Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính mới nhất ngày 22/09/2020 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,475 lượt xem.

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia có năm doanh nghiệp A, B, C, D, E sản xuất một loại sản phẩm với xuất

một loại sản phẩm với xuất lượng và một số khoản mục chi phí sản xuất như bảng sau:

Chi phí của

quốc gia để

sản xuất sản

phẩm

Chi phí

trung gian

Khấu hao

Chi phí

khác

20 30 25 50 40

5 12 8 15 10

95 68 62 95 80

Xuất lượng 120 110 95 160 130

Trong hệ thống hạch toán quốc gia có các khoản mục sau:

– Tiền lương = 280 W Tiêu dùng các hộ gia đình = 300 C

– Tiền lãi = 20 i Đầu tư ròng = 25 I

n

– Tiền thuê = 15 R Xuất khẩu = 10 X

– Nhập khẩu = 15 M Lợi tức chủ doanh nghiệp = 12 Pr

– Lợi tức không chia = 4 Pr Thuế thu nhập doanh nghiệp = 8 Td

– Lợi tức cổ phần = 13 Pr Thuế thu nhập cá nhân = 23 Td

– Thuế di sản = 7 Td Thuế doanh thu = 23 Td

– Thuế xuất nhập khẩu = 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt = 6 Ti

– Thuế gián thu khác = 13 Ti Trợ cấp người nghèo = 3 Tr

– Trợ cấp hưu trí = 5

– Chính phủ trợ cấp học bổng cho sinh viên = 2 Tr

– Doanh nghiệp đóng góp vào quỹ cứu trợ = 3 Pr

– Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu = 38 M

– Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu = 18 X

– Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ = 80 G

Yêu cầu:

1. Tính GDPmp bằng ba phương pháp.

2. Từ GDPmp suy ra GNPmp và GNPfc.

3. Từ GDPmp hãy tính NNPmp, NNPfc, NI, PI, DI?

Bài giải

Theo công thức tính GDP bằng phương pháp sản xuất

Ta có: VA(A) = 120 – 20 = 100

VA(B) = 110 – 30 = 80

VA(C) = 95 – 25 = 70

VA(D) = 160 – 50 = 110

VA(E) = 130 – 40 = 90

Vậy: GDPmp = 100 + 80 + 70 + 110 + 90 = 450

Trang 1

Phương pháp phân phối GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti

Ta có:

 De = 5 + 12 + 8 + 15 +10 = 50

 W = 280

 R = 15

 i = 20

 Pr = 12 + 13 +4 + 8 + 3 = 40

(Với: Pr gồm : lợi tức của chủ doanh nghiệp (12);lợi tức cổ phần (13); lợi tức không chia (4); thuế lợi

tức (8); đóng góp quỹ cứu trợ (3))

 Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45

(Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu

khác(13))

Vậy: GDP mp = 50 + 280 + 15 + 20 + 40 + 45 = 450

Phương pháp chi tiêu GDPmp = C + G + I + X -M

Với: C = 300

G =80

I = khấu hao + đầu tư ròng = 50 + 25 = 75

X =10

M =15

Vậy: GDPmp = 300 + 80 + 75 + 10 – 15 = 450

Tính GNPmp:

Ta có: GNPmp = GDPmp +NIA

Với: GDPmp = 450 (từ kết quả câu 1)

NIA = Thu nhập từ các yếu tố XK – Thu nhập từ các yếu tố NK

= 18 – 38 = -20

Vậy: GNPmp = 450 + (-20) = 430

Tính GNPfc: GNPfc = GNPmp – Ti

Với GNPmp = 430

Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45

(Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu

khác(13))

Vậy: GNPfc = 430 – 45 = 385

Tính NNP:

Trang 2

NNP(mp) = GNPmp – De = 430 – 50 = 380

*Tính NI:

NI = NNPmp – Ti = 380 – 45 = 335

Tính PI: PI = NI – Pr (không chia, nộp) + Tr

Với: NI = 335 (Kết quả câu trên)

Pr (nộp, không chia) = 4 + 8 + 3 = 15

(Với Pr nộp, không chia gồm lợi tức không chia (4), thuế lợi tức (8), đóng góp quỹ cứu trợ (3))

Tr = 5 + 3 + 2 = 10

(Với Tr gồm trợ cấp hưu trí (5), trợ cấp người nghèo (3), trợ cấp học bổng học sinh-sinh viên (2))

Vậy: PI = 335 – 15 + 10 = 330

Tính DI: DI = PI – Td

Với PI = 330 (Kết quả câu trên)

Td = 23 + 7 = 30 (Td gồm thuế thu nhập (23) và thuế di sản (7))

Vậy: DI = 330 – 30 = 300

Bài 2:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Tổng đầu tư 200 Tiền lương 360

Tiền thuê 22 Tiền lãi 10

Đầu tư ròng 50 Lợi tức doanh nghiệp 10

Lợi tức cổ phần 20 Lợi tức không chia 5

Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 Thuế doanh thu 12

Thuế tiêu thụ đặc biệt 8 Thu nhập ròng từ nước ngoài (-50)

Thuế thu nhập cá nhân 20 Bù lỗ xí nghiệp quốc doanh 3

Trợ cấp hưu trí 7 Các yếu tố khác 0

Tính :

a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường.

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

Bài giải

Tổng đầu tư : I = 200

Tiền lương : W = 360

Tiền thuê : R = 22

Tiền lãi : i = 10

Đầu tư ròng : I

n

= 50

Trang 3

Khấu hao : De = I – I

n

= 200 – 50 = 150

Doanh lợi : Pr = 10 + 20 + 5 + 5 = 40

(Pr bao gồm: Lợi tức DN (10), Lợi tức Cổ phần ( 20), lợi tức không chia ( 5), Thuế TNDN (5))

Thuế gián thu : Ti = 12 + 8 = 20

(Ti bao gồm: Thuế doanh thu (12); Thuế tiêu thụ đặc biệt (8)

Thuế trực thu : Td = 20 (bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Chi chuyển nhượng : Tr = 3 + 7 = 10 (bao gồm: bù lỗ XN Quốc doanh và trợ cấp hưu trí)

Thu nhập ròng từ NN : NIA = – 50

Pr(nộp, ko chia) : 5 + 5 = 10 (Thuế TNDN (5), Lợo tức ko chia (5)

1. Tính GDPmp. GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá trị trường?

a, GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 150 + 360 + 22 + 10 + 40 + 20 = 602

b, GNPmp = GDPmp + NIA = 602 + (-50) = 552

c, NNPmp = GNPmp – De = 552 – 150 = 402

d, NNPfc = GNPmp – Ti = 552 – 20 = 532

2. Tính NI, PI, DI?

a, NI = NNPmp – Ti = 402 – 20 = 382

b, PI = NI – Pr(nộp, ko chia) + Tr = 382 – 10 + 10 = 382

c, DI = PI – Td = 382 – 20 = 362

Bài 3:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Khấu hao 100 Tiền lương 330

Tiền thuê 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp 7

Lợi tức cổ phần 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5

Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 Thuế doanh thu 12

Thuế xuất nhập khẩu 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân 20

Trợ cấp học bổng 4 Các yếu tố khác 0

Tính:

a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường.

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

Bài giải :

Theo đề bài ta có:

Khấu hao De 100 Tiền lương W 330

Tiền thuê R 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp Pr 7

Trang 4

Lợi tức cổ phần Pr chia 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp Pr

nộp

5

Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu

trợ

Pr nộp 4 Thuế doanh thu Ti 12

Thuế xuất nhập khẩu Ti 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân Td 20

Trợ cấp học bổng Tr 4 Các yếu tố khác 0

Pr = 14 + 4 + 7 + 5 = 30

( Pr gồm: lợi tức cổ phần 14 + Doanh nghiệp đóng quỹ bảo trợ 4 + lợi tức chủ doanh nghiệp 7 +

thuế thu nhập doanh nghiệp (5) )

Pr nộp và không chia = 4 + 5 = 9

( Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 + Thuế thu nhập doanh nghiệp 5)

Ti = 8 + 12 = 20

( gồm: Thuế xuất nhập khẩu 8 + thuế doanh thu 12)

NIA = 12 – 42 = – 30

( Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12 – Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42)

a. Tính GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường?

GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 100 + 330 + 20 + 0 + 30 + 20 = 500

GNPmp = GDPmp + NIA = 500 + (- 30) = 470

NNPmp = GNPmp – De = 470 – 100 = 370

NNPfs = NNPmp – Ti = 370 – 20 = 350

b. NI, DI, PI là bao nhiêu?

NI = NNPmp – Ti = 370 -20 = 350

PI = NI – Pr k/c + Tr = 350 – 9 + 4 = 345

DI = PI – Td = 345 – 20 = 325

Bài 4:

Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau:

Tiền lương 500 Tiền thuê 105

Tiền lãi 50 Lợi tức chủ doanh nghiệp 10

Lợi tức cổ phần 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5

Bù lỗ cho các xí nghiệp quốc doanh 3 Thuế thu nhập cá nhân 5

Thuế xuất nhập khẩu 6 Thuế tiêu thụ đặc biệt 9

Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 20 Lợi tức không chia 5

Trợ cấp hưu trí 2 Các yếu tố khác 0

Trang 5

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 21,384

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Chính nhờ Switch có khả năng lựa chọn đường dẫn để quyết định chuyển frame nên mạng LAN có thể hoạt động hiệu quả hơn. Switch nhận biết máy nào kết nối với cổng của nó bằng cách học địa chỉ MAC nguồn trong frame mà nó nhận được. Khi hai máy thực hiện liên lạc với nhau, Switch chỉ thiết lập một mạch ảo giữa hai cổng tương ứng mà không làm ảnh hưởng đến lưu thông trên các


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 18,513

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 15,840

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Đó là một câu chuyện minh chứng cho dư luận là con dao giết người vô hình. Thủ phạm là những người hít drama phát tán và buôn lời phán xét tiêu cực. Trên đấy là một vài thông tin để ta hiểu thêm drama là gì ? Cũng như giúp ta biết những việc nên và không nên làm về hít drama . Dù sao đi nữa cũng hãy là một người dùng mạng thông


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 11,880

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Phương và chiều của trọng lực Câu C4 trang 31-32 VBT Vật Lí 6: Lời giải: a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 11,286

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Nguồn gen của những loài thú quý hiếm này cũng đang dần bị thất thoát và mai một. Hệ sinh thái biển giảm sút Hệ sinh thái biển ở Việt Nam có sức chịu tải cao và khả năng tái tạo là tương đối lớn, tuy vậy sinh thái biển dù có phong phú cũng đang đứng trước nguy cơ bị giảm sút do tranh chấp lãnh thổ và những nguyên nhân khách quan trong biến đổi khí hậu và thiên tai. Từ đó cũng khá


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 11,286

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Zdungk.com sẽ giải đáp toàn ... Ngoài ra thì " kimochi ii" và " kimochi warui " còn được dùng khi bạn được tặng một món quà nào đó, hay nhận được một lời khen thật lòng từ người khác. Ngoài ra cụm từ kimochi còn được giới trẻ ngày nay sử dụng để biểu cảm cảm giác thích, sướng hay phê, và kimochi còn được nhắc đến đây dùng để mang hàm ý nhắc đến chuyện chăn gối hay việc sinh hoạt vợ chồng và đặc biệt


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 10,593

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó được bảo toàn dưới phép cộng. Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng.


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 9,999

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 9,603

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Điều này giúp bạn giảm được nguy cơ bị kẻ xấu lấy thẻ để thanh toán. Khi bạn dùng thẻ để thanh toán cho giao dịch nào đó. Thì chữ ký bắt buộc phải trùng khớp với chữ ký trên thẻ tín dụng thì giao dịch mới thành công được. Tốt nhất bạn chỉ nên mua bán và thanh toán trên những trang web bán hàng uy tín, có độ bảo mật cao để tránh tối đa rủi ro. Như vậy bạn đã biết số


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 9,108

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Trên thế giới hiện nay có tới 43.000 mã Zip Code khác nhau. Cấu tạo của mã zip Mã bưu chính thay đổi theo từng quốc gia, song tựu chung, chúng vẫn có độ dài từ 3 tới 10 chữ số. Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những cấu trúc mã Zip Code khác nhau. Tại Mỹ, mã Zip Code thường có từ 5 tới 9 số được thêm vào phía sau địa chỉ bưu chính nhằm hỗ trợ quá trình phân loại bưu


Đề xuất

Kế Toán Thuế Là Gì? Vai Trò Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp - Xem 2,772

Kế toán thuế là cụm từ không còn xa lạ đối với bất kì doanh nghiệp nào. Kể từ khi thành lập doanh nghiệp, yêu cầu bắt buộc phải có bộ phận kế toán thuế để doanh nghiệp đi vào hoạt động và tồn tại đúng theo sự quản lý ... Với nền kinh tế nhiều thành phần, nhà nước chỉ có thể quản lý được khi có kế toán thuế. Và ngược lại, doanh nghiệp cũng kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi nếu như thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng. >>


Rượu Jagermeister Là Gì? - Xem 4,158

Jagermeister là tên một loại rượu mùi có nguồn gốc từ thảo mộc, nổi tiếng thế giới (Trong tiếng Đức nó có tên gọi là Kräuterlikör có nghĩa là rượu mùi từ thảo mộc). Theo công bố của nhà sản xuất, thành phần của nó được làm từ 100% thảo ... Đây là một tên gọi đồng thời cũng là một chức danh dành cho một quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề liên quan đến săn bắn và các trò giải trí liên quan đến săn bắn. Danh từ Jagermeister được dùng như một chức danh công việc đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Năm 1934, Reichsjagdgesetz (Luật săn bắn Reich) được thông qua, nó định nghĩa lại thuật ngữ này, áp dụng nó cho những người


Ethernet Là Gì? Các Tính Năng Hàng Đầu Của Ethernet - Xem 5,049

Định nghĩa – Ethernet là gì? Ethernet là một loạt các công nghệ mạng và hệ thống được sử dụng trong các mạng cục bộ (LAN), nơi các máy tính được kết nối trong một không gian vật lý chính. Các hệ thống sử dụng giao tiếp Ethernet chia luồng ... Đầu tiên, tín hiệu Wi-Fi thực sự được truyền qua tần số vô tuyến. Nếu bạn đã từng đi qua một đường hầm trong khi nghe đài phát thanh xe hơi của bạn hoặc chọn lên tín hiệu của người hàng xóm của bạn với âm thanh stereo của bạn, bạn biết rằng sóng radio dễ bị nhiễu. Và Wi-Fi của bạn cũng vậy. Với Ethernet có dây, nhiễu không phải là vấn


[Taimienphi.vn] Cách Lên Rank Ace Trong Pubg Mobile Nhanh Nhất - Xem 2,376

Để tạo động lực cho người chơi thì việc đưa vào game một hệ thống rank/xếp hạng là điều cần thiết, PUBG Mobile cũng sở hữu một hệ thống xếp hạng của riêng mình, trong đó rank ACE dù chưa phải là thứ hạng cao nhất trong PUBG Mobile nhưng ... Vì vậy hãy kiếm thật nhiều đồ hồi máu nhất có thể sau đó tận dụng một vài tình huống trong game để gây ra sát thương cho bản thân mình. PUBG Mobile có sự tồn tại của những con BOT trong trận đấu, nếu gặp được một con BOT và chắc


Giới Tính, Bản Dạng Và Quyền Lgbt - Xem 2,970

Tại nhiều nước trên thế giới, câu chuyện về bản sắc giới tính đã có những biến đổi sâu sắc trong những thập kỷ gần đây. Các nghiên cứu về giới tính đã cung cấp những khái niệm để hiểu quá trình xây dựng bản sắc nam và nữ và ... Mối quan hệ giữa bản sắc cũ và mới, giữa các phạm trù bắc nam là gì ? Tư duy và đón nhận sự đa dạng vốn ghi dấu ấn thời đại của chúng ta như thế nào? Kinh nghiệm và lý thuyết về bản sắc giới tính dần dần độc lập với


Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Giải Bài Tập Chính Sách Tài Chính trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!