Định Nghĩa Fair Credit Billing Act / Đạo Luật Tính Toán Tín Dụng Công Bằng Là Gì?

--- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Bridge Loan / Khoản Cho Vay Bắc Cầu Là Gì?
 • Định Nghĩa Aggregate Supply / Tổng Cung Là Gì?
 • Định Nghĩa Aggregate Demand Or Aggregate Expenditure / Tổng Cầu Hoặc Tổng Chi Tiêu Là Gì?
 • Định Nghĩa Agent Bank / Ngân Hàng Đại Lý Là Gì?
 • Định Nghĩa Preminum / Phần Bù, Phí Hợp Đồng Quyền Chọn, Tiền Thưởng Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Đạo luật liên bang quy định chi tiết các thủ tục giải quyết tranh chấp tính toán trong tín dụng trả góp và thẻ tín dụng của khách hàng, được Quốc hội ban hành vào năm 1974, Đạo luật cấp phiếu tín dụng công bằng sủa đổi Đạo luật Trung thực cho vay bằng cách: (1) yêu cầu người cho vay điều chỉnh sai sót trong vòng 90 ngày nhận than phiền của khách hàng; (2) cấm những bên phát hành thẻ tín dụng không được bù trừ khoản chưa thanh toán vào khoản vào khoản tiền gửi khi chưa nhận lệnh của tòa án; và (3) giới hạn thẻ của chủ thẻ tối đa là $50. Khách hàng phải được cung cấp báo cáo quyền lợi tín dụng.

  Xem PROVISIONAL CREDIT; REGULATION Z.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Warranty / Giấy Bảo Đảm; Bảo Hành; Điều Khoản Bảo Đảm Là Gì?
 • Định Nghĩa Eurodollar Certificate Of Deposit / Chứng Chỉ Tiền Gửi Đồng Đô La Châu Âu Là Gì?
 • Định Nghĩa Mutual Fund / Quỹ Tương Hỗ Là Gì?
 • Định Nghĩa Negative Verification / (Sự) Kiểm Tra Ngược; Chứng Minh Ngược Là Gì?
 • Định Nghĩa Negotiable Certificate Of Deposit / Phiếu Tiền Gởi Lưu Thông; Giấy Chứng Tiền Gởi Lưu Thông Là Gì?
 • Định Nghĩa Accrued Dividend / Cổ Tức Tích Lũy Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Accrue / Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accreting Principal Swap / Hợp Đồng Hoán Đổi Tiền Gốc Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accredited Advisor In Insurance – Aai / Cố Vấn Bảo Hiểm Được Cấp Chứng Nhận-Aai Là Gì?
 • Định Nghĩa Z-Tranche / Trái Phiếu Z – Trái Phiếu Dồn Tích Là Gì?
 • Định Nghĩa Zvi Griliches / Zvi Griliches (Tên Người) Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Accrued Dividend là một thuật ngữ kế toán đề cập đến các mục bảng cân đối các tài khoản cho cổ tức đã được công bố nhưng chưa thanh toán cho các cổ đông. Chi phí cổ tức phải trả (cổ tức tích luỹ) được đặt như một trách nhiệm, kể từ ngày kê khai, vẫn như vậy cho đến ngày thanh toán cổ tức.

  Chi phí cổ tức phải trả không nên nhầm lẫn với cổ tức cộng dồn, mà liên quan đến cổ tức do những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tích lũy.

  Giải thích

  Không có quy định kế toán bắt buộc một khung thời gian, trong đó cổ tức tích luỹ phải được ghi chép vào bút toán, mặc dù hầu hết các công ty thường đặt nó một vài tuần trước khi đến hạn thanh toán. Sau khi cổ tức được công bố, nó sẽ được ghi nhận là tài sản của cổ đông và được coi là một khoản riêng biệt với cổ phiếu mà các cổ đông nắm giữ. Sự tách biệt này cho phép các cổ đông trở thành chủ nợ của công ty, do thanh toán cổ tức của họ, trong trường hợp có việc sáp nhập hoặc một số hoạt động hợp tác khác của công ty xảy ra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Accrued Expense / Chi Phí Dồn Tích / Phải Trả Là Gì?
 • Định Nghĩa Accrued Interest Adjustment / Lãi Suất Tích Lũy Điều Chỉnh Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulated Dividend / Cổ Tức Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulated Earnings And Profits / Thu Nhập Và Lợi Nhuận Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulated Earnings Tax / Thuế Cho Lợi Nhuận Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accredited Investor / Nhà Đầu Tư Được Công Nhận Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Accounting Trends And Techniques (Publication) / Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm) Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounting-Based Incentive / Mức Thưởng Dựa Trên Nguyên Tắc Kế Toán Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounts Payable Subsidiary Ledger / Sổ Phụ Các Khoản Phải Trả Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounting Noise / Nhiễu Loạn Kế Toán Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounting Entity / Đơn Vị Kế Toán Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Accredited Investor là một thuật ngữ được sử dụng bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) theo Điều khoản D để chỉ các nhà đầu tư am hiểu về tài chính và muốn giảm thiểu sự bao bọc bởi một số hồ sơ của chính phủ. Các nhà đầu tư được công nhận bao gồm các cá nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm, khoản trợ cấp công nhân viên chức và uy tín.

  Giải thích

  Để một cá nhân đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư được công nhận, người đó phải hoàn thành ít nhất một trong những điều sau đây:

  1) có thu nhập cá nhân hơn 200.000 đô la mỗi năm hoặc thu nhập chung là 300.000 đô la, trong mỗi hai năm qua và kì vọng duy trì hợp lý mức thu nhập tương tự.

  2) có giá trị ròng vượt quá 1 triệu đô la, riêng hoặc chung với vợ/ chồng của mình.

  3) là một đối tác chung, giám đốc điều hành, giám đốc hoặc một sự kết hợp có liên quan cho nhà phát hành bảo mật được cung cấp.

  Những nhà đầu tư này được coi là có đầy đủ chức năng mà không cần tất cả các hạn chế của SEC.

  Một khoản trợ cấp công nhân viên hoặc một ủy thác có thể đủ điều kiện là nhà đầu tư được công nhận là tổng tài sản vượt quá 5 triệu đô la.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Accounts Receivable Subsidiary Ledger / Sổ Phụ Các Khoản Phải Thu Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounts Receivable Conversion – Arc / Chuyển Đổi Khoản Phải Thu Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounts Receivable (A/r) Discounted / Các Khoản Phải Thu Được Khấu Trừ Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounts Payable Turnover Ratio / Chỉ Số Vòng Quay Các Khoản Phải Trả Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulation Phase / Giai Đoạn Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accredited Personal Financial Planning Specialist / Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Được Công Nhận Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Accredited Valuation Analyst – Ava / Thẩm Định Viên Được Công Nhận Là Gì?
 • Định Nghĩa Accreted Value / Giá Trị Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accretive Acquisition / Hoạt Động Mua Lại Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulation Phase / Giai Đoạn Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounts Payable Turnover Ratio / Chỉ Số Vòng Quay Các Khoản Phải Trả Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Accredited Personal Financial Planning Specialist là một chỉ định chuyên nghiệp cho Kế toán viên công chứng được chứng nhận đã hoàn thành các khóa học cần thiết và đã vượt qua kỳ kiểm tra do Hội đồng Tiêu chuẩn của Kế hoạch tài chính được chứng nhận quản lý. Chuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân được công nhận cho phép kế toán viên cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính cá nhân tách biệt với các dịch vụ tương tự có thể được cung cấp như một công cụ bổ trợ cho dịch vụ kế toán.

  Giải thích

  Chỉ định này đặc biệt hữu ích cho các kế toán viên muốn tập trung thực hành vào kế hoạch cá nhân và gia đình. Thông thường, những người hành nghề như vậy sẽ không thực sự tham gia vào việc thực hiện các chiến lược đầu tư được khuyến nghị trong quy trình lập kế hoạch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Accumulation/distribution / Tỷ Lệ Tích Lũy Trên Phân Phối Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulation Unit / Đơn Vị Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulation Plan / Kế Hoạch Tích Lũy Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounting Manual / Cẩm Nang Kế Toán Là Gì?
 • Định Nghĩa Accredited Asset Management Specialist – Aams / Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản Được Công Nhận – Aams Là Gì?
 • Định Nghĩa Acnielsen / Công Ty Acnielsen Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Ac-Dc Option / Quyền Chọn Ac-Dc Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulative Swing Index – Asi / Chỉ Số Giá Giao Động Tích Lũy – Asi Là Gì?
 • Định Nghĩa Accredited Asset Management Specialist – Aams / Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản Được Công Nhận – Aams Là Gì?
 • Định Nghĩa Accounting Manual / Cẩm Nang Kế Toán Là Gì?
 • Định Nghĩa Accumulation Plan / Kế Hoạch Tích Lũy Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  ACNielsen là một công ty cung cấp nghiên cứu và phân tích thị trường về phương tiện truyền thông và tương tác người xem. Công Ty ACNielsenlà một phần của Công ty Nielson, công ty này cung cấp cho khách hàng cái nhìn sâu sắc và có giá trị về hành vi của người tiêu dùng cũng như thông tin tiếp thị. Hoạt động này được thực hiện thông qua phương pháp thu thập và đo lường dữ liệu nhằm đánh giá những thứ người tiêu dùng theo dõi và những thứ mà họ mua. ACNielsen nổi tiếng với hệ thống xếp loại Nielsen (Nielsen ratings), hệ thống này sẽ đo lường lượng khán giả xem truyền hình, đài phát thanh và báo chí trên phương tiện truyền thông. Công ty được thành lập bởi Arthur C. Nielsen Sr. vào năm 1923 và được sáp nhập vào năm 1929. Công ty có trụ sở tại New York và là một phần của Tập đoàn Nielsen do tư nhân nắm giữ.

  Giải thích

  Công ty Nielsen cổ phần hóa vào đầu năm 2011 và có văn phòng tại hơn 100 quốc gia. Công ty ACNielsen đo lường hành vi mua sắm và truyền thông của hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư và các công ty sử dụng hệ thống xếp hạng này để dự đoán xu hướng của người tiêu dùng. Hệ thống này phục vụ cho một số ngành công nghiệp bao gồm truyền hình, đài phát thanh, hàng hóa tiêu dùng nhanh & bán lẻ, các công ty quảng cáo, công ty internet, âm nhạc, trò chơi điện tử và thể thao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Active Box / Hộp Mở / Treo Là Gì?
 • Định Nghĩa Actionable / Có Thể Hiện Thực Hoá Là Gì?
 • Định Nghĩa Acting In Concert / Thông Đồng Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?
 • Định Nghĩa Across The Board / Xu Hướng Giá Thay Đổi Đồng Loạt Là Gì?
 • Định Nghĩa Acquired Fund Fees And Expenses – Affe / Lệ Phí Và Chi Phí Quỹ Thu Được – Affe Là Gì?
 • Định Nghĩa Adequate Disclosure / Công Bố Đầy Đủ Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Adjudication / Xét Xử Là Gì?
 • Định Nghĩa Adjunct Account / Tài Khoản Phụ Trợ Là Gì?
 • Định Nghĩa Adjustable Life Insurance / Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Thể Điều Chỉnh Là Gì?
 • Định Nghĩa Adjustment Frequency / Tần Số Điều Chỉnh Là Gì?
 • Định Nghĩa Add – On / Cổ Phiếu Phát Hành Bổ Sung Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Adequate Disclosure là khái niệm kế toán xác nhận rằng tất cả các thông tin cần thiết được bao gồm trong một báo cáo tài chính. Công bố đầy đủ đề cập đến khả năng báo cáo tài chính, chú thích và/hoặc lịch trình bổ sung để cung cấp mô tả toàn diện và rõ ràng về tình hình tài chính của công ty. Độc giả của báo cáo tài chính của công ty, bao gồm các nhà đầu tư và chủ nợ, có thể xác định sức khỏe tài chính của công ty bằng cách xem xét báo cáo tài chính với công bố đầy đủ.

  Giải thích

  Công khai đầy đủ trong thực tiễn kế toán yêu cầu tất cả các độc giả của báo cáo tài chính có quyền truy cập vào dữ liệu thích hợp sẽ được coi là cần thiết để hiểu tình hình tài chính của công ty. Công bố đầy đủ yêu cầu rằng các sự kiện chính được bao gồm trong báo cáo tài chính để giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đánh giá đầy đủ tình hình tài chính của một công ty cụ thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Administrative Charge / Phí Quản Trị Là Gì?
 • Định Nghĩa Administrative Budget / Ngân Sách Quản Trị Là Gì?
 • Định Nghĩa Administrative Accounting / Kế Toán Quản Trị Là Gì?
 • Định Nghĩa Administered Price / Giá Quy Định Là Gì?
 • Định Nghĩa Adopter Categories / Sự Phân Loại Các Cá Nhân/khách Hàng Dựa Trên Mức Độ Sẵn Sàng Tiếp Nhận Sản Phẩm Mới Là Gì?
 • Định Nghĩa Airport Revenue Bond / Trái Phiếu Doanh Thu Sân Bay Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Airport Tax / Thuế Sân Bay Là Gì?
 • Định Nghĩa Akio Mimura / Akio Mimura Là Gì?
 • Định Nghĩa Agricultural Credit / Tín Dụng Nông Nghiệp Là Gì?
 • Định Nghĩa Agroforestry / Nông Lâm Kết Hợp Là Gì?
 • Định Nghĩa Air Loan / Khoản Vay Không Khí Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Airport Revenue Bond là trái phiếu doanh thu sân bay, một trái phiếu được phát hành bởi chính quyền hoặc cơ quan sân bay sử dụng các khoản thu của cơ sở sân bay để sao lưu trái phiếu. Trái phiếu doanh thu sân bay là trái phiếu được miễn thuế và thường được phát hành khi chính quyền hoặc sân bay đang tìm cách mở rộng các cơ sở của sân bay hoặc trả tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Bởi vì khoản nợ này được phát hành bởi chính quyền thành phố hoặc sân bay, nó có nhiều khả năng có lãi suất thấp hơn, làm cho chi phí tài chính dài hạn cho sân bay thấp hơn.

  Giải thích

  Chính sách miễn thuế cho trái phiếu doanh thu sân bay có thể phụ thuộc vào việc kết hợp mục đích sử dụng của sân bay công cộng lẫn tư nhân. Càng nhiều sân bay được sử dụng cho mục đích riêng tư hơn là công cộng, trái phiếu càng ít có khả năng cung cấp toàn bộ các lựa chọn được miễn thuế. Các nhà phân tích tín dụng đánh giá loại trái phiếu này phụ thuộc vào lưu lượng hành khách mà sân bay nhận được, sân bay hoạt động tốt như thế nào và khả năng các hãng hàng không sẽ tiếp tục sử dụng phương tiện này ra sao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Airline Industry Etf / Etf Ngành Hàng Không Là Gì?
 • Định Nghĩa Airbag Swap / Giao Dịch Hối Đoái Hoán Đổi Là Gì?
 • Định Nghĩa Alexander M. Cutler / Alexander M. Cutler Là Gì?
 • Định Nghĩa Aleatory Contract / Hợp Đồng Aleatory Là Gì?
 • Định Nghĩa Alberta Securities Commission – Asc / Ủy Ban Chứng Khoán Alberta – Asc Là Gì?
 • Định Nghĩa American Institute Of Certified Public Accountants – Aicpa / Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – Aicpa Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa American Insurance Association – Aia / Hiệp Hội Bảo Hiểm Mỹ – Aia Là Gì?
 • Định Nghĩa American Jobs Creation Act Of 2004 / Đạo Luật Tạo Việc Làm Của Mỹ Năm 2004 Là Gì?
 • Định Nghĩa American Land Title Association – Alta / Hiệp Hội Quyền Sở Hữu Đất Hoa Kỳ – Alta Là Gì?
 • Định Nghĩa American Municipal Bond Assurance Corporation / Tập Đoàn Bảo Hiểm Trái Phiếu Đô Thị Hoa Kỳ Là Gì?
 • Định Nghĩa American Customer Satisfaction Index – Acsi / Chỉ Số Hài Lòng Của Khách Hàng Mỹ – Acsi Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  American Institute Of Certified Public Accountants (viết tắt là AICPA) là tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận của các kế toán công chứng được chứng nhận tại Hoa Kỳ. Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ được thành lập năm 1887, dưới tên Hiệp hội Kế toán công Hoa Kỳ, để đảm bảo rằng kế toán có được sự tôn trọng như một nghề nghiệp và nó được thực hiện bởi các chuyên gia có đạo đức, có thẩm quyền. AICPA tồn tại để cung cấp cho hơn 370.000 thành viên các nguồn lực, thông tin và sự chỉ dẫn để cung cấp các dịch vụ CPA theo cách chuyên nghiệp nhất.

  Giải thích

  Thành viên của Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ đại diện cho các chuyên gia trong kinh doanh và công nghiệp, thực hành công, chính phủ và giáo dục. Văn phòng được đặt tại thành phố New York; Washington DC.; Durham, N.C.; Ewing, N.J.; và Lewisville, Texas. AICPA không thể thiếu trong việc đưa ra quy tắc và thiết lập tiêu chuẩn trong nghề CPA và đóng vai trò là người biện hộ trước các cơ quan lập pháp và các nhóm lợi ích công cộng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa American Recovery And Reinvestment Act / Đạo Luật Phục Hồi Và Tái Đầu Tư Hoa Kỳ Là Gì?
 • Định Nghĩa American Petroleum Institute / Viện Dầu Khí Hoa Kỳ Là Gì?
 • Định Nghĩa American Option / Quyền Chọn Kiểu Mỹ Là Gì?
 • Định Nghĩa American Opportunity Tax Credit / Tín Dụng Thuế Cơ Hội Hoa Kỳ Là Gì?
 • Định Nghĩa American National Standards Institute – Ansi / Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ – Ansi Là Gì?
 • Định Nghĩa Announcement Date / Ngày Công Bố Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Announcement Effect / Hiệu Ứng Công Bố Là Gì?
 • Định Nghĩa Amount At Risk / Lượng Tiền Phải Chịu Rủi Ro (Trong Bảo Hiểm) Là Gì?
 • Định Nghĩa Amount Financed / Số Tiền Được Tài Trợ Là Gì?
 • Định Nghĩa Amount Realized / Số Tiền Được Hiện Thực Hóa Là Gì?
 • Định Nghĩa Amount Recognized / Số Tiền Được Ghi Nhận Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Announcement Date là:

  1. Là ngày mà một công ty công bố chi tiết về việc phát hành nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Ngày công bố này là ngày đầu tiên mà công chúng nhận được thông tin về các chứng khoán mới phát hành.

  2. Là ngày đồng thời phát hành các thông tin tài chính mới, ví dụ như thay đổi lãi suất hay báo cáo thu nhập.

  Giải thích

  1. Vào ngày công bố, các công ty tiết lộ các công cụ hoặc chứng khoán sắp phát hành. Ví dụ, công ty XYZ công bố phát hành một khoản nợ 5 triệu USD bằng trái phiếu thời hạn 10 năm. Hành động này cung cấp cho các nhà phân tích một kỳ vọng mới về những gì công ty đã lên kế hoạch cho hoạt động bởi vì thông tin liên quan đến lý do tăng huy động vốn đều được nêu ra trong bản công bố.

  2. Ví dụ, ngày công bố thường là ngày công ty thông báo thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức kế tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Anne M. Mulcahy / Anne M. Mulcahy Là Gì?
 • Định Nghĩa Amortization Schedule / Thời Biểu Chi Trả Dần Là Gì?
 • Định Nghĩa Annapurna Option / Quyền Chọn Annapurna Là Gì?
 • Định Nghĩa Annual Cap / Mức Tăng Tối Đa Hàng Năm Là Gì?
 • Định Nghĩa Annual Budget / Ngân Sách Hàng Năm Là Gì?
 • Định Nghĩa Annualized Total Return / Tổng Lợi Nhuận Hàng Năm Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Annuitant / Người Có Niên Kim Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuitization / Sự Niên Kim Hóa Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuitization Method / Phương Pháp Niên Kim Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuitization Phase / Giai Đoạn Niên Kim Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuity / Niên Kim Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Số tiền trung bình kiếm được từ một khoản đầu tư mỗi năm trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng lợi nhuận hàng năm chỉ cung cấp một kiết xuất nhanh về hiệu suất đầu tư và không cung cấp cho nhà đầu tư bất kỳ dấu hiệu nào về sự biến động của nó. Tổng lợi nhuận hàng năm chỉ đơn thuần cung cấp một số trung bình nhân, chứ không phải một số trung bình cộng.

  Giải thích

  Một quỹ tương hỗ có thể kiếm được lợi nhuận thay đổi từ 3 đến 5% mỗi năm và có tổng lợi nhuận hàng năm là 3.995%. Mặt khác, một quỹ cũng có thể biến động hơn nhiều, mất 3% trong một năm, kiếm được 12% trong một năm khác và có tổng lợi nhuận hàng năm là 4,23%. Sự khác biệt là quỹ đầu tiên sẽ cung cấp lợi nhuận ổn định trong khi quỹ thứ hai sẽ cung cấp lợi nhuận dao động một cách rộng rãi.

  Lợi nhuận hàng năm = [(1 + R1) * (1 + R2) … * (1 + Rn)] ^ (1 / n)

  Trong đó R = lợi nhuận hàng năm cho một năm nhất định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Annualized Rate / Lãi Suất Hàng Năm Là Gì?
 • Định Nghĩa Annualized Income Installment Method / Phương Pháp Trả Góp Hàng Năm Là Gì?
 • Định Nghĩa Anomaly / Sự Bất Thường Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuity Unit / Đơn Vị Niên Kim Là Gì?
 • Định Nghĩa Annuity Table / Bảng Niên Kim Là Gì?
 • Tin tức online tv