehicle Credit / Tín Dụng Xe Cơ Giới Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa American Association Of Individual Investors – Aaii / Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Mỹ – Aaii Là Gì?, Định Nghĩa American Agency System / Hệ Thống Đại Lý Bảo Hiểm Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Accounting Association – Aaa / Hiệp Hội Kế Toán Mỹ – Aaa Là Gì?, Định Nghĩa American Academy Of Financial Management – Aafm / Học Viện Quản Lý Tài Chính Mỹ – Aafm Là Gì?, Định Nghĩa American Academy Of Actuaries – Aaa / Viện Định Giá Bảo Hiểm Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Currency Quotation / Báo Giá Tiền Tệ Của Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Council Of Life Insurance / Hội Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Code For Information Interchange – Ascii / Mã Trao Đổi Của Mỹ – Ascii Là Gì?, Định Nghĩa American Callable Bond / Trái Phiếu Có Thể Thu Hồi Kiểu Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Bankers Association – Aba / Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ – Aba Là Gì?, Định Nghĩa American Institute Of Banking – Aib / Học Viện Ngân Hàng Hoa Kỳ – Aib Là Gì?, Định Nghĩa American Experience Table / Bảng Kinh Nghiệm Của Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Depositary Share – Ads / Cổ Phiếu Ký Thác Mỹ – Ads Là Gì?, Định Nghĩa American Depositary Receipt – Adr / Chứng Chỉ Ký Thác Mỹ – Adr Là Gì?, Định Nghĩa American Customer Satisfaction Index – Acsi / Chỉ Số Hài Lòng Của Khách Hàng Mỹ – Acsi Là Gì?, Định Nghĩa American Municipal Bond Assurance Corporation / Tập Đoàn Bảo Hiểm Trái Phiếu Đô Thị Hoa Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa American Land Title Association – Alta / Hiệp Hội Quyền Sở Hữu Đất Hoa Kỳ – Alta Là Gì?, Định Nghĩa American Jobs Creation Act Of 2004 / Đạo Luật Tạo Việc Làm Của Mỹ Năm 2004 Là Gì?, Định Nghĩa American Insurance Association – Aia / Hiệp Hội Bảo Hiểm Mỹ – Aia Là Gì?, Định Nghĩa American Institute Of Certified Public Accountants – Aicpa / Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – Aicpa Là Gì?, Định Nghĩa American Recovery And Reinvestment Act / Đạo Luật Phục Hồi Và Tái Đầu Tư Hoa Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa American Petroleum Institute / Viện Dầu Khí Hoa Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa American Option / Quyền Chọn Kiểu Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Opportunity Tax Credit / Tín Dụng Thuế Cơ Hội Hoa Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa American National Standards Institute – Ansi / Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ – Ansi Là Gì?, Định Nghĩa American Women’s Society Of Certified Public Accountants – Awscpa / Hiệp Hội Nữ Kế Toán Viên Công Chứng Mỹ – Awscpa Là Gì?, Định Nghĩa American Stock Exchange – Amex / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mỹ – Amex Là Gì?, Định Nghĩa American Society Of Women Accountants – Aswa / Hiệp Hội Nữ Kế Toán Viên Hoa Kỳ – Aswa Là Gì?, Định Nghĩa American Shares / Cổ Phiếu Kiểu Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa American Rule / Quy Tắc Kiểu Mỹ Là Gì?, Định Nghĩa Amortizing Swap / Hoán Đổi Khấu Hao Là Gì?, Định Nghĩa Amortizing Security / Chứng Khoán Khấu Hao Là Gì?, Định Nghĩa Amortized Loan / Khoản Vay Trả Dần Là Gì?, Định Nghĩa Amortized Bond / Trái Phiếu Trả Dần Là Gì?, Định Nghĩa Annual Turnover / Doanh Thu Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Ann S. Moore / Ann S. Moore Là Gì?, Định Nghĩa Amount Recognized / Số Tiền Được Ghi Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Amount Realized / Số Tiền Được Hiện Thực Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Amount Financed / Số Tiền Được Tài Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Amount At Risk / Lượng Tiền Phải Chịu Rủi Ro (Trong Bảo Hiểm) Là Gì?, Định Nghĩa Announcement Effect / Hiệu Ứng Công Bố Là Gì?, Định Nghĩa Announcement Date / Ngày Công Bố Là Gì?, Định Nghĩa Anne M. Mulcahy / Anne M. Mulcahy Là Gì?, Định Nghĩa Amortization Schedule / Thời Biểu Chi Trả Dần Là Gì?, Định Nghĩa Annapurna Option / Quyền Chọn Annapurna Là Gì?, Định Nghĩa Annual Cap / Mức Tăng Tối Đa Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Budget / Ngân Sách Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Basis / Cơ Sở Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Addition / Bổ Sung Hằng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual / Thường Niên Là Gì?, Định Nghĩa Annual Exclusion / Khoản Loại Trừ Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Equivalent Rate – Aer / Lãi Suất Tương Đương Theo Năm – Aer Là Gì?, Định Nghĩa Annual Dividend – Insurance / Lợi Tức Bảo Hiểm Thường Niên Là Gì?, Định Nghĩa Annual Convention Blank / Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên Là Gì?, Định Nghĩa Annual Clean-Up / Yêu Cầu Thanh Toán Hết Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Premium Equivalent – Ape / Cân Bằng Doanh Số Hàng Năm – Ape Là Gì?, Định Nghĩa Annual Percentage Yield – Apy / Tỉ Suất Thu Nhập Năm – Apy Là Gì?, Định Nghĩa Annual Percentage Rate – Apr / Lãi Suất Hàng Năm – Apr Là Gì?, Định Nghĩa Annual Mortgage Statement / Báo Cáo Khoản Thế Chấp Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual General Meeting – Agm / Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Là Gì?, Định Nghĩa Agency Costs / Chi Phí Đại Diện Là Gì?, Định Nghĩa Agency Cost Of Debt / Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện) Là Gì?, Định Nghĩa After-Tax Return On Sales / Lợi Nhuận Trên Doanh Thu Sau Thuế Là Gì?, Định Nghĩa All-In-One Mortgage / Thế Chấp Trọn Gói Là Gì?, Định Nghĩa All-Inclusive Income Concept / Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Agency Matching Contributions / Khoản Đóng Góp Đối Ứng Đại Diện Là Gì?, Định Nghĩa Agency Debentures / Trái Khoán Đại Diện Là Gì?, Định Nghĩa Admiralty Court / Tòa Án Hàng Hải Là Gì?, Định Nghĩa Agency Cross / Giao Dịch Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Actuarial Life Table / Bảng Tính Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Alpha Generator / Trình Tạo Alpha Là Gì?, Định Nghĩa Alpha / Alpha Là Gì?, Định Nghĩa All-Purpose Financial Statement / Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích Là Gì?, Định Nghĩa Allowances / Mức Sai Lệch Cho Phép Cho Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?, Định Nghĩa Allowance For Doubtful Accounts / Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi Là Gì?, Định Nghĩa Allowance For Credit Losses / Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Allowance For Bad Debt / Dự Phòng Cho Các Khoản Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Allocation Rate / Tỷ Lệ Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Allocation Notice / Thông Báo Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Allocated Funding Instrument / Công Cụ Tài Trợ Được Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Amalgamation / Sự Tổ Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Always Be Closing – Abc / Sẵn Sàng Dứt Điểm (Abc) Là Gì?, Định Nghĩa Altman Z-Score / Điểm Z Altman Là Gì?, Định Nghĩa Altiplano Option / Quyền Chọn Altiplano Là Gì?, Định Nghĩa Alt-A / Tín Dụng Thế Chấp Alt-A Là Gì?, Định Nghĩa Alston D. Correll / Alston D. Correll Là Gì?, Định Nghĩa Alphabet Stock / Cổ Phiếu Bảng Chữ Cái Là Gì?, Định Nghĩa Alphabet Rounds / Vòng Bảng Chữ Cái Là Gì?, Định Nghĩa Alphabet Broker / Nhà Môi Giới ” Abc ” Là Gì?, Định Nghĩa Alpha Risk / Rủi Ro Alpha Là Gì?, Định Nghĩa Black / Màu Đen Là Gì?, Định Nghĩa Anarcho-Capitalism / Chủ Nghĩa Vô Trị Là Gì?, Định Nghĩa Analyst Sponsorship / Tài Trợ Bởi Nhà Phân Tích Là Gì?, Định Nghĩa Analyst Meeting / Cuộc Họp Gặp Gỡ Nhà Đầu Tư Thường Niên Là Gì?, Định Nghĩa Analyst Expectation / Kỳ Vọng Của Nhà Phân Tích Là Gì?, Định Nghĩa Analyst / Chuyên Viên Phân Tích Là Gì?, Định Nghĩa Analysis Of Variance – Anova / Phân Tích Phương Sai – Anova Là Gì?, Định Nghĩa Amsterdam Stock Exchange (Aex) .as / Sở Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam (Aex) .as Là Gì?, Định Nghĩa Amplitude / Biên Độ Là Gì?, Định Nghĩa Amendment / Sửa Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Amended Return / Bản Khai Thuế Đã Điều Chỉnh Là Gì?, Định Nghĩa Andrew’s Pitchfork / Cây Đinh Ba Của Andrew Là Gì?, Định Nghĩa Andrei Shleifer / Andrei Shleifer Là Gì?, Định Nghĩa Andersen Effect / Hiệu Ứng Andersen Là Gì?, Định Nghĩa Anders C. Moberg / Anders C. Moberg Là Gì?, Định Nghĩa And Interest / Và Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Ancillary Revenue / Doanh Thu Phụ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Ancillary Benefits / Lợi Ích Phụ Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Anchoring / Neo Là Gì?, Định Nghĩa Anatolian Tigers / Những Con Hổ Anatolian Là Gì?, Định Nghĩa Anarchy / Tình Trạng Vô Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Annualized Income / Thu Nhập Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annualize / Điều Chỉnh Về Cơ Sở Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Return / Lợi Nhuận Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Report / Báo Cáo Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annual Renewable Term (Art) Insurance / Bảo Hiểm Từ Kỳ Tái Tục Hằng Năm (Art) Là Gì?, Định Nghĩa Ankle Biter / Chứng Khoán Có Giá Trị Tư Bản Hóa Nhỏ Là Gì?, Định Nghĩa Animal Spirits / Tâm Lý Đám Đông Là Gì?, Định Nghĩa Angelo R. Mozilo / Angelo R. Mozilo Là Gì?, Định Nghĩa Angelina Jolie Stock Index / Chỉ Số Chứng Khoán Angelina Jolie Là Gì?, Định Nghĩa Angel Investor / Nhà Đầu Tư ” Thiên Thần” Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Consideration / Niêm Kim ” Xem Xét ” Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Certain / Đơn Bảo Hiểm Niên Kim Kỳ Hạn ( Niên Kim Kỳ Hạn ) Là Gì?, Định Nghĩa Annuity / Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuitization Phase / Giai Đoạn Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuitization Method / Phương Pháp Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuitization / Sự Niên Kim Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Annuitant / Người Có Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annualized Total Return / Tổng Lợi Nhuận Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annualized Rate / Lãi Suất Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Annualized Income Installment Method / Phương Pháp Trả Góp Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Anomaly / Sự Bất Thường Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Unit / Đơn Vị Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Table / Bảng Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Method Of Depreciation / Phương Pháp Khấu Hao Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Ladder / Thang Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuity In Arrears / Niên Kim Trả Sau Là Gì?, Định Nghĩa Annuity In Advance / Niên Kim Trả Trước Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Factor Method / Phương Pháp Hệ Số Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Due / Dòng Tiền Đầu Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Annuity Contract / Hợp Đồng Niên Kim Là Gì?, Định Nghĩa Anticipatory Breach / Vi Phạm Hợp Đồng Trước Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Anticipation Note / Giấy Vay Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Anticipated Interest / Lãi Suất Dự Kiến Là Gì?, Định Nghĩa Anticipated Holding Period / Kỳ Nắm Giữ Dự Kiến Là Gì?, Định Nghĩa Anticipated Balance / Số Dư Dự Kiến Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Boycott Regulations / Đạo Luật Chống Tẩy Chay Là Gì?, Định Nghĩa Anti Money Laundering – Aml / Chống Rửa Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Antedate / Ghi Lùi Ngày Là Gì?, Định Nghĩa A-Note / Ghi Chú A Là Gì?, Định Nghĩa Anonymous Trading / Giao Dịch Ẩn Danh Là Gì?, Định Nghĩa Any-Interest-Date Call / Lệnh Mua Lãi Vay (Trái Phiếu) Là Gì?, Định Nghĩa Any-And-All Bid / Phương Pháp Đầu Thầu Theo Kiểu Một Phần Hoặc Tất Cả Là Gì?, Định Nghĩa Antitrust / Chống Độc Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Takeover Statute / Đạo Luật Chống Tiếp Quản Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Reciprocal Rule / Quy Tắc Chống Đối Ứng Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Martingale System / Hệ Thống Chống Martingale Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Greenmail Provision / Điều Khoản Chống (Tống Tiến) Thư Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Fragility / Kháng Thương Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Dumping Duty / Thuế Chống Bán Phá Giá Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Diversion Clause / Điều Khoản Chống Chuyển Hướng Là Gì?, Định Nghĩa Antidilutive / Chống Pha Loãng Là Gì?, Định Nghĩa Anti-Dilution Provision / Điều Khoản Chống Pha Loãng Chứng Khoán Là Gì?, Định Nghĩa Anticipatory Hedge / Phòng Vệ Tiên Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Apportionment / Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Applied Economics / Kinh Tế Học Ứng Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Applied Cost / Chi Phí Đã Phân Phối Là Gì?, Định Nghĩa Appleton Rule / Luật Appleton Là Gì?, Định Nghĩa Appellate Courts / Tòa Phúc Thẩm Là Gì?, Định Nghĩa Appeals Conference / Hội Nghị Kháng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Appeal Bond / Phí Bảo Lãnh Kháng Cáo Là Gì?, Định Nghĩa Apics Business Outlook Index / Chỉ Số Triển Vọng Kinh Doanh Apics Là Gì?, Định Nghĩa Apb Opinion / Ý Kiển Của Hội Đồng Chuẩn Mực Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Any-Occupation Policy / Chính Sách Bất Kỳ Nghề Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Appraiser / Thẩm Định Viên Là Gì?, Định Nghĩa Appraised Value / Trị Giá Đã Được Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Right / Quyền Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Ratio / Tỷ Số Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Method Of Depreciation / Phương Thức Xác Định Giá Trị Khấu Hao Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Fraud / Gian Lận Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Costs / Chi Phí Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Capital / Vốn Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal Approach / Phương Thức Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Appraisal / Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Arab League / Liên Đoàn Ả Rập Là Gì?, Định Nghĩa Aptitude Test / Bài Kiểm Tra Năng Lực (Bài Kiểm Tra Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic) Là Gì?, Định Nghĩa Approved Participants / Những Người Tham Gia Được Chấp Thuận Là Gì?, Định Nghĩa Approved List / Mô Hình Danh Sách Được Phê Duyệt Là Gì?, Định Nghĩa Approved Delivery Facility / Phương Tiện Chuyển Nhượng Được Chấp Thuận Là Gì?, Định Nghĩa Appropriation Account / Tài Khoản Chiếm Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Appropriation / Chiếm Dụng Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Appropriated Retained Earnings / Lợi Nhuận Giữ Lại Phân Bổ Là Gì?, Định Nghĩa Appreciation / Lên Giá Là Gì?, Định Nghĩa Archangel / Nhà Đầu Tư Thiên Thần Siêu Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Arc Elasticity / Độ Co Giãn Hình Cung Là Gì?, Định Nghĩa Arbitration / Trọng Tài Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrageur / Nhà Đầu Cơ Hưởng Chênh Lệch Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrage-Free Valuation / Định Giá Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrage Trading Program – Atp / Chương Trình Kinh Doanh Chênh Lệch Giá – Atp Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrage Pricing Theory – Apt / Lý Thuyết Định Giá Kinh Doanh Chênh Lệch Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrage Bond / Trái Phiếu Chênh Lệch Giá (Hoa Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Arbitrage / Kinh Doanh Chênh Lệch Giá Là Gì?, Định Nghĩa Arab Monetary Fund / Quỹ Tiền Tệ Ả Rập Là Gì?, Định Nghĩa Aroon Indicator Ghi Lại / Chỉ Số Aroon Là Gì?, Định Nghĩa Arm’s Length Transaction / Giao Dịch Mua Bán Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Arm’s Length Market / Thị Trường Mua Bán Ngoài Là Gì?, Định Nghĩa Arms Index – Trin / Chỉ Số Arms – Trin Là Gì?, Định Nghĩa Arm Margin / Phần Bù Khoản Vay Thế Chấp Điều Chỉnh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Arm Index / Chỉ Số Vay Thế Chấp Điều Chỉnh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Arithmetic Mean / Trung Bình Số Học Là Gì?, Định Nghĩa Arithmetic Index / Chỉ Số Số Học Là Gì?, Định Nghĩa Area Of Mutual Interest – Ami / Khu Vực Quyền Lợi Chung – Ami Là Gì?, Định Nghĩa Archer Msa / Tài Khoản Tiết Kiệm Sức Khỏe Archer (Hoa Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Asc X9 / Ủy Ban Tiêu Chuẩn Được Công Nhận X9 Là Gì?, Định Nghĩa Articles Of Partnership / Điều Lệ Hợp Tác Là Gì?, Định Nghĩa Articles Of Organization / Điều Lệ Tổ Chức Là Gì?, Định Nghĩa Articles Of Incorporation / Điều Lệ Thành Lập Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Articles Of Association / Điều Lệ Công Ty Là Gì?, Định Nghĩa Article Xii Company / Công Ty Theo Điều Khoản Xii (Hoa Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Arrow’s Impossibility Theorem / Định Luật Bất Khả Thi Của Arrow Là Gì?, Định Nghĩa Arrears / Nợ Chưa Trả Là Gì?, Định Nghĩa Arrearage / Nợ Chưa Trả Là Gì?, Định Nghĩa Aroon Oscillator / Chỉ Số Dao Động Aroon Là Gì?, Định Nghĩa Asian Option / Quyền Chọn Châu Á Là Gì?, Định Nghĩa Asian Financial Crisis / Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Châu Á Là Gì?, Định Nghĩa Asian Development Bank / Ngân Hàng Phát Triền Châu Á Là Gì?, Định Nghĩa Asian Currency Unit – Acu / Đơn Vị Tiền Tệ Châu Á – Acu Là Gì?, Định Nghĩa Asian Century / Thời Đại Châu Á Là Gì?, Định Nghĩa Asian Bond Fund – Abf / Quỹ Trái Phiếu Á Châu – Abf Là Gì?, Định Nghĩa Asia Ex-Japan / Khu Vực Châu Á Không Bao Gồm Nhật Bản Là Gì?, Định Nghĩa A-Share / Cổ Phần Loại A Là Gì?, Định Nghĩa Ascending Triangle / Mô Hình Giá Tam Giác Tăng Là Gì?, Định Nghĩa Ascending Tops / Những Đỉnh Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Ascending Channel / Kênh Tăng Dần Là Gì?, Định Nghĩa Assessable Capital Stock / Vốn Cổ Phần Có Thể Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Assembly Service / Dịch Vụ Hợp Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Assembly Language / Hợp Ngữ Là Gì?, Định Nghĩa Assemble To Order – Ato / Thiết Kế Theo Đơn Hàng – Ato Là Gì?, Định Nghĩa Assay / Sự Phân Tích Là Gì?, Định Nghĩa Aspirin Count Theory / Lý Thuyết Đếm Aspirin Là Gì?, Định Nghĩa Aspen Institute / Viện Aspen Là Gì?, Định Nghĩa Ask Size / Số Lượng Chào Bán Là Gì?, Định Nghĩa Ask / Giá Bán Là Gì?, Định Nghĩa Asian Productivity Organization – Apo / Tổ Chức Năng Suất Châu Á – Apo Là Gì?, Định Nghĩa Asset Backed Credit Default Swap – Abcds / Hợp Đồng Hoán Đổi Nợ Xấu Được Đảm Bảo Bằng Tài Sản – Abcds Là Gì?, Định Nghĩa Asset Allocation Fund / Quỹ Phân Bổ Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Acquisition Strategy / Chiến Lược Mua Lại Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset / Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Assessor / Nhà Thẩm Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Assessment / Sự Đánh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Assessed Value / Giá Trị Thẩm Định Là Gì?, Định Nghĩa Assessable Stock / Cổ Phiếu Góp Thêm Là Gì?, Định Nghĩa Assessable Profit / Lợi Nhuận Phải Chịu Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Asset Management / Quản Lý Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Ledger / Sổ (Cái) Theo Dõi Tài Sản Cố Định Là Gì?, Định Nghĩa Asset Financing / Tài Trợ Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Earning Power – Aep / Khả Năng Phát Sinh Thu Nhập Của Tài Sản – Aep Là Gì?, Định Nghĩa Asset Depreciation Range – Adr / Khoảng Khấu Hao Tài Sản – Adr ( Hoa Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Asset Deficiency / Thiếu Hụt Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Coverage Ratio / Tỉ Số Mức Đảm Bảo Trả Nợ Bằng Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Class Breakdown / Phân Chia Loại Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Class / Phân Loại Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Base / Cơ Sở Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Size / Quy Mô Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Sales / Bán Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Redeployment / Tái Điều Phối Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Rationalization / Hợp Lí Hóa Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Quality Rating / Điểm Chất Lượng Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Protection Trust / Quỹ Tín Thác Bảo Vệ Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Play / Cổ Phiếu Asset Play Là Gì?, Định Nghĩa Asset Performance / Hiệu Suất Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Mix / Cơ Cấu Danh Mục Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Management Company – Amc / Công Ty Quản Lý Tài Sản – Amc Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Backed Commercial Paper Money Market Fund Liquidity Facility – Amlf / Quỹ Thanh Khoản Đầu Tư Trên Thị Trường Tiền Tệ Thông Qua Hối Phiếu Thương Mại Đảm Bảo Bằng Tài Sản – Amlf (Hoa Kỳ) Là Gì?, Định Nghĩa Asset/liability Management / Quản Lý Tài Sản/nợ Là Gì?, Định Nghĩa Asset Value Per Share / Giá Trị Tài Sản Trên Số Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Asset Valuation Reserve – Avr / Định Giá Tài Sản Dự Trữ – Avr Là Gì?, Định Nghĩa Asset Swapped Convertible Option Transaction – Ascot / Giao Dịch Quyền Chọn Hoán Đổi Tài Sản – Ascot Là Gì?, Định Nghĩa Asset Swap / Tài Sản Hoán Đổi Là Gì?, Định Nghĩa Asset Substitution Problem / Vấn Đề Tài Sản Thay Thế Là Gì?, Định Nghĩa Asset Stripping / (Mua Lại) Xé Lẻ Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset Stripper / Người (Mua Lại) Xé Lẻ Tài Sản Để Bán Là Gì?, Định Nghĩa Asset Specificity / Tính Đặc Thù Của Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Assets Under Management – Aum / Tài Sản Được Quản Lý – Aum Là Gì?, Định Nghĩa Assets Under Administration – Aua / Tài Sản Được Quản Lý Bị Giới Hạn Quyền Quyết Định – Aua Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Or-Nothing Call Option / Quyền Chọn Mua-Tài Sản-Hoặc-Không Gì Cả Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Light Debt / Nợ Đảm Bảo Bằng Ít Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Liability Committee – Alco / Ủy Ban Tài Sản – Nợ Phải Trả (Alco) Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Conversion Loan / Khoản Vay Chuyển Đổi Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Based Lending / Cho Vay Dựa Trên Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Based Finance / Cho Vay Dựa Trên Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Based Approach / Phương Pháp Tiếp Cận Dựa Trên Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa Asset-Backed Security – Abs / Chứng Khoán Có Tài Sản Đảm Bảo – Abs Là Gì?, Định Nghĩa Associate Bank / Ngân Hàng Liên Kết Là Gì?, Định Nghĩa Assimilation / Khả Năng Hấp Thụ Là Gì?, Định Nghĩa Assignor / Người Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assignment Of Proceeds / Chuyển Nhượng Tiền Thu Được Là Gì?, Định Nghĩa Assignment Of Accounts Receivable / Sự Chuyển Nhượng Các Khoản Phải Thu Là Gì?, Định Nghĩa Assignment Method / Phương Pháp Phân Phối Là Gì?, Định Nghĩa Assignment / Sự Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assignee / Người Thụ Nhượng/người Nhận Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assignable Contract / Hợp Đồng Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assign / Chuyển Nhượng/chuyển Giao Là Gì?, Định Nghĩa Benchmark Bond / Trái Phiếu Tiêu Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Belt And Suspenders / Thắt Lưng Và Dây Đeo Là Gì?, Định Nghĩa Below The Market / Thấp Hơn Giá Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Below The Line Advertising / Quảng Cáo “below The Line” Là Gì?, Định Nghĩa Below Par / Dưới Mệnh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Below Market Interest Rate – Bmir / Lãi Suất Thấp Hơn Lãi Suất Thị Trường – Bmir Là Gì?, Định Nghĩa Basing / Mức Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Basic Materials Sector / Khu Vực Nguyên Vật Liệu Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Banxquote Money Markets Index / Chỉ Số Thị Trường Tiền Tệ Của Banxquote Là Gì?, Định Nghĩa Banks For Cooperatives / Ngân Hàng Hợp Tác Xã Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Underwriting – Au / Chuyên Gia Khai Thác Bảo Hiểm – Au Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Risk Management – Arm / Chứng Chỉ Về Quản Lý Rủi Ro – Arm Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Research And Planning – Arp / Chuyên Gia Nghiên Cứu Và Lập Kế Hoạch – Arp Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Premium Auditing – Apa / Chuyên Gia Kiểm Toán Phí Bảo Hiểm (Apa) Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Marine Insurance Management – Amim / Chuyên Gia Quản Lý Bảo Hiểm Hàng Hải (Amim) Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Management (Aim) / Chuyên Gia Quản Lý (Aim) Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Loss Control Management – Alcm / Chuyên Gia Quản Lý Kiểm Soát Tổn Thất – Alcm Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Insurance Accounting And Finance – Aiaf / Chuyên Gia Kế Toán Và Tài Chính Bảo Hiểm – Aiaf Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Information Technology – Ait / Chuyên Gia Công Nghệ – Ait Là Gì?, Định Nghĩa Associate In Claims – Aic / Chuyên Gia Giải Quyết Khiếu Nại – Aic Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Allowance / Trợ Cấp Lợi Ích Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Allocation Method / Phương Pháp Phân Bổ Lợi Ích Là Gì?, Định Nghĩa Beneficial Owner / Người Chủ Hưởng Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Benchmark Surplus / Thặng Dư Tiêu Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Benchmark For Correlation Values / Chuẩn So Sánh Cho Các Giá Trị Tương Quan Là Gì?, Định Nghĩa Benchmark Error / Sai Chuẩn So Sánh Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Period / Thời Kỳ Thụ Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Offset / Bù Trừ Trợ Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Expense Ratio / Tỷ Lệ Chi Phí Lợi Nhuận Là Gì?, Định Nghĩa Benefit Cost Ratio – Bcr / Tỷ Lệ Chi Phí Lợi Ích – Bcr Là Gì?, Định Nghĩa Assumption Clause / Điều Khoản Nhận Chuyển Nhượng Là Gì?, Định Nghĩa Assumed Interest Rate – Air / Lãi Suất Giả Định – Air Là Gì?, Định Nghĩa Assumable Mortgage / Thế Chấp Có Khả Năng Chuyển Giao Là Gì?, Định Nghĩa Assortment Strategy / Chiến Lược Phân Loại Là Gì?, Định Nghĩa Association Of Southeast Asian Nations – Asean / Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – Asean Là Gì?, Định Nghĩa Association Of Latino Professionals In Finance And Accounting Alpfa / Hiệp Hội Các Chuyên Gia Tài Chính Và Kế Toán Mỹ Latin – Alpfa Là Gì?, Định Nghĩa Association Of International Bond Dealers – Aibd / Hiệp Hội Nhà Giao Dịch Trái Phiếu Quốc Tế – Aibd Là Gì?, Định Nghĩa Association Of Government Accountants / Hiệp Hội Kế Toán Chính Phủ Là Gì?, Định Nghĩa Association Of Certified Fraud Examiners / Hiệp Hội Các Nhà Điều Tra Gian Lận Là Gì?, Định Nghĩa Associated Person / Người Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Best Execution / Thực Hiện Lệnh Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Best Endeavors / Nỗ Lực Tối Đa Là Gì?, Định Nghĩa Best Efforts Mortgage Lock / Khóa Thế Chấp Với Nỗ Lực Hết Sức Là Gì?, Định Nghĩa Best Efforts / Nỗ Lực Hết Sức Là Gì?, Định Nghĩa Best Bid / Chào Mua Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Best Ask / Chào Bán Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Best And Final Offer / Chào Giá Cuối Cùng Và Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Best Alternative To A Negotiated Agreement – Batna / Giải Pháp Thay Thế Tốt Nhất Cho Thỏa Thuận Đàm Phán – Batna Là Gì?, Định Nghĩa Bespoke Cdo / Nghĩa Vụ Nợ Được Thế Chấp Kiểu Bespoke Là Gì?, Định Nghĩa Bertil Ohlin / Nhà Kinh Tế Học Bertil Ohlin Là Gì?, Định Nghĩa Berry Ratio / Tỷ Lệ Berry Là Gì?, Định Nghĩa Bernoulli’s Hypothesis / Giả Thuyết Bernoulli Là Gì?, Định Nghĩa Bermuda Swaption / Hợp Đồng Quyền Chọn Hoán Đổi Bermuda Là Gì?, Định Nghĩa Bermuda Option / Quyền Chọn Bermuda Là Gì?, Định Nghĩa Berlin Stock Exchange (Ber) .b / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Berlin (Ber) Là Gì?, Định Nghĩa Bequest / Để Lại Tài Sản Thông Qua Di Chúc Là Gì?, Định Nghĩa Benjamin Method / Phương Pháp Đầu Tư Benjamin Là Gì?, Định Nghĩa Benjamin Graham / Benjamin Graham Là Gì?, Định Nghĩa Beneish Model / Mô Hình Beneish Là Gì?, Định Nghĩa Benefits Received Rule / Quy Tắc Lợi Ích Nhận Được Là Gì?, Định Nghĩa At Risk Rules / Nguyên Tắc Rủi Ro Là Gì?, Định Nghĩa At Best / Điều Kiện Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Asymmetrical Distribution / Phân Phối Bất Đối Xứng Là Gì?, Định Nghĩa Asymmetric Volatility Phenomenon – Avp / Hiện Tượng Biến Động Bất Đối Xứng Là Gì?, Định Nghĩa Asymmetric Information / Bất Cân Xứng Là Gì?, Định Nghĩa Asymmetric Digital Subscriber Line – Adsl / Đường Dây Thuê Bao Số Bất Đối Xứng Là Gì?, Định Nghĩa Asteroid Event / Sự Kiện Thiên Thạch Là Gì?, Định Nghĩa Assurance Services / Dịch Vụ Bảo Đảm Là Gì?, Định Nghĩa Assurance / Bảo Đảm Là Gì?, Định Nghĩa Assumption Endorsement / Bản Sửa Đổi Bổ Sung Giả Định Là Gì?, Định Nghĩa Biased Expectations Theory / Lý Thuyết Kỳ Vọng Thiên Vị Là Gì?, Định Nghĩa Bhutan Ngultrum (Btn) / Đồng Bhutan Ngultrum (Btn) Là Gì?, Định Nghĩa Betterment Insurance / Bảo Hiểm Nâng Cấp Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Betterment / Tăng Giá Trị Là Gì?, Định Nghĩa Better Business Bureau – Bbb / Văn Phòng Kinh Doanh Tốt Hơn – Bbb Là Gì?, Định Nghĩa Beta Risk / Rủi Ro Beta Là Gì?, Định Nghĩa Beta Alpha Psi / Tổ Chức Beta Alpha Psi Là Gì?, Định Nghĩa Best-Price Rule – Rule 14D-10 / Quy Tắc Giá Tốt Nhât – Rule 14D-10 Là Gì?, Định Nghĩa Best Practices / Thông Lệ Tốt Nhất Là Gì?, Định Nghĩa Best Of Breed / Cổ Phiếu Tốt Nhất Trong Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Attachment / Tịch Biên Tài Sản Là Gì?, Định Nghĩa At-Or-Better / Lệnh Ngang Bằng Hoặc Cao Hơn Là Gì?, Định Nghĩa Atmospherics / Không Gian Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Atlas Options / Quyền Chọn Theo Mô Hình Atlas Là Gì?, Định Nghĩa Atlantic Spread / Mua Bán Chênh Lệch Kiểu Atlantic Là Gì?, Định Nghĩa Athens Stock Exchange – Athex / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens – Athex Là Gì?, Định Nghĩa Ata Carnet / Hải Quan Triển Khai Hệ Thống Sổ Tạm Quản Ata Carnet Là Gì?, Định Nghĩa At The Money / Vùng Hòa Vốn Là Gì?, Định Nghĩa At The Market / Theo Giá Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa At Sight / Thư Tín Dụng Trả Ngay Là Gì?, Định Nghĩa Big Bath / Nghiệp Vụ Big Bath Là Gì?, Định Nghĩa Bifurcation / Lưỡng Cực Là Gì?, Định Nghĩa Biflation / Lạm Phát Kết Hợp Với Giảm Phát Là Gì?, Định Nghĩa Bif (Burundi Franc) / Đồng Tiền Bif (Burundi Franc) Là Gì?, Định Nghĩa Bid-To-Cover Ratio / Tỷ Lệ Giá Đặt Mua Trúng Thầu Là Gì?, Định Nghĩa Bid Wanted In Competition – Bwic / Đấu Thầu Cạnh Tranh- Bwic Là Gì?, Định Nghĩa Bid Tick / Thay Đổi Giá Chào Mua Là Gì?, Định Nghĩa Bid Rigging / Gian Lận Thầu Là Gì?, Định Nghĩa Bid Bond / Trái Phiếu Thầu Là Gì?, Định Nghĩa Bid And Asked / Giá Mua Vào Và Bán Ra Là Gì?, Định Nghĩa Attornment / Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Là Gì?, Định Nghĩa Attorney’s Letter / Giấy Ủy Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Attorney’s Fee Awards / Quyết Định Về Phí Luật Sư Là Gì?, Định Nghĩa Attorney In Fact / Người Được Ủy Quyền Là Gì?, Định Nghĩa At-The-Opening-Order / Lệnh Giao Dịch Tại Giá Mở Cửa Là Gì?, Định Nghĩa At-The-Close Order / Lệnh Giao Dịch Tại Giá Đóng Cửa Là Gì?, Định Nghĩa Attestation / Sự Chứng Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Attest Function / Chức Năng Chứng Nhận Là Gì?, Định Nghĩa Attained Age / Tuổi Hiện Thời Là Gì?, Định Nghĩa Assignment Of Trade / Chuyển Nhượng Thương Mại Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Credit Limit / Giới Hạn Tín Dụng Song Phương Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Contract / Hợp Đồng Song Phương Là Gì?, Định Nghĩa Big Uglies / Những Nhóm Xấu Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Big Ticket Item / Khoản Mục Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Big Three / Ba Ông Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Big Mac Ppp / Chỉ Số Ngang Giá Sức Mua Là Gì?, Định Nghĩa Big Figure / Số Liệu Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Big Box Retailer / Siêu Cửa Hàng Bán Lẻ Độc Lập Là Gì?, Định Nghĩa Big Board / Chiếc Bảng Lớn – Big Board Là Gì?, Định Nghĩa Big Blue / Người Khổng Lồ Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Auction Rate Security – Ars / Chứng Khoán Với Lãi Suất Đấu Thầu – Ars Là Gì?, Định Nghĩa Auction Rate / Lãi Suất Đấu Thầu Là Gì?, Định Nghĩa Auction Market Preferred Stock – Amps / Cổ Phiếu Ưu Đãi Thị Trường Đấu Giá – Amps Là Gì?, Định Nghĩa Auction Market / Thị Trường Đấu Giá Là Gì?, Định Nghĩa Auction / Đấu Giá Là Gì?, Định Nghĩa Attrition / Sự Cắt Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Attribution Rules / Quy Tắc Thuộc Tính Là Gì?, Định Nghĩa Attribution Analysis / Phân Tích Thuộc Tính Là Gì?, Định Nghĩa Attribute Sampling / Chọn Mẫu Theo Thuộc Tính Là Gì?, Định Nghĩa Attribute Bias / Xu Hướng Theo Thuộc Tính Là Gì?, Định Nghĩa Bank Investment Contract – Bic / Hợp Đồng Đầu Tư Do Ngân Hàng Thương Mại Phát Hành – Bic Là Gì?, Định Nghĩa Bank Insurance / Bảo Hiểm Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Identification Number – Bin / Mã Số Tổ Chức Phát Hành Thẻ (Bin) Là Gì?, Định Nghĩa Bank Guarantee / Cam Kết Của Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Examination / Thẩm Định Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Endorsement / Kí Hậu Của Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Deposits / Tiền Gửi Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Debits / Nợ Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Credit / Tín Dụng Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Confirmation Letter – Bcl / Thư Xác Nhận Của Ngân Hàng – Bcl Là Gì?, Định Nghĩa Auditing Standards Board – Asb / Uỷ Ban Chuẩn Mực Kế Toán – Asb Là Gì?, Định Nghĩa Auditing Evidence / Chứng Chỉ Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Auditability / Khả Năng Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Audit Trail / Kiểm Toán Truy Nguyên Là Gì?, Định Nghĩa Audit Risk / Rủi Ro Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Audit Department / Phòng Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Audit Cycle / Chu Kỳ Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Audit Committee / Ủy Ban Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Audit / Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Aud (Australian Dollar) / Đồng Đô La Úc (Aud) Là Gì?, Định Nghĩa Bankable Funds / Quỹ Tiền Ngân Hàng Có Thể Nhận Trả Là Gì?, Định Nghĩa Bank Statement / Sao Kê Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Run / Đột Biến Rút Tiền Gửi Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Reserve / Dữ Trữ Bắt Buộc Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Rating / Xếp Hạng Tín Dụng Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Rate Monitor Index / Chỉ Số Giám Sát Lãi Suất Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Of Canada – Boc / Ngân Hàng Trung Ương Canada – Boc Là Gì?, Định Nghĩa Banking Department / Vụ Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Banker’s Blanket Bond / Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Là Gì?, Định Nghĩa Bankers’ Bank / Ngân Hàng Của Các Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Australian Future Fund / Quỹ Tương Lai Australia Là Gì?, Định Nghĩa Australian Financial Markets Association (Afma) Bank-Bill Reference Rate (Bbsw) / Lãi Suất Tham Khảo Hối Phiếu Ngân Hàng (Bbsw) Bởi Hiệp Hội Thị Trường Tài Chính Australia (Afma) Là Gì?, Định Nghĩa Australian Bureau Of Statistics – Abs / Tổng Cục Thống Kê Úc – Asb Là Gì?, Định Nghĩa Austerity / Chính Sách Thắt Lưng Buộc Bụng Là Gì?, Định Nghĩa Aussie / Đô La Úc (Aussie) Là Gì?, Định Nghĩa Aunt Millie / Nhà Đầu Tư Aunt Millie Là Gì?, Định Nghĩa Augmented Product / Sản Phẩm Bổ Sung Là Gì?, Định Nghĩa Auditor’s Report / Báo Cáo Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Auditor’s Opinion / Ý Kiến Kiểm Toán Là Gì?, Định Nghĩa Auditor / Kiểm Toán Viên Là Gì?, Định Nghĩa Binomial Tree / Cây Nhị Thức Là Gì?, Định Nghĩa Binomial Option Pricing Model / Binomial Option Pricing Model Là Gì?, Định Nghĩa Binomial Distribution / Phân Phối Nhị Thức Là Gì?, Định Nghĩa Bi-Monthly Mortgage / Thế Chấp Hai Tháng Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Bimetallic Standard / Tiêu Chuẩn Song Bản Vị Là Gì?, Định Nghĩa Bills Payable / Hóa Đơn Phải Trả Là Gì?, Định Nghĩa Billions Of Cubic Feet Equivalent – Bcfe / Tương Đương Với Hàng Tỷ Feet Khối Là Gì?, Định Nghĩa Bill-And-Hold Basis / Cơ Sở Bán Và Giữ Là Gì?, Định Nghĩa Bill Presentment / Xuất Trình Hóa Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Bill Of Sale / Hóa Đơn Bán Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bill Of Materials – Bom / Hóa Đơn Nguyên Vật Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Bill Miller / Bill Miller Là Gì?, Định Nghĩa Bill Auction / Cuộc Đấu Giá Hóa Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Bill Announcement / Thông Báo Hóa Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Bill And Melinda Gates / Bill And Melinda Gates Là Gì?, Định Nghĩa Bill And Hold / Hóa Đơn Và Giữ Là Gì?, Định Nghĩa Bilbao Stock Exchange (Bil) .bi / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bilbao (Bil).bi Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Trade / Thương Mại Song Phương Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Tax Agreement / Thỏa Thuận Thuế Song Phương Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Netting / Bù Trừ Ròng Song Biên Là Gì?, Định Nghĩa Bilateral Monopoly / Thị Trường Độc Quyền Song Song Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Settlement Agent / Đại Lý Thanh Toán Ủy Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Participant / Thành Viên Lập Quỹ Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Investment / Đầu Tư Được Cấp Phép Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Forex Dealer / Người Mua Bán Chứng Khoán Ngoại Hối Được Cấp Phép Là Gì?, Định Nghĩa Authorization Code / Mã Ủy Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Authority Bond / Trái Phiếu Chính Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Autarky / Autarky – Tự Cung Tự Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Austrian School / Trường Phái Kinh Tế Học Áo Là Gì?, Định Nghĩa Australian Stock Exchange – Asx / Sở Giao Dịch Chứng Khoán Australia – Asx Là Gì?, Định Nghĩa Australian Securities And Investments Commission – Asic / Ủy Ban Chứng Khoán Và Đầu Tư Australia – Asic Là Gì?, Định Nghĩa Bi-Weekly Mortgage / Khoản Vay Thế Chấp Thanh Toán Hai Tuần Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Biweekly Mortgage / Khoản Thế Chấp Hai Tuần Một Lần Là Gì?, Định Nghĩa Bitcoin / Đồng Tiền Ảo Bitcoin Là Gì?, Định Nghĩa Birth-Death Ratio / Tỷ Lệ Sinh – Tử Là Gì?, Định Nghĩa Bird In Hand / Con Chim Trong Tay Là Gì?, Định Nghĩa Bird Dog / Chó Săn Chim Là Gì?, Định Nghĩa Biothermal Energy / Năng Lượng Nhiệt Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Biotechnology Industry Etf / Nền Công Nghiệp Công Nghệ Sinh Học Etf Là Gì?, Định Nghĩa Biofuel / Nhiên Liệu Sinh Học Là Gì?, Định Nghĩa Bioeconomics / Kinh Tế Sinh Học Là Gì?, Định Nghĩa Automated Clearing House – Ach / Hãng Thanh Toán Bù Trừ Tự Động – Ach Là Gì?, Định Nghĩa Automated Bond System – Abs / Sàn Giao Dịch Trái Phiếu Điện Tử New York Là Gì?, Định Nghĩa Autocorrelation / Hệ Số Tương Quan Là Gì?, Định Nghĩa Auto Supplier Support Program (Auto Ssp) / Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp Tự Động (Auto Ssp) Là Gì?, Định Nghĩa Auto Sales / Doanh Số Bán Ô Tô Là Gì?, Định Nghĩa Auto Insurance / Bảo Hiểm Xe Hơi Là Gì?, Định Nghĩa Auto Industry Etf / Chứng Chỉ Etf Ngành Công Nghiệp Ô Tô Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Stock / Cổ Phiếu Được Phép Phát Hành Là Gì?, Định Nghĩa Authorized Share Capital / Vốn Cổ Phần Được Phép Phát Hành Là Gì?, Định Nghĩa At Par / Ngang Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bloodletting / Đổ Máu Là Gì?, Định Nghĩa Blockholder / Cổ Đông Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Blocked Account / Tài Khoản Bị Phong Tỏa Là Gì?, Định Nghĩa Blockbuster Drug / Thuốc “bom Tấn” Là Gì?, Định Nghĩa Blockage Discount / Chiết Khấu Lô Là Gì?, Định Nghĩa Block Trading Facility – Btf / Phương Tiện Giao Dịch Lô – Btf Là Gì?, Định Nghĩa Block Trade / Giao Dịch Lô Là Gì?, Định Nghĩa Black Box Model / Mô Hình Hộp Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Box Accounting / Kế Toán Hộp Đen Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Investment Plan – Aip / Kế Hoạch Đầu Tư Tự Động – Aip Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Exercise / Tiến Hành Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Execution / Giao Dịch Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Bill Payment / Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automated Valuation Model – Avm / Mô Hình Định Giá Tự Động – Avm Là Gì?, Định Nghĩa Automated Underwriting / Bảo Lãnh Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automated Teller Machine – Atm / Máy Rút Tiền Tự Động – Atm Là Gì?, Định Nghĩa Automated Forex Trading / Giao Dịch Ngoại Hối Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automated Customer Account Transfer Service – Acats / Dịch Vụ Chuyển Khoản Khách Hàng Tự Động – Acats Là Gì?, Định Nghĩa Automated Confirmation Transaction Service – Act / Dịch Vụ Xác Nhận Giao Dịch Tự Động – Act Là Gì?, Định Nghĩa Blue Sky Laws / Luật Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa Blue Sheets / Phiếu Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue Ocean / Thị Trường Đại Dương Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue Month / Tháng Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue List / Bản Danh Sách Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue Collar Trader / Nhà Giao Dịch Cổ Cồn Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue Collar / Nhân Viên Cổ Cồn Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blue Chip Swap / Blue Chip Swap Là Gì?, Định Nghĩa Blue Chip / Blue Chip Là Gì?, Định Nghĩa Blue Book / Sách Xanh Là Gì?, Định Nghĩa Blow-Off Top / Mô Hình Đỉnh Suy Thoái Là Gì?, Định Nghĩa Blow Up / Sự Thổi Bùng Giá Là Gì?, Định Nghĩa Blotter / Sổ Nháp Là Gì?, Định Nghĩa Bloomberg Terminal / Thiết Bị Đầu Cuối Bloomberg Là Gì?, Định Nghĩa Autoregressive / Quá Trình Tự Hồi Quy Là Gì?, Định Nghĩa Autonomous Expenditure / Chi Tiêu Tự Định Là Gì?, Định Nghĩa Autonomous Consumption / Tiêu Dùng Tự Định Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Transfer Service – Ats / Dịch Vụ Chuyển Khoản Tự Động – Ats Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Transfer Of Funds / Tự Động Chuyển Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Stay / Luật Tự Động Đình Chỉ Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Stabilizer / Tự Động Ổn Định Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Savings Plan / Kế Hoạch Tiết Kiệm Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Rollover / Quá Trình Chuyển Đổi Giao Dịch Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Automatic Reinvestment Plan / Kế Hoạch Tái Đầu Tư Tự Động Là Gì?, Định Nghĩa Bon Voyage Bonus / Phần Thưởng Cho Chuyến Đi Tốt Đẹp Là Gì?, Định Nghĩa Bombay Stock Exchange (Bse) .bo / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bombay (Bse) Là Gì?, Định Nghĩa Bollinger Band / Dải Bollinger Là Gì?, Định Nghĩa Boilerplate / Bản Mẫu Là Gì?, Định Nghĩa Boiler Room / Phòng Xông Hơi Là Gì?, Định Nghĩa Boil The Ocean / Đun Sôi Đại Dương Là Gì?, Định Nghĩa Bogey / Bogey Là Gì?, Định Nghĩa Body Of Knowledge – Bok / Bộ Kiến Thức Cốt Lõi – Bok Là Gì?, Định Nghĩa Boardroom / Phòng Họp Là Gì?, Định Nghĩa Board Of Directors – B Of D / Hội Đồng Quản Trị – Bod Là Gì?, Định Nghĩa Board Of Directors / Hội Đồng Quản Trị Là Gì?, Định Nghĩa Board Lot / Lô Chẵn Là Gì?, Định Nghĩa Board Certified In Estate Planning – Bce / Chứng Nhận Của Hội Đồng Hoạch Định Bất Động Sản – Bce Là Gì?, Định Nghĩa Board Broker System / Hệ Thống Môi Giới Trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Board Broker / Nhà Môi Giới Trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Available Seat Miles – Asm / Số Dặm Chỗ Ngồi Có Sẵn – Asm Là Gì?, Định Nghĩa Available Funds / Vốn Khả Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Available Credit / Tín Dụng Có Sẵn Là Gì?, Định Nghĩa Available Balance / Số Dư Khả Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Availability Schedule / Thời Biểu Khả Năng Thanh Toán Là Gì?, Định Nghĩa Availability Float / Tiền Nổi Khả Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Availability / Tính Khả Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Autotrading / Tự Động Giao Dịch Là Gì?, Định Nghĩa Autoregressive Integrated Moving Average – Arima / Phương Pháp Trung Bình Trượt Kết Hợp Tự Hồi Quy – Arima Là Gì?, Định Nghĩa Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Arch / Mô Hình Dự Báo Rủi Ro – Arch Là Gì?, Định Nghĩa Baptism By Fire / Lần Chiến Đấu Gay Go Đầu Tiên Là Gì?, Định Nghĩa Banner Advertising / Quảng Cáo Dải Băng Là Gì?, Định Nghĩa Bankruptcy Risk / Rủi Ro Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Bankruptcy Financing / Tài Trợ Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Bankruptcy / Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Bank-Owned Property / Tài Sản Thuộc Quyền Sở Hữu Của Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Banknote / Giấy Bạc Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Banknet / Hệ Thống Ngân Hàng Banknet Là Gì?, Định Nghĩa Bankmail / Thỏa Thuận Chống Tài Trợ Thâu Tóm Là Gì?, Định Nghĩa Bank Of Central African States / Ngân Hàng Các Quốc Gia Trung Phi – Beac Là Gì?, Định Nghĩa Average Collected Balance / Số Dư Trung Bình Thu Được Là Gì?, Định Nghĩa Average Balance / Số Dư Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Annual Yield / Lợi Tức Bình Quân Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Average Annual Return – Aar / Lợi Suất Bình Quân Hàng Năm – Aar Là Gì?, Định Nghĩa Average Annual Growth Rate – Aagr / Tốc Độ Tăng Trưởng Bình Quân Hàng Năm – Aagr Là Gì?, Định Nghĩa Average Annual Current Maturities / Các Khoản Nợ Đáo Hạn Trung Bình Hàng Năm Là Gì?, Định Nghĩa Average Age Of Inventory / Tuổi Thọ Trung Bình Của Hàng Tồn Kho Là Gì?, Định Nghĩa Avalize / Bảo Lãnh (Hóa) Là Gì?, Định Nghĩa Aval / Bảo Lãnh Là Gì?, Định Nghĩa Available-For-Sale Security / Chứng Khoán Bán Ngay Là Gì?, Định Nghĩa Bargain Sale To A Charitable Organization / Bán Giá Rẻ Cho Một Tổ Chức Từ Thiện Là Gì?, Định Nghĩa Bargain Purchase Option / Lựa Chọn Mua Hời Là Gì?, Định Nghĩa Bargain Purchase / Sự Mua Giá Rẻ Là Gì?, Định Nghĩa Barefoot Pilgrim / Người Hành Hương Chân Trần Là Gì?, Định Nghĩa Bare Trust / Tín Thác Bí Mật Là Gì?, Định Nghĩa Barcode / Mã Vạch Là Gì?, Định Nghĩa Barcelona Stock Exchange (Bar) .bc / Thi Trường Chứng Khoán Barcelona (Bar) .bc Là Gì?, Định Nghĩa Barbell / Chiến Lược Barbell Là Gì?, Định Nghĩa Bar Chart / Đồ Thị Hình Thanh Là Gì?, Định Nghĩa Bar / Thanh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Baptism Of Fire / Lần Chiến Đấu Đầu Tiên Là Gì?, Định Nghĩa Zero Basis Risk Swap – Zebra / Giao Dịch Swap Về Mo – Zebra Là Gì?, Định Nghĩa Zero Cost Strategy / Chiến Lược Chi Phí Về Mo Là Gì?, Định Nghĩa Average Daily Trading Volume – Adtv / Khối Lượng Giao Dịch Trung Bình Hàng Ngày – Adtv Là Gì?, Định Nghĩa Average Daily Rate – Adr / Giá Phòng Trung Bình Hàng Ngày – Adr Là Gì?, Định Nghĩa Average Daily Float / Số Tiền Thả Nổi Bình Quân Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Average Daily Balance Method / Phương Pháp Số Dư Bình Quân Hàng Ngày Là Gì?, Định Nghĩa Average Cost Pricing Rule / Nguyên Tắc Định Giá Chi Phí Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Cost Flow Assumption / Giả Định Luân Chuyển Chi Phí Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Cost Basis Method / Phương Pháp Tính Giá Dựa Trên Giá Gốc Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Collection Period / Kỳ Thu Tiền Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Barrels Per Day – B/d / Thùng/ngày- B/d Là Gì?, Định Nghĩa Barrels Of Oil Equivalent Per Day – Boe/d / Thùng Tương Đương Dầu Mỗi Ngày (Boe / D) Là Gì?, Định Nghĩa Barrel Of Oil Equivalent (Boe) / Một Thùng Dầu Mỏ Tương Đương (Boe) Là Gì?, Định Nghĩa Barratry / Sự Cố Ý Gây Tổn Hại Là Gì?, Định Nghĩa Barra Risk Factor Analysis / Mô Hình Phân Tích Nhân Tố Rủi Ro Barra Là Gì?, Định Nghĩa Barone-Adesi And Whaley Model / Mô Hình Barone-Adesi Và Whaley Là Gì?, Định Nghĩa Barometer Stock / Cổ Phiếu Phong Vũ Biểu (Chỉ Báo Xu Hướng Thị Trường) Là Gì?, Định Nghĩa Barometer / Phong Vũ Biểu Của Nền Kinh Tế Là Gì?, Định Nghĩa Barings Bank / Ngân Hàng Barings Là Gì?, Định Nghĩa Bargain Renewal Option / Thỏa Thuận Quyền Gia Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Beta Portfolio / Danh Mục Đầu Tư Có Chỉ Số Beta Bằng 0 Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Based Budgeting – Zbb / Phương Pháp Lập Ngân Sách Trên Cơ Sở Bằng 0 – Zbb Là Gì?, Định Nghĩa Zero Uptick / Bán Khống Zero Uptick Là Gì?, Định Nghĩa Zero Prepayment Assumption / Giả Định Không Trả Trước Là Gì?, Định Nghĩa Zero Plus Tick / Quy Tắc Zero Plus Tick Là Gì?, Định Nghĩa Zero Minus Tick / Giao Dịch Zero Minus Tick Là Gì?, Định Nghĩa Zero Layoff Policy / Chính Sách Không Sa Thải Đồng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Zero Coupon Swap / Hoán Đổi Không Lãi Tức Là Gì?, Định Nghĩa Zero Coupon Inflation Swap / Hoán Đổi Lạm Phát Không Lãi Tức Là Gì?, Định Nghĩa Zero Capital Gains Rate / Lãi Suất Bằng 0 Trên Tiền Lãi Là Gì?, Định Nghĩa Base Effect / Hiệu Ứng Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Base Currency / Đồng Tiền Định Giá Là Gì?, Định Nghĩa Barter / Hàng Đổi Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Barry Diller / Barry Diller Là Gì?, Định Nghĩa Barron’s Confidence Index / Chỉ Số Tin Cậy Barron Là Gì?, Định Nghĩa Barriers To Exit / Rào Cản Rút Lui Là Gì?, Định Nghĩa Barriers To Entry / Rào Cản Gia Nhập Là Gì?, Định Nghĩa Barrier Option / Quyền Chọn Rào Cản Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Bound Interest Rate / Lãi Suất Tiệm Cận Không Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Bound / Tiệm Cận Không Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Investment Portfolio / Danh Mục Đầu Tư Về Mo Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Gap Condition / Điều Kiện Khe Hở Bằng Không Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Floor Limit / Giới Hạn Sàn Bằng 0 Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Dividend Preferred Stock / Cổ Phiếu Ưu Đãi Không Trả Cổ Tức Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Coupon Mortgage / Thế Chấp Không Trả Lãi Định Kì Là Gì?, Định Nghĩa Zero-Coupon Certificate Of Deposit (Cd) / Chứng Chỉ Tiền Gửi Không Lợi Tức Là Gì?, Định Nghĩa Basel Iii / Hiệp Ước Vốn Basel Iii Là Gì?, Định Nghĩa Basel Ii / Hiệp Ước Vốn Basel Ii Là Gì?, Định Nghĩa Basel I / Hiệp Ước Vốn Basel I Là Gì?, Định Nghĩa Basel Committee On Bank Supervision / Ủy Ban Basel Về Giám Sát Ngân Hàng (Bcbs) Là Gì?, Định Nghĩa Basel Accord / Thỏa Ước Basel Là Gì?, Định Nghĩa Base Year / Năm Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Base Period / Thời Kỳ Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Base Pay / Mức Lương Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Base Metals / Kim Loại Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Base Ii / Hệ Thống Xử Lý Dữ Liệu Base Ii Là Gì?, Định Nghĩa Base I / Base I Là Gì?, Định Nghĩa Average Propensity To Save / Khuynh Hướng Tiết Kiệm Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Propensity To Consume / Khuynh Hướng Tiêu Dùng Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Price Put / Quyền Chọn Bán Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Price Call / Quyền Chọn Mua Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Inventory / Hàng Tồn Kho Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Industrial Wage / Lương Lao Động Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Effective Maturity / Thời Gian Đáo Hạn Bình Quân Thực Tế Là Gì?, Định Nghĩa Average Return / Lợi Suất Bình Quân Là Gì?, Định Nghĩa Average Down / Hạ Giá Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Directional Index – Adx / Chỉ Số Định Hướng Trung Bình – Adx Là Gì?, Định Nghĩa Basis Price / Giá Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Basis Point – Bps / Điểm Cơ Bản – Bps Là Gì?, Định Nghĩa Basis Grade / Cấp Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Basis Differential / Phương Sai Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Basis / Điểm Gốc Là Gì?, Định Nghĩa Basing Point Pricing System / Hệ Thống Định Giá Điểm Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Basing Point / Điểm Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Basic Earnings Per Share / Thu Nhập Trên Cổ Phiếu Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Base-Year Analysis / Phân Tích Theo Năm Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Baseline / Đường Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Away From The Market / Chưa Đúng Giá Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Avoidable Cost / Chi Phí Tránh Được Là Gì?, Định Nghĩa Average Up / Tăng Giá Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average True Range – Atr / Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình – Atr Là Gì?, Định Nghĩa Average Ticket / Phiếu Chi Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Strike Option / Quyền Chọn Cố Định Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Average Selling Price – Asp / Giá Bán Bình Quân – Asp Là Gì?, Định Nghĩa Average Revenue Per Unit – Arpu / Lợi Suất Bình Quân Trên 1 Đơn Vị Là Gì?, Định Nghĩa Average Rate Option – Aro / Lựa Chọn Mức Giá Trung Bình – Aro Là Gì?, Định Nghĩa Average Qualitative Opinion – Aqo / Phương Pháp Lấy Ý Kiến Định Tính Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Brand Awareness / Nhận Thức Về Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Branch Office / Văn Phòng Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Branch Manager / Giám Đốc Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Branch Banking / Nghiệp Vụ Ngân Hàng Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Branch Automation / Nghiệp Vụ Tự Động Của Một Ngành Là Gì?, Định Nghĩa Branch Accounting / Kế Toán Chi Nhánh Là Gì?, Định Nghĩa Brady Bonds / Trái Phiếu Brady Là Gì?, Định Nghĩa Brad Anderson / Brand Anderson Là Gì?, Định Nghĩa Bracketed Sell Order / Lệnh Bán Đóng Khung Là Gì?, Định Nghĩa Bracketed Buy Order / Lệnh Mua Đóng Khung Là Gì?, Định Nghĩa Basis Risk / Rủi Ro Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Basis Rate Swap / Hoán Đổi Lãi Suất Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Basis Quote / Báo Giá Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Ba3/bb- / Xếp Hạng Ba3/bb- Là Gì?, Định Nghĩa Ba2/bb / Xếp Hạng Ba2/bb Là Gì?, Định Nghĩa Ba1/bb+ / Xếp Hạng Ba1/bb+ Là Gì?, Định Nghĩa B3/b- / Xếp Hạng B3/b- Là Gì?, Định Nghĩa B2/b / Xếp Hạng B2/b Là Gì?, Định Nghĩa B1/b+ / Xếp Hạng B1/b+ Là Gì?, Định Nghĩa B/c Loan / Khoản Vay B/c Là Gì?, Định Nghĩa B / Cổ Phiếu Hạng B Là Gì?, Định Nghĩa Axe / Lãi Suất Axe Là Gì?, Định Nghĩa Ax / Ax Là Gì?, Định Nghĩa Brazil Etf / Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (Etf) Brazil Là Gì?, Định Nghĩa Brand Recognition / Sự Công Nhận Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Potential Index (Bpi) / Chỉ Số Tiềm Năng Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Piracy / Nhãn Hiệu Vi Phạm Bản Quyền Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Personality / Cá Tính Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Management / Quản Trị Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Loyalty / Lòng Trung Thành Với Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Identity / Nhận Diện Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Extension / Mở Rộng Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brand Equity / Tài Sản Thương Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Back Order / Đơn Hàng Chưa Được Giao Là Gì?, Định Nghĩa Back Office / Bộ Phận Hậu Cần Là Gì?, Định Nghĩa Back Of The Napkin Business Model / Mô Hình Kinh Doanh Nguyên Sơ (Mô Hình Kinh Doanh Phía Sau Một Tờ Khăn Giấy) Là Gì?, Định Nghĩa Back Month Contract / Hợp Đồng Chưa Đáo Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Back Fee / Phí Rút Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Back Charge / Chi Phí Phát Sinh Trong Kì Trước Là Gì?, Định Nghĩa Baby Boomer Age Wave Theory / Thuyết Về Làn Sóng Tuổi Trong Thời Kì Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Baby Boomer / Thời Kì Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh Là Gì?, Định Nghĩa Baby Berkshire / Hành Động Baby Berkshire Là Gì?, Định Nghĩa Baby Bond / Trái Phiếu Mệnh Giá Nhỏ Là Gì?, Định Nghĩa Breakaway Gap / Khoảng Cách Ly Khai Là Gì?, Định Nghĩa Breakage / Doanh Thu Từ Thẻ Quà Tặng Không Được Sử Dụng Là Gì?, Định Nghĩa Break Issue / Vấn Đề Phá Vỡ Là Gì?, Định Nghĩa Break In Service / Ngừng Dịch Vụ Là Gì?, Định Nghĩa Break / Phá Vỡ Là Gì?, Định Nghĩa Breadwinner / Trụ Cột Gia Đình Là Gì?, Định Nghĩa Breadth Thrust Indicator / Chỉ Báo Lực Đẩy Bề Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Breadth Of Market Theory / Thuyết Về Độ Rộng Của Thị Trường Là Gì?, Định Nghĩa Breadth Indicator / Chỉ Số Đo Lường Độ Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Brazil, Russia, India, China And South Africa – Brics / Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Và Nam Phi – Brics Là Gì?, Định Nghĩa Brazil, Russia, India And China – Bric / Brazil, Nga, Ấn Độ Và Trung Quốc- Bric Là Gì?, Định Nghĩa Backing Away / Hét Giá Là Gì?, Định Nghĩa Backflush Costing / Kế Toán Chi Phí Ngược Dòng Là Gì?, Định Nghĩa Backflip Takeover / Thôn Tính Ngược Dòng Là Gì?, Định Nghĩa Back-End Ratio / Chỉ Số Rút Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Back-End Load / Phí Rút Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Backdating / Việc Ghi Lùi Ngày Tháng Là Gì?, Định Nghĩa Back Up The Truck / Tích Lũy Cổ Phần Là Gì?, Định Nghĩa Back Up / Dự Phòng Là Gì?, Định Nghĩa Back Taxes / Thuế Chưa Được Thanh Toán Một Phần Hoặc Hoàn Toàn Là Gì?, Định Nghĩa Back Stop / Chặng Cuối Là Gì?, Định Nghĩa Breakout Trader / Thương Nhân Đột Phá Là Gì?, Định Nghĩa Breakout / Đột Phá Là Gì?, Định Nghĩa Breaking The Syndicate / Phá Vỡ Tổ Chức Là Gì?, Định Nghĩa Breaking The Buck / Bẻ Khóa Là Gì?, Định Nghĩa Breakfast Index / Chỉ Số Bữa Sáng Là Gì?, Định Nghĩa Breakeven Yield / Lợi Suất Hòa Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Breakeven Tax Rate / Thuế Suất Điểm Hòa Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Break-Even Analysis / Phân Tích Điểm Hòa Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Breakdown / Phá Vỡ Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bad Paper / Phiếu Khoán Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Bad Debt Reserve / Dự Phòng Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Back-To-Back Loan / Vay Vốn Liên Tục Là Gì?, Định Nghĩa Back-To-Back Letters Of Credit / Thư Tín Dụng Giáp Lưng Là Gì?, Định Nghĩa Back-To-Back Commitment / Cam Kết Liên Tục Là Gì?, Định Nghĩa Backstop Purchaser / Người Mua Sau Cùng Là Gì?, Định Nghĩa Backspread / Mở Rộng Ngược Là Gì?, Định Nghĩa Backpricing / Giá Lùi Là Gì?, Định Nghĩa Backorder Costs / Chi Phí Đơn Hàng Tồn Đọng Là Gì?, Định Nghĩa Backorder / Đơn Hàng Tồn Đọng Là Gì?, Định Nghĩa Back-Of-The-Envelope Calculation / Phép Tính Mặt Sau Phong Bì Là Gì?, Định Nghĩa Backlog / Tồn Đọng Là Gì?, Định Nghĩa Bear Call Spread / Quyền Mua Chênh Lệch Do Đầu Cơ Giá Hạ Là Gì?, Định Nghĩa Bear / Con Gấu Là Gì?, Định Nghĩa Bcg Growth Share Matrix / Ma Trận Tăng Trưởng Thị Phần Bcg Là Gì?, Định Nghĩa Bayes’ Theorem / Định Lý Bayes Là Gì?, Định Nghĩa Batch-Level Activities / Hoạt Động Hàng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Batch Processing / Xử Lý Hàng Loạt Là Gì?, Định Nghĩa Basket Trade / Giao Dịch Cả Rổ Là Gì?, Định Nghĩa Basket Option / Quyền Chọn Cả Rổ Là Gì?, Định Nghĩa Basket Of Goods / Rổ Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Basis Trading / Giao Dịch Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Bad Debt Recovery / Thu Hồi Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Bad Debt Expense / Chi Phí Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Bad Debt / Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Bad Credit / Tín Dụng Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Bad Check / Séc Lủng Là Gì?, Định Nghĩa Bad Bank / Ngân Hàng Thu Nợ Xấu Là Gì?, Định Nghĩa Backwardation / Chênh Lệch Chi Phí Tùy Theo Hạn Giao Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Backward Integration / Tích Hợp Ngược Là Gì?, Định Nghĩa Backup Withholding / Tiết Kiệm Dự Phòng Là Gì?, Định Nghĩa Backup Line / Dòng Sao Lưu Là Gì?, Định Nghĩa Bear Straddle / Quyền Chọn Song Hành Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Bear Stearns / Ngân Hàng Bear Stearns Là Gì?, Định Nghĩa Bear Squeeze / Thúc Ép Người Đầu Cơ Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Bear Spread / Mua Bán Theo Chênh Lệch Trong Thị Trường Hạ Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bear Raid / Đột Kích Của Người Đầu Cơ Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Bear Put Spread / Đầu Cơ Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Bear Market Rally / Thị Trường Giá Xuống Có Tín Hiệu Tăng Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bear Market / Thị Trường Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Bear Hug / Tình Thế Bắt Buộc Là Gì?, Định Nghĩa Bear Flattener / Kẻ San Phẳng Sự Xuống Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bailee’s Customers Insurance / Bảo Hiểm Trách Nhiệm Của Người Nhận Giữ Tài Sản Cho Khách Là Gì?, Định Nghĩa Bailee / Người Nhận Hàng Hóa Ký Gửi Là Gì?, Định Nghĩa Bail Bond / Giấy Bảo Lãnh Là Gì?, Định Nghĩa Baidu / Baidu Là Gì?, Định Nghĩa Bahrain Stock Exchange – Bse / Thị Trường Chứng Khoán Ba-Ren Là Gì?, Định Nghĩa Bagging The Street / Đóng Bao Thị Trường Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Bagel Land / Vùng Đất Trắng Là Gì?, Định Nghĩa Bag Man / Người Gây Quỹ Là Gì?, Định Nghĩa Bag Holder Là Gì?, Định Nghĩa Badwill / Badwill Là Gì?, Định Nghĩa Brick And Mortar / Gạch Và Vữa Là Gì?, Định Nghĩa Bric Etf / Quỹ Bric Etf Là Gì?, Định Nghĩa Bre-X Minerals Ltd. / Công Ty Khai Thác Mỏ Bre-X Minerals Ltd Là Gì?, Định Nghĩa Bretton Woods Agreement / Thỏa Thuận Bretton Woods Là Gì?, Định Nghĩa Brent Blend / Dầu Thô Brent Là Gì?, Định Nghĩa Bremen Stock Exchange / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bremen Là Gì?, Định Nghĩa Breeder’s Insurance Policy / Hợp Đồng Bảo Hiểm Cho Động Vật Là Gì?, Định Nghĩa Breakup Value / Giá Trị Chia Nhỏ/ Xé Lẻ Là Gì?, Định Nghĩa Breakpoint Sale / Bán Điểm Dừng Là Gì?, Định Nghĩa Breakpoint / Điểm Dừng Là Gì?, Định Nghĩa Beating The Gun / Chạy Trước Tiếng Súng Là Gì?, Định Nghĩa Bearish Harami / Mô Hình Nến Bearish Harami Là Gì?, Định Nghĩa Bearish Belt Hold / Mẫu Hình Nến Giảm Với Đỉnh Không Có Bóng Nến Là Gì?, Định Nghĩa Bearish Abandoned Baby / Mẫu Hình Nến Đảo Chiều Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Bearer Share / Cổ Phiếu Vô Danh Là Gì?, Định Nghĩa Bearer Instrument / Công Cụ Chứng Khoán Vô Danh Là Gì?, Định Nghĩa Bearer Bond / Trái Phiếu Vô Danh Là Gì?, Định Nghĩa Bear Trap / Bẫy Giảm Giá Là Gì?, Định Nghĩa Bear Tack / Chiến Dịch Đầu Cơ Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Balance Reporting / Báo Cáo Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balance Protection / Bảo Hiểm Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balance Of Trade – Bot / Cán Cân Thương Mại – Bot Là Gì?, Định Nghĩa Balance Of Payments – Bop / Cán Cân Thanh Toán – Bop Là Gì?, Định Nghĩa Bait Record / Hồ Sơ Nhử Là Gì?, Định Nghĩa Bait And Switch / Nhử Mồi Và Xoay Chuyển Là Gì?, Định Nghĩa Bailout Bond / Trái Phiếu Bảo Lãnh Là Gì?, Định Nghĩa Bailout / Gói Cứu Trợ Là Gì?, Định Nghĩa Bailor / Người Ký Gửi Là Gì?, Định Nghĩa Bailment / Hợp Đồng Ký Gửi Hàng Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Broad Evidence Rule / Quy Tắc Chứng Cứ Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Brl (Brazilian Real) / Brl (Đồng Real Của Brazil) Là Gì?, Định Nghĩa British Columbia Securities Commission / Ủy Ban Chứng Khoán British Columbia Là Gì?, Định Nghĩa British Bankers Association – Bba / Hiệp Hội Ngân Hàng Anh – Bba Là Gì?, Định Nghĩa Britcoin / Tỷ Giá Britcoin Là Gì?, Định Nghĩa Brinkmanship / Kĩ Năng Bờ Vực Là Gì?, Định Nghĩa Bridge Loan / Khoản Vay Bắc Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Bridge Insurance / Bảo Hiểm Bắc Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Bridge Financing / Tài Chính Bắc Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Bridge Bank / Ngân Hàng Bắc Cầu Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Interest / Bong Bóng Lãi Suất Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Trade / Thương Mại Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Scorecard / Bảng Điểm Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Score Card – Bsc / Phiếu Ghi Điểm Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Investment Strategy / Chiến Lược Đầu Tư Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Fund / Quỹ Ổn Định Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Budget / Ngân Sách Cân Bằng Là Gì?, Định Nghĩa Balanced Anova / Cân Bằng Anova Là Gì?, Định Nghĩa Balance Sheet Reserves / Cân Đối Kế Toán Dự Trữ Là Gì?, Định Nghĩa Balance Sheet / Bảng Cân Đối Kế Toán Là Gì?, Định Nghĩa Brochure Rule / Quy Tắc Công Bố Tài Liệu Là Gì?, Định Nghĩa Broadband / Băng Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad Tape / Băng Tin Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad Money / Tiền Tệ Theo Nghĩa Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad Liquidity / Tính Thanh Khoản Theo Nghĩa Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad Form Property Damage Endorsement / Điều Khoản Bổ Sung Về Bảo Hiểm Thiệt Hại Tài Sản Theo Mẫu Mở Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad Form Insurance / Bảo Hiểm Mẫu Mở Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broken Date / Thời Điểm Bị Phá Vỡ Là Gì?, Định Nghĩa Broke The Buck / Phá Vỡ Mệnh Giá Là Gì?, Định Nghĩa Broadening Formation / Mô Hình Mở Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Broad-Based Weighted Average Ratchet / Cơ Chế Hãm Ngược Bình Quân Trọng Số Rộng Là Gì?, Định Nghĩa Bandwagon Effect / Hiệu Ứng Số Đông Là Gì?, Định Nghĩa Bancassurance / Gói Bảo Hiểm Thông Qua Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Baltic Dry Index – Bdi / Chỉ Số Thuê Tàu Hàng Khô Baltic – Chỉ Số Bdi Là Gì?, Định Nghĩa Ballpark Figure / Số Gần Đúng Là Gì?, Định Nghĩa Ballot / Phiếu Bầu Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Payment / Trả Nợ Tăng Vọt Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Option / Quyền Chọn Trả Dồn Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Mortgage / Thế Chấp Trả Dồn Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Maturity / Ngày Đáo Hạn Toàn Bộ Là Gì?, Định Nghĩa Balloon Loan / Khoản Vay Bong Bóng Là Gì?, Định Nghĩa Bear Steepener / Chu Trình Tăng Trưởng Là Gì?, Định Nghĩa Bear Position / Vị Thế Giá Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Bear Cd / Chứng Chỉ Tiền Gửi Giá Xuống Là Gì?, Định Nghĩa Beacon Score / Điểm Beacon Là Gì?, Định Nghĩa Baycorp Advantage (Veda Advantage) / Baycorp Advantage (Veda Advantage) Là Gì?, Định Nghĩa Bay Street / Phố Bay Là Gì?, Định Nghĩa Batting Average / Hệ Số Đánh Trung Bình Là Gì?, Định Nghĩa Batch Trading / Giao Dịch Theo Lô Là Gì?, Định Nghĩa Basket Of Usd Shorts / Giỏ Usd Shorts Là Gì?, Định Nghĩa Basket / Rổ Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bank Failure / Ngân Hàng Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Bank Draft / Hối Phiếu Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Discount Basis / Chiết Khẩu Ngân Hàng Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Bank Card Association / Tổ Chức Thẻ Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Card / Thẻ Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Capital / Vốn Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Bill Swap Bid Rate – Bbsy / Tỷ Giá Thầu Hoán Đổi Hóa Đơn Ngân Hàng – Bbsy Là Gì?, Định Nghĩa Bank Administration Institute – Bai / Bank Administration Institute – Bai Là Gì?, Định Nghĩa Bank / Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bandwidth / Băng Thông Là Gì?, Định Nghĩa Bitomat / Sàn Giao Dịch Bitomat Là Gì?, Định Nghĩa Big Six Banks / Các Ngân Hàng Trong Nhóm Big Six Là Gì?, Định Nghĩa Bid Whacker / Sự Đặt Giá Kỳ Quặc Là Gì?, Định Nghĩa Berne Exchange – Bx / Sàn Giao Dịch Bern – Bx Là Gì?, Định Nghĩa Bernard Madoff / Bernard Madoff Là Gì?, Định Nghĩa Bernard Arnault / Bernard Arnault Là Gì?, Định Nghĩa Bermuda Stock Exchange – Bsx / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bermuda – Bsx Là Gì?, Định Nghĩa Berkshire Hathaway / Berkshire Hathaway Là Gì?, Định Nghĩa Berkshares / Berkshares Là Gì?, Định Nghĩa Ben Bernanke / Ben Bernanke Là Gì?, Định Nghĩa Beirut Stock Exchange – Bse / Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut – Bse Là Gì?, Định Nghĩa Bearish Engulfing Pattern / Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm Là Gì?, Định Nghĩa Bank Of First Deposit – Bofd / Ngân Hàng Ký Thác Đầu Tiên – Bofd Là Gì?, Định Nghĩa Bank Of England – Boe / Ngân Hàng Anh – Boe Là Gì?, Định Nghĩa Bank Marketing Association – Bma / Hiệp Hội Tiếp Thị Ngân Hàng – Bma Là Gì?, Định Nghĩa Bank Levy / Thuế Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Letter Of Credit Policy / Chính Sách Thư Tín Dụng Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Lending Survey / Khảo Sát Cho Vay Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Insurance Fund (Bif) / Quỹ Bảo Hiểm Ngân Hàng (Bif) Là Gì?, Định Nghĩa Bank Holiday / Ngày Nghỉ Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Giro Transfer / Chuyển Khoản Liên Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank For International Settlements – Bis / Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế – Bis Là Gì?, Định Nghĩa Bank Fees / Phí Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bellwether Stock / Cổ Phiếu Đầu Đàn Là Gì?, Định Nghĩa Bellwether / Chứng Khoán Chủ Đạo Là Gì?, Định Nghĩa Bell / Tiếng Chuông Là Gì?, Định Nghĩa Behaviorist / Chủ Nghĩa Hành Vi Là Gì?, Định Nghĩa Behavioral Accounting / Kế Toán Hành Vi Là Gì?, Định Nghĩa Beginning Market Value (Bmv) / Giá Trị Thị Trường Bắt Đầu Là Gì?, Định Nghĩa Beggar-Thy-Neighbor / Bần Cùng Hóa Người Láng Giềng Là Gì?, Định Nghĩa Before Reimbursement Expense Ratio / Hệ Số Chi Phí Trước Bồi Hoàn Là Gì?, Định Nghĩa Beep / Beep Là Gì?, Định Nghĩa Bed And Breakfast Deal / Giao Dịch Mua Bán Giường Ngủ Và Bữa Sáng Là Gì?, Định Nghĩa Bankruptcy Trustee / Người Nhận Ủy Thác Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Bankruptcy Abuse Prevention And Consumer Protection Act – Bapcpa / Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Và Phòng Chống Lạm Dụng Phá Sản – Bapcpa Là Gì?, Định Nghĩa Bank-Owned Life Insurance – Boli / Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Ngân Hàng – Boli Là Gì?, Định Nghĩa Bank Wire / Dịch Vụ Vô Tuyến Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Trust Custodial Account / Tài Khoản Giám Hộ Tại Ngân Hàng Ủy Thác Là Gì?, Định Nghĩa Bank Stress Test / Bài Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Secrecy Act – Bsa / Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng – Bsa Là Gì?, Định Nghĩa Bank Reconciliation Statement / Thông Báo Đối Chiếu Của Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Rate / Lãi Suất Ngân Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Bank Panic Of 1907 / Khủng Hoảng Ngân Hàng Năm 1907 Là Gì?, Định Nghĩa Bank Of Japan – Boj / Ngân Hàng Nhật Bản – Boj Là Gì?, Định Nghĩa Black Monday / Thứ Hai Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Market / Chợ Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Liquor Tax Credit / Tín Dụng Thuế Rượu Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Knight / Hiệp Sĩ Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Friday / Ngày Thứ 6 Đen Tối Là Gì?, Định Nghĩa Black Economy / Kinh Tế Ngầm Là Gì?, Định Nghĩa Beneficiary Clause / Điều Khoản Người Hưởng Quyền Lợi Bảo Hiểm Là Gì?, Định Nghĩa Below Full Employment Equilibrium / Dưới Điểm Cân Bằng Việc Làm Là Gì?, Định Nghĩa Belly Up / Phá Sản Là Gì?, Định Nghĩa Black’s Model / Mô Hình Black Là Gì?, Định Nghĩa Blackout Period / Thời Gian Nghỉ Chờ Là Gì?, Định Nghĩa Black-Litterman Model / Mô Hình Black-Litterman Là Gì?, Định Nghĩa Blackboard Trading / Giao Dịch Bảng Đen Là Gì?, Định Nghĩa Blackberry Addiction / Nghiện Blackberry Là Gì?, Định Nghĩa Black Wednesday / Ngày Thứ Tư Đen Tối Là Gì?, Định Nghĩa Black Tuesday / Ngày Thứ 3 Đen Tối Là Gì?, Định Nghĩa Black Thursday / Ngày Thứ Năm Đen Tối Là Gì?, Định Nghĩa Black Swan / Thiên Nga Đen Là Gì?, Định Nghĩa Black Scholes Model / Mô Hình Black Scholes Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Recommendation / Giới Thiệu Chung Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Mortgage / Tài Sản Thế Chấp Chung Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Lien / Quyền Giữ Cầm Cố Chung Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Insurance / Bảo Hiểm Chung Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Honesty Bond / Bảo Hiểm Bảo Đảm Tính Trung Thực Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Bond / Bảo Hiểm Bảo Đảm Là Gì?, Định Nghĩa Blanket Appropriation / Khoản Cấp Kinh Phí Trọn Gói Là Gì?, Định Nghĩa Blank-Check Company / Công Ty Séc Khống Là Gì?, Định Nghĩa Blank Check Preferred Stock / Séc Khống Cổ Phiếu Ưu Đãi Là Gì?, Định Nghĩa Blamestorming / Sự Thảo Luận Tự Do Không Hạn Chế Là Gì?, Định Nghĩa Blind Trust / Ủy Thác Ẩn Danh Là Gì?, Định Nghĩa Blind Taxpayer / Người Nộp Thuế Mù Là Gì?, Định Nghĩa Blind Pool / Đầu Tư Không Có Mục Tiêu Là Gì?, Định Nghĩa Blind Entry / Các Mục Ẩn Danh Là Gì?, Định Nghĩa Blind Brokering / Môi Giới Ẩn Danh Là Gì?, Định Nghĩa Blind Bid / Đấu Thầu Ẩn Danh Là Gì?, Định Nghĩa Blended Rate / Lãi Suất Hỗn Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Blend Fund / Quỹ Hỗn Hợp Là Gì?, Định Nghĩa Bleeding Edge Technology / Công Nghệ Bleeding Edge Là Gì?, Định Nghĩa Bleeding Edge / Bleeding Edge Là Gì?, Định Nghĩa Blitzkrieg Tender Offer / Ưu Đãi Đấu Thầu Blitzkrieg Là Gì?, Định Nghĩa Bond Attorney / Luật Sư Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Anticipation Note – Ban / Chứng Chỉ Ghi Nợ Dự Kiến Trái Phiếu – Ban Là Gì?, Định Nghĩa Bond / Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bona Fide Foreign Resident / Dân Cư Nước Ngoài Hợp Pháp Là Gì?, Định Nghĩa Bona Fide Error / Sai Sót Không Cố Ý Là Gì?, Định Nghĩa Block Positioner / Công Ty Định Vị Chứng Khoán Là Gì?, Định Nghĩa Block Order / Đơn Đặt Hàng Khối Lượng Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Block House / Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian Là Gì?, Định Nghĩa Block / Lô Chứng Khoán Là Gì?, Định Nghĩa Bond Equity Earnings Yield Ratio – Beer / Thu Nhập Từ Trái Phiếu Vốn Chủ Sở Hữu-Beer Là Gì?, Định Nghĩa Bond Discount / Chiết Khấu Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Crowd / Nhóm Mua Bán Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Covenant / Giao Ước Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Circular / Nội Bộ Về Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Buyer Index / Chỉ Số Bond Buyer Là Gì?, Định Nghĩa Bond Buyer 20 / Chỉ Số Bond Buyer 20 Là Gì?, Định Nghĩa Bond Buyer 11 / Bond Buyer 11 Là Gì?, Định Nghĩa Bond Broker / Nhà Môi Giới Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Bank / Ngân Hàng Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Power / Giấy Ủy Nhiệm Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Option / Quyền Chọn Mua Bán Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Laddering / Thang Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Insurance / Bảo Hiểm Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Futures / Giao Sau Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Fund / Quỹ Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond For Bond Lending / Cho Vay Trái Phiếu Bằng Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Floor / Sàn Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Etf / Trái Phiếu Quỹ Etf Là Gì?, Định Nghĩa Bond Equivalent Yield – Bey / Lợi Suất Trái Phiếu Tương Đương – Bey Là Gì?, Định Nghĩa Boneyard / Boneyard – Nhà Kho Là Gì?, Định Nghĩa Bond Washing / Rửa Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Violation / Sự Vi Phạm Trong Phát Hành Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Valuation / Định Giá Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Trustee / Bên Nhận Ủy Thác Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Swap / Hoán Đổi Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Resolution / Quyết Định Phát Hành Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Ratio / Tỷ Lệ Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Quote / Báo Giá Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Purchase Agreement / Hợp Đồng Mua Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Book Closure / Đóng Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Book Value Of Equity Per Share – Bvps / Giá Trị Vốn Hóa Theo Sổ Sách – Bvps Là Gì?, Định Nghĩa Book Transfer / Chuyển Khoản Là Gì?, Định Nghĩa Book To Ship Ratio / Tỷ Lệ Sổ Sách Gửi Hàng Là Gì?, Định Nghĩa Book Runner / Người Bảo Lãnh Chính Là Gì?, Định Nghĩa Book Building / Xây Dựng Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Book Balance / Số Dư Trên Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Bonus Issue / Cổ Phiếu Thưởng Là Gì?, Định Nghĩa Bonus / Tiền Thưởng Là Gì?, Định Nghĩa Bonferroni Test / Phân Tích Bonferroni Là Gì?, Định Nghĩa Bootstrap / Tự Thân Vận Động Là Gì?, Định Nghĩa Boot / Khoản Kê Thêm Là Gì?, Định Nghĩa Booster Shot / Bơm Tiêm Tăng Cường Là Gì?, Định Nghĩa Boon / Mối Lợi Là Gì?, Định Nghĩa Boomerang / Người Con Thời Kì Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh Trở Về Nhà Là Gì?, Định Nghĩa Book-To-Bill Ratio / Tỷ Lệ Sổ Sách Trên Hóa Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Booking The Basis / Đặt Trước Cơ Sở Là Gì?, Định Nghĩa Bookie / Nhà Cái Là Gì?, Định Nghĩa Book-Entry Securities / Chứng Khoán Ghi Sổ Là Gì?, Định Nghĩa Book Value Per Common Share / Giá Trị Sổ Sách Trên Một Cổ Phiếu Thường Là Gì?, Định Nghĩa Bottomry / Vay Cầm Tàu Là Gì?, Định Nghĩa Bottom Line / Kết Quả Kinh Doanh Cuối Cùng Là Gì?, Định Nghĩa Bottom Fishing / Câu Giả Đáy Là Gì?, Định Nghĩa Bottom / Điểm Đáy Là Gì?, Định Nghĩa Bottleneck / Lối Cổ Chai Là Gì?, Định Nghĩa Both-To-Blame Collision Clause / Điều Khoản Va Nhau Cùng Có Lỗi Là Gì?, Định Nghĩa Boston University School Of Management / Trường Kinh Doanh Đại Học Boston Là Gì?, Định Nghĩa Borrowing Base / Số Căn Bản Được Vay Là Gì?, Định Nghĩa Borrowed Capital / Vốn Vay Là Gì?, Định Nghĩa Bootstrapping / Phương Pháp Bootstrap Là Gì?, Định Nghĩa Box Spread / Chiến Lược Box Spread Là Gì?, Định Nghĩa Box Size / Kích Thước Hộp Là Gì?, Định Nghĩa Bowie Bond / Trái Phiếu Bowie Là Gì?, Định Nghĩa Bow Tie Loan / Khoản Cho Vay Có Lãi Suất Hai Vòng Là Gì?, Định Nghĩa Boutique / Cửa Hàng Nhỏ Là Gì?, Định Nghĩa Bourse / Sàn Giao Dịch Là Gì?, Định Nghĩa Bounty / Vật Tặng Thưởng Là Gì?, Định Nghĩa Bounced Check / Séc Lủng Là Gì?, Định Nghĩa Bought Deal / Thỏa Thuận Mua Đứt Là Gì?, Định Nghĩa Bottom-Up Investing / Đầu Tư Từ Dưới Lên Là Gì?, Định Nghĩa Brown Field Investment / Lĩnh Vực Đầu Tư ” Màu Nâu” Là Gì?, Định Nghĩa Brown Bag Meeting / Cuộc Họp “túi Màu Nâu” Là Gì?, Định Nghĩa Brought Over The Wall / Chuyển Qua “bức Tường” Là Gì?, Định Nghĩa Broker’s Call / Lãi Suất Tiền Vay Của Người Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Broker-Reseller / Nhà Môi Giới – Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Brokered Deposit / Ký Thác Qua Trung Gian Là Gì?, Định Nghĩa Bracket Creep / Chuyển Nhóm Thuế Là Gì?, Định Nghĩa Bp Oil Spill / Vụ Tràn Dầu Của Công Ty Dầu Khí Bp Là Gì?, Định Nghĩa Box-Top Order / Lệnh Box-Top Là Gì?, Định Nghĩa Box-Jenkins Model / Mô Hình Box-Jenkins Là Gì?, Định Nghĩa Budget Surplus / Thặng Dư Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Budget Committee / Ủy Ban Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Budget / Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Bucketing / Bucketing Là Gì?, Định Nghĩa Bucket Shop / Cửa Hàng “xô” Là Gì?, Định Nghĩa Bucket / Bucket Là Gì?, Định Nghĩa Buck The Trend / Bắt Kịp Xu Hướng Là Gì?, Định Nghĩa Buck / Buck Là Gì?, Định Nghĩa Bubble Theory / Lý Thuyết Bong Bóng Là Gì?, Định Nghĩa Bubble / Tình Trạng Bong Bóng Là Gì?, Định Nghĩa Bulge Bracket / Nhóm Các Ngân Hàng Lớn Là Gì?, Định Nghĩa Build-Operate-Transfer Contract / Hợp Đồng Xây Dựng- Vận Hành- Chuyển Giao (Bot) Là Gì?, Định Nghĩa Building Society / Hiệp Hội Nhà Ở Là Gì?, Định Nghĩa Building Permits / Giấy Phép Xây Dựng Là Gì?, Định Nghĩa Building And Personal Property Coverage Form / Mẫu Bảo Hiểm Tài Sản Về Xây Dựng Và Cá Nhân Là Gì?, Định Nghĩa Building And Loan Associaiton / Hiệp Hội Xây Dựng Và Cho Vay Là Gì?, Định Nghĩa Builders Risk Hull Insurance / Bảo Hiểm Thân Tàu Cho Người Đóng Tàu Là Gì?, Định Nghĩa Builders Risk Coverage Form / Mẫu Bảo Hiểm Rủi Ro Cho Chủ Xây Dựng Là Gì?, Định Nghĩa Build America Bonds – Babs / Xây Dựng Trái Phiếu Mỹ – Babs Là Gì?, Định Nghĩa Bugs Index – Hui / Chỉ Số Bugs – Hui Là Gì?, Định Nghĩa Buenos Aires Stock Exchange (Bue) .ba / Sở Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires (Bue) .ba Là Gì?, Định Nghĩa Budgetary Slack / Thiếu Hụt Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Call On A Call / Quyền Chọn Trên Một Quyền Chọn Là Gì?, Định Nghĩa Call Loan Rate / Lãi Suất Khoản Vay Có Thể Thu Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Call Loan / Khoản Cho Vay Có Thể Thu Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Bull Steepener / Giá Lên Theo Đường Dốc Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bull Spread / Chênh Lệch Giá Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bull Put Spread / Đầu Cơ Dựa Vào Chênh Lệch Giá Lên Của Quyền Chọn Bán Là Gì?, Định Nghĩa Bull Market / Thị Trường Giá Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bull Flattener / Giá Lên Theo Chiều Nằm Ngang Là Gì?, Định Nghĩa Bull Cd / Chứng Chỉ Tiền Gửi Giá Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bull Call Spread / Đầu Cơ Dựa Vào Chênh Lệch Giá Lên Của Quyền Chọn Mua Là Gì?, Định Nghĩa Bull Bond / Trái Phiếu Giá Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bull / Đầu Cơ Giá Lên Là Gì?, Định Nghĩa Bulk Filing / Xử Lý Nhanh Hồ Sơ Chi Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bid Price / Giá Mua Là Gì?, Định Nghĩa Bid / Giá Thầu – Giá Mua Là Gì?, Định Nghĩa Bias / Sự Thiên Lệch Là Gì?, Định Nghĩa Beneficiary / Người Thụ Hưởng Là Gì?, Định Nghĩa Benchmark / Tiêu Chuẩn Là Gì?, Định Nghĩa Behavioral Finance / Tài Chính Hành Vi Là Gì?, Định Nghĩa Beginning Inventory – Bi / Giá Trị Tồn Đầu Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Bidding War / Cuộc Chiến Thâu Tóm Là Gì?, Định Nghĩa Bid-Ask Spread / Chênh Lệch Bid-Ask Là Gì?, Định Nghĩa Bid Size / Khối Lượng Chào Mua Là Gì?, Định Nghĩa Blocked Currency / Tiền Tệ Bị Chặn Là Gì?, Định Nghĩa Blank Endorsement / Ký Hậu Để Trống Là Gì?, Định Nghĩa Black Money / Tiền Đen Là Gì?, Định Nghĩa Binary Option / Quyền Chọn Nhị Phân Là Gì?, Định Nghĩa Bill Of Lading / Vận Đơn Là Gì?, Định Nghĩa Bill Of Exchange / Hối Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Big Four (Or Big Five, Big Six, Big Eight) / Big Four (Hoặc Big Five, Big Six, Big Eight) Là Gì?, Định Nghĩa Big Five Banks / Nhóm Ngũ Đại Ngân Hàng Canada Là Gì?, Định Nghĩa Big Ben / Big Ben Là Gì?, Định Nghĩa Big Bang / Vụ Big Bang Là Gì?, Định Nghĩa Breach Of Contract / Vi Phạm Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Brand / Nhãn Hiệu Là Gì?, Định Nghĩa Brain Drain / Chảy Máu Chất Xám Là Gì?, Định Nghĩa Book-To-Market Ratio / Chỉ Số Giá Trị Ghi Sổ Trên Giá Trị Thị Trường (B/m) Là Gì?, Định Nghĩa Book Value / Giá Trị Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Book / Sổ Sách Là Gì?, Định Nghĩa Bonus Depreciation / Khấu Hao Tiền Thưởng Là Gì?, Định Nghĩa Bondholder / Người Nắm Giữ Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Rating / Xếp Hạng Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Bond Ladder / Thang Trái Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Blue-Chip Stock / Cổ Phiếu Blue-Chip Là Gì?, Định Nghĩa Bloomberg / Bloomberg Là Gì?, Định Nghĩa B-Share / Cổ Phiếu B Là Gì?, Định Nghĩa Broker-Dealer / Nhà Môi Giới – Đại Lý Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Fee / Phí Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Broker / Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Bribe / Hối Lộ Là Gì?, Định Nghĩa Breakup Fee / Khoản Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Breakeven Price / Giá Hòa Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Breakeven Point – Bep / Điểm Hòa Vốn Bep Là Gì?, Định Nghĩa Break Fee / Phí Phá Vỡ Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Budget Planning Calendar / Lịch Trình Dự Toán Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Budget Deficit / Thâm Hụt Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Business Cycle / Chu Kỳ Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Business Asset / Tài Sản Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Business Activities / Hoạt Động Doanh Nghiệp Là Gì?, Định Nghĩa Bulge / Làm Giá Là Gì?, Định Nghĩa Budget Variance / Chênh Lệch Ngân Sách Là Gì?, Định Nghĩa Call Price / Giá Mua Thu Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Call Premium / Phí Trả Cho Hợp Đồng Là Gì?, Định Nghĩa Call Option / Quyền Chọn Mua Là Gì?, Định Nghĩa Call Money Rate / Lãi Suất Tiền Vay Tức Thời Là Gì?, Định Nghĩa Call Money / Tiền Vay Tức Thời Là Gì?, Định Nghĩa Call Deposit Account / Tài Khoản Tiền Gửi Không Kỳ Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Call Auction / Khớp Lệnh Định Kỳ Là Gì?, Định Nghĩa Business Inventories / Hàng Tồn Kho Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Business Interest Expense / Chi Phí Lãi Vay Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Bull Position / Vị Thế Bull Là Gì?, Định Nghĩa Capital Accumulation / Sự Tích Lũy Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Account / Tài Khoản Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital / Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capacity Cost / Chi Phí Công Suất Là Gì?, Định Nghĩa Capacity / Công Suất Là Gì?, Định Nghĩa Cancellation / Lệnh Hủy Là Gì?, Định Nghĩa Callable Security / Chứng Khoán Có Thể Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Callable Bond / Trái Phiếu Có Thể Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Call Provision / Điều Khoản Mua Lại Là Gì?, Định Nghĩa Call Protection / Bảo Vệ Khỏi Lệnh Thu Hồi Là Gì?, Định Nghĩa Capital Reserve / Dự Trữ Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Recovery / Thu Hồi Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Investment / Vốn Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa Capital Goods / Tài Sản Thuộc Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Gains Yield / Tỷ Lệ Lãi Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Gain / Lãi Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Asset Pricing Model – Capm / Mô Hình Định Giá Tài Sản Cố Định Capm Là Gì?, Định Nghĩa Capital Asset / Tài Sản Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Allocation / Sự Phân Bổ Nguồn Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Addition / Sự Bổ Sung Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Cash Advance / Tiền Mặt Ứng Trước Là Gì?, Định Nghĩa Cash Accounting / Kế Toán Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Account / Tài Khoản Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash / Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Capitalized Interest / Lãi Suất Vốn Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Capitalization / Vốn Hóa Là Gì?, Định Nghĩa Capital Tax / Thuế Đánh Vào Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Capital Stock / Tồn Kho Vốn Cơ Bản Là Gì?, Định Nghĩa Capital Share / Vốn Cổ Phần Là Gì?, Định Nghĩa Capital Risk / Rủi Ro Vốn Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow From Financing Activities / Dòng Tiền Từ Hoạt Động Tài Chính Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow After Taxes – Cfat / Dòng Tiền Sau Thuế – Cfat Là Gì?, Định Nghĩa Cash Equivalents / Các Khoản Tương Đương Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Cash Equity / Tiền Trong Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì?, Định Nghĩa Cash Dividend / Cổ Tức Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Discount / Chiết Khấu Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Collateral / Tiền Mặt Thế Chấp Là Gì?, Định Nghĩa Cash Card / Thẻ Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Book / Sổ Thu Chi Tiền Mặt Là Gì?, Định Nghĩa Cash Allowance / Tiền Phụ Cấp Là Gì?, Định Nghĩa Carrying Costs / Chi Phí Bảo Tồn Hàng Tồn Kho Là Gì?, Định Nghĩa Capped Option / Quyền Chọn Giới Hạn Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow Plans / Kế Hoạch Dòng Tiền Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow Per Share / Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow Loan / Dòng Tiền Từ Các Khoản Nợ Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow From Operating Activities / Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh Là Gì?, Định Nghĩa Cash Flow From Investing Activities / Dòng Tiền Từ Hoạt Động Đầu Tư Là Gì?, Định Nghĩa Brokered Certificate Of Deposit / Chứng Chỉ Tiền Gửi Thông Qua Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Window / Cửa Sổ Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Supervisor / Giám Sát Viên Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage General Agent / Tổng Đại Lý Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Department / Bộ Phận Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Company / Công Ty Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Brokerage Account / Tài Khoản Môi Giới Là Gì?, Định Nghĩa Broker Price Opinion – Bpo / Ý Kiến Về Giá Của Nhà Môi Giới – Bpo Là Gì?, Định Nghĩa Broker Of Record / Đại Lý Độc Quyền Là Gì?, Định Nghĩa Broker Booth Support System – Bbss / Hệ Thống Hỗ Trợ Phòng Môi Giới – Bbss Là Gì?, Định Nghĩa Broker Association / Hiệp Hội Môi Giới Là Gì?, So Sánh Sedan Và Hatchback?, Ngành Logistics Là Gì? Logistics Học Gì?, Tải Phần Mềm Cimcoedit V7 Full Crack, Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel, Bari Sunfat Là Gì? Tính Chất Đặc Trưng, Cách Điều Chế & Công Dụng, Usb Otg Là Gì Và 5 Chức Năng Tuyệt Vời Của Nó Trên Android, Kimochi Là Gì? Ý Nghĩa Thần Sầu Của Từ Kimochi Trong Tiếng Nhật, Xung Khắc Là Gì ? Các Cặp Xung Khắc Của 12 Con Giáp Đường Tình Yêu, 5 Bước Viết Email Follow Up Đạt Hiệu Quả Cao, Phishing Email Là Gì? Cách Phòng Chống Các Loại Email Này, “tìm Hiểu” Item Là Gì? Vậy Item Trong Thời Trang Được Hiểu Như Thế Nào?, Màu Vàng Hợp Mệnh Gì? Màu Vàng Hợp Với Tuổi Nào Bạn Đã Biết Chưa?, Quản Lý Toàn Diện Icloud Từ Máy Tính, Offline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Khác Gì Online? Có Phải Là Ngoại, Nhân Viên Order Là Gì, Năm 2020 Là Năm Con Gì? Mệnh Gì? Hợp Với Tuổi Nào?, Cách Thêm Hiệu Ứng Động Vào Bản Thuyết Trình Powerpoint Của Bạn, Underground Là Gì? Top Ca Sĩ Việt Nổi Tiếng Trong Underground, Iso Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Địa Chỉ Email, Gmail Là Gì? So Sánh 2 Hòm Thư Điện Tử Này Có Gì Khác N, Hatchback Là Dòng Xe Gì So Sánh Với Những Mẫu Suv Mpv Sedan, Xe Crossover Là Gì? Cách Nhận Biết & Phân Biệt Chi Tiết Nhất, Trắc Nghiệm Sinh 11 Bài 19 (Có Đáp Án): Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo)., Ý Nghĩa Của Qq Là Gì ? Được Viết Tắt Của Những Từ Nào, Các Loại Ong Thường Gặp Ở Việt Nam Và Trên Thế Giới, Nhận Biết Các Loài Ong Và Cách Sơ Cứu Khi Ong Đốt, Phương Pháp, Phương Pháp Luận Và Vai Trò Của Phương Pháp Luận Triết Học Mác Lênin, Tài Khoản Icloud Là Gì Và Những Điều Nhất Định Phải Biết, Ps Là Gì ? Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ P/s Trên Facebook, Team Leader Nghĩa Là Gì? Cách Để Trở Thành Một Team Leader Giỏi, Team Leader Là Gì? Vai Trò, Kỹ Năng Và Yếu Tố Mà Team Leader Cần Có, Giá Net Là Gì? Cách Tính Giá Nét, Giá Gross Chính Xác 100% Cho Doanh Nghiệp, Các Từ Viết Tắt Ltd, J.s.c, Hay Plc Có Nghĩa Là Gì?, Jsc Là Gì? Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Của Joint Stock Company, Suy Nghĩ Về Ý Nghĩa Của Tính Tiết Kiệm Trong Đời Sống Con Người, K2Hpo4 Là Gì? Tính Chất, Công Dụng& Những Lưu Ý Khi Sử Dụng,bảo Quản, Xét Nghiệm Rf Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Xét Nghiệm Rf, Sao Chiếu Mệnh, Sao Hạn Tuổi Quý Hợi Năm 2020 Là Sao Gì?, Quan Trắc Môi Trường Là Gì?, Ý Nghĩa Đích Thực Của Lòng Yêu Nước, Đừng Ngại Thiết Lập Auto Iso Cho Máy Ảnh Số Của Bạn, Hiểu Về Iso Tự Động Trong Nhiếp Ảnh, Kho Cfs Là Gì Và Vai Trò Của Kho Cfs, Hợp Âm Là Gì? Cách Sử Dụng Hợp Âm Chuẩn [ Nhận Biết Chơi Nhạc Hay ], Cách Sử Dụng Hàm Indirect Trong Excel, Công Thức Và Ví Dụ Minh Hoạ, Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Indirect Trong Excel Dễ Hiểu Nhất, Icloud Drive Là Gì? Hoạt Động Như Thế Nào? Cách Quản Lý Icloud Drive, How To View And Delete Sync Issues In Outlook, Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách Văn, Các Bài Văn Cảnh Sách, Scan Là Gì? Có Công Dụng Gì? Làm Sao Để Scan Giấy Tờ Được?, Bạn Đã Biết Gì Về Ý Nghĩa Của Lá Cờ Biểu Tượng Cho Lgbt?, Agile Là Gì Và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile, Detox Là Gì? Cách Thanh Lọc Cơ Thể, Giúp Đốt Mỡ Thừa, Làm Đẹp Da Bằng Phương Pháp Detox, Vga Laptop Máy Tính Là Gì, Thuyết Phục Là Gì? “chinh Phục” Bất Kỳ Ai Với Kỹ Năng Thuyết Phục, Bạn Đã Biết 7 Bí Kíp Viết Cv Tiếng Anh Xin Việc Thuyết Phục Nhất?, Pr Trên Facebook Là Gì Và Bật Mí Bí Quyết Thành Công, Bạn Đã Biết Những Gì Về Thẻ Cầu Thủ Icon Trong Fo4 P1, Vietcombank Smart Otp Là Gì?, Bff Là Gì? Trên Facebook Mọi Người Viết Bff Có Nghĩa Là Gì? Bf, Gf Là Gì?, 10 Lý Do Tốt Để Root Thiết Bị Android, Năm 2020 Là Năm Con Gì? Mệnh Gì? Hợp & Khắc Với Tuổi Nào Nhất?, Công Dụng Của Sữa Dưỡng Thể Yves Rocher Lemon Basil Energizing Body Lotion Là Gì?, Malware Là Gì ? Những Điều Bạn Nên Biết Về Malware, Tìm Hiểu Về Keylogger Là Gì?, 7 Quần Jogger Nam Trẻ Trung, Năng Động Chất Vải Tốt Hiện Nay!, “save Liền” 8 Shop Quần Jogger Hà Nội Được Giới Trẻ Kết Nhất, Facebook Trend Là Gì? Cách Bắt Trend Hiệu Quả Cho Fanpage, Liên Kết Url Là Gì? Tìm Hiểu Nghĩa Đường Dẫn Url Là Gì?, File Txt Là Gì? Tất Tật Những Gì Bạn Cần Biết Về File Txt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Hướng Dẫn Các Bước Cơ Bản Để Sao Lưu Dữ Liệu Outlook, Nhận Biết Và Xử Lý Khi Nhận Được Email Lừa Đảo, File Csv Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Csv Và Excel, Chỉ Số Phát Triển Con Người, G9 Là Gì ? Từ Viết Tắt G9 Có Nghĩa Là Gì, Nên Dùng Trong Trường Hợp Nào, Bạn Đã Hiểu Tất Về Vòng Tay Pandora?, Rượu Gin Là Gì? Tìm Hiểu Về Rượu Gin, Vocal, Visual Là Gì? Các Vai Trò Trong Nhóm Nhạc Kpop, Các Hàm Thường Gặp Trong Pascal, G9 Là Gì? Nhận Được Dòng Tin Nhắn G9 Ngắn Gọn Thì Phải Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, List Ngôn Tình Đã Được Dịch Sang Tiếng Anh =)), Tìm Hiểu Tiêu Chuẩn Và Nhiệm Vụ Của Dược Sĩ Hạng 3, Dược Sĩ Là Gì Chức Năng Nhiệm Vụ Của Dược Sĩ, Các Hàm Logic Trong Excel: And, Or, Xor Và Not, Kpi Là Gì? Ví Dụ Dễ Hiểu Về Kpi Để Đo Lường Trong Công Việc, Bão Là Gì? Bão Hình Thành Như Thế Nào Và Vì Sao Có Bão?, Phanh Abs Khác Cbs Như Thế Nào, Phanh Nào An Toàn Hơn?, Tìm Hiểu Phanh Cbs Là Gì Và So Sánh Với Phanh Abs?, Định Nghĩa Tình Yêu Là Gì & Hạnh Phúc Trong Tình Yêu Là Gì Anh Nhỉ?, Voucher Là Gì, Giảm Giá Có Nhiều Không Và Mua Ở Đâu?, Voucher Là Gì? Cách Sử Dụng Voucher Khi Mua Hàng Online, Những Thuật Ngữ Tiếng Anh Hot Trên Facebook Bạn Cần Biết!, 40 Best Organic Body Lotions, Butters, And Serums Of 2020, Tình Yêu Là Gì? Định Nghĩa Khái Niệm Tình Yêu? Thế Nào Là Tình Yêu Đẹp?, Added Value Và Tại Sao Khách Hàng Thích Mua Hàng Từ Bạn?, Bùa Ngải Là Gì? Sử Dụng Bùa Ngải Như Thế Nào?, Nhạc Underground Là Gì? Top Nhạc Underground Hot Nhất Hiện Nay, Ngoại Thương Là Gì? Vai Trò Của Ngoại Thương Là Gì?, Kpi Là Gì? Quy Trình Xây Dựng Hệ Thống Kpi Chung Bạn Cần Phải Biết, Công Nghệ Ipl Là Gì?, Ánh Sáng Ipl Là Gì, The Treatment Lotion: Sản Phẩm Mới Cho Làn Da Phái Đẹp, Cách Kiếm Vàng Trong Liên Quân Nhanh Nhất, Hiệu Quả Nhất, Kinh Tế Học Vĩ Mô, Plc Là Gì? Định Nghĩa Và Ứng Dụng Plc, Môi Trường Là Gì ? Phân Loại Môi Trường Sống Của Con Người, Môi Trường Sống Là Gì? Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Sống, Ib Là Gì? Cách Dùng Và Ý Nghĩa Của Ib Trong Facebook, Nhân Cách Là Gì? Tại Sao Phải Giáo Dục Nhân Cách Con Người, Dòng Nhạc Underground Là Gì? Tìm Hiểu Thế Giới Underground, Thuốc Acnotin 10 Trị Mụn Trứng Cá Có Tốt Không? Giá Bao Nhiêu?, Hiểu Kỹ Hơn Về Bcc Và Cc Khi Sử Dụng Email (Gmail, Hotmail..), Thiết Kế Website Là Gì?, Cắt Mụn Cóc Có Khỏi Được Không, Cắt Thế Nào, Ở Đâu?, Email Marketing Là Gì? Chi Tiết Cách Làm Email Hiệu Quả 2020, Nguyên Nhân Gây Mụn Và Cách Chăm Sóc Da Mụn [Cần Đọc], Mình Đã Học Cách Viết Review Sách & Áp Dụng Nó Thành Công Như Thế Nào?, Quên Mật Khẩu Icloud, Cách Lấy Lại Nhanh Chóng Trong Vòng 3 Nốt Nhạc, Các Khái Niệm, Cấu Hình Và Chẩn Đoán Lỗi Chuyển Mạch Cơ Bản Trên Thiết Bị Cisco, Drama Là Gì? Drama Gồm Những Loại Nào, Ám Chỉ Ai?, Linkedin Là Gì? Tận Dụng Linkedin Để Tìm Việc. Tại Sao Không?, Nước Sốt Tare Ngon Số Dzách Tại Nhà Hàng Pachi Pachi, Bài Giảng Môi Trường Trong Xây Dựng, Nhận Được Kết Quả Xét Nghiệm Âm Tính Hay Dương Tính Là Gì?, 📦order Là Gì Và Hàng Order Là Hàng Gì?📦, Lotion Là Gì? Lotion Có Công Dụng Thế Nào Trong Chăm Sóc Làn Da Bạn, Outlook Là Gì? Cách Sử Dụng Phần Mềm Outlook Hiệu Quả, Người Lớn Khó Học Tiếng Anh Vì Thói Quen Cũ Khó Bỏ, [Taimienphi.vn] Male Là Gì? Female Là Giới Tính Nam Hay Nữ Trong Tiếng Anh, Facebook Ads Là Gì? (Giải Thích Dễ Hiểu) =, Sự Khác Nhau Giữa Apple Watch Gps Và Lte, Nên Mua Loại Nào?, Rubella Là Bệnh Gì? Bệnh Nguy Hiểm Như Thế Nào?, Muối Biển Là Muối Gì, Có Phải Là Muối Hột Hay Không?, ❤️ 1 ❤️ Yêu Là Gì Có Ăn Được Không ??? (○^ω^)_旦~~♪, Us Uk Là Gì? Thị Trường Nhạc Us, Cách Đo Size Giày Nam, Nữ Quy Chuẩn Us,vn,uk Chuẩn Nhất, Trading Bot Là Gì? Các Bot Trade Coin Được Dùng Nhiều Nhất Hiện Nay, Tâm Sự Cười Chảy Nước Mắt: Cưới Bà Vợ Mập, Ham Ăn Có Gì Vui?, Chân Dung Vợ Đại Gia Kín Tiếng Của Hoàng Mập Mà Ai Cũng Tưởng Người Giúp Việc, Hướng Dẫn Tìm Bạn Trên Wechat Để Kinh Doanh Hiệu Quả, Wechat Là Gì? Cách Sử Dụng We Chat Từ A, Air Pay Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Air Pay Chi Tiết Nhất, Ui Ux Là Gì? Ui, Ux Design Là Gì?, Ui Ux Là Gì? Tại Sao Mọi Developer Cần Học Ui Ux?, Zoom Quang Học Và Zoom Kỹ Thuật Số Là Gì? Có Gì Khác Nhau?, Confirm Là Gì? Làm Thế Nào Để Confirm Email Cho Chuyên Nghiệp, Erp Là Gì? Enterprise Resource Planning Là Gì?, Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Parkinson, Editor Là Gì? Hướng Dẫn Bạn Trở Thành Một Editor Chuyên Nghiệp, Chỉ Dẫn Nhanh: Thiết Lập Url Tương Đối Với Thẻ “base”, Sữa Dưỡng Thể Innisfree My Perfumed Body Lotion, 8 Quyển Sách Dạy Xem Chỉ Tay Đơn Giản, Dễ Hiểu, Kỹ Thuật Bình Trang Trong In Ấn, Siêu Zoom Và Chất Lượng Ảnh., Công Việc Của Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Là Làm Gì?, Slide Vi Sinh Vật Kỹ Thuật Môi Trường Chuyên Đề Enzyme, Ad, Add, Cmt, Tag, Hashtag, (Y), Tm, Iu, Oy, Wtf, Pr Là Gì Trên Facebook?, Thương Hiệu Oem Là Gì? Cách Phát Triển Mô Hình Kinh Doanh Oem, Quản Lý Sách Thư Viện Bằng Excel, Iso Là Gì? Những Tiêu Chuẩn Iso Được Sử Dụng Nhiều Nhất, Mục Đích, Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Một Kiếp Nhân Sinh, Chân Dung Ngành Quản Lý Văn Hóa, Meme Là Gì Trên Facebook, Nêu Các Thể Loại Meme Mà Bạn Biết, Xem Tử Vi Tuổi Tý Năm 2020 Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất, Ngành Logistics Là Gì? Quản Trị Logistics Là Gì?, File Aiff, Aif Và Aifc Là Gì?, Các Chức Danh Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng, Bệnh Whitmore: Triệu Chứng, Nguyên Nhân & Cách Chữa Trị, 14 Hợp Âm Cơ Bản Và Đủ Dùng Trên Piano, Các Hợp Âm Piano Cơ Bản Dành Cho Người Mới Học, Quản Lý Đơn Hàng Người Mua So (Sales Order), Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Year Trong Excel Để Lập Báo Cáo Theo Năm, Dns Sinkhole Là Gì? Cách Sử Dụng Kỹ Thuật Dns Sinkhole, ☑Hướng Dẫn Kết Xuất File Pdf, Xml, Excel Trên Htkk☑, Bài 41. Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, Môi Trường Là Gì? Vai Trò Của Hệ Thống Môi Trường, Block Người Lạ Trên Zalo, Hợp Âm Là Gì Cho Ví Dụ, #1 Fpt Play Box Plus Năm 2020, [Taimienphi.vn] Hướng Dẫn Tạo File Zip Trên Máy Tính, Nén File Bằng 7 Zip, File Zip Là Gì? Cách Nén Và Giải Nén File Zip Cho Người Mới, Unisex Là Gì? Phong Cách Thời Trang Phi Giới Tính, Marketing Online Là Gì? Làm Marketing Online Là Làm Gì?, Những Điều Cần Biết Khi Sử Dụng Màu Xanh Xám (Sage Green) Cho Căn Nhà Của Bạn, Tìm Hiểu Về Url Và Cách Nhận Biết Link Url An Toàn, File Ai Là Gì Phần Mềm Mở File Ai Cách Mở File Ai, Bệnh Rubella: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Biến Chứng Và Cách Đề Phòng, R Là Gì Trong Toán Học? Tìm Hiểu Ngay Tập Số Trong Toán Học!, Mnsd Nghĩa Là Gì ?, Hướng Dẫn Check Icloud Iphone Clean, Thu Mua Là Gì? Procurement/ Purchasing Là Gì?, Tình Yêu Là Cái Gì?, Kiến Thức Chứng Khoán Phái Sinh, Từ Ghép Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Từ Ghép Như Thế Nào, Phòng Chức Năng Là Gì? Khái Niệm, Chức Năng Phòng Chức Năng, Ý Nghĩa Màu Vàng Là Gì, Ý Nghĩa Của Màu Vàng, Tìm Hiểu Về Header File Trong C, Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì? Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì? Trong Xã Hội Có Giai Cấp, Yếu Tố Nào Là Yếu Tố Giữ Vai Trò Trọng Yếu Của Kiến Trúc Thượng Tầng?, Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng, Fs, Ft, Fi, Feedback, Follow Là Gì Trên Facebook, [Taimienphi.vn] Hàm Pascal, Tổng Hợp Các Hàm Phổ Biến, Thường Gặp Trong Pascal, Xây Dựng Môi Trường Mạng Lành Mạnh, An Toàn, Vodka Là Gì? Các Loại Rượu Vodka Nổi Tiếng Mà Bạn Nên Biết, 3 Con Giáp Này Sinh Con Năm 2020 Canh Tý Sẽ Mang Lại Vận Mệnh May Mắn Cho Bé Cả Đời, Logistics Là Gì ? Những Môn Học Ngành Logistics Và Cơ Hội Việc Làm, [Taimienphi.vn] Cách Lên Rank Ace Trong Pubg Mobile Nhanh Nhất, Underground Là Gì ? Các Ca Sĩ Việt Nổi Tiếng Với Dòng Nhạc Underground, Sinh Con Năm 2020 Mệnh Gì, Kiến Tập Là Gì Và Làm Sao Để Có Một Kỳ Kiến Tập Hiệu Quả?, Nỗ Lực Là Gì ? Nỗ Lực Tiếng Anh Là Gì, Xuất File Gerber Từ Phần Mềm Thiết Kế Mạch, Xuất File Gerber Từ Phần Mềm Thiết Kế Mạch In Altium Designer, Chữ Seen Rất Nhỏ, Nhưng Cảm Giác Bị Tổn Thương Vì ‘không Được Rep’ Là Rất To!, Honda Sh 2020: Giá Xe Sh 2020 Tháng 6/2020, Làm Quen Với Khái Niệm Function, Tính Chất Hoá Học Của Cacbon Oxit (Co), Cacbon Dioxit (Co2) Muối Cabonnat Và Bài Tập, Giúp Học Sinh Lớp 6 Tiếp Thu Vốn Từ Hán Việt, Quần Baggy Phù Hợp Với Dáng Người Nào: Và Đây Là Câu Trả Lời, Cách Thông Cống Nghẹt Bằng Muối Sô Đa, Catp Khen Thưởng Phòng Pc03, Công An Cấp Tỉnh (Việt Nam), Cách Sửa Lỗi #n/a Trong Hàm Vlookup, Giáo Án Luyện Từ Và Câu, Nhận Diện Email Giả Mạo, Email Giả Mạo Và Cách Thức Phòng Chống Email Giả Mạo, Suy Nghĩ Về Tình Yêu Thương Con Người, Tìm Hiểu Một Vài Khái Niệm Liên Quan Đến “mã Hóa”, Lỗi #n/a Là Gì, Nghĩa Là Gì,… Lỗi #n/a Trong Hàm Vlookup, Quá Trình Đẩy Mụn Ẩn Dưới Da Để Không Bị “breakout”, Cách Đối Phó Khi Da Bị “breakout” (Da Bị Kích Ứng), Nổi Mụn Và Xuống Cấp, Vai Trò Của Pháp Luật Đối Với Nhà Nước, Kế Toán Thuế Là Gì? Vai Trò Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp, Độ Rượu Là Gì? Công Thức Tính Độ Rượu Và Ý Nghĩa Của Nó, Operation Staff Là Gì, Operation Staff Đòi Hỏi Những Kỹ Năng Nào?, Lịch Sử, Chức Năng, Lợi Ích Và Ưu Điểm Của Vpn, Voucher Là Gì? Coupon Là Gì? Cách Dùng Voucher, Coupon Mua Sắm, Du Lịch Hiệu Quả Nhất, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook Calendar Office 365, Showbiz Là Gì? Những Điều Nên Biết Khi Vào Showbiz, Vpn Là Gì? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Vpn, Bài 03: Khái Niệm Thư Viện Và Hàm Main Trong C++, Khái Niệm Thư Viện Và Hàm Main Trong C++, 8X , 9X , 10X Có Nghĩa Là Gì ?, Tìm Hiểu Về Wifi Ad, Tốc Độ Lên Tới 4,6 Gbps, Tiềm Năng Thay Thế Được Cả Dây Cáp, 【Giải Đáp】Delivery Order Là Gì?, D/o (Delivery Order) Là Gì ?, Dịch Vụ Esim Của Viettel Trên Apple Watch, Cách Sử Dụng Zoom Trên Máy Tính, [Hướng Dẫn] Cách Sử Dụng Zoom Meeting Cho Giáo Viên & Học Sinh, Cách Viết Cv/hồ Sơ Xin Việc Tiếng Anh Chuẩn 2020, Kem Chống Nắng Biore Uv Aqua Rich Watery Essence Spf 50+/ Pa++++ 40Ml * Bộ Sưu Tập Mỹ Phẩm Nhật Bản Nội Địa Xách Tay Chính Hãng Uy Tín Nhất, Review Kem Chống Nắng Bioré Uv Aqua Rich Watery Essence, Otp Là Gì? Làm Thế Nào Để Có Mã Otp? Các Loại Mã Otp Hiện Nay, Soft Otp “bức Tường Chắn” Vững Chãi Trong Thanh Toán Điện Tử Của Agribank, Opendns Là Gì? Những Ưu Điểm Của Opendns, Tiến Sĩ Giáo Dục Dịch Sang Tiếng Anh Là Gì?, Ulzzang Là Gì? Gợi Ý 10 Phong Cách Ulzzang Hàn Quốc, Ulzzang Girl, Ulzzang Boy,…, Order Là Gì? Đừng Vội Order Hàng Nếu Bạn Chưa Đọc Bài Viết Này, Xung Đột Là Gì? Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột Cần Thiết Cho Nhà Quản Lý, Đây Là Những Hàm Cơ Bản Nhất Trong Excel Mà Bạn Cần Nắm Rõ, Triết Lý Giáo Dục Việt Nam Là Gì?, Thủ Thuật Tăng Tốc Microsoft Outlook, Lens Mắt Là Gì? Có Nên Mang Lens Mắt Hay Không?, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 8: Trọng Lực. Đơn Vị Lực, Giải Vbt Vật Lý Lớp 6, Quang Hợp Là Gì? Vai Trò Quan Trọng Của Quang Hợp Đối Với Sự Sống, Lotion Là Gì? Công Dụng Của Lotion Là Gì?, Cách Phân Biệt Lotion, Serum Và Emulsion, Sữa Dưỡng Dành Cho Da Hỗn Hợp Innisfree Green Tea Balancing Lotion, Lens Máy Ảnh Là Gì? Tìm Hiểu Các Loại Lens Máy Ảnh Phổ Biến Hiện Nay, Juice Pod Và Những Câu Hỏi Xoay Quay Tinh Dầu Pod, Icon Là Gì? Tìm Hiểu Về Đồng Tiền Ảo Icx Coin Đặc Biệt Của Hàn Quốc, [D3.js] Có Đáng Để Học Ở Việt Nam Hay Không?, Juice Pod Là Gì? Một Số Nhóm Juice Pod Phổ Biến Nhất, Rubella (Bệnh Sởi Đức): Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi, Cách Phân Biệt 3 Loại Gỗ Công Nghiệp: Mfc, Mdf Và Hdf, Nghề Ib Là Gì? Có Phải Cứ Ib Là “lùa Gà”?, Top 10 Most Recycled Materials: Lists And Examples, Biến Dị Tổ Hợp Là Gì? Đặc Điểm, Vai Trò Và Ứng Dụng Của Biến Dị Tổ Hợp, Chỉ Thị Tiền Xử Lý Trong C/c++, 9 Cách Giúp Bạn Bày Tỏ Quan Điểm Trong Tiếng Anh, Một Số Cách “#define” Đặc Biệt Trong C/c++, Biến Dị Tổ Hợp Là Gì? Xuất Hiện Ở Hình Thức Sinh Sản Nào?, Url Là Gì? Cách Tối Ưu Thẻ Url Trong Seo, Top 10 Phần Mềm Quản Lý Email Chuyên Nghiệp Và Hiệu Quả, Phân Tích Môi Trường Marketing Của Doanh Nghiệp, 13 Tuyệt Chiêu Giúp Reminder Email Của Bạn Thu Hút Khách Hàng Hiệu Quả, 8 Kiểu Reminder Email Nghệ Thuật Không Thể Bỏ Qua, Quan Điểm Triết Học Mác, Dns Google Là Gì? Tại Sao Nên Đổi Dns Google?, Sky Là Gì? Ý Nghĩa Của Sky, Meta Description Là Gì? Tối Ưu Meta Description 2020 Để Tăng Nhấp Chuột, Giới Tính, Bản Dạng Và Quyền Lgbt, Quyền Lgbt Ở Việt Nam, Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Câu Kể Ai Là Gì?, Outbound Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Inbound Và Outbound, 【Inbound Logistics Là Gì】 Sự Khác Nhau Giữa Inbound Và Outbound, Phương Pháp Kaizen: Triết Lý Chống Lãng Phí Và Quản Lý Công Việc Của Người Nhật, Detox Là Gì? Chia Sẻ Công Thức Detox Thải Độc, Đẹp Da, Trị Mụn!, ‘cà Khịa’ Là Gì Mà Xuất Hiện Khắp Nơi Trên Mạng Xã Hội?, Đặt Hàng Order Taobao, Dịch Vụ Mua Hàng Taobao Chuyên Nghiệp Uy Tín, Order Taobao Là Gì? Hướng Dẫn Order Đặt Mua Hàng Taobao Nhanh Chóng, Javascript Là Gì? Giới Thiệu Cơ Bản Về Js Cho Người Mới Bắt Đầu, Brown Brothers Harriman Giám Đốc Điều Hành Về Chiến Lược Kỹ Thuật Số, Sự Giàu Có, Các Quyền Của Host Và Cách Chỉ Định Co, [Taimienphi.vn] Toán Tử Trong Pascal, Định Nghĩa Và Các Ví Dụ Minh Họa, Cố Gắng Lên Trong Tiếng Anh Dịch Ra Nghĩa Là Gì Điều Trị Bệnh, Review Whoo Ja Saeng Essence: Làn Da Cải Thiện Rõ Rệt Chỉ Sau 2 Tuần, Hé Lộ : Những Bí Mật Về Hầm Rượu Vang, Không Phải Ai Cũng Biết, Cách Nhận Biết Một Số Loại Gỗ Tự Nhiên, Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Là Gì ? Ra Trường Làm Gì ?, Các Cơ Quan Mô Lymphô Của Hệ Thống Miễn Dịch, Business Etiquette Là Gì? Nghi Thức Tạo Nên Văn Hóa Trong Kinh Doanh, Bé Sinh Năm 2020 Thuộc Mệnh Gì? Có Tốt Không?, Các Chức Năng Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Liên Hệ Việc Vận Dụng Các Chức, 4 Chức Năng Của Nhà Quản Lý, Hướng Dẫn Xóa Tài Khoản Icloud Trên Iphone Nhanh Chóng, Tế Bào Lympho Là Gì?, Phần Mềm Zoom Là Gì? Dùng Để Làm Gì? Có Những Tính Năng Nào?, Đại Hội Thể Thao Châu Á 2020, Đại Hội Thể Thao Châu Á, Chồng Yêu Tiếng Anh Là Gì, Giật Mình Với Lắm Kiểu Viết Tắt Của Giới Trẻ, Zoom Là Gì? Cách Sử Dụng Phần Mềm Họp Trực Tuyến Zoom Cloud Meetings, Tài Liệu Mô Bì (Mô Che Chở), Mô Bì (Mô Che Chở), Vai Trò Của Lãnh Đạo, [Taimienphi.vn] Hàm Value Trong Excel, Cú Pháp Và Ví Dụ Hàm Chuyển Chuỗi Thành Số, Edit Truyện, Beta Truyện, Dịch Truyện Là Gì?, Cách Thức Tuyết Beta (Dành Cho Những Bạn Muốn Thử), Parkinson Là Bệnh Gì? Tổng Hợp Về Căn Bệnh Parkinson, Một Số Sai Lầm Khi Dùng Tham Biến Và Tham Trị Trong Pascal, Định Nghĩa Marketing Quốc Tế Là Gì?, Cách Làm Cocktail Tôm Độc Đáo Cho Bữa Tiệc Thêm Nổi Bật, Tập Hợp Con (Toán Học), Download Trọn Bộ Basic Ielts Listening, Speaking, Reading, Writing (Pdf + Audio), Nhảy Zumba Có Tác Dụng Gì, Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản, Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Tình Nhân, Bài Viết Miêu Tả Tính Cách Bạn Thân Bằng Tiếng Anh, Sinh Học 11 Bài 19: Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo), Trọn Bộ Tên Các Loại Đồ Uống Trong Tiếng Anh, Màu Sắc Và Ý Nghĩa Trong Tiếng Trung, Mệnh Kim Hợp Màu Gì?, Năm 2020 Là Năm Con Gì? Năm 2020 Mệnh Gì?, Hướng Dẫn Tập Odc Theo 28 Bài Cơ Bản, Cảm Tính Yêu Và Ghét, Ý Nghĩa Và Nguồn Gốc Ngày Valentine Trắng 14/3, Rượu Và Người Cao Tuổi, Agno3 Là Gì? Bạc Nitrat Là Gì? Tính Chất Của Agno3, Kiến Thức Cần Biết Về Rượu Chivas, Nghị Luận Xã Hội Về Lối Sống Buông Thả Của Một Số Thanh Niên Trong Xã Hội Hiện Nay, [Taimienphi.vn] Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Bảng Tính Theo Đ, [Mp3] Real Gdp Vs Nominal Gdp, Top 5 Website Và Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Tốt Nhất, Hợp Âm F Major 7, Những Điều Cần Biết Về Ielts, 4 Cuốn Sách Tiếng Anh Tuyệt Vời Bạn Nên Đọc, Detox Cho Da Mặt, Bạn Đã Nghĩ Đến Chưa?, Skin Detox 101: Tất Tần Tật Về Thải Độc Tố Cho Da Mặt * Hello Bacsi, Dopamine Có Tác Dụng Gì? Cách Kích Thích, Bổ Sung Dopamine Cho Cơ Thể, Năm 2020 Là Năm Con Gì? Người Sinh Năm 2020 Mang Mệnh Gì?, Bảng Xếp Hạng Các Cách Nói Anh Yêu Em Tiếng Nhật Dễ Thương Nhất, [Tài Liệu] Ôn Thi Eps Topik, Các Loại Phụ Phí Vận Tải Biển Surcharge Lô Hàng Xuất Nhập Khẩu, Tên Gọi Vị Trí, Chức Danh Trong Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Bắt Đầu Cuộc Họp Zoom Meeting Từ Các Điểm Cầu Truyền Hình Thiết Bị H.323/sip, Review Nước Thần Estee Lauder Micro Essence, Biến Và Kiểu Dữ Liệu, Wikipedia:xin Cấp Phép Bản Quyền, Nên Chọn Ga Hay Vào Net Kiếm Tiền Youtube Năm 2020, Khám Phá Công Nghệ Nike Zoom X, 200+ Kiểu Hoa Tình Yêu Tuyệt Đẹp, Kiểm Tra Thành Phần Vật Liệu Với Huỳnh Quang Tia X (X, Agar Endo Nền Tảng, Chuẩn Bị Và Sử Dụng / Sinh Học, Những Bài Ca Dao Hài Hước, Châm Biếm Hay Nhất, Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Trong Excel, 26. Các Đối Tượng Trong Vba Excel (Excel Objects), Cách Giảm Dung Lượng, Tăng Tốc Độ Xử Lý Cho File Excel Bị Chậm, Hướng Dẫn Và Ví Dụ Về Công Thức Mảng Array Formulas Trong Excel, Apple Watch Series 3 Lte 42Mm, Danh Sách Liên Kết Đơn, Giá Trị Của Tình Yêu Thương Trong Cuộc Sống, Nghỉ Dưỡng Detox Ở Koh Samui, Lý Thuyết Vật Lý Lớp 6 Bài 6: Lực, Công Thức (Formulas) Và Hàm (Function) Trong Excel, Môi Trường Pháp Luật Và Các Dòng Luật, Hàm Iferror Trong Excel, Công Thức Và Cách Dùng, Tình Huống Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Trong Tiếng Anh Công Sở, 7 Kỹ Năng Phục Vụ Dành Cho Nhân Viên Order Nhà Hàng, Quy Trình Order Nhà Hàng Thế Nào Là Chuẩn Và Hiệu Quả?, Kem Dưỡng Thể Trắng Da Nourishing Body Lotion Bella Skin, Lưỡi Bị Vàng Là Bệnh Gì? Những Điều Bạn Nên Biết Về Lưỡi Bị Vàng, Thói Quen Đổ Lỗi, Cách Hành Xử Thiếu Văn Minh Trong Xã Hội Hiện Đại, Giới Thiệu Tệp Dữ Liệu Outlook (.pst Và .ost), [Taimienphi.vn] Khắc Phục Các Vấn Đề Thông Thường Với File Outlook .pst Và .ost Data, Bảng Từ Vựng Màu Sắc Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất, Những Điểm Cơ Bản Về Máy Ảnh #4: Bù Phơi Sáng, Vợ, Chồng Có Vai Trò Gì Trong Gia Đình?, Mặc Dù Gương Mặt Na Ná Nhau, Nhưng 4 Ulzzang Hàn Quốc Này Vẫn Rất Hot Vì Quá Xinh!, Chế Độ Nào Mát Nhất Của Điều Hoà? Chế Độ Dry, Auto, Fan Hay Cool?, Pubg Mobile: Những Mẹo Và Thủ Thuật Mà Rank Ace Và Conqueror Ai Cũng Sử Dụng, Tìm Hiểu Về Material Design (Phần 1), Thủ Thuật Mở Microsoft Office 2013/2016 Ở Chế Độ Safe Mode, 2 Cách Đơn Giản Cập Nhật Driver Vga Cho Màn Hình Máy Tính, Laptop, Nhận Cuộc Gọi Từ Tổng Đài 9833 Cơ Hội Tận Hưởng 60Gb Chỉ 50,000Đ, Tin Học 11 Bài 15: Thao Tác Với Tệp, Các Câu Lệnh Cơ Bản Của Pascal, Suv Và Cuv Có Phải Là Một?, [ Đồng Nhân ♡ Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ ] Xuyên Qua Làm Em Gái Lâm Linh ☆, Vga Trâu Cày Giá Rẻ Nhưng Liệu Có Đủ Khỏe Hay Không?, Có Nên Mua Vga Trâu Cày Hay Không?, Tin Học 10 Bài 11: Tệp Và Quản Lí Tệp, Tìm Hiểu Về Chu Trình Pdca Trong Quản Lý Chất Lượng, Cách Nén/giải Nén Tập Tin .zip Hoặc .rar Với Phần Mềm 7Zip, 10 Sai Lỗi Lớn Nhất Về Chất Lượng Cần Biết Khi Áp Dụng Iso 9001, Lý Thuyết Về Amoniac Và Muối Amoni, Cách Lột Mụn Đầu Đen Bằng Mặt Nạ, Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Với Việc Thực Hiện Pháp Luật, Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội, Các Danh Từ Chỉ Có Số Ít Trong Tiếng Anh, Nuôi Cấy Mô Tế Bào Thực Vật, [Taimienphi.vn] Hàm Mid Trong Excel, Có Video Hd, Hàm Cắt Chuỗi Ký Tự, Ví Dụ Và Cách D, 10 Cách Diễn Đạt Về Stress Trong Tiếng Anh, Tóm Lược Niên Lịch Phụng Vụ Năm 2020, What Is Explainable Artificial Intelligence?, 5 Bước Sử Dụng Phần Mềm Auto Kết Bạn Simple Facebook Miễn Phí, Giáo Án Tin Học Lớp 4, Sửa Nhanh Lỗi “all Files Converted To .lnk Files”, Dubai Là Thủ Đô Của Nước Nào?, Vàng 610 Là Vàng Gì, Giá Vàng 610 Hôm Nay Bao Nhiêu Một Chỉ? [2020], Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Ứng Dụng Zoom Meeting Từ A Đến Z, Tên Tiếng Anh Của Bạn, Hướng Dẫn Đăng Ký Thi Ielts Tại Việt Nam, Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Phân Biệt Các Dấu Hiệu Của Bệnh Sốt Phát Ban Với Bệnh Sởi, Biểu Mẫu Về Quản Lý Và Sử Dụng Văn Phòng Phẩm 2020, Điều Quan Trọng Nhất Đối Với Phụ Nữ, Không Phải Đàn Ông, Mà Là…, Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Esim Trên Iphone Xs, Xs Max Và Iphone Xr, Trẻ Bị Sởi: Dấu Hiệu Nguy Hiểm Nên Đưa Đến Viện Ngay, Hướng Dẫn Dnssec (Dns Security Extension) Full, Cà Phê Đạo Của Người Việt, 13+ Trang Web Tạo Email Ảo Tốt Nhất Hiện Nay Mà Bạn Nên Biết, Cung Cấp Mốp Xốp Eps Tại Hà Nội, Erp Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Cách Bật/tắt 4G/lte Truy Cập Internet Trên Điện Thoại Iphone, Son Bourjois Velvet Pháp 01 02 03 Là Màu Gì, Giá Bao Nhiêu?, Son Velvet 02 Là Màu Gì?, Các Phương Pháp Giải Quyết Xung Đột Pháp Luật, 2 Chữ Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Sống Vợ Chồng Để Hôn Nhân Không Tan Vỡ, Indigo Là Một Màu, Quá!, Review Mặt Nạ Giấy Chiết Xuất Từ Nhân Sâm Snp Ginseng Essence Mask, Phân Biệt Giữa Clone Facebook Và Tài Khoản Via Facebook, Phân Biệt Via Trong Facebook, Mail, Logistic, Y Tế Hay Bitcoin, Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Ứng Dụng Zoom Khi Học Online, Lss Là Phí Gì? Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý Về Lss, Cách Sử Dụng Công Cụ Sao Lưu Backup & Sync Của Google, Hướng Dẫn Cách Tạo, Đăng Ký Tài Khoản Alipay Đơn Giản Nhất, Uống Nhiều Rượu Gây Bệnh Gì?, Làm Quen Với Tính Năng Breakout Rooms (Chia Nhóm Trong Cuộc Họp), Trong Con Người Cái Gì Là Quan Trọng Nhất?, Làm Thế Nào Để Nói Thích Một Ai Đó Bằng Tiếng Anh?, Report On European Judicial Systems, Industrial Enterprises & Leasing: A Leasing Effectiveness Assessment Methodology For Modernizing Entrepreneurship Education, Phòng Dorm, Deluxe, Executive, Twin, Bungalow, Suite Là Gì?, Marketing Materials Là Gì? Cách Marketing Tốt Nhất Cho Doanh Nghiệp, Cif Là Gì Trong Ngoại Thương?, Nếu Kiếp Này Là Vợ Chồng Thì Kiếp Trước Từng Là Gì Của Nhau?, 4. Giao Tiếp Là Gì?chức Năng ,vai Trò Của Giao Tiếp Phát Triển Tâm Lý,, Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền, Bệnh Zona Là Gì? Cách Chữa Bệnh Zona Thần Kinh Nhanh Nhất, Cách Chữa Bệnh Zona Thần Kinh Nhanh Giật Mình Với 3 Mẹo Tại Gia, Không Có Gì Là Không Thể, Phân Biệt Các Chế Độ Tắt Máy Tính: Shutdown, Hibernate, Sleep…, Kiếp Này Bồ Bịch, Dan Díu Thì Kiếp Trước Là Gì Của Nhau?, Năm 2020 Là Năm Con Chuột, Cic, Cfs, Thc Là Phí Gì?, Cách Tra Từ Điển Tiếng Trung, Hán Việt Chính Xác Nhất, Xe Sedan Là Gì? Cách Phân Biệt Xe Sedan Với Xe Hatchback, Xe Suv, Xe Coupe, Xe Mpv?, Xe Sedan Là Gì? Phân Biệt Xe Sedan Với Xe Suv, Xe Mpv, Xe Hatchback, Xem Ý Nghĩa Tên Nguyên, 10 Hợp Âm Guitar Cơ Bản Nhất! Hướng Dẫn Học Guitar Bằng Guitar Pro, Son Black Rouge A10 Là Màu Gì Mà Khiến Chị Em Mê Mẩn, Anti Hcv Negative Là Gì, Iphone Zin Là Gì? Có Phải Là Hàng Chưa Qua Sử Dụng Không?, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Cash Flow Statement) Là Gì?, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ, [Taimienphi.vn] Hàm Vlookup Trong Excel, Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Tìm Ki, Thích Là Gì? Yêu Là Gì? Thương Là Gì? Chúng Khác Nhau Không?, Tìm Hiểu Về Event Logisticsthang Long Eventthang Long Event, Vai Trò Của Quảng Cáo Đệm (Bumper Ads) Trong Chiến Lược Truyền Thông, Sinh Học 12 Bài 35: Môi Trường Sống Và Các Nhân Tố Sinh Thái, Hướng Dẫn Tạo Landing Page Sự Kiện, Khối D01 Thi Môn Nào, Ngành Thi Nào?, Zipline Là Gì, Những Địa Điểm Zipline Đẹp Tại Việt Nam, Khối D1 (D01) Có Tất Cả Những Môn Thi Nào?, Những Thói Quen Tích Cực Thay Đổi Cuộc Đời, Giải Địa Lý Lớp 10 Bài 31: Vai Trò Và Đặc Điểm Của Công Nghiệp. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp, Khí Tự Nhiên Là Gì?, Panel Eps Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Panel Eps, Pro Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Phishing Là Gì? Cách Phòng Chống Tấn Công Phishing Hiệu Quả, Phishing Là Gì? Và Cách Để Bạn Bảo Vệ Mình, Cô Gái À, Liệu Bạn Đã Thực Sự Biết Cách Yêu Thương Chính Bản Thân Mình?, Đã Sinh Ra Là Một Bán Yêu, Phải Làm Một Bán Yêu Mạnh Mẽ, Card Màn Hình (Vga) Và Các Thông Số Quan Trọng Thường Gặp, Bảng Màu Son Ink Đầy Đủ Các Dòng, Cập Nhật Bảng Màu Son Ink Full Cho Các Dòng, Add Là Gì? Một Số Cụm Từ Phổ Biến Với “add”, Quản Lý Thị Trường Là Gì? Chức Năng Của Quản Lý Thị Trường?, Hiểu Rõ Hơn Về Tính Năng Inbox Là Gì Trong Facebook, Er Là Gì? Vai Trò Của Mô Hình Er Trong Nhà Hàng, Ts. Trịnh Thành Trung: Whitmore, Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập, Luận Văn Tài Chính, [Taimienphi.vn] Năm 2020 Là Năm Con Gì? Mệnh Gì? Hợp Với Tuổi Nào?, Mol Là Gì, Cách Tính Khối Lượng Mol Và Thể Tích Mol Của Chất Khí, Mol Là Gì? Định Nghĩa Khối Lượng Mol Và Công Thức Tính Khối Lượng Mol, Download 7 Zip 32Bit, 64Bit, Phần Mềm Nén Và Giải Nén File Rar, Zip, Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Sacombank Là Gì? Ghi Ở Đâu, Và Lưu Ý Gì?, Đây Là Những Bộ Sản Phẩm Dưỡng Da Hàng Chục Triệu Đồng Của Cảnh Điềm, Dương Mịch, Phạm Băng Băng… Mà Cư Dân Mạng ‘hóng’ Được, Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại, Hãy Khéo Léo Xóa Số Cvv/cvc Đi Ngay Khi Bạn Nhận Được Thẻ, Số Thẻ Tín Dụng Là Gì? Ý Nghĩa Của Số Cvc/cvv Là Gì?, Phần Mềm Quản Lý Bãi Đỗ Xe Thông Minh I, Bị Nổi Nhiều Mụn Ở Lưng Là Bệnh Gì? Làm Thế Nào Để Khắc Phục?, [Câu Đố 43] Quần Rộng Nhất Là Quần Gì?, Crossover Là Gì? Phân Biệt Crossover Và Suv Đơn Giản, Emulsion Là Gì? Cách Sử Dụng Emulsion Hiệu Quả Nhất, Tìm Hiểu Về Toner, Serum, Essence, Emulsion, Cream, Subscribe Youtube Là Gì ? Cách Tăng Sub Kênh Youtube Nhanh Nhất, Subscribe Trên Youtube, Facebook Là Gì?, Ft Là Gì? Ý Nghĩa Của Ft Trong Một Số Lĩnh Vực Cuộc Sống, Những Lý Do Bạn Nên Trải Qua Khóa Đào Tạo Chuyên Viên Iso, Nhiễm Độc Dns Cache Là Gì ?, Care Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Care Là Gì Trên Facebook?, 【Giải Đáp】Payment Order Là Gì?, Nước Detox Là Gì? Cách Pha Chế 3 Loại Nước Detox, Công Nghiệp Mũi Nhọn Là Những Ngành Công Nghiệp:, Thuật Ngữ Trong Logistics Và Vận Tải Quốc Tế, 5 Chức Năng Tuyệt Vời Của Cổng Usb Otg Trên Android, [Hỏi Nhanh]Cổng Esata Là Gì Vậy?, Cửa Nhôm Lá Sách Lựa Chọn Thông Minh Cho Nhà Ở Hiện Đại, Khái Niệm Lực Lượng Sản Xuất, Quan Hệ Sản Xuất, Câu 11: Quan Điểm Của Triết Học Mác, Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Mod Trong Excel Thông Qua Ví Dụ, Asmr Là Gì? Những Điều Thú Vị Nên Biết Về Asmr, Bs Trong Toán Học, Lâu Đài, Hoa Kỳ 2020, Web Drama Là Gì? Tại Sao Web Drama Lại Thu Hút Được Giới Trẻ?, Lương Fpt Không Còn Phù Hợp?, Kiểm Tra Năng Lực Tại Nhà Với Ielts Online Test, Tra Cứu Tên Minh Có Ý Nghĩa Gì, Phân Tích Ngành Công Nghiệp Dược Việt Nam, Phương Pháp Jcic Điều Trị Viêm Xoang Viêm Mũi Hiệu Quả Không, Zona Thần Kinh (Giời Leo): Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi, Kiểu Tóc Nhuộm Ombre Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Kiểu Nhuộm Này?, Phân Tích Swot Là Gì? Hướng Dẫn A, Top #27 Loại Rượu Mùi Nổi Tiếng Nhất Thế Giới Winemart 🏅, Sự Khác Nhau Của Phanh Cbs Và Phanh Abs Là Gì, 71 Câu Ôn Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Ôn Tập Môn Tiếng Việt Lớp 3, Drama Là Gì? Hít Hà Drama Là Gì? Hậu Quả Việc Hít Drama, Quần Jogger Là Gì? Các Loại Quần Jogger, Một Số Về Mạng Lte, Vga Là Gì? Một Số Loại Vga Phổ Biến Hiện Nay, Vga Là Gì? Có Bao Nhiêu Loại Vga, Otp Là Gì? Tổng Hợp Các Loại Mã Otp Được Dùng Phổ Biến?, Valentine Ngày Nào? Valentine Trắng, Đỏ Và Đen Là Ngày Gì?, Hối Thúc Hoạ Sĩ Vẽ Tranh Đúng Deadline Và Cái Kết Khiến Ai Cũng Cười Lăn Cười Bò, Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến, Mọi Điều Cần Biết Về Icloud: Icloud Là Gì? Có Công Dụng Gì?, 4 Cách Quản Lý Website Hiệu Quả Bạn Nên Biết, Apple Watch Gps & Lte Cellular: Sự Khác Biệt Là Gì? Nên Mua Bản Nào?, Hướng Dẫn Cài Đặt & Kích Hoạt Lte Cellular Trên Apple Watch, Máy Cắt Rau Củ Quả Công Nghiệp Qspl 360 Năng Suất Ngang 10 Người, Sequential Logic Circuits And The Sr Flip, Phần Mềm Quản Lý Pg Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp, Giới Thiệu Chung Về Hiệp Định Cptpp, Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương, Apple Watch Nào Hỗ Trợ Esim? Kết Nối Và Dùng Mạng Di Động Như Nào?, Tại Sao Đồng Hồ Thông Minh Apple Watch Series 3 Phải Dùng Esim?, Hằng Số Là Gì? Tìm Hiểu Các Khái Niệm Liên Quan Đến Hằng Số, Năm 2020 Là Năm Con Gì ? Năm 2020 Thuộc Mệnh Nào?, Vã Lắm Rồi, Sương Sương, Vườn Hồng, Friendzone,… Nghĩa Là Gì?, Nước Cân Bằng Shiseido Waso Fresh Jelly Lotion 150Ml, Bài 9. Báo Cáo Và Kết Xuất Báo Cáo, Gdp Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Gdp Và Gnp ” Bạn Có Biết?, Gnp Là Gì? Phân Biệt Gnp Và Gdp, Toán Học Là Gì? Sự Ra Đời Và Phát Triển Của Toán Học, Nước Hoa Hồng Dhc Acne Control Fresh Lotion Nhật 2020 Trị Mụn Cực Hot, Tổng Sản Phẩm Nội Địa, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Hay Nhất Việt Nam, #hot. Rượu Gin Là Gì? Các Loại Rượu Gin? Cách Uống?, Khoa Học Quản Lý Là Gì? Cơ Hội Tìm Việc Ngành Quản Lý!, Con Gái Rượu Là Gì? Tại Sao Lại Gọi Là Con Gái Rượu, Tử Vi Tuổi Hợi 2020, Công Việc, Tài Lộc, Sức Khỏe, Tình Duyên, Ielts Là Gì? Cập Nhật 20 Sự Thật Kỳ Thi Ielts 2020, B Nghĩa Là Gì Trên Facebook?, Rượu Là Gì? Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Về Rượu?, Cách Chơi Eco Trong Auto Chess Là Như Thế Nào?, Vợ Chồng Kiểu Gì Vậy?, Essence Là Gì Và Những Công Dụng Hữu Ích Cho Làn Da Của Bạn, Essence Khác Gì Với Serum Và Toner, Bài Tập C++: Hàm Ảo (Virtual Function), Từ Khoá Virtual Trong C++, Định Nghĩa Vợ Là Gì? Khiến Ai Cũng Phải Bật Cười, Essence Là Gì? Top 5 Sản Phẩm Essence Chị Em Nào Cũng Phải Có, Booster Là Gì? Công Dụng Và Cách Dùng Booster Đúng Chuẩn, Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả, File Tiff, Jpeg Và Raw Trong Chụp Ảnh Là Gì? Có Gì Khác Nhau?, Uae Là Nước Nào? Xứ Sở Của Những Chuyện Kể Ngàn Lẻ Một Đêm, Uae Là Nước Nào? Quốc Gia Giàu Thứ 9 Thế Giới Có Gì?, Collocations Là Gì? Cách Học Và Tài Liệu Học Collocations For Ielts Hay Nhất, Hành Trình Tăng Band Không Ngừng Từ 5.5 Lên Tận 7.5 Ielts Chỉ Trong Chưa Đầy 2 Tháng, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Office Outlook 2007 (Phần 1), Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Phần Mềm Quảng Cáo Dns Unlocker, Meeting Password Zoom Là Gì? Hướng Dẫn Toàn Tập Zoom Cloud Meeting, Tại Sao Gọi Là Rượu Chivas 18, 12, 21 Và Ý Nghĩa Là Gì ?, Thuật Ngữ Từ Hán Việt Là Gì, Tổng Hợp 30 Tone Nhạc & Vòng Hợp Âm Trong 14 Giọng Phổ Biến, Cách Xóa Phần Mềm Quảng Cáo Dns Unlocker, Phương Thức Xác Thực Giao Dịch Techcombank Smart Otp, Giới Thiệu Phương Pháp Gmm, Vai Trò Của Người Quản Lý Trong Doanh Nghiệp Là Gì, [Taimienphi.vn] Fwb Nghĩa Là Gì?, Fwb Ons Là Gì, Chỉ Số Eps Trong Chứng Khoán Là Gì? Ý Nghĩa Của Nó? (Earning Per Share, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Phân Phối Thuốc Gdp Là Gì?, Sự Khác Biệt Giữa 4G Và Lte Không Phải Là Ở Tốc Độ, Thực Trạng Logistics Việt Nam, Thuật Ngữ Cif Và Fob, Chúng Ta Vẫn Thường Nói, Em Yêu Dấu, Nhưng ‘dấu’ Nghĩa Là Gì?, Quản Lý Sản Xuất Là Gì, Nghị Luận Về Vai Trò Của Sách Đối Với Đời Sống Nhân Loại Bài Văn Mẫu Lớp 8, Định Nghĩa Quản Trị Là Gì?, Bài 9. Tác Động Của Ngoại Lực Đến Địa Hình Bề Mặt Trái Đất, Vốn Là Gì? Nguồn Vốn Là Gì?, Lupus Ban Đỏ: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị, Môi Trường Là Gì? Tại Sao Phải Bảo Vệ Môi Trường?, Môi Trường Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Môi Trường Tự Nhiên, Phương Pháp Luận Và Vai Trò Của Phương Pháp Triết Học Trong Nghiên Cứu Khoa Học, [Hướng Dẫn] Sử Dụng File .dng Như Thế Nào, Cách Áp Màu Cho Lightroom Mobile Chi Tiết, 4 Sản Phẩm Lotion Dưỡng Da Của Nhật Dùng 1 Lần Là Thích Mê, Mã Otp Là Gì & Làm Gì Để Có Mã Otp?, Mã Otp Là Gì? Sử Dụng Mã Otp Như Thế Nào?, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 9 Phòng Gdđt Đoan Hùng, Phú Thọ Năm Học, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Văn, Zip Code Là Gì? Mã Bưu Chính 63 Tỉnh/thành Việt Nam 2020, Căn Bệnh Vô Cảm Trong Xã Hội Hiện Nay, Soạn Bài: Từ Hán Việt, Oppa Là Gì? Và Cách Sử Dụng Oppa Sao Cho Đúng Nhất !!!, #1 Inbox Là Gì Trong Facebook, Zalo, Tổng Hợp Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Thông Dụng Nhất Hiện Nay, Xác Định Tài Sản Chung, Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng, Deabak, Aegyo, Ot, Maknae Là Gì? Những Thuật Ngữ Mà Fan Kpop Phải Biết, Cách Làm Gà Rán Bằng Tiếng Anh, Màu Xám Trong Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Gì?, Trọn Bộ Sách Intensive Ielts Listening, Reading, Speaking, Writing {Ebook + Audio}, Maknae Là Gì? Những Thuật Ngữ Khác Mà Fan Kpop Phải Biết, Auto Là Gì Trên Facebook, Ý Nghĩa Auto Xinh Trong Giới Trẻ, Uk Là Gì? Vài Bật Mí Thú Vị Về Ý Nghĩa Của Uk Có Thể Bạn Chưa Biết?, I. Hóa Thạch Và Vai Trò Của Các Hóa Thạch Trong Nghiên Cứu Lịch Sử Phát Triển, Ielts Writing Task 2: Cấu Trúc Của 1 Bài Luận Xuất Sắc, Hướng Dẫn Từng Bước Viết Bài Ielts Writing Task 1, Bias Là Gì? Bias Trong Kpop Có Ý Nghĩa Gì?, Auto Bias Và Fix Bias Cho Đèn!, Hướng Dẫn Mua Thêm 50Gb Dung Lượng Icloud Và Gia Hạn Hàng Tháng Không Cần Thẻ Visa, Nhận Diện Sốt Do Viêm Amidan, Đừng Bao Giờ Lầm Tưởng Giữa Tình Yêu Và Lòng Thương Hại…, Fob Là Gì? Cif Là Gì?, Fob Là Gì? Trách Nhiệm Người Mua Và Người Bán Trong Hợp Đồng, Cách Nấu Rượu Gạo Ngon (Đúng Chuẩn), Lịch Sử Và Ý Nghĩa Tên Gọi Hãng Xe Limousine, Zip Code/postal Code Là Gì? Tra Cứu Mã Bưu Điện 63 Tỉnh Thành Việt Nam, Stt Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Sự Thương Hại Trong Tình Yêu, Kem Body Lotion Là Gì, Nguồn Hàng Ulzzang Là Gì, Có Nên Mua Quần, Áo Giày Ulzzang Không?, Add Trên Facebook Là Gì?, 101 Cách Nói I Love You Trong Tiếng Anh Một Cách Đúng Nhất, Deadline Là Gì? Phân Biệt Giữa Deadline Và Dateline, Cmyk Là Gì ? Rgb Là Gì ? Vai Trò Của 2 Hệ Màu Trong In Ấn, Đồ Họa, Tôi Đã Thi Ielts Trên Máy Tính Được 9.0 Overall Như Thế Nào?, Underground Là Gì? Khám Phá Giới Underground Việt, Sang Năm 2020 Là Năm Con Gì, Mệnh Gì, Năm 2020 Là Năm Con Gì Mệnh Gì Hợp Với Tuổi Nào Nhất?, Mã Xác Thực Otp Là Gì?, Ulzzang Là Gì Công Thức Mix Đồ Ulzzang Thời Trang Cuốn Hút, Lte Là Gì? Hướng Dẫn Người Dùng Cách Sử Dụng Lte Trên Điện Thoại, Màu Sắc Trong Tiếng Anh: Bảng Màu Và Các Loại, Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính, Thư Viện String Trong C++, Yêu Thương Và Chia Sẻ, Chụp Ct Là Gì, Quy Trình Thực Hiện Như Thế Nào?, Abs Là Viết Tắt Của Từ Gì ?, Hệ Thống Nhóm Máu Abo, Nhóm Máu Abo Là Nhóm Máu Như Thế Nào, Có Nguy Hiểm Không?, Cách Để Mở Tập Tin Msg, Hàng Oem Là Hàng Gì? Phân Biệt Hàng Oem ?, Hyaluronic Acid Là Gì, Tác Dụng Gì, Loại Nào Tốt, Sử Dụng Thế Nào?, [Taimienphi.vn] Cách Cài Đặt Phương Thức Nhận Otp Vietcombank, Kích Hoạt Mã Otp Vietco, Abs Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Tài Khoản Icloud Là Gì Và Cách Sử Dụng Tài Khoản Icloud, Niềm Tin Là Gì? Sức Mạnh Của Niềm Tin?, Niềm Tin Là Gì? Nguồn Gốc Niềm Tin Và Cách Để Xây Dựng Niềm Tin, Tổng Hợp Các Từ Cần Phải Biết Khi Sử Dụng Facebook, Anime Là Gì? Có Bao Nhiêu Thể Loại Anime? Tìm Hiểu Tại ❰Iwiki❱, Anime Là Gì? Hiện Nay Có Bao Nhiêu Thể Loại Anime, Lupus: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi, Khối Lệnh Begin .. End Trong Pascal, Fix Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Fix Trong Mua Bán Là Gì?, Fa, Fs, Fix, Fap, Fem Nghĩa Là Gì Trên Facebook?, File Ghost Là Gì? Dùng Như Thế Nào? Và Khi Nào Thì Ghost Máy?, Quản Lý Lửa Rừng, Môn Quản Lý Lửa Rừng, Chi Tiết Về Giải Pháp Mở Khóa Icloud Iphone Ipad Bằng Bypass, Pascal (Ngôn Ngữ Lập Trình), Token Fb Là Gì? Lợi Ích Khi Lấy Token? Những Cách Lấy Token Trên Facebook Nhanh Nhất, Ppp Là Gì? Về Dự Án Ppp Và Các Hình Thức Ppp Tại Việt Nam, Dự Án Ppp Là Gì? Những Có Liên Quan Tới Dự Án Ppp, Les Là Gì? Les Có Mấy Loại? Les Có Phải Bệnh Không? Đặc Điểm Của Les, Kpop Là Gì? Tại Sao Kpop Lại Phổ Biến Khắp Thế Giới?, Kpop Là Gì? Fan Kpop Là Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Về Dòng Nhạc Kpop, Trẻ Bị Sốt Và Nổi Mụn Nước Do Bị Thủy Đậu Hay Tay Chân Miệng?, Cách Trị Môi Khô, Nứt Nẻ Trở Nên Căng Mọng Với Mật Ong Chỉ 5 Phút Tại Nhà, Top 5+ Thuốc Giải Rượu Tốt Nhất Của Mỹ, Nhật, Hàn, Việt Nam [Đã Kiểm Chứng], Hạnh Phúc Đơn Giản Là Biết Yêu Thương, Biểu Hiện Của ‘virus Ăn Thịt Người’ Whitmore Và Cách Phòng Tránh, Bệnh Whitmore Là Gì Và Biểu Hiện Thế Nào?, Sữa Dưỡng Thể Body Lotion Victoria Secret Công Dụng, Mùi Nào Thơm Nhất?, Iphone Bypass Là Gì? Có Nên Mua Iphone Bypass Không?, Ngành Logistics Là Gì, Dịch Vụ Logistics Với Business, Marketing, Thời Trang Unisex Là Gì: Khi Ý Niệm Về Giới Tính Bị Phá Vỡ, Email Là Gì? Đăng Ký Email Theo Tên Miền Riêng, Tổng Hợp Những Từ Viết Tắt Thông Dụng Nhất Trên Facebook Hiện Nay, 6 Cách Sử Dụng Dolly Quay Phim Hiệu Quả, Những Gì Các Plugin Xin Chào Dolly? Bạn Nên Xóa?, Review Son Dior Tattoo 421 Natural Beige Màu Cam Nude, Phân Biệt Chất Lượng Giày Replica, Super Fake & Fake 1 Chuẩn 2020, Phân Biệt Giày Balenciaga Rep Thường & F1 Theo Cách Chuẩn Nhất, Mã Zip Iphone Là Gì, Ca Dao Tục Ngữ Thành Ngữ Là Gì, Lấy Lại Mật Khẩu Icloud, Khôi Phục Password Itunes Apple Khi Bị Mất Tr, Iphone Dính Icloud Là Gì?, Thuốc Viên Sốt Rét Cv 8: Hướng Dẫn Sử Dụng, Tác Dụng, Liều Dùng & Giá Bán, Linkedin Là Gì? 5 Lý Do Bạn Cần Tạo Tài Khoản Linkedin Ngay Lập Tức, Info Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Info Được Dùng Trong Mạng Xã Hội, Thiết Lập Mạng Không Dây Ad Hoc Để Phát Wifi Không Cần Phần Mềm Từ Laptop, Body Lotion Là Gì? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?, Tất Tần Tật Cần Biết Về Định Cư Mỹ Theo Diện Ho, Các Bộ Phận Cấu Thành Nghành Công Nghiệp Du Lịch, Hàm Vlookup Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể, Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Của Giới Trẻ, Những Hiểu Biết Cơ Bản Về Bệnh Thalassemia, Ad Hoc Là Gì? Mạng Ad, Shophouse Là Gì? Tìm Hiểu Pháp Lý Xây Dựng Shophouse Trong Luật Đất Đai, Các Ngành Công Nghiệp Cơ Bản Đang Ở Đâu?, Chuyên Gia Phủ Sóng Tòa Nhà, Hàm Fv Và Pv Trong Excel., Son Môi 3Ce Soft Lip Lacquer Perk Up, Kem Detox Skin Whitening Cream, Daddy Là Gì? Sự Thật “trần Trụi” Của Từ Daddy Cư Dân Mạng Vẫn Thường Dùng, Chuẩn Esim Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?, Từ Điển Tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ Học), Khoảng Thời Gian Của Bạn Là Hữu Hạn Vì Vậy Đừng Lãng Phí Thời Gian Bạn Nhé!, Ứng Dụng Hàm Pv Trong Excel Để Tính Toán Hiệu Quả Của Các Phương Án Đầu Tư, Cách Ghim Bài Viết Trên Facebook Cá Nhân, Fanpage & Group 2020, Hỏi Về Chức Năng Auto Reverse Của Akai Gx 635D, Học Quản Lý Giáo Dục Ra Làm Gì? Cơ Hội Việc Làm Ra Sao?, Ngành Quản Lý Giáo Dục, Tình Yêu Dưới Góc Nhìn Khoa Học, Công Nghệ Onvif Là Gì? Tiêu Chuẩn Onvif Của Camera Ip, Standing Order Vs. Direct Debit, Tìm Hiểu Ship Hàng, Shipper, Free Ship Có Nghĩa Là Gì?, Chill Là Gì ? Hiểu Sao Cho Đúng Và Cách Dùng Chill Như Thế Nào ?, Ngành Học: Computer Information Systems & Business Analytics, Fan Kpop Cần Phải Biết Top 25 Thuật Ngữ Phổ Biến, Một Số Khái Niệm Cơ Bản Liên Quan Về Giới, Tình Yêu Là Gì Vậy Mọi Người ?, Tình Yêu Là Gì Vậy Mọi Người Ơi ..?, Tôi Đã Kéo 100.000 Thành Viên Trong 2 Ngày Như Thế Nào?, Kĩ Thuật Sử Dụng Máy Tính Cầm Tay Giải Các Dạng Toán Đại Cương Điển Hình, 1 + 1 = 3 Chứng Minh Bằng Ngụy Biện Khái Quát Hóa Không Đúng Chỗ, Bố Mẹ Tuổi Nào Nên Sinh Con Năm 2020?, Soạn Bài Ý Nghĩa Văn Chương (Chi Tiết), Autokms Là Gì Và Cách Khắc Phục?, Hàm Sumproduct Trong Excel Và Một Số Ví Vụ Công Thức, Nguyên Nhân Sinh Ra Gió, Thủy Triều Và Dòng Biển, Những Sự Thật Có Thể Bạn Chưa Biết Về Fortnite, [Taimienphi.vn] Order Là Gì? Dịch Vụ, Bán Hàng Order Nghĩa Là Gì? O Đờ, Lotion Là Gì? Top 10 Loại Lotion Dưỡng Da Tốt, Hiệu Quả Nhất Hiện Nay, Nước Detox Là Gì Và Cách Detox Hiệu Quả An Toàn, Enzyme Và Cơ Chế Hoạt Động Thần Kỳ Trong Cơ Thể, #1 Marketing Là Gì? 9 Định Nghĩa Cơ Bản Về Marketing Bạn Nên Biết, Tìm Hiểu Về Lỗi #ref! Trong Excel Và Cách Khắc Phục Lỗi #ref, Review Son Bl Secret Về Thẩm Mỹ Và Chất Lượng Sản Phẩm!, Json Là Gì Và Sử Dụng Json Như Thế Nào, Nghiệp Vụ Là Gì? Một Số Nghiệp Vụ Cơ Bản Theo Ngành Nghề, Uk Là Nước Nào Và Ở Đâu Trên Thế Giới?, Cc Là Gì? Cc Được Dùng Như Thế Nào Trong Các Lĩnh Vực Trong Cuộc Sống?, Gha Là Gì Mà Lại Hot Đến Vậy? Tiết Lộ Những Bí Ẩn Về Gha, Deep Web Và Lời Cảnh Tỉnh Cho Những Ai Đang Tò Mò, Khái Niệm Fifo Và Lifo Trong Quản Lý Hàng Hóa, Fifo Là Gì Lifo Là Gì, Khái Niệm Oxit Axit Bazơ Muối Là Gì? Dinhnghia.vn, Mô Hình Dcf Và Những Kiến Thức Đầu Tư, Định Giá Cổ Phiếu Bằng Phương Pháp Chiết Khấu Dòng Tiền Dcf, Iso Là Gì? Nhiệm Vụ Của Iso?, Kèo Tài Xỉu Bóng Đá Là Gì? Cách Bắt Kèo Tài Xỉu Bóng Đá, Gỗ Công Nghiệp Laminate Là Gì? Ưu, Chết Êm Ái Là Nhân Văn?, Sơ Nét Về Nhóm Máu Hệ Abo Và Rh D(Âm), Điều Gì Là Quan Trọng Nhất Đối Với Bạn ???, Các Tác Vụ Cơ Bản Trong Outlook, Thalassemia: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi, Order Là Gì? Bán Hàng Order Là Hình Thức Kinh Doanh Như Thế Nào?, Khởi Nghiệp Là Gì? Và Ý Nghĩa Của Khởi Nghiệp, Dangcapphaidep.vn: Vì Sao Babor Firming Body Lotion Có Tác Dụng Chống Lão Hoá, Icloud Là Gì, Tầm Quan Trọng Ra Sao, Axit Là Gì? Và Những Điều Xoay Quanh Axit, [Taimienphi.vn] Phân Biệt Cc Và Bcc Trong Gmail, Oulook Khi Gửi Mail, Url Là Gì? Friendly Url Là Gì? Hướng Dẫn Tối Ưu Url Cho Seo, Omegaverse Là Gì? Tất Tần Tật Những Gì Cần Biết Về Abo, Ý Nghĩa Made In Uk, Us Của Hàng Hóa Thế Giới, Tiêu Chuẩn Iso/iec 17025 Là Gì?, Quy Trình Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ, Mơ Thấy Uống Rượu Là Điềm Báo Con Số May Mắn Nào Sắp Đến Với Bạn, Mơ Thấy Uống Rượu Chiêm Bao Thấy Uống Rượu Đánh Con Gì, 5 Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Chơi Keycap Bàn Phím Cơ, Rượu Baileys Là Gì? 4 Cách Uống “chuẩn Nhất” Để Thưởng Thức Trọn Vẹn Hương Vị Rượu Baileys, Rượu Baileys Là Gì ? Cách Uống Rượu Baileys Đúng Chuẩn, Ib (Inbox) Trong Facebook Là Gì?, Sốt: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi, Khai Giảng Lớp Luyện Thi A2, B1, B2, Lời Khuyên Và Thủ Thuật Cho Cách Để Lấy Dữ Liệu Từ Icloud Sao Lưu Tập Tin, Cách Sao Lưu Ảnh Và Dữ Liệu Icloud Trên Iphone Đơn Giản Nhất, Kẽm Zinc Là Gì? Tác Dụng Của Kẽm Đối Với Cơ Thể Như Thế Nào?, Bảng Giá Xe Honda Sh 2020: Đánh Giá Thông Số Kỹ Thuật Thiết Kế Vận Hành, Hướng Dẫn Khách Chọn Món Ăn, Cập Nhật Ngay Những Stt Yêu Xa Bằng Tiếng Anh Hay, Ý Nghĩa Nhất, Vai Trò Của Logistics Trong Chuỗi Giá Trị Toàn Cầu, Đóng Chip Vga Laptop Uy Tín Đảm Bảo Tại Cmt8 Quận 3 Tphcm, Túi Xách Super Là Gì? Siêu Cấp, Like Auth Nghĩa Là Gì?, Hàm Subtotal, Các Ứng Dụng Của Subtotal Trong Excel, Retinol Là Gì? Có Tác Dụng Như Thế Nào Đến Làn Da?, Suy Nghĩ Về “công Nghiệp Không Khói”, Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít, Gay Là Gì, Có Chữa Được Không, Cách Nhận Biết Gay Kín, Điều Trị Mụn Bằng Ánh Sáng Ipl, Hàm Có Đối Số Mặc Định Trong C++ (Default Arguments), Du Lịch, Ngành Công Nghiệp Không Khói Hay Có Khói?, Xưng Hô Theo Lối Hán Việt Cổ Ngữ, Một Số Lỗi Cú Pháp Thường Gặp Của Pascal, Giải Nghĩa Các Lỗi Trong Turbo Pascal, Lệnh Cin Và Cout Trong C++, Từ Khóa Static Trong Java, Bảng Quy Đổi Size Quần Áo Nam, Nữ Từ Mỹ, Châu Âu Về Size Việt Nam, Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất Trong Tình Yêu?, The Brief #1: Pepsi Muối, Đề Thi Quân Sự Chung, Thalassemia (Tan Máu Bẩm Sinh): Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị, Cout, Cin Và Endl Trong C++, Thuê Ngoài Logistics (Outsourcing Logistics), Cháy Nhà Ra Mặt “phương Pháp Vnen”, Khái Niệm, Nguồn Gốc, Bản Chất, Đặc Điểm Và Vai Trò Của Pháp Luật, Nhân Và Chia Các Số Trong Excel, Tổng Quan Về Các Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Sumproduct Nâng Cao Trong Excel, Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chính Xác Nhất, Tin Học 10 Bài 4: Bài Toán Và Thuật Toán, Bài Toán Và Thuật Toán Trong Tin Học, Cấu Trúc Và Chức Năng Của Gen, Bão Wall Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì?, Chức Năng Của Pháp Luật, Các Chức Năng Của Pháp Luật, Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam Hiện Nay, Các Mẫu Câu Cảm Ơn Thông Dụng Bằng Tiếng Anh, Giải Thích Ý Nghĩa Các Chỉ Số Trong Kinh Tế Lượng, Năm 2020 Mạng Gì: Sinh Năm 2020 Là Năm Con Gì Mệnh Gì Mậu Tuất, Tính Từ Và Trật Tự Của Tính Từ (Adjectives And Order Of Adjectives), Mình Là Vợ Chồng Mà!!, Bí Quyết Kéo Dài Các Cuộc Yêu Chị Em Cần Biết, Chuyển Vga Rời Sang Vga Share Cho Laptop Máy Tính, Khối C Gồm Những Môn Nào, Khối C Gồm Những Môn Nào ( Từ C00, [Chính Hãng] Detox Bọt Biển A Cosmetics Khuyến Mãi Lớn, Giá Tốt, Eps Là Gì? Chỉ Số Eps Bao Nhiêu Là Tốt?, Esim Là Gì? Việt Nam Có Xài Được Không? Cách Chuyển Esim Như Thế Nào?, Crush Là Gì? Crush Có Ý Nghĩa Gì?, Arc Trong Toán Học Là Gì?, Arc Là Gì? Arc Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Lgbt Là Gì? Ý Nghĩa Của Cộng Đồng Lgbt Là Gì?, Feedback Là Gì Trên Facebook Và Cách Dùng Như Thế Nào?, Ngân Sách Linh Hoạt Là Gì? Ví Dụ Về Ngân Sách Linh Hoạt, Ngân Sách Là Gì? Các Loại Ngân Sách, Quản Lý Môi Trường Là Gì? Cơ Hội Với Sinh Viên Quản Lý Môi Trường, Inbox Facebook Là Gì Và Viết Tắt Ib Fb Có Nghĩa Là Gì?, Website Là Gì? Trang Web Là Gì? Có Những Loại Nào?, Twitter Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Mạng Xã Hội Twitter Cho Người Mới Bắt Đầu, Tequila Là Gì? Kiến Thức Về Dòng Rượu Tequila Độc Đáo, Tequila Là Gì? Loại Thức Uống Hấp Dẫn Của Mexico, Điều Kiện Sản Xuất Rượu Công Nghiệp Là Gì?, Xe Số Tự Động Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm, Hàng Order Là Gì? Pre Order, Purchase Order, Out Of Order Là Gì?, Phí Lss Là Gì? Phụ Phí Giảm Thải Lưu Huỳnh Cho Tàu Biển, Alipay Là Gì? Cách Nạp Tiền Vào Tài Khoản Alipay Tại Việt Nam?, Nhân Viên Order Là Gì? 7 Kỹ Năng “vàng” Một Nhân Viên Order Nhà Hàng, Dhcp Relay Là Gì? Cấu Hình Dhcp Relay Như Thế Nào ?, 1.1.1.1 Là Gì? Nó Tăng Tốc Internet Và Bảo Mật Dữ Liệu Như Thế Nào Khi Duyệt Web?, Dns Resolver Là Gì? Tại Sao Phải Đổi Dns Mới Có Thể Truy Cập Được Một Số Trang Web?, Spc Là Gì Có Thật Không? Một Số Khái Niệm Về Scp 001, 999, 173, 096, 049, 682, 610, 000, 1003 Là Gì?, Exp Là Gì Trong Toán Học?, Cố Gắng Lên Trong Tiếng Anh Dịch Ra Nghĩa Là Gì?, Add Là Gì, Nghĩa Là Gì Trên Facebook, Zalo, Game?, Sự Khác Nhau Của Phanh Cbs Và Phanh Abs Là Gì?, Hệ Thống Phanh Abs Trên Xe Máy Là Gì ?, Refund Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì? Giải Đáp Thắc Mắc, Tml Nghĩa Là Gì Trên Facebook?, Team Mặn Là Gì? Hội Chế Ảnh Hài Hước Team Mặn Trên Facebook, Biểu Tượng V Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Ý Nghĩa Tên Quân Là Gì?, Cuv Là Gì? Suv Là Gì?, Từ Hán Việt Là Gì? Các Từ Hán Việt Thường Gặp & Giải Nghĩa, Tsundere Là Gì? Giải Nghĩa Thuật Ngữ Tsundere Trong Anime & Manga, Tsundere Là Gì? Những Yếu Tố Để Là Một Tsundere Chính Hiệu, Abs Là Gì ? Tìm Hiểu Về Khái Niệm Abs Trong Gym, Tập Abs Là Gì? Abs Trong Gym Có Phải Là Cơ Bụng Không?, Crush, Uncrush Tiếng Việt Có Nghĩa Là Gì?, Pr Trong Facebook Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Pr Trong Fb, :v Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của :v Không Phải Ai Cũng Biết., Eq Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Eq, Quảng Cáo Facebook Ads Là Gì? Cách Chạy Ads Facebook Như Thế Nào?, Facebook Ads Là Gì? Tổng Quan Về Facebook Ads, Ups Là Gì? Có Những Loại Nào?, Gdp Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Về Về Gdp, File Pdf Là Gì? Những Thủ Thuật Cần Có Để Sử Dụng Pdf Hiện Nay, Deadline Là Gì, Chạy Deadline, Bị Dí Deadline Nghĩa Là Gì?, Deadline Là Gì? Làm Sao Để Xây Dựng Deadline Hiệu Quả?, Worcestershire Sauce Là Gì ? Nguồn Gốc Và Thành Phần, At Và Mt Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của 2 Loại Hộp Số At Và Mt, Rm Facebook Là Gì? Bm Facebook Là Gì?, Airbnb Là Gì? Làm Gì Để Đưa Danh Sách Phòng Của Bạn Lên Airbnb?, Blend Màu Là Gì?, Kem Lotion Là Gì? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Lotion Hiệu Quả, Lotion Là Gì? Công Dụng Và Cách Lựa Chọn Lotion Phù Hợp Nhất, Nuôi Cấy Mô Là Gì? Cơ Sở Tế Bào Học Của Nuôi Cấy Mô, :v Là Gì? :v Có Ý Nghĩa Gì?, Hickey Kiss Là Gì? Cách Tạo Hickey Và Xóa Hickey Như Nào?, Giải Thích Nghĩa “fc Là Gì” Trong Facebook, Bóng Đá, Kinh Doanh, Môi Trường Là Gì?, Z Là Gì Trong Toán Học?, Add Là Gì Trên Facebook, Zalo, 2 Nghĩa Tiếng Việt Của Từ Add, Thụ Là Gì? Công Là Gì? Đặc Điểm Nhận Dạng, Gdp Là Gì? Cách Tính, Ý Nghĩa Của Gdp Ở Việt Nam, Sbc Là Gì? Giải Đáp Những Mà Bạn Cần Biết Về Sbc, Ulzzang Là Gì? Gợi Ý 10 Phong Cách Ulzzang Hàn Quốc, Ulzzang Girl, Ulzzang Boy, G9 Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Hình Thành G9 Ấm Áp, G9 Là Gì Viết Tắt Của Từ Nào, Ý Nghĩa Của G9 Chúc Ngủ Ngon Là Gì?, Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật?, Dns Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Dns Trong Thế Giới Mạng, Nhân Viên Order Là Gì? Lợi Ích Từ Việc Làm Nhân Viên Order, Siri Shortcuts Là Gì? Cách Sử Dụng Siri Shortcuts Trên Ios 12, Icloud Ẩn Là Gì? Tác Hại Ra Sao?, Tính Từ Và Cụm Tính Từ Là Gì?, Mã Otp Là Gì? Làm Gì Để Có Mã Otp?, Tìm Hiểu Mã Số Xác Thực Otp Là Gì Và Dùng Để Làm Gì?, Cre Là Gì? Viết Tắt Của Từ Nào? Ý Nghĩa Của Cre, Những Thói Quen Có Hại Cho Răng Là Gì?, Môi Trường Toàn Cầu Là Gì?, Hàng Authentic Là Gì? Có Nên Sử Dụng Hàng Auth Hay Không?, Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet) Là Gì?, Khởi Nghiệp Là Gì? Startup Là Gì? Định Nghĩa Khởi Nghiệp, Yêu Xa Là Gì?, Lgbt Là Gì Trên Facebook? 7 Điều Thú Vị Về Cộng Đồng Lgbt, Giấc Ngủ Là Gì? Ý Nghĩa Của Giấc Ngủ Với Sức Khỏe Mỗi Người?, Mount File Iso Là Gì?, Zumba Fitness Là Gì? Bạn Có Thật Sự Hiểu Rõ Về Khái Niệm Này?, Rượu Chivas 18, 12, 21 Là Gì?, Zona Thần Kinh Bội Nhiễm Là Gì? Cách Điều Trị Hiệu Quả, Order Là Gì? Hàng Order Là Hàng Gì?, It Là Gì? Công Việc Ngành It Là Gì?, Share Có Nghĩa Là Gì?, Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm (Ivf) Là Gì? Được Chỉ Định Trong Trường Hợp Nào?, Ytd Là Gì ? Khám Phá Nghĩa Của Ytd Với Những Nghĩa Khác Nhau Thú Vị, Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Duy Tâm Là Gì?, Detox Là Gì? Cách Làm Detox Giảm Cân, Đẹp Da, Thanh Lọc Cơ Thể, Nước Detox Là Gì? Liệu Trình Uống Detox, Ulzzang Là Gì? Phong Cách Ulzzang Đang Làm Trao Đảo Giới Trẻ, Từ Ulzzang Boy Hay Ulzzang Girl Hàn Quốc Có Nghĩa Là Gì?, Phòng Deluxe Là Gì? Có Nên Chọn Loại Phòng Deluxe Hay Không?, Xd Là Gì? Emotion Xd, Xd Là Gì? Cách Sử Dụng Xd, Quy Mô Thị Trường Là Gì? 3 Bước Để Xác Định Nhanh Chóng Nhất, Dns Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Của Hệ Thống Phân Giải Tên Miền, Sân Si Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Tham, Rượu Jagermeister Là Gì?, Câu Nói Ý Nghĩa Hơn Cả “anh Yêu Em/em Yêu Anh” Là Gì?, Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (Eps) Là Gì?, Apple Watch Gps & Lte Cellular: Sự Khác Biệt Là Gì?, Yandere Là Gì? Ngọn Nguồn Tình Yêu Điên Loạn Của Yandere, Yandere Là Gì? Yandere Boy Là Gì Trong Anime, Manga, Truyện Nhật?, Mưa Axit Là Gì? Nguyên Nhân Tạo Ra Mưa Axit Và Tác Hại Của Nó, Mưa Axit Là Gì? Nguyên Nhân Gây Nên Mưa Và Tác Hại Của Nó, Apache Là Gì? Giải Thích Cho Người Mới Bắt Đầu Hiểu Kỹ Về Apache Web Server, Muối Baking Soda Là Gì? Tính Chất Và Ứng Dụng Của Muối Baking Soda, Bcs Là Gì? Cách Sử Dụng Bcs An Toàn Nam & Nữ Đều Phải Biết, Unicorn Là Gì? Những Bí Ẩn Về Loài Ngựa Một Sừng Trong Truyền Thuyết, Email Doanh Nghiệp Là Gì? Có Những Loại Email Cho Doanh Nghiệp Nào?, Check Ib Là Gì? Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Check Ib Cho Bạn, Sến Là Gì? Giải Đáp Ý Nghĩa Của Từ Sến, Từ Sến Có Nghĩa Là Gì ? Nguồn Gốc Lý Nghĩa Của Từ “sến” Trên Facebook, Spo2 Là Gì? Tại Sao Cần Thường Xuyên Theo Dõi Chỉ Số Spo2?, Spo2 Có Nghĩa Là Gì? Mức Spo2 Bình Thường Là Gì?, Hiện Tượng Lag Có Nghĩa Là Gì?, Nguyên Âm Là Gì? Phụ Âm Là Gì? Cách Phân Biệt Nguyên Âm Và Phụ Âm, Yêu Râu Xanh Là Gì? Nó Có Nguy Hiểm Hay Không?, Yêu Râu Xanh Là Gì? Làm Thế Nào Để ‘nhận Biết’ Yêu Râu Xanh ‘ẩn Mình’?, Giới Thiệu Kĩ Thuật Xrf Là Gì?, Chứng Minh Nhân Dân Trong Tiếng Anh Gọi Là Gì?, Xe Crossover Là Gì? 3 Mẫu Crossover Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam, Sml Là Gì? Bạn Sẽ Cực “sốc” Khi Biết Ý Nghĩa Của Từ Sml, Sml Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Sml, Lupus Ban Đỏ Là Bệnh Gì? Căn Bệnh Nguy Hiểm Ít Được Biết Đến, Oem Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Oem Với Kinh Doanh Truyền Thống, Airbnb Là Gì? Tìm Hiểu Về Airbnb Việt Nam, Tổ Hợp Quân Sự – Công Nghiệp Là Gì?, Thiết Kế Website, Lập Trình Website Là Gì?, Quản Trị Website Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Người Quản Trị Web?, Chồng Yêu Tiếng Anh Là Gì?, Vợ Yêu, Chồng Yêu Tiếng Anh Gọi Là Gì?, Lòng Trung Thực Là Gì? Nghị Luận Về Ý Nghĩa Của Tấm Lòng Trung Thực, Phí Cic Là Gì? Khi Nào Bị Tính Phí Cic?, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Là Gì?, Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa Là Gì?, Ý Nghĩa Chữ Phúc Trong Tiếng Hán Là Gì?, Rep Là Gì? Những Cần Biết Về Rep Inbox Trên Facebook, Inbox Là Gì? Rep Và Check Ib Trên Facebook, Zalo Nghĩa Là Sao, Tôn Sư Trọng Đạo Là Gì?, Kpi Là Gì? Tầm Quan Trọng Và Cách Thức Sử Dụng, Dns Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Dns Trong Việc Kết Nối Mạng Email Và Duyệt Web, Drama Là Gì? Drama Gồm Những Thể Loại Nào?, It Nghĩa Là Gì ?, Logistics Là Gì? Logistics Có Phải Là Hậu Cần Không?, Ngôn Ngữ Lập Trình Plc Là Gì? #3 (Ladder, Fbd, Stl), Vai Trò Của Chỉ Số Cảm Xúc (Eq) Là Gì?, Nồng Độ Ph Là Gì? Độ Ph Có Ảnh Hưởng Gì Trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải?, Abo Văn Là Gì ?, Abo Là Gì? Đam Mỹ Là Gì? Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan Về Abo, Dns Là Gì? Cách Sử Dụng Và Trỏ Tên Miền Với Các Loại Dns Server, Phương Pháp Luận Là Gì? Vai Trò Của Phương Pháp Luận Trong Triết Học, Autoarchive Trên Outlook Là Gì? Nó Hoạt Động Như Thế Nào?, Mã Puk Điện Thoại Là Gì? Cách Lấy Mã Puk Như Thế Nào?, Si (Shipping Instruction) Là Gì?, Si Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì?, Mạng 4G Là Gì? 4G Lte Là Gì? 4G Và 4G Lte Giống Hay Khác?, File Psd Là Gì? Dùng Chương Trình Nào Để Mở?, Xe Limousine Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Về Xe Limousine, Xe Limousine Là Gì? Tổng Quan Về Xe Limousine Bạn Cần Phải Biết, Hàng Auth, Replica, Fake Là Gì? Nhận Biết Và Phân Biệt, Giày Hàng Auth Là Gì? Có Nên Mua Giày Replica Hay Mua Hàng Auth, Pr Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Pr Và Quảng Cáo, Quản Lý Là Gì? Các Đề Tài Về Quản Lý, Url Là Gì? Cách Tối Ưu Thẻ Url, Brandy Là Rượu Gì? Nguồn Gốc Và Phân Loại, File Là Gì ? Khái Niệm Và Cấu Trúc Của File Như Thế Nào, File Mềm Là Gì? Những Cơ Bản Về File Mềm, Hàng Oem Là Gì? Một Số Kiến Thức Cần Nắm Rõ Về Hàng Oem, Chế Độ Bản Vị Vàng (Gold Standard) Là Gì?, Description Là Gì? Hướng Dẫn Kỹ Thuật Viết Thẻ Description Chuẩn Seo, Flac Là File Gì? Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Flac, Logistics Là Gì? Lương Của Ngành Logistics Cao Hay Thấp?, Logistics Là Gì? Làm Logistics Là Làm Gì?, Axit Là Gì? Công Thức Và Phân Loại Axit, Detox Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Detox, Zalo Pay Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký, Sử Dụng, Nạp Rút Tiền Tại Zalopay, Acp Là Gì Trên Facebook? Nghĩa Của Từ Acp? Viết Tắt Của Từ Gì?, Acp Nghĩa Là Gì? Từ Viết Tắt Của Acp, Sự Khác Nhau Giữa Essence Và Serum, Ampoule, Lotion Là Gì?, Abs Là Gì? Các Bộ Phận Của Hệ Thống Phanh Abs, Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì?, Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Techcombank Là Gì? Ghi Ở Đâu? Công Dụng Ra Sao?, Quản Lí Là Gì? Quản Lí Nhà Nước Có Những Đặc Điểm Gì?, Vga Là Gì? Chọn Vga Nào Cho Đồ Họa?, Trọng Âm Là Gì? Quy Tắc Về Trọng Âm, Vga Là Gì? Cách Lựa Chọn Card Đồ Họa Cho Pc?, Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học, Sụn Là Gì? Hình Ảnh Mô Sụn, So Sánh Mô Sụn Và Mô Xương, Mã Zip Iphone Là Gì?, Quần Baggy Là Gì? Nên Phối Như Thế Nào Cho Đẹp?, Quần Baggy Là Gì? Mặc Với Áo Nào, Hợp Với Dáng Người Nào?, Url Là Gì? Url Ảnh Hưởng Như Thế Nào Khi Seo?, Đường Dẫn Url Là Gì? Url Có Quan Trọng Trong Seo Hay Không?, Tất Cả Ý Nghĩa Của Inbox Là Gì? Cách Check Inbox Facebook, Inbox Là Gì Trong Facebook, Zalo, Poster Là Gì? Đâu Là Kích Thước Poster Chuẩn?, Poster Là Gì ? Thế Nào Là Một Poster Truyền Thông Hiệu Quả ?, Biến Là Gì Trong Toán Học?, Lotion Có Nghĩa Là Gì? Là Chất Gì? Mua Ở Đâu?, Lotion Là Gì? Body Lotion Là Gì?, Thuê Phòng Homestay Là Gì?, Vva Là Gì? Tìm Hiểu Van Biến Thiên Trên Yamaha Exciter 155, Bookcare Là Gì? Mua Bọc Sách Plastic Ở Đâu?, Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị, Giá Trị Sổ Sách Là Gì?, Dns Suffix Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Dns Suffix, Block Là Gì? Ý Nghĩa Từ Block Trên Facebook, Zalo, Blocks Là Gì? Một Số Về Blocks Cho Người Chưa Biết, Idol Là Gì Trên Facebook? Giải Thích Nghĩa Của Từ Idol Trong Tiếng Việt, Lệnh Goto Trong C++ Là Lệnh Gì?, Zip Code/postal Code Là Gì?, Ecmo (Tim Phổi Nhân Tạo) Là Gì?, Cc Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cc Trong Từng Lĩnh Vực, Tìm Hiểu Kumanthong Là Gì? Cầu May, Bùa Ngải Hay Nuôi Quỷ?, Lương Net, Lương Gross Là Gì? Lương Nào Lợi Hơn?, Ethernet Là Gì? Các Tính Năng Hàng Đầu Của Ethernet, Ethernet Switch Có Chức Năng Gì?, File Dwg Là Gì? Phần Mềm Đọc File Dwg Miễn Phí, Access Là Gì? Các Chức Năng Chính Và Hướng Dẫn Sử Dụng Access, Gt Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Gt Là Gì Trên Facebook, Zalo?, Chỉ Số Eps Là Gì? Cách Tính Chỉ Số Eps (Chuẩn), Eps Là Gì ? Cách Tính Eps Trong Báo Cáo Tài Chính, Hợp Âm Giảm Là Gì? Các Dạng Hợp Âm Giảm, Webinar Là Gì? Zoom Giải Pháp Webinar Chuyên Nghiệp, Webinar Là Gì? Zoom Meeting Giải Pháp Webinar Hiệu Quả, Fs, Ps, Pr, Fa, Fb, Fc, Fd Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì?, Yêu Xa Là Gì? Stt Yêu Xa Cảm Động Chạm Đến Trái Tim Bao Người, Add Là Gì Trên Facebook?, Des Ảnh Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì?, Cv Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc Là Gì ?, Fs Là Gì? Giải Thích Nghĩa Của Từ Fs Trên Facebook Hiện Nay, Phòng Deluxe Là Gì? Có Nên Chọn Deluxe Room Khi Đi Du Lịch, Eg Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Số Nhị Phân, Mức Logic Và Dạng Sóng Số Là Gì?, Mạng 3G, 4G Là Gì? Các Loại Mạng Kết Nối Di Động 2G 3G Và 4G, Phương Pháp Ăn Dặm Blw Là Gì?, Fs Là Gì, Nghĩa Là Gì Trên Facebook, Giới Trẻ Nói Chung?, Lgbt Là Gì? Cộng Đồng Lgbt Là Gì? Sb Là Gì Trong Lgbt?, Sb Là Gì? Một Số Điều Cần Biết Về Giới Tính Thứ Ba, Lava Cake Là Gì? Công Thức Làm Lava Cake “siêu Ngon”, Lgbt Là Gì? Một Số Thuật Ngữ Liên Quan Đến Cộng Đồng Lgbt, Exp Là Gì? Cách Hiểu Nghĩa Của Từ Exp Trong Từng Lĩnh Vực, Exp Là Gì Trong Thuốc, Mỹ Phẩm, Game, Viết Tắt Tiếng Anh, Ib (Inbox) Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Dùng Ib Trong Facebook, Aws Auto Scaling Là Gì? Thành Phần, Cách Thức Hoạt Động Của Aws Auto Scaling, Auto Scaling Là Gì? Sử Dụng Auto Scaling Đem Lại Những Ích Lợi Quan Trọng Gì?, Drama Là Gì, Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Hàn, Trên Facebook?, Hợp Âm 7 Là Gì? Các Loại Hợp Âm 7 Trong Âm Giai Trưởng, Giai Thứ, Hợp Âm 7 Là Gì, Cách Sử Dụng Ra Sao?, Zinc Oxide Là Chất Gì? Có Công Dụng Gì Trong Mỹ Phẩm?, Trí Tuệ Nhân Tạo Là Gì? Ai (Artificial Intelligence) Là Gì?, Mụn Ở Trán Là Bệnh Gì? Nguyên Nhân & Cách Trị Mụn Trên Trán, Aishiteru Yo Có Nghĩa Là Gì?, Kcj Là Gì? Kcj Là Viết Tắt Của Từ Gì, Zip Code Là Gì? Danh Sách Mã Zip Code, Postal Code, State Của Việt Nam, Lotion Mask Là Gì Và Cách Làm Mặt Nạ Lotion Như Thế Nào?, Chạy Dateline, Deadline Là Gì? Ứng Dụng Trong Công Việc Ra Sao?, Deadline Là Gì? Deadline Là Gì Trong Khách Sạn?, Lupus Ban Đỏ Là Bệnh Gì? Sự Nguy Hiểm Và Biến Chứng Của Bệnh, Ok Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Tài Xỉu Là Gì? Hướng Dẫn Đánh Tài Xỉu Bóng Đá Từ A Đến Z, Mụn Nang Là Gì? Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Tự Nhiên Ngay Tại Nhà, Essence Là Gì? Essence Có Công Dụng Gì Trong Chăm Sóc Da?, Gdp, Gni, Gnp Là Gì?, Alipay Là Gì, Cách Nạp Tiền Vào Tài Khoản Alipay?, Bh Là Gì? Bh Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Cvv Của Thẻ Tín Dụng Là Gì? Sử Dụng Số Cvv Như Thế Nào?, Giới Từ Là Gì? Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh, Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Của Giới Trẻ Là Gì?, 197 Là Số Gì? Những Lợi Ích Của 197 Với Người Dùng Và Nhà Mạng, Jackpot Là Gì? Ai Có Thể Giành Lấy Cơ Hội Chiến Thắng Jackpot?, Cc, Bcc Email Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt?, Chứng Chỉ Tiếng Anh A1, A2 Là Gì?, Con Trỏ This Trong C++ Là Gì?, Khái Niệm Và Các Định Nghĩa Của Xác Suất Trong Toán Học, Bệnh Yếu Sinh Lý Tiếng Anh Là Gì ?, Quản Lý Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhân Viên, Unisex Là Gì? Tìm Hiểu A-Z Về Thời Trang Unisex, Giày Replica 1:1 Là Gì? Có Nên Mua Giày Replica 1:1 ?, Tìm Hiểu Giày Replica Là Gì? Giày Rep 1:1 Là Gì?, Hàng Replica Nghĩa Là Gì? Nguồn Hàng Rep Là Như Thế Nào?, File Eps Là Gì? Phần Mềm Mở File Eps, Info Là Gì Trên Facebook? Ý Nghĩa Thực Của Info Trên Mạng Xã Hội, Ck Là Gì Và Vk, Zk Là Gì Trên Facebook Viết Tắt Của Từ Nào, Ttql Là Gì? Ttql Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trên Mạng Xã Hội Facebook?, Rep Là Gì? Rep Trên Facebook Nghĩa Là Gì?, Check In Là Gì? Rep Là Gì Trên Facebook?, Tb Là Gì Trên Facebook?, Tb Có Nghĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?, Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tiếng Anh Là Gì?, Link Là Gì? Khái Niệm Và Cách Sử Dụng Các Loại Link Trong Website, Drama Là Gì, Hít Drama Là Gì Trong Giới Trẻ Facebook, Drama Queen, Drama King Nghĩa Là Gì, 5 Loại Drama, Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì?, Giải Đáp “add Có Nghĩa Là Gì” Dành Cho Người Chưa Biết, Gt Trong Toán Học Là Gì? Giải Tích Là Gì?, K Là Gì Trong Toán Học?, Shisha Điện Tử Là Gì Và Đặc Điểm Nổi Bật Của Shisha Điện Tử, Javascript Là Gì? Viết Ứng Dụng Javascript Đầu Tiên, Icon Là Gì? Sử Dụng Icon Trên Facebook Có Nghĩa Gì?, Icon Nghĩa Là Gì ?, Pod System Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Vape Pod Cho Người Mới!, Ký Hiệu (Y), Ad, Cmt, Tm, Tag, Iu, Oy, Add, Wtf, Pr Là Gì Trên Facebook?, Root Máy Là Gì?, Exp Là Gì? Ý Nghĩa Của Exp Trong Các Lĩnh Vực, Iphone Bypass Là Gì? Có Nên Mua Iphone Bypass Không, Stand Là Gì? Khái Niệm Về Stand Trong Jojo’s Bizarre Adventure (Phần 1), Binomo Là Gì? Có Lừa Đảo Không? Cách Chơi Binomo Thế Nào? Blogtienao, Binomo Là Gì? Binomo Có Lừa Đảo Không? Tìm Hiểu Về Sàn Giao Dịch Binomo, Pr Là Gì? Pr Trên Facebook Ý Nghĩa Gì?, Log Là Gì Trong Toán Học?, Quy Luật Giá Trị Là Gì? Có Tác Động Như Thế Nào?, Icon =)), :)), :3, :v, ^^ Là Gì? Khi Nào Nên Dùng?, Criteria Là Gì? Cách Viết Criteria Trong Các Hàm Tính Toán Theo Điều Kiện, Shisha Là Gì? Nguồn Gốc, Tác Hại Ra Sao, Có Gây Nghiện Không?, Shisha Là Gì ? Tìm Hiểu Về Các Hình Thức Shisha ?, (Y), Cmt, Tm, Ad, Tag, Add Là Gì Trong Facebook?, Paypal Là Gì? Paypal Có Tính Phí Không Và Cách Thanh Toán Bằng Paypal Như Thế Nào?, Paypal Là Gì? Cách Đăng Ký Và Sử Dụng Tài Khoản Paypal Để Giao Dịch, Nhạc Acoustic Là Gì? Âm Nhạc Sâu Lắng, Chạm Trái Tim Người Nghe, Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Là Gì ? Khái Niệm Và Đặc Điểm, Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit, Phép Chia Trong Toán Học Gọi Là Gì?, Mlem Là Gì? Cùng Mlem Crush Của Mình Ngay Nào, Cộng Đồng Lgbt Là Gì? Bạn Đã Biết Chưa?, Mụn Cám Là Gì?, Phó Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì ? Tên Các Chức Vụ Khác Bằng Tiếng Anh, Acoustic Là Gì? Giải Mã Lí Do Acoustic Luôn Là Dòng Nhạc Được Yêu Thích, Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì? Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì? The Charter Capital, Định Nghĩa, Ví Dụ, Thuật Ngữ P&l Là Gì Trong Toán Học Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu?, Led Full Là Gì? Có Những Loại Led Full Nào?, Chip Led Là Gì? 3 Loại Chíp Led Đem Lại Chất Lượng Chiếu Sáng Tốt Nhất, Paypal Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Paypal, Paypal Là Gì? Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản, Xác Minh Và Nạp Rút Tiền Chi Tiết Nhất, Lw Là Gì? Lw Là Viết Tắt Của Từ Gì?, Lw Là Gì Trên Facebook?, Các Thuật Ngữ Thông Dụng Tiếng Việt Trên Facebook Với Người Việt Nam, Quỳ Tím Là Gì?, Giấy Quỳ Tím Là Gì? Ứng Dụng Của Giấy Quỳ Tím, Từ Lgbt Là Gì Và Cộng Đồng Lgbt Có Nghĩa Là Gì?, Giải Thích Lgbt Là Gì, Ý Nghĩa Của Lgbt Như Thế Nào?, Xml Là Gì? Cách Mở, Đọc File Xml Bằng Phần Mềm, P&l Là Gì? Ý Nghĩa Của Chỉ Số Này Trong Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu, Xe Hatchback Là Gì? Thế Nào Thì Được Gọi Là Xe Hatchback, File Robots.txt Là Gì? Tại Sao Tạo File Robots.txt Cho WordPress, Thực Ra Người Yêu Cũ Là Gì?, Icloud Là Gì? Cách Sử Dụng Tài Khoản Icloud, Icloud Là Gì? Tác Dụng Và Cách Tạo Tài Khoản Icloud, Quy Luật Giá Trị Là Gì?, Bốc Họ, Bốc Bát Họ Là Gì?, Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến Và Dây Cung Ở Đường Tròn Là Gì?, R Là Gì Trong Toán Học?, Tính Chất Hóa Học Của Axit Là Gì? Cách Phân Loại Axit, Gia Bac Tren Thi Truong Bao Nhieu Tien 1 Chi, Gia Bac Ngay Hom Nay Bao Nhieu Tien Mot Chi , Gia Bac Ngay Hom Nay Bao Nhieu Tien 1 Chi , Gia Bac Ngay Hom Nay Bao Nhieu Tien 1 Cay , Gia Bac Tren Thi Truong Viet Nam Hien Nay , Gia Bac Trong Nuoc Bao Nhieu Tien Mot Chi , Gia Bac Hien Nay Tren Thi Truong Viet Nam , Gia Bac Tren Thi Truong Bao Nhieu 1 Chi , Gia Bac Hien Nay Bao Nhieu Tien Mot Chi , Gia Bac Hom Nay Bao Nhieu Tien Mot Cay , Gia Bac Mua Vao Bao Nhieu Tien Mot Chi , Gia Bac Hien Tai Bao Nhieu Tien 1 Cay , Gia Bac Hien Nay Bao Nhieu Tien 1 Cay , Gia Bac Bay Gio Bao Nhieu Tien 1 Chi , Gia Bac Tren Thi Truong La Bao Nhieu , Gia Bac Mua Vao Ban Ra Ngay Hom Nay , Gia Bac Hom Nay Ban Ra La Bao Nhieu , Xem Gia Bac Bao Nhieu Tien Mot Cay , Xem Gia Bac Bao Nhieu Tien Mot Chi , Gia Bac Hien Nay Bao Nhieu Mot Chi , Gia Bac Ngay Hom Nay Tai Viet Nam , Tro Choi Nu Hoang Bang Gia Bac Si , Thong Tin Gia Bac Tren Thi Truong , Gia Bac Ban Ra Hom Nay Tai Ha Noi , Gia Bac Hien Tai Tren Thi Truong , Gia Bac Tai Ha Noi Ngay Hom Nay , Gia Bac Bay Gio Bao Nhieu 1 Chi , Gia Bac Cao Cap Bao Nhieu 1 Chi , Gia Bac Trang Hom Nay Bao Nhieu , Gia Bac Trang Bao Nhieu Mot Chi , Gia Bac Mua Vao Ban Ra Hien Nay , Thong Tin Gia Bac Ngay Hom Nay , Gia Bac Mot Chi Bao Nhieu Tien , Gia Bac Mot Cay Bao Nhieu Tien , Gia Bac Trang Suc Ngay Hom Nay , Gia Bac Tren Thi Truong Ha Noi , Gia Bac Ban Ra Tren Thi Truong , Gia Bac O Thi Truong Viet Nam , Gia Bac Hien Tai La Bao Nhieu , Gia Bac Moi Nhat Ngay Hom Nay , Truong Ban Quoc Gia Bac Giang , Xem Gia Bac Bao Nhieu Mot Chi , Gia Bac Gio Bao Nhieu Mot Chi , Gia Bac Trang Bao Nhieu 1 Chi , Thong Tin Ve Gia Bac Hien Nay , Gia Bac Hien Nay Tai Viet Nam , Mat Day Chuyen Thanh Gia Bac , Gia Bac 1 Chi Bao Nhieu Tien , Gia Bac 1 Cay Bao Nhieu Tien , Gia Bac Mua Vao La Bao Nhieu , Bang Gia Bac Tren Thi Truong , Gia Vang Va Gia Bac Hien Nay , Gia Bac O Viet Nam Hien Nay , Gia Bac The Gioi Truc Tuyen , Gia Bac Ban Tren Thi Truong , Gia Bac Bao Nhieu Tien 1Chi , Gia Bac Bao Nhieu Vnd 1 Chi , Gia Bac 925 Bao Nhieu 1 Chi , Xem Gia Bac Tren Thi Truong , Gia Bac Trong Nuoc Moi Nhat , Gia Bac Trong Nuoc Hien Nay , Gia Bac Thi Truong Viet Nam , Gia Bac Kim Chung Thanh Hoa , Gia Bac Ban Ra La Bao Nhieu , Gia Bac Hom Nay O Viet Nam , Gia Bac Tai Ha Noi Hom Nay , Gia Bac 1 Chi La Bao Nhieu , Gia Bac Trong Ngay Hom Nay , Tac Gia Bac Trang Lua Hong , Tac Gia Bac Trang Tinh Doi , Gia Bac Thoi Diem Hien Tai , Gia Bac Trang Suc Hien Nay , Gia Bac Ban Ra Thi Truong , Gia Bac Moi Nhat Hien Nay , Tim Hieu Gia Bac Hien Nay , Gia Bac Hien Nay O Ha Noi , Gia Vang Gia Bac Hien Nay , Gia Bac Y Tren Thi Truong , Gia Bac Ban Ra Trong Nuoc , Gia Bac Mot Chi Bao Nhieu , Gia Bac Mua Vao Bao Nhieu , Gia Bac Hom Nay O Ha Noi , Gia Bac O Ha Noi Hom Nay , Day Chuyen Thanh Gia Bac , Gia Bac Cua Ngay Hom Nay , Gia Bac Bao Tien Mot Chi , Gia Bac Bao Tien Mot Cay , Gia Bac Di Linh Lam Dong , Nu Hoang Bang Gia Bac Si , Gia Bac Trang Tai Ha Noi , Gia Bac Ban Ra Bao Nhieu , Gia Bac Ban Gia Hien Nay , Gia Bac Cau Thang Go Lim , Ty Gia Bac Ngay Hom Nay , Gia Bac Bao Tien 1 Cay , Gia Bac Trang Viet Nam , Xem Gia Bac Trong Nuoc , Gia Bac Bao Nhieu 1Chi , Gia Bac Bao Nhieu Chi , Ty Gia Bac Trong Nuoc , Bang Gia Bac Hien Nay , Xem Gia Vang Gia Bac , Gia Bac Cua Viet Nam , Gia Bac 9999 Hom Nay , Ty Gia Bac Trang Suc , Gia Bac Vong Deo Tay , Gia Bac Vang Hom Nay , Gia Bac Cau Thang Da , Tim Gia Bac Hom Nay , Gia Vang Gia Bac Vn , Gia Bac Tai Lao Cai , Gia Bac Tai Da Nang , Xem Gia Bac Mua Vao , Gia Bac Ta Hien Nay , Gia Bac O Thanh Hoa , Gia Bac Cao Cap Pnj , Gia Bac Vn Hom Nay , Gia Bac Thang Dien , Bang Gia Bac Kitco , Gia Bac Mua Va Ban , Bang Gia Bac Trang , Gia Bac Truc Tuyen , Gia Bac Trong Ngay , Gia Bac Thi Truong , Tac Gia Bac Khuynh , Gia Bac Italy S925 , Gia Bac Day Chuyen , Xem Gia Bac Ban Ra , Xem Gia Bac Trang , Vat Gia Bac Trang , Gia Bac Thanh Hoa , Deo Gia Bac O Dau , Gia Bac Ninh Binh , Gia Bac Ngay Hnay , Gia Bac Kim Trung , Danh Gia Bac Pnj , Gia Vang Gia Bac , Ty Gia Bac Trang , Gia Bac Niem Yet , Gia Bac Kim Lien , Xem Gia Bac Pnj , Gia Bac Tam Cap , Gia Bac 1 Luong , Gia Bac Hom Lay , Bang Gia Bac Si , Gia Bac Ban Gia , Gia Bac Yen Bai , Gia Bac Va Vang , Gia Bac Vong Co , Gia Bac Hom Qua , Gia Bac Mua Ban , Gia Bac Cao Cap , Gia Bac Ban Da , Gia Bac Ban Le , Gia Bac 1 Cay , Gia Bac 1 Chi , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền Một Chỉ, Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Cây , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ , Giá Bạc Trên Thị Trường Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Ngày Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Cây , Giá Bạc Ngày Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Chỉ , Giá Bạc Trắng Bao Nhiêu Tiền 1 Cây , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhiêu Một Chỉ , Giá Bạc Mua Vào Và Bán Ra Hôm Nay , Giá Bạc Ngày Hôm Nay Là Bao Nhiêu , Giá Bạc Trắng Trong Nước Hôm Nay , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhieu 1 Cay , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhieu 1 Chi , Giá Bạc Mua Vào Bao Nhiêu 1 Chỉ , Giá Bạc Trên Thị Trường Hom Nay , Giá Bạc Trong Nước Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Ngày Hôm Nay Tại Hà Nội , Giá Bạc Bán Ra Bao Nhiêu 1 Cây , Giá Bạc Bán Ra Bao Nhiêu 1 Chỉ , Giá Bạc Ngày Hôm Nay Bao Nhiêu , Giá Bạc Bao Nhiêu Tiền Một Chỉ , Giá Bạc Bao Nhiêu Tiền Một Cây , Giá Bạc Hôm Nay Tại Thanh Hóa , Giá Bạc Hôm Nay Tại Hải Phòng , Giá Bạc Hôm Nay Tai Thai Binh , Giá Bạc Của Bảo Tín Minh Châu , Giá Bạc Việt Nam Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Trắng Trên Thị Trường , Giá Bạc Hôm Nay Là Bao Nhiêu , Giá Bạc Bây Giờ Là Bao Nhiêu , Giá Bạc Quý Tùng Thái Nguyên , Giá Bạc Mua Vào Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Hôm Nay Tai Viet Nam , Giá Bạc Bao Nhiêu Tiền 1 Cây , Giá Bạc Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ , Giá Bạc Hôm Nay Tại Đà Nẵng , Giá Bạc Hiện Nay Ở Việt Nam , Giá Bạc Nguyên Chất Hôm Nay , Giá Bạc Bán Ra Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Trắng Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Ta Trên Thị Trường , Giá Bạc Trong Nuoc Hôm Nay , Giá Bạc Hiện Nay Bao Nhiêu , Giá Bạc Thị Trường Hôm Nay , Giá Bạc Hôm Nay Tai Ha Noi , Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Bây Giờ Bao Nhiêu , Giá Bạc Bao Nhiêu Một Chỉ , Giá Bạc Trang Suc Vat Gia , Giá Bạc Việt Nam Hiện Nay , Giá Bạc Trang Sức Hôm Nay , Giá Bạc Bán Ra Và Mua Vào , Giá Bạc Mua Vào Và Bán Ra , Giá Bạc Hôm Nay Bao Nhieu , Giá Bạc Bao Nhiêu Một Cây , Giá Bạc Bảo Tín Minh Châu , Giá Bạc Hôm Nay , Hỏi Giá Bạc 9999 Hôm Nay , Cập Nhật Giá Bạc Hôm Nay , Giá Vàng Giá Bạc Hôm Nay , Giá Bạc Trắng Trong Nước , Xem Giá Bạc Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Việt Nam Hôm Nay , Giá Bạc Kim Tín Cao Bằng , Giá Bạc Ta Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Bán Ra Ở Hà Nội , Giá Bạc Bao Nhiêu 1 Chỉ , Giá Bạc Bao Nhieu 1 Cay , Giá Bạc Hiện Nay Bán Ra , Giá Bạc Trên Thị Trường , Giá Bạc Phủ Nông Nghiệp , Giá Bạc Tại Thái Nguyên , Giá Bạc Mua Vào Hôm Nay , Giá Bạc Hôm Nay Mua Vao , Giá Bạc Bi Nguyên Liệu , Giá Bạc Trắng Hiện Nay , Giá Bạc Mua Vào Bán Ra , Giá Bạc Hôm Nay Ban Ra , Giá Bạc Bán Ra Mua Vào , Giá Bạc Hà Nội Hôm Nay , Giá Bạc Tại Thanh Hóa , Giá Bạc Hôm Nay Tphcm , Giá Bạc Trên Thế Giới , Giá Bạc Trang Sức Nam , Giá Bạc Trang Hôm Nay , Giá Bạc Tại Hải Phòng , Giá Bạc Kim Thành Huy , Giá Bạc Giờ Bao Nhiêu , Giá Bạc Thái Hôm Nay , Bảng Giá Bạc Hôm Nay , Giá Bạc Tại Việt Nam , Giá Bạc Ngày Hôm Nay , Giá Bạc Là Bao Nhiêu , Giá Bạc 925 Hôm Nay , Giá Bạc Ở Nha Trang , Xem Giá Bạc Hôm Nay , Giá Bạc Pnj Hôm Nay , Giá Bạc Tại Đà Nẵng , Giá Bạc Nguyên Liệu , Giá Bạc Nguyên Chất , Giá Bạc Kim Hôm Nay , Giá Bạc Hôm Nay 24H , Tỷ Giá Bạc Hôm Nay , Tỉ Giá Bạc Hôm Nay , Giá Bạc Ta Mua Vào , Giá Bạc Trong Nước , Giá Bạc Pnj Silver , Xem Giá Bạc Online , Giá Bạc Tại Hà Nội , Giá Bạc Ở Việt Nam , Giá Bạc Cũ Hôm Nay , Giá Bạc Ta Bán Ra, Giá Bạc Ý Hôm Nay , Giá Bạc Vàng 9999 , Giá Bạc Trang Sức , Giá Bạc Tại Tphcm , Giá Bạc Ngọc Tuấn , Giá Bạc Mặt Trăng , Giá Bạc Kim Chung , Giá Bạc Italy 925 , Giá Bạc Italy 750 , Giá Bạc Sinh Diễn , Giá Bạc Ở Nghệ An , Giá Bạc Việt Nam , Giá Bạc Quý Tùng , Đánh Giá Bạc Pnj , Giá Bạc Ở Hà Nội , Giá Bạc Nữ Trang , Giá Bạc , Giá Bạc Thái Lan , Giá Bạc Kim Loại , Giảm Giá Bạc Pnj , Giá Bạc Giá Vàng , Giá Bạc Cập Nhật , Giá Bạc Hien Tai , Giá Bạc Thế Giới , Giá Bạc Hiện Nay , Giá Bạc Xi Vàng , Giá Bạc Sài Gòn , Giá Bạc Quốc Tế , Giá Bạc Pandora , Giá Bạc Pnj 925 , Giá Bạc Một Cây , Giá Bạc Một Chỉ , Giá Bạc Mua Vào , Giá Bạc Lắc Tay , Giá Bạc Kim Tín , Giá Bạc Bây Giờ , Giá Bạc Gia Lai , Giá Bạc Của Pnj , Giá Bạc Bán Vào , Giá Bạc Hôm Nay , Giá Bạc Sơn La , Giá Bạc Sunfat , Giá Bạc Piston , Giá Bạc Online , Giá Bạc Nitrat , Giá Bạc Hà Nội , Giá Bạc Ta 925 , Giá Bạc Bán Ra , Giá Bạc Ở Pnj , Giá Bạc Ý 925 , Gia Hot Xoan The Gioi Kim Cuong, Gia Hot Xoan Tren Thi Truong , Bang Gia Hot Xoan Moi Nhat , Gia Hot Xoan Kiem Dinh Gia , Gia Hot Xoan 1 Cara Nuoc F , Gia Hot Xoan Ngay Hom Nay , Gia Hot Xoan Tai Viet Nam , Bang Gia Hot Xoan Cua Pnj , Gia Hot Xoan 4Ly5 Cua Pnj , Gia Hot Xoan 4Ly Cua Pnj , Gia Hot Xoan Tai Can Tho , Gia Hot Xoan Pnj Hom Nay , Gia Hot Xoan Gia Hom Nay , Gia Hot Xoan 4Ly5 Nuoc F , Gia Hot Xoan 4Ly5 Nuoc E , Gia Hot Xoan 6Ly3 Nuoc E , Bang Gia Hot Xoan Kim Ly , Gia Hot Xoan Tai Kim Ly , Gia Hot Xoan 5Ly Nuoc H , Gia Hot Xoan 5Ly Nuoc F , Gia Hot Xoan O Viet Nam , Bang Gia Hot Xoan 3Ly6 , Gia Hot Xoan Phu Nhuan , Gia Hot Xoan Kim Cuong , Tham Khao Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan Hong Phuc , Bang Danh Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan Kiem Dinh , Cach Danh Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan Danh Hien , Bang Gia Hot Xoan Kita , Gia Hot Xoan Bao Nhieu , Gia Hot Xoan Hung Phat , Xem Bang Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan The Gioi , Gia Hot Xoan 4Ly Ruoi , Gia Hot Xoan 6Ly3 Pnj , Gia Hot Xoan 5 Ly Pnj , Gia Hot Xoan Viet Nam , Gia Hot Xoan Moi Nhat , Bang Gia Hot Xoan 2Ly , Gia Hot Xoan Tai Pnj , Xem Gia Hot Xoan Pnj , Gia Hot Xoan Cua Gia , Ban Gia Hot Xoan Sjc , Gia Hot Xoan Cua Pnj , Gia Hot Xoan 3 Carat , Gia Hot Xoan 5 Carat , Gia Hot Xoan Tai My , Gia Hot Xoan 5 Ly 9 , Gia Hot Xoan 3 Ly 8 , Gia Hot Xoan 5 Ly 8 , Gia Hot Xoan Nuoc G , Gia Hot Xoan Nuoc E , Gia Hot Xoan 2 Cara , Gia Hot Xoan 1 Cara , Gia Hot Xoan 3Ly 6 , Gia Hot Xoan 7Ly 8 , Gia Hot Xoan O Pnj , Gia Hot Xoan 3Ly4 , Gia Hot Xoan 3Ly8 , Gia Hot Xoan 3Ly2 , Gia Hot Xoan O Uc , Gia Hot Xoan O My , Gia Hot Xoan 4 Li , Gia Hot Xoan Kita , Gia Hot Xoan Doji , Danh Gia Hot Xoan , Dinh Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan 7Ly2 , Gia Hot Xoan 3Ly5 , Gia Hot Xoan 4Ly5 , Tim Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan Roi , Bao Gia Hot Xoan , Gia Hot Xoan 3Ly , Gia Hot Xoan 7Ly , Ty Gia Hot Xoan , Giá Hột Xoàn Thiên Nhiên, Giá Hột Xoàn Đính Răng , Giá Hột Xoàn Ngọc Thẩm , Giá Hột Xoàn Xuân Thu , Giá Hột Xoàn 3Ly6 Pnj , Bảng Giá Hột Xoàn Gia , Bảng Giá Hột Xoàn Sjc , Bảng Giá Hột Xoàn Pnj , Giá Hột Xoàn Nhân Tạo , Giá Hột Xoàn Hôm Nay , Giá Hột Xoàn 1 Carat , Giá Hột Xoàn 2 Carat , Giá Hột Xoàn 6 Ly 3 , Giá Hột Xoàn Online , Giá Hột Xoàn 4 Ly 2 , Giá Hột Xoàn Kim Lý, Giá Hột Xoàn Nước F , Giá Hột Xoàn 3 Ly 5 , Giá Hột Xoàn 3 Ly 2 , Giá Hột Xoàn 3 Ly 6 , Giá Hột Xoàn Nước D , Giá Hột Xoàn 3 Ly 9 , Giá Hột Xoàn 5 Ly 2 , Giá Hột Xoàn 7 Ly 2 , Giá Hột Xoàn 10 Ly , Giá Hột Xoàn Thật , Giá Hột Xoàn 9 Ly , Giá Hột Xoàn 7 Ly , Giá Hột Xoàn 1 Ly , Giá Hột Xoàn 8 Ly , Giá Hột Xoàn 3 Ly , Giá Hột Xoàn 2 Ly , Giá Hột Xoàn 6 Ly , Giá Hột Xoàn 4 Ly , Giá Hột Xoàn 3Ly6 , Giá Hột Xoàn 5 Ly , Giá Hột Xoàn 5Ly4 , Giá Hột Xoàn 6Ly3 , Xem Giá Hột Xoàn , Giá Hột Xoàn Gia , Giá Hột Xoàn Sjc , Giá Hột Xoàn Tấm , Giá Hột Xoàn Pnj , Giá Hột Xoàn Mỹ , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay Cua Ngan Hang Vietcombank, Ty Gia Usd Ngan Hang Cong Thuong Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Mua Vao Cua Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Usd Ban Ra Cua Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Usd Hom Nay Cua Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Ngan Hang Cong Thuong , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Ban Ra Cua Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Thi Truong Cho Den Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Lien Ngan Hang Nha Nuoc Hom Nay , Ty Gia Usd Tren Thi Truong Cho Den Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Nha Nuoc Viet Nam , Ty Gia Usd Ngan Hang Phat Trien Nong Thon , Ty Gia Usd Ngan Hang Dau Tu Va Phat Trien , Gia Usd Hom Nay Cua Ngan Hang Vietcombank , Xem Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Vietcombank , Gia Usd Tai Tiem Vang Ngoc Ha Quang Binh , Ty Gia Usd Ban Ra Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Usd Ngan Hang Sai Gon Cong Thuong , Ty Gia Usd Ngan Hang Cong Thuong Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Cong Thuong , Ty Gia Usd Thi Truong Tu Do Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tren Thi Truong Ngay Hom Nay , Gia Usd Thi Truong Cho Den Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Sai Gon Thuong Tin , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Ngan Hang Dong A , Gia Usd Hom Nay Tai Thi Truong Viet Nam , Ty Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Vietinbank , Ty Gia Usd Tu Do Tren Thi Truong Ha Noi , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay Cua Vietcombank , Ty Gia Usd Cua Vietcombank Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Ban Ra Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Vietcombank Chi Nhanh Tphcm , Gia Usd Ngan Hang Dau Tu Va Phat Trien , Gia Usd Ngan Hang Phat Trien Nong Thon , Ty Gia Usd Ngan Hang Dau Tu Phat Trien , Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Usd Hom Nay Thi Truong Cho Den , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Ngoai Thuong , Gia Usd Ngan Hang Cong Thuong Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Hom Nay Cua Lien Ngan Hang , Gia Usd Hom Nay Tai Bao Tin Minh Chau , Ty Gia Usd Ngan Hang Acb Ngay Hom Nay , Gia Usd Ngan Hang Dong A Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Ngoai Thuong , Gia Usd Ngan Hang Vietcombank Hom Nay , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Techcombank , Ty Gia Usd Ngan Hang Shinhan Vietnam , Ty Gia Usd Thi Truong Lien Ngan Hang , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay Tai Han Quoc , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay La Bao Nhieu , Ty Gia Usd Tai Viet Nam Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Nam Han Quoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Han Quoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Cua Ngan Hang Acb , Ty Gia Usd Bao Tin Minh Chau Hom Nay , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Acb Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Tai Viet Nam Cho Den , Gia Usd Hom Nay Tai Ngan Hang Dong A , Gia Usd Ngan Hang Nha Nuoc Viet Nam , Gia Usd Lien Ngan Hang Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Ngoai Thi Truong , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Cong Hoa Sec , Ty Gia Usd Vietcombank Ngay Hom Qua , Ty Gia Usd Vietcombank Ho Chi Minh , Ty Gia Usd Tai Vietcombank Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Tmcp Hang Hai , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay Vietinbank , Gia Usd Thi Truong Cho Den Hom Nay , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Sacombank , Ty Gia Usd O Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Usd Ngan Hang Indovina Bank , Gia Usd Hom Nay Thi Truong Cho Den , Gia Vang Net Va Ty Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Thi Truong Tu Do Baomoi , Gia Usd Ngoai Cho Den Ngay Hom Nay , Gia Usd Ngan Hang Agribank Hom Nay , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Quan Doi , Gia Usd Tai Ngan Hang Cong Thuong , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Agribank , Ty Gia Usd Ngan Hang Shinhan Vina , Ty Gia Usd Ngan Hang Bidv Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Hsbc Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Nao Cao Nhat , Gia Usd Ngay Hom Nay Tai Han Quoc , Gia Usd Tai Han Quoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Lien Ngan Hang , Ti Gia Usd Ngan Hang Vietcom Bank , Ti Gia Usd Lien Ngan Hang Hom Nay , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Eximbank , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Citibank , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Indovina , Gia Usd Mua Vao Ban Ra Trong Ngay , Gia Usd Bao Tin Minh Chau Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Mua Vao Bao Nhieu , Ty Gia Usd Ngay Hom Nay Bao Nhieu , Gia Usd Cho Den Hom Nay Bao Nhieu , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Nha Nuoc , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Indovina , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Agribank , Ty Gia Usd Ngoai Cho Den Hom Nay , Gia Vang Va Gia Usd Ngay Hom Nay , Gia Usd Cua Ngan Hang Vietinbank , Gia Usd Ngan Hang Dong A Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Phuong Dong , Ty Gia Usd Ngan Hang Vcb Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Sacombank Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Hai Phong , Ty Gia Usd Han Quoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Tang Hay Giam , Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Dong A , Gia Usd Quy Doi Ra Tien Viet Nam , Gia Usd Ngay Hom Nay Tai Cho Den , Gia Usd Hom Nay Tai Cong Hoa Sec , Ty Gia Usd Cua Bao Tin Minh Chau , Ty Gia Usd Ngan Hang Dong A Bank , Gia Usd Hom Nay Ngoai Thi Truong , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Ha Trung , Ty Gia Usd Vietnam Dong Hom Nay , Gia Usd Trong Nuoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd So Voi Tien Viet Nam , Ty Gia Usd So Voi Viet Nam Dong , Ty Gia Usd Vs Indonesian Rupiah , Gia Usd Tai Ha Noi Ngay Hom Nay , Gia Usd Tai Ngan Hang Sacombank , Ty Gia Usd O Ngan Hang Agribank , Ty Gia Usd Ngan Hang Trung Uong , Ty Gia Usd Ngan Hang Tien Phong , Ty Gia Usd Ngan Hang Vid Public , Ty Gia Usd Ngan Hang Phuong Nam , Ty Gia Usd Ngan Hang Nn Va Ptnt , Ty Gia Usd Ngan Hang Thuong Mai , Ty Gia Usd Ngan Hang Chinatrust , Ty Gia Usd Hom Nay La Bao Nhieu , Ty Gia Usd O Thi Truong Hom Nay , Gia Usd Tai Angola Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd So Voi Tien Han Quoc , Ty Gia Usd Tai Han Quoc Cho Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Viet Nam , Gia Usd Ngay Hom Nay O Viet Nam , Ty Gia Usd Ngan Hang A Chau Acb , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Dong A , Ty Gia Usd Hom Nay Cua Eximbank , Gia Usd O Viet Nam La Bao Nhieu , Gia Usd O Viet Nam Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Nga Ngay Hom Nay , Gia Usd O Ngan Hang Vietcombank , Gia Vang Va Ty Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Cho Chợ Đen Hom Nay , Ty Gia Usd Va Indonesia Rupiah , Ty Gia Usd Vietcombank Hom Qua , Gia Usd Ngan Hang Ngoai Thuong , Gia Usd Mua Vao Ban Ra Hom Nay , Ty Gia Usd Lien Bang Ngan Hang , Gia Usd Hom Nay Tai Quang Binh , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Cho Den , Ty Gia Usd Va Gia Vang Hom Nay , Gia Usd Tai Ngan Hang Eximbank , Ty Gia Usd So Voi Euro Hom Nay , Tinh Hinh Bien Dong Ty Gia Usd , Ty Gia Usd Ngan Hang Bidv Ngay , Gia Usd Doi Sang Tien Viet Nam , Gia Usd Cua Ngan Hang Agribank , Gia Usd Tai Ngan Hang Agribank , Ty Gia Usd Ngan Hang Hang Hai , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Ha Noi , Gia Usd Thi Truong Trong Ngay , Ty Gia Usd Trong Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Cho Den Trong Ngay , Ty Gia Usd Thi Truong Cho Den , Ty Gia Usd Sang Tien Viet Nam , Ty Gia Usd Tai Ha Noi Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Quan Doi , Gia Usd Ngan Hang Cong Thuong , Tra Ty Gia Usd Lien Ngan Hang , Gia Usd Hom Nay Tai Sacombank , Gia Usd Hom Nay Tai Bac Giang , Gia Usd Han Quoc Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd O Han Quoc Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay O Han Quoc , Gia Usd Hom Nay Ngan Hang Acb , Ty Gia Usd Tu Do Ngay Hom Nay , Gia Usd Doi Sang Vietnam Dong , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Hsbc , Ti Gia Usd Thi Truong Cho Den , Gia Usd Cua Bao Tin Minh Chau , Gia Usd Hom Nay Gia Bao Nhieu , Gia Usd Hien Gio La Bao Nhieu , Gia Usd Ngan Hang Acb Hom Nay , Ty Gia Usd O Ngan Hang Dong A , Gia Usd Moi Nhat Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Bidv , Gia Usd Hien Tai La Bao Nhieu , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Scb , Ty Gia Usd Ngan Hang Hom Nay , Ty Gia Usd Hai Quan Dong Nai , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Tphcm , Gia Usd Va Vang Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Sang Vietnam Dong , Gia Usd So Voi Viet Nam Dong , Ty Gia Usd Voi Viet Nam Dong , Gia Usd Ngay Hom Nay Tai Nga , Gia Usd Ngay Hom Nay Cho Den , Gia Usd Ngan Hang Phuong Nam , Hom Nay Gia Usd La Bao Nhieu , Gia Usd Chuyen Khoan Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Tai Malaysia , Gia Usd Hom Nay Tai Tai Loan , Ty Gia Usd Voi Tien Han Quoc , Ti Gia Usd Cua Ngan Hang Vcb , Ty Gia Usd Doi Viet Nam Dong , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Shb , Ty Gia Usd Hom Nay O Cho Den , Ty Gia Usd Cho Den Chieu Nay , Bieu Do Bien Dong Ty Gia Usd , Xem Ty Gia Usd Ngan Hang Acb , Gia Usd O Viet Nam Bao Nhieu , Gia Usd Tai Viet Nam Hom Nay , Gia Usd Tai Nga Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Va Tien Indonesia , Gia Usd O Ngan Hang Agribank , Gia Usd Doi Ra Tien Viet Nam , Gia Usd Cua Ngan Hang Dong A , Gia Usd Bay Gio La Bao Nhieu , Ty Gia Usd Ngan Hang Abbank , Ty Gia Usd Tren Thi Cho Den , Ty Gia Usd Ngoai Thi Truong , Ty Gia Usd Voi Vietnam Dong , Gia Usd Thi Truong Viet Nam , Ty Gia Usd Viet Nam Hom Nay , Menh Gia Usd Sang Tien Viet , Gia Usd Cua Hang Quoc Trinh , Gia Usd O Tiem Vang Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Pgbank , Ty Gia Usd Tai Ngan Hang Mb , Ty Gia Usd Ngan Hang Dau Tu , Ty Gia Usd Va Tien Malaysia , Gia Usd Hom Nay Tai Vietnam , Gia Usd Hom Nay Tai Da Nang , Xem Ty Gia Usd Tai Han Quoc , Ty Gia Usd Han Quoc Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Tai Cho Den , Gia Usd Hom Nay Tai Nghe An , Ti Gia Usd Va Viet Nam Dong , Gia Usd Va Gia Vang Hom Nay , Ty Gia Usd Tu Do Webgiavang , Ty Gia Usd Singapore Dollar , Ty Gia Usd Cua Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Cong Hoa Sec , Ty Gia Usd Cua Ngan Hang Mb , Gia Usd Tai Cho Den Hom Nay , Xem Gia Usd Cho Den Hom Nay , Cap Nhat Ty Gia Usd Cho Den , Gia Usd Ban Ra Tai Viet Nam , Gia Usd O Bao Tin Minh Chau , Ty Gia Usd Ngan Hang Dong A , Ty Gia Usd Cho Den Moi Nhat , Quy Doi Ty Gia Usd Sang Vnd , Gia Usd Doi Ra Vietnam Dong , Ty Gia Usd Voi Twd Hom Nay , Ty Gia Usd Va Bath Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Nga , Ty Gia Usd My Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Va Vang Hom Nay , Ty Gia Usd Va Vietnam Dong , Xem Gia Usd Tai Vn Hom Nay , Ty Gia Usd So Voi Tien Won , Ty Gia Usd Voi Rup Belarus , Gia Usd Tai Ha Noi Hom Nay , Gia Usd Tai Taiwan Hom Nay , Ti Gia Usd Va Tien Rup Nga , Gia Usd Ngan Hang Viet Tin , Ty Gia Usd Ngan Hang Fubon , Gia Usd Dang Len Hay Xuong , Ty Gia Usd So Voi Yen Nhat , Xem Gia Usd Taiwan Hom Nay , Ty Gia Usd Voi Won Hom Nay , Gia Usd Tai Angola Hom Nay , Ty Gia Usd Hom Nay Tai Acb , Gia Usd O Han Quoc Hom Nay , Gia Usd O Nga Ngay Hom Nay , Gia Usd Hom Nay O Han Quoc , Ti Gia Usd Hom Nay Cho Den , Ti Gia Usd Hom Nay Tai Nga , Ti Gia Usd Va Dong Rup Nga , Ti Gia Usd Cho Den Hom Nay , Gia Usd Cho Den Trong Ngay , Gia Usd Cho Den Tai Angola , Gia Usd Hien Nay Bao Nhieu , Gia Usd O Ngan Hang Dong A , Ti Gia Usd Tai Nga Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Nga Hom Nay , Gia Usd Tai Ngan Hang Bidv , Gia Usd Trong Nuoc Hom Nay , Gia Usd Trong Ngay Hom Nay , Ty Gia Usd Nh Ngoai Thuong , Xem Ty Gia Usd Vietcombank , Gia Usd Vietinbank Hom Nay , Gia Usd Thi Truong Cho Den , Gia Usd Sang Tien Viet Nam , Ty Gia Usd Jpy Vietcombank , Gia Usd Hom Nay Tai Taiwan , Gia Usd Doi Sang Tien Viet , Gia Usd Cua Ngan Hang Bidv , Ty Gia Usd Tai Vn Hom Nay , Xem Ty Gia Usd Trong Ngay , Ty Gia Usd Sang Singapore , Ty Gia Usd Cua Quoc Trinh , Ty Gia Usd So Voi Rup Nga , Ty Gia Usd Ngan Hang Mega , Gia Usd Ngan Hang Aribank , Gia Usd Ngan Hang Hom Nay , Gia Usd Tiem Vang Mi Hong , Ty Gia Usd Va Won Hom Nay , Ty Gia Usd Va Rup Hom Nay , Gia Usd Hong Kong Hom Nay , Ty Gia Usd Nh Acb Hom Nay , Gia Usd Hom Nay O Mi Hong , Ty Gia Usd Tu Gio Hom Nay , Ty Gia Usd Ngan Hang Exim , Gia Usd O Cho Den Hom Nay , Gia Usd Mua Vao Bao Nhieu , Gia Usd Cho Den Bao Nhieu , Gia Usd Cua Ngan Hang Acb , Gia Usd Singapore Hom Nay , Tû Gia Usd Lien Ngan Hang , Gia Usd Tai Korea Hom Nay , Gia Usd Thi Truong Tu Gio , Gia Usd Doi Tien Viet Nam , Gia Usd Doi Sang Tien Han , Gia Usd Doi Viet Nam Dong , Gia Usd Co Tang Nua Khong , Ty Gia Usd Voi Tien Viet , Ty Gia Usd Viet Tin Bank , Video Ty Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Voi Bath Thai , Ty Gia Usd Tu Do Hôm Nay , Gia Usd Ngan Hang Vpbank , Ty Gia Usd Sang Viet Nam , Xem Gia Usd Tai Han Quoc , Ty Gia Usd So Voi Dai Te , Ty Gia Usd Tai Singapore , Ty Gia Usd Va $Singapore , Tìm Ty Gia Usd Sacombank , Xem Gia Usd Doi Sang Rub , Ty Gia Usd Tai Tiem Vang , Gia Usd Ngay 10 Thang 11 , Ty Gia Usd Ngan Hang Uob , Ty Gia Usd Ngan Hang Scb , Ty Gia Usd Ngan Hang Ocb , Ty Gia Usd Ngan Hang Mhb , Ty Gia Usd Ngan Hang Keb , Gia Usd Ngan Hang A Chau , Gia Usd Mua Vao Hien Nay , Tri Gia Usd Tai Han Quoc , Gia Usd Hom Nay Viet Nam , Gia Usd Hom Nay O Ha Noi , Ty Gia Usd Hom Nay O Nga , Gia Usd Hom Nay Eximbank , Ti Gia Usd So Voi Dai Te , Ty Gia Usd O Vietcombank , Gia Vang 9999 Va Gia Usd , Gia Usd Gia Vang Hom Nay , Ty Gia Usd Tu Do Vietbao , Gia Vang Ty Gia Usd Euro , Gia Usd Viet Nam Hom Nay , Gia Usd Tai Cong Hoa Sec , Ban Gia Usd Tai Han Quoc , Xem Gia Usd Tai Viet Nam , Ty Gia Usd Nh Vietinbank , Xem Ty Gia Usd Theo Ngay , Ty Gia Usd Vnd Sacombank , Gia Usd Ra Tien Viet Nam , Gia Usd Ngan Hang Dong A , Gia Usd Malaysia Hom Nay , Gia Usd Doi Ra Tien Viet , Gia Usd Cua Ngay Hom Nay , Gia Usd Cho Den Moi Nhat , Gia Usd Eximbank Hom Nay , Ty Gia Usd Voi Tien Nga , Ty Gia Usd Voi Dong Rup , Ty Gia Usd Voi Bang Anh , Bang Ty Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Vietcom Bank , Ty Gia Usd Cho Den Ngay , Ty Gia Usd Indovinabank , Tai Sao Ty Gia Usd Giam , Ty Gia Usd Maritimebank , Ty Gia Usd Bao Nhan Dan , Ty Gia Usd Voi Tien Won , Ty Gia Usd Doi Sang Won , Ty Gia Usd Voi Tien Vnd , Ty Gia Usd Vietnam Dong , Bang Gia Usd Trong Ngay , Ty Gia Usd Sang Rup Nga , Ty Gia Usd Ngan Hang Hd , Ty Gia Usd Tai Malaysia , Ty Gia Usd Tai Thai Lan , Gia Usd Tai Sec Hom Nay , Ty Gia Usd Sing Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Mua Vao , Ti Gia Usd Hom Nay Hsbc , Xem Gia Vang Va Gia Usd , Ti Gia Usd Tu Do Ha Noi , Ty Gia Usd Voi Euro Yen , Ty Gia Usd Va Euro Euro , Ti Gia Usd Tai Eximbank , Ty Gia Usd Doi Sang Vnd , Ty Gia Usd Cong Hoa Sec , Gia Usd Cho Den Hom Qua , Gia Usd O Ngan Hang Acb , Tin Moi Nhat Ve Gia Usd , Gia Usd Trong Tuong Lai , Gia Usd Tren Thi Truong , Xem Ty Gia Usd Agribank , Doi Ty Gia Usd Sang Vnd , Thong Ke Ty Gia Usd Vnd , Gia Usd Chuyen Sang Vnd , Ty Gia Usd Voi Yen Nhat , Gia Usd Tu Nhan Hom Nay , Gia Usd Tai Nga Hom Nay , Ty Gia Usd Shinhan Bank , Gia Usd Mi Hong Hom Nay , Gia Usd Va Euro Hom Nay , Ty Gia Usd Voi Rup Nga , Ty Gia Usd Voi Ringgit , Vi Sao Ty Gia Usd Tang , Ty Gia Usd Vib Hom Nay , Ty Gia Usd Tai Can Tho , Ty Gia Usd Tai Cho Den , Gia Vang Va Ty Gia Usd , Bieu Do Ty Gia Usd Acb , Ty Gia Usd Va Tien Won , Ty Gia Usd Voi Vn Dong , Ty Gia Usd So Voi Euro , Ty Gia Usd O Sacombank , Ty Gia Usd Va Tien Rup , Ti Gia Usd Va Tien Rup , Ty Gia Usd Tai Phu Quy , Gia Usd Tai Vn Hom Nay , Ti Gia Usd Voi Rup Nga , Tu Gia Usd Vietcombank , Ty Gia Usd Rup Hom Nay , Ty Gia Gia Usd Hom Nay , Gia Usd Hom Nay Ban Ra , Ti Gia Usd Ngay Homnay , Ti Gia Usd Techcombank , Ty Gia Usd Va Gia Vang , Gia Usd Hom Nay Tai Cz , Gia Usd Ban Ra Mua Vao , Ty Gia Usd Vnd Hom Nay , Gia Usd Cua Vietinbank , Gia Usd Tai Vietinbank , Ty Gia Usd Va Dong Yen , Ty Gia Usd Va Dong Won , Ty Gia Usd Nh Eximbank , Gia Usd Nh Vietcombank , Xem Ty Gia Usd Cho Den , Gia Usd Cho Den Angola , Bieu Do Ti Gia Usd Vnd , Ty Gia Usd Vnd Cho Den , Xem Gia Usd O Viet Nam , Xem Gia Usd Trong Ngay , Xem Gia Usd O Han Quoc , Ty Gia Usd Won Hom Nay , Gia Usd Tu Do Hien Nay , Gia Usd Sang Tien Viet , Gia Usd O Cong Hoa Sec , Gia Usd Hnay Bao Nhieu , Ty Gia Usd Voi Taiwan , Vietinbank Ty Gia Usd , Xem Ty Gia Usd Online , Ty Gia Usd O Ha Trung , Ty Gia Usd Mb Hom Nay , Ty Gia Usd- Baht Thai , Ty Gia Usd Ra Vn Dong , Ty Gia Usd Va Dola Uc , Ty Gia Usd Trong Ngay , Gia Usd Trong 10 Ngay , Ty Gia Usd So Voi Rup , Ty Gia Usd So Voi Ndt , Ty Gia Usd So Voi Hkd , Ty Gia Usd So Voi Aud , Gia Usd Tai Sacombank , Ty Gia Usd So Voi Cny , Gia Usd Tai Hai Phong , Ty Gia Usd Tai Ha Noi , Gia Usd Tai Tiem Vang , Ty Gia Usd Tai Taiwan , Ty Gia Usd O Han Quoc , Gia Usd Ngan Hang Scb , Ty Gia Usd Co Tang Ko , Ty Gia Usd So Voi Jpy , Ti Gia Usd So Voi Vnd , Ti Gia Usd Vs Ringgit , Ty Gia Usd So Voi Eur , Gia Usd Viet Com Bank , Gia Usd Gio Bao Nhieu , Gia Usd Nay Bao Nhieu , Ty Gia Usd Tai Dong A , Ty Gia Usd O Viet Nam , Ty Gia Usd Va Vietnam , Gia Usd Tren The Gioi , Menh Gia Usd Cao Nhat , Ty Gia Usd Doi Ra Vnd , Xem Gia Usd Hang Ngay , Ty Gia Usd Woori Bank , Ty Gia Usd Webgiavang , Ty Gia Usd So Voi Sgd , Ty Gia Usd Phuong Nam , Gia Usd O Nga Hom Nay , Gia Usd Co Tang Khong , Ty Gia Usd Korean Won , Ty Gia Usd City Bank , Ty Gia Usd Indonesia , Ty Gia Usd Bien Dong , Ty Gia Usd Won Naver , Xem Gia Usd Viet Nam , Ty Gia Usd Singapore , Ty Gia Usd Va Rupiah , Ty Gia Usd Voi Rupee , Gia Usd Voi Dong Rup , Ty Gia Usd Vs Rupiah , Gia Usd Ngay Hom Qua , Ty Gia Usd O Vietnam , Gia Usd Ngan Hang Mb , Gia Usd Tai Malaysia , Ty Gia Usd Va Koruna , Xem Gia Vang Gia Usd , Gia Usd Doi Sang Vnd , Ty Gia Usd Va Canada , Ty Gia Usd O Cho Den , Gia Usd Cho Den Ngay , Ty Gia Usd Bidv Bank , Ty Gia Usd Bao Nhieu , Ty Gia Usd Tai Czech , Gia Usd Tai Nuoc Nga , Ty Gia Usd Tren Euro , Ty Gia Usd Tai Korea , Ty Gia Usd Va Korean , Ty Gia Usd Nh Dong A , Ty Gia Usd Vnd La Gi , Gia Usd Tai Viet Nam , Xem Gia Usd Moi Nhat , Gia Usd Vietnam Dong , Gia Usd Tai Han Quoc , Gia Usd Moi Cap Nhat , Gia Usd Chuyen Khoan , Gia Usd Tai Eximbank , Gia Usd Euro Hom Nay , Gia Usd Doi Tien Vnd , Gia Usd Cong Hoa Sec , Bien Dong Ty Gia Usd , Ty Gia Usd Hang Hai , Ty Gia Usd Vib Bank , Ty Gia Usd Kim Linh , Thong Ke Ty Gia Usd , Ty Gia Usd Argibank , Ty Gia Usd Cua Hsbc , Ty Gia Usd Viet Nam , Ty Gia Usd Sang Sgd , Ty Gia Usd Sang Nay , Ty Gia Usd Vs Rupee , Ty Gia Usd O Ha Noi , Ty Gia Usd O Angola , Gia Usd Tai Vietnam , Gia Usd Tai Nghe An , Ty Gia Usd Malaysia , Ty Gia Usd Moi Ngay , Gia Usd Ho Chi Minh , Gia Usd Tai Mi Hong , Gia Usd Cua Mi Hong , Ty Gia Usd Sang Kip , Sem Gia Usd Hom Nay , Bao Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Han Quoc , Xu Huong Ti Gia Usd , Ti Gia Usd Va Rupee , Ti Gia Usd Malaysia , Ti Gia Usd Citibank , Ti Gia Usd Cua Hsbc , Ty Gia Usd Gia Vang , Ty Gia Usd Tt Tu Do , Eximbank Ty Gia Usd , Gia Usd Tai Romania , Ti Gia Usd Bang Anh , Ty Gia Usd Dong Rup , Gia Usd Dong A Bank , Xem Gia Usd Tai Nga , Ty Gia Usd Tren Vnd , Ti Gia Usd Vnd Hsbc , Gia Usd Vnd Hom Nay , Bang Ty Gia Usd-Vnd , Xem Gia Usd Ru Ssia , Ty Gia Usd Sang Yen , Ti Gia Usd Yen Nhat , Gia Usd O Tiem Vang , Ty Gia Usd Sang Jpy , Gia Usd Hom Nay Acb , Gia Gia Usd Hom Nay , Ty Gia Usd Sang Rm , Ty Gia Usd Voi Twd , Ty Gia Usd Voi Hkd , Ty Gia Usd Voi Akz , Ty Gia Usd Vcb Hcm , Ty Gia Usd Cua Scb , Ty Gia Usd Voi Thb , Ty Gia Usd Hd Bank , Lich Su Ty Gia Usd , Ty Gia Usd An Binh , Ty Gia Usd Voi Cfa , Ty Gia Usd Mb Bank , Ty Gia Usd Cua Anz , Ty Gia Usd Bieu Do , Ty Gia Usd Vn Dong , Gia Usd Vn Hom Nay , Gia Usd Va Gia Rup , Ty Gia Usd Voi Rub , Gia Usd Tai Russia , Gia Usd Tai Ha Noi , Gia Usd Tai Angola , Bang Gia Usd O Nga , Gia Usd Tai Moscow , Ty Gia Usd Tu Nhan , Gia Usd Uc Hom Nay , Ty Gia Usd Lich Su , Ti Gia Usd Bay Gio , Ti Gia Usd Ben Nga , Ti Gia Usd Tai Acb , Ti Gia Usd Tai Sec , Ty Gia Usd Vietnam , Ty Gia Usd Vs Euro , Gia Usd O Eximbank , Ty Gia Usd Doi Rup , Gia Usd Tai Ba Lan , Ty Gia Usd Cua Nga , Ty Gia Usd Dong Vn , Gia Usd Tai Dong A , Ty Gia Usd Va Peso , Gia Usd Trong Tuan , Ty Gia Usd Voi Rmb , Ty Gia Usd Voi Krw , Ty Gia Usd Nh Hsbc , Ty Gia Usd Nh Bidv , Ty Gia Usd Doi Vnd , Xem Gia Usd Rusiia , Gia Usd Donga Bank , Xem Gia Usd Tai Vn , Xem Gia Usd Taiwan , Gia Usd Tai Taiwan , Gia Usd Trong Ngay , Gia Usd So Voi Vnd , Xem Gia Usd Russia , Ty Gia Usd Quy Doi , Gia Usd O Malaysia , Gia Usd O Han Quoc , Gia Usd Mi Hom Nay , Gia Usd Co Tang Ko , Gia Usd Doi Ra Rup , Gia Usd Doi Ra Vnd , Gia Usd O Viet Nam , Ty Gia Usd Voi Rm , Ty Gia Usd O Hsbc , Vpbank Ty Gia Usd , Ty Gia Usd Ba Lan , Ty Gia Usd A Chau , Ty Gia Usd Vs Aud , Ty Gia Usd Va Nok , Ty Gia Usd Vs Vnd , Ty Gia Usd Vs Rup , Ty Gia Usd Cua Uc , Ty Gia Usd Vs Sgd , Ty Gia Usd Tai Vn , Gia Usd O Vietnam , Gia Usd Tai Balan , Ti Gia Usd Va Hkd , Ti Gia Usd Va Rup , Ti Gia Usd To Sek , Ti Gia Usd Ha Noi , Du Bao Ti Gia Usd , Ti Gia Usd Va Aud , Ty Gia Usd Va Eur , Gia Usd Tai Rusia , Ty Gia Usd Tai Cz , Gia Usd O Cho Den , Ty Gia Usd Va Myr , Ty Gia Usd Va Hkd , Ty Gia Usd Vs Krw , Ty Gia Usd Nh Acb , Ti Gia Usd To Vnd , Ty Gia Usd Ra Won , Ty Gia Usd Vs Won , Ti Gia Usd Vs Won , Gia Usd Singapore , Ty Gia Usd Va Php , Gia Usd Hai Phong , Gia Usd O Nghe An , Gia Usd Ngan Hang , Gia Usd My Ban Ra , Gia Usd Tai Korea , Ty Gia Usd Tu Gio , Gia Usd Dongabank , Ty Gia Usd Dong A , Gia Usd Tai Czech , Ty Gia Usd Index , Ty Gia Usd O Acb , Ti Gia Usd Vs Rm , Ty Gia Usd O Sec , Gia Usd Nuoc Nga , So Do Ti Gia Usd , Gia Usd Tai Bidv , Gia Usd Nha Nuoc , Xem Bang Gia Usd , Gia Usd Viet Bao , Gia Usd Viet Nam , Gia Usd Sang Rup , Gia Usd Sang Nay , Gia Usd O Ha Noi , Gia Usd O Angola , Gia Usd O Taiwan , Gia Usd Malaisia , Gia Usd Moi Ngay , Gia Usd Malaysia , Gia Usd Thai Lan , Ty Gia Usd Korun , Gia Usd Gia Vang , Ty Gia Usd Tu Do , Gia Usd Bang Anh , Gia Usd Moi Nhat , Ty Gia Usd Va W , Gia Usd Ngay 24 , Bao Nga Gia Usd , Gia Usd Bao Moi , Tin Moi Gia Usd , Ty Gia Usd O Vn , Ti Gia Usd Euro , Ti Gia Usd Hsbc , Ty Gia Usd O Cz , Menh Gia Usd My , Ty Gia Usd Tran , Gia Usd Tro Den , Du Kien Gia Usd , Ty Gia Usd Nhnn , Xem Gia Usd Vnd , Ty Gia Usd Wuon , Gia Usd Voi Vnd , Menh Gia Usd Uc , Gia Usd Tai Sec , Gia Usd O Rusia , Gia Usd O Balan , Gia Usd Mi Hong , Gia Usd O Korea , Gia Usd Ban Gia , Ty Gia Usd Euro , Gia Usd Doi Rup , Gia Usd Doi Vnd , Gia Usd Cua Nga , Gia Usd Cho Den , Gia Usd Tai Nga , Ty Gia Usd Vie , Ty Gia Usd Sjc , Ty Gia Usd Ivb , Ty Gia Usd Inr , Ty Gia Usd Abc , Ty Gia Usd Acn , Ty Gia Usd Pnj , Ty Gia Usd Dab , Ty Gia Usd Rub , Gia Usd Russia , Ty Gia Usd Nga , Ty Gia Usd Vcb , Ti Gia Usd Shb , Ty Gia Usd Cho , Gia Usd Cho De , Ti Gia Usd Vnd , Ti Gia Usd Yen , Xem Gia Usd My , Ty Gia Usd Wap , Gia Usd Vpbank , Gia Usd Va Vnd , Gia Usd Va Won, Gia Usd Tai Vn , Gia Usd Va Rup , Gia Usd Ra Vnd , Gia Usd Poland , Gia Usd Moscow , Gia Usd Va Eur , Gia Usd Cua My , Ty Gia Usd Vn , Ty Gia Usd Cz , Ty Gia Usd Rm , Gia Usdtainga , Gia Usd Rusia , Gia Usd O Sec , Gia Usd O Nga , Ty Gia Usd Hom Nay Ty Gia Dola Vietcombank Thi , Ty Gia Dola My Cua Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Dola Lien Ngan Hang Ngay Hom Nay , Ty Gia Dola Uc Thi Truong Tu Do Hom Nay , Ty Gia Dola Tai Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Dola My Ngan Hang Ngoai Thuong , Ty Gia Dola Hom Nay Thi Truong Tu Do , Ty Gia Dollars Viet Com Bank Hom Nay , Ty Gia Dola Thi Truong Ngay Hom Nay , Ty Gia Dola Hom Nay Tai Vietcombank , Ty Gia Dola My Ngan Hang Sacombank , Ty Gia Dola Lien Ngan Hang Hom Nay , Gia Dola Canada Doi Sang Tien Viet , Gia Dola Cua Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Dola Ngan Hang Cong Thuong , Ty Gia Dola My Ngan Hang Eximbank , Ty Gia Dola Ngan Hang Vietcombank , Ty Gia Dola My Ngan Hang Agribank , Ty Gia Dola Hong Kong Va Dola My , Ty Gia Dola Hom Nay La Bao Nhieu , Ty Gia Dola Hom Nay Tai Han Quoc , Ty Gia Dola Tai Han Quoc Hom Nay , Ty Gia Dola Ngan Hang Vietinbank , Ty Gia Dola New Zealand Eximbank , Gia Dola Canada Ngan Hang Dong A , Ty Gia Dola Uc Thi Truong Tu Do , Ty Gia Dola My Thi Truong Tu Do , Ty Gia Dola My Ngan Hang Dong A , Ty Gia Dola Hom Nay Vietcombank , Ty Gia Dola Ngan Hang Sacombank , Xem Ty Gia Dola My Ngay Hom Nay , Ty Gia Dola Uc Ngan Hang Dong A , Gia Dola Singapore Ngay Hom Nay , Gia Dola Ngan Hang Ngoai Thuong , Gia Dola Uc Ngan Hang Sacombank , Ty Gia Dola My Tai Vietcombank , Ty Gia Dola My Cho Den Hom Nay , Ty Gia Dola Uc Cho Den Hom Nay , Ty Gia Dola Thi Truong Hom Nay , Ty Gia Dola Thi Truong Cho Den , Ty Gia Dola Ngan Hang Eximbank , Ty Gia Dola Ngan Hang Agribank , Ty Gia Dola Ngan Hang Nha Nuoc , Gia Dola Hien Gio La Bao Nhieu , Gia Dola Uc Ngan Hang Eximbank , Gia Dola Ngan Hang Vietcombank , Gia Dola Chuyen Sang Tien Viet , Ty Gia Dola Hong Kong Hom Nay , Ty Gia Dola Voi Tien Han Quoc , Ty Gia Dola My Lien Ngan Hang , Ty Gia Dola Hom Nay Bao Nhieu , Ty Gia Dola Bao Tin Minh Chau , Ty Gia Dola Singapore Cho Den , Ty Gia Dola Singapore Voi Vnd , Ty Gia Dola Singapore Hom Nay , Gia Dola Uc Hom Nay Bao Nhieu , Gia Dola Cua Ngan Hang Dong A , Gia Dola Ngay Hom Nay Cho Den , Gia Dola Bay Gio La Bao Nhieu , Ty Gia Dola Singapore Va Usd , Ty Gia Dola Ngoai Thi Truong , Ty Gia Dola Ngan Hang Dong A , Ty Gia Dola Ngan Hang Vpbank , Ty Gia Dola My Ngan Hang Acb , Ty Gia Dola Singapore Va Vnd , Gia Dola Canada Tai Viet Nam , Gia Dola Hom Nay Vietcombank , Gia Dola Ban Ra Ngay Hom Nay , Gia Dola Ngan Hang Sacombank , Gia Dola New Zealand Hom Nay , Gia Dola Canada Ngay Hom Nay , Ty Gia Dola Uc Commonwealth , Ty Gia Dola Tai Vietcombank , Ty Gia Dola So Voi Yen Nhat , Ty Gia Dola So Voi Dong Rup , Ty Gia Dola My Tai Han Quoc , Ty Gia Dola Cho Den Hom Nay , Xem Gia Dola Canada Hom Nay , Xem Gia Dola Nguyen Hom Nay , Gia Dola Ngan Hang Eximbank , Gia Dola Hom Nay Thi Truong , Gia Dola Thi Truong Cho Den , Gia Dola Thi Truong Hom Nay , Gia Dola Sang Tien Viet Nam , Gia Dola Singapore Hien Tai , Gia Dola Ngan Hang Agribank , Gia Dola Doi Sang Tien Viet , Gia Dollars Cho Den Hom Nay , Gia Dola Newzealand Hom Nay , Ty Gia Dola My Va Dong Rup , Xem Ty Gia Dola My Hom Nay , Ty Gia Dola Uc Vietcombank , Ty Gia Dola Ngan Hang Bidv , Ty Gia Dola Canada Hom Nay , Ty Gia Dola My Vietcombank , Ty Gia Dola Canada Cho Den , Ti Gia Dola Canada Hom Nay , Gia Dola Thi Truong Tu Gio , Gia Dola Hong Kong Hom Nay , Gia Dola Hom Nay Tai Tphcm , Gia Dola Cap Nhat Moi Nhat , Gia Dola Ban Ra O Viet Nam , Gia Dola Bao Tin Minh Chau , Ty Gia Dola Uc Trong Ngay , Ty Gia Dola My Vietinbank , Ty Gia Dola Ngan Hang Scb , Chuyen Doi Ty Gia Dola Uc , Ty Gia Dola Uc Vietinbank , Ty Gia Dola Uc So Voi Vnd , Ty Gia Dola Tu Do Hom Nay , Ty Gia Dola O Vietcombank , Ty Gia Dola Ngan Hang Acb , Ty Gia Dola My Trong Ngay , Ty Gia Dollars Australian , Xem Gia Dola Ngay Hom Nay , Gia Dola Uc O Vietcombank , Gia Dola Thi Truong Tu Do , Gia Dola My Tai Hai Phong , Gia Dola Nga Ngay Hom Nay , Gia Dola Gia Vang Hom Nay , Gia Dola My Ngan Hang Acb , Gia Dola Ngan Hang Dong A , Gia Dola Han Quoc Hom Nay , Gia Dola Doi Ra Tien Viet , Gia Dola Dai Loan Hom Nay , Gia Dola Ban Ra Bao Nhieu , Ty Gia Dola Hom Nay Bidv , Ty Gia Dola Va Tien Viet , Ty Gia Dola Voi Tien Won , Ty Gia Dola Tai Han Quoc , Ty Gia Dola Ngay Hom Qua , Ty Gia Dola Ngoai Thuong , Ty Gia Dola My Sacombank , Ty Gia Dola Uc Sacombank , Ty Gia Dola My Va Canada , Ty Gia Dollars Singapore , Ty Gia Dola Voi Yen Nhat , Xem Gia Dola Nga Hom Nay , Gia Dola Va Vietnam Dong , Gia Dola Va Vang Hom Nay , Gia Dola Hom Nay Tai Nga , Gia Dola Hom Nay Cho Den , Gia Dola Cua Vietcombank , Gia Dola Uc Tai Viet Nam , Gia Dola Uc Ngay Hom Nay , Gia Dola Tai Nga Hom Nay , Gia Dollars Ngay Hom Nay , Gia Dola My La Bao Nhieu , Ty Gia Dollars Hong Kong , Gia Dola Va Euro Hom Nay , Ty Gia Dola Usd Hom Nay , Ty Gia Dola Va Bang Anh , Ty Gia Dola Va Yen Nhat , Ty Gia Dola Techcombank , Ty Gia Dola Hom Nay Acb , Gia Vang Va Ty Gia Dola , Xem Gia Dola O Han Quoc , Xem Gia Dola Uc Hom Nay , Xem Gia Dola Trong Ngay , Gia Dola Doi Ra Tien Vn , Bang Gia Dola Hong Kong , Ty Gia Dola Uc Eximbank , Ty Gia Dola My Eximbank , Gia Dola Uc Vietcombank , Gia Dola Ngan Hang Bidv , Gia Dola My Vietcombank , Gia Dola My O Tiem Vang , Gia Dola Lien Ngan Hang , Gia Dola Cho Den Online , Gia Dola Canada Hom Nay , Gia Dola Canada Cho Den , Ty Gia Dola New Zealand , Ty Gia Dola My Cho Den , Ty Gia Dola Uc Cho Den , Ty Gia Dola Va Rup Nga , Ty Gia Dola O Han Quoc , Ty Gia Dola My Voi Vnd , Ty Gia Dola My Tai Nga , Ty Gia Dola Vietinbank , Gia Dollars Thi Truong , Xem Gia Dola Singapore , Ty Gia Dola Trung Quoc , Gia Dola O Nga Hom Nay , Ty Gia Dola Hong Khong , Gia Dola Tang Hay Giam , Ty Gia Dola Quoc Trinh , Gia Dola Ngan Hang Acb , Gia Dollars My Hom Nay , Ty Gia Dola Tien Viet , Ty Gia Dola Uc Hai Ha , Du Bao Ty Gia Dola Uc , Ty Gia Dola Uc Va Vnd , Ty Gia Dola Thuy Dien , Ty Gia Dola Hong Cong , Ty Gia Dola Singapore , Xem Gia Dola Viet Nam , Gia Dola O Vn Hom Nay , Ty Gia Dola Hong Kong , Ty Gia Dola Indonesia , Gia Dola Euro Hom Nay , Gia Dola Uc Bao Nhieu , Gia Dola My Bao Nhieu , Gia Dola Voi Dong Ru