【#1】Đại Diện Theo Pháp Luật Tiếng Anh Là Gì? Định Nghĩa Theo Luật Mới Nhất !

Đại diện: Repsentative

Pháp luật, Pháp lý: Legal

+ Loại hình doanh nghiệp ( Type of business)

+ Đặt tên doanh nghiệp ra sao? (How to Name the enterprise)

+ Ngành nghề kinh doanh (Business Line),

+ Xác định thành viên/ cổ đông góp vốn(Determination of members / shareholders to contribute company capital)

+ CHUẨN BỊ HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY (PREPARATION OF ESTABLISHED COMPANY RECORDS) trong đó có Giấy tờ tùy thân(Identification), Hồ sơ đăng ký (The registration dossier)

Điều 134. Đại diện – Quy định tại Bộ Luật dân sự 2021

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Đại diện theo pháp luật có 2 loại: Đại diện theo pháp luật của cá nhânĐại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp mới nhất 2014:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Giấy tờ tùy thân

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu sao y có công chứng không quá 3 tháng và còn hiệu lực không quá 15 năm của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.

2. Hồ sơ đăng ký

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Điều lệ Công ty

– Danh sách thành viên/cổ đông (TNHH 1TV, 2TV, Cổ phần)

– Danh sách chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề cần chứng chỉ

7. The legal repsentative

Who is responsible for all business operations of the business, as the repsentative for the enterprise work, signing paperwork and procedures with state agencies, inpiduals or other organizations.

– Position of repsentative is the Director (General Director) or the Chairman of the Board member / administrator.

– The legal repsentative of the enterprise must reside in Vietnam; Absences in Vietnam for over 30 days must be authorized in writing to the other person as specified in the charter business to perform the rights and obligations of the legal repsentative of the business.

– The foreignal repsentatives (including expatriates) must reside in Vietnam meant that the card must have a permanent residence in Vietnam

B. PREPARATION OF ESTABLISHED COMPANY RECORDS

1. Identification

Identity card / passport copy notarized are not more than 3 months and valid not exceeding 15 years of legal repsentation and limited partners.

2. The registration dossier

– Request for business registration

– Company rules

– List of members / shareholders (Limited 1 member, 2 members, share)

– List of practicing certificates for certificate needed trades

【#2】Kho Bạc Nhà Nước Tiếng Anh Là Gì?

Qua bài viết này Tổng đài 1900 6557 thuộc công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề nói trên tới Quí vị.

Kho bạc nhà nước là một cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, thực hiện việc huy động vốn và đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì?

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là: State Treasury

Kho bạc nhà nước Việt Nam

Viet Nam state treasury

Mô hình kho bạc nhà nước

State treasury model

Kho bạc nhà nước Hà Nội

Ha Noi state treasury

Địa chỉ kho bạc nhà nước

Address of Hanoi state treasury

Dịch vụ công kho bạc nhà nước

State treasury public sevices

The re – establishment and addition of new functions and tasks to the state treasury system is a right decision of the party and state, promptly meeting the requrements of reform of financial management and management. Issunging the state budget, effectively serving the task of building and developing the economy in the new situation.

Dịch tiếng Việt: Một quyết định đúng đắn của nhà nước là thành lập lại và bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới cho hệ thống kho bạc nhà ước. Đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới quản lý và điều hành tài chính. Cấp ngân sách nhà nước, phụ vụ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế trong hình hình mới.

– The management and administration of the state budget fund with equipment is related to the implementation of jobs that benefit from the national monetaty policy.

Dịch tiếng Việt: Công việc của kho bạc nhà nước là quản lý và điều hành quỹ có luên quan đến việc thực hiện công việc thu được lợi nhuận chính sách tiền tệ quốc gia.

Dịch nghĩa tiếng Việt: Kho bạc nhà nước không chỉ có chức năng giữ tiền tệ của một quốc gia, mà còn hoạt động quản lý, tham mưu cho các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được quy định của pháp luật.

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn được chuyên viên tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

【#3】Bệnh Thoát Vị Đĩa Đệm Tiếng Anh Là Gì? Từ Vựng, Dịch Thuật Và Phiên Âm

Bệnh thoát vị đĩa đệm tiếng anh là gì là băn khoăn của nhiều bệnh nhân khi có nhu cầu về giao tiếp, phát âm, trao đổi về căn bệnh này. Cùng bài viết hôm nay translate khái niệm bệnh lý này và các câu hỏi tiếng anh thường gặp về bệnh thoát vị.

Bệnh thoát vị đĩa đệm tiếng anh là gì ?

Bệnh thoát vị đĩa đệm là gì? Trong tiếng anh bệnh này được gọi là Herniated Disc. Disc – discale tiếng anh là đĩa đệm, còn Herniated mô tả biểu hiện của bệnh.

Về dịch thuật, thuật ngữ bệnh thoát vị đĩa đệm tiếng anh cũng mang ý nghĩa tương tự giống với tiếng Việt với người bản địa khi sử dụng.

Một vài thuật ngữ về thoát vị đĩa đệm tiếng anh

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành xương khớp

Một số câu hỏi liên về bệnh thoát vị đĩa đệm tiếng anh

Một số mẫu câu tiếng anh thường dùng trong y học

→ GÓC DINH DƯỠNG: Chuyên gia giải đáp bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì và không nên ăn gì tốt, đầy đủ chất nhất ?

Cách dứt điểm thoát vị đĩa đệm nhờ An Cốt Nam

Ngoài việc tìm hiểu thoát vị tiếng anh là gì, người bệnh cần lựa chọn cho mình một giải điều trị càng sớm càng tốt trước khi bệnh trở nặng.

Thực tế, An Cốt Nam không phải là một bài thuốc quá xa lạ với người bệnh thoát vị đĩa đệm nói riêng và mắc bệnh xương khớp nói chung là bởi:

 • An Cốt Nam là một trong những công trình nghiên cứu thành công của phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường và An Dược – 2 cơ sở y tế đạt danh hiệu “Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng” năm 2021.
 • Trong gần 10 năm hoạt động, An Cốt Nam đã giúp cho hàng ngàn người điều trị thành công thoát vị đĩa đệm. Trong đó có cả người nổi tiếng như MC Quyền Linh hay NS Mạc Can.

Ưu điểm của An Cốt Nam:

 • Toàn bộ thảo dược được thu hái từ vườn dược liệu của Bộ Y tế, đạt chuẩn CO-CQ.
 • Quy trình bào chế tỉ mỉ, nghiêm ngặt. Thuốc được sắc trong 48h, trải qua 9 lần chắt lọc, nước cốt thu được cô lại thành cao lỏng nguyên chất. Nhờ cách bào chế này mà bài thuốc giữ nguyên tối đa dược tính của thảo mộc.
 • Thuốc được bào chế ở dạng cao không những tiện lợi cho người dùng, mà còn giúp thẩm thấu trực tiếp vào thành dạ dày, gia tăng hiệu quả gấp 2-3 lần so với thuốc đông y ở dạng bột, viên, hoàn, tán,…
 • Thuốc không chứa cặn bã, tân dược, an toàn cho người dùng.

Bấm để được chuyên gia tại nhà thuốc tư vấn miễn phí!

Giấy phép: 595/SYT-GPHĐ

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường

Địa chỉ: 138 Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: (Bấm trực tiếp vào số để gọi): 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ

Địa chỉ: 325/19 đường Bạch Đằng – Phường 15 – Q.Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

【#4】#1 Bệnh Tiểu Đường Là Gì: Tên Tiếng Anh, Có Mấy Tuýp: Dấu Hiệu, Nguyên Nhân Và Chế Độ Ăn

Bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường (tiếng anh là Diabetes), là một căn bệnh chuyển hóa mãn tính với tình trạng lượng đường luôn cao hơn mức cho phép thông thường do cơ thể mất đi khả năng sản xuất và sử dụng insulin. Từ đó dẫn đến sự rối loạn chuyển hóa đường trong máu.

Trong số những căn bệnh nguy hiểm mà mọi người đều có nguy cơ mắc phải thì bệnh tiểu đường được xếp vào nhóm đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bệnh lý thông thường, người bị bệnh tiểu đường có phải đối mặt với các biến chứng vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng Massageishealthy tìm hiểu chi tiết hơn để hiểu rõ bệnh tiểu đường là gì? Đâu là những nguyên nhân gây bệnh và nên điều trị như thế nào để khỏi bệnh nhanh chóng!

Theo những số liệu nghiên cứu thì ước tính từ nay cho đến năm 2030 cả thế giới sẽ có hơn 500 triệu người mắc phải chứng bệnh tiểu đường. Đây cũng là căn bệnh chiếm đến 80% gánh nặng y tế ở các nước có mức thu nhập trung bình thấp.

Tại Việt Nam, số lượng người mắc bệnh tiểu đường cũng nằm trong top đầu những căn bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất. Căn bệnh này đang đe dọa không ít đến sức khỏe và tính mạng của mọi người.

1. Định nghĩa bệnh đái tháo đường

Nói một cách dễ hiểu, khi mắc phải bệnh tiểu đường, cơ thể bạn sẽ không có khả năng chuyển hóa những chất đường bột hấp thụ từ thực phẩm để tạo ra năng lượng một cách hiệu quả như người khỏe mạnh.

2. Tiểu đường có mấy tuýp? Tiểu đường tuýp 1 2 3 là gì?

Bệnh tiểu đường được các bác sĩ phân thành 4 loại chính: tiểu đường tuýp 1, tiểu đường tuýp 2, tiểu đường tuýp 3 và tiểu đường thai kỳ. Mỗi tuýp sẽ có những vấn đề khác nhau, mức độ bệnh khác nhau và vì thế cách điều trị cũng không giống nhau.

2.1 Bệnh tiểu đường tuýp 1 là gì?

Bệnh tiểu đường tuýp 1 là tình trạng rối loạn tự miễn khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công vào các tế bào tuyến tụy chứ không tấn công các yếu tố bên ngoài, từ đó dẫn đến hiện tượng thiếu hụt insulin làm tăng lượng đường huyết.

Thông thường những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 sẽ xuất hiện các triệu chứng từ rất sớm, hầu hết ở độ tuổi trẻ nhỏ hoặc trẻ vị thành niên.

Theo các bác sĩ thì vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của bệnh đái tháo đường tuýp 1 và có thể do ảnh hưởng của yếu tố di truyền cũng như các yếu tố về môi trường. Đặc biệt nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 1 của bạn sẽ tăng lên nếu như có những điều kiện sau:

 • Mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh tiểu đường tuýp 1.
 • Có sự tiếp xúc với một số loại virút gây bệnh.
 • Sự xuất hiện của kháng thể bệnh tiểu đường.
 • Cơ thể thiếu vitamin D, sử dụng sớm các loại sữa bò, sữa bột không có nguồn gốc từ sữa bò hay ăn sản phẩm ngũ cốc trước 4 tháng tuổi.
 • Dù không là nguyên nhân trực tiếp nhưng chúng góp phần không nhỏ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 1.
 • Các nước Phần Lan, Thụy Điển có tỷ lệ người mắc tiểu đường tuýp 1 khá cao theo thống kê y khoa.

2.2 Tiểu đường tuýp 2 là gì?

Tiểu đường tuýp 2 là tình trạng bị đái tháo đường nhưng không phụ thuộc vào insulin (NIDDM). Đây là loại bệnh tiểu đường phổ biến nhất hiện nay, chiếm đến 90% – 95% tổng số người bệnh được chẩn đoán bị tiểu đường.

đái tháo đường tuýp 2 này thường gặp phải ở những người trường thành tuy nhiên gần đây tỷ lệ béo phì gia tăng cũng đã kéo theo nhiều trường hợp mắc tiểu đường tuýp 2 ở người vị thành niên và người trẻ tuổi. Rất có thể bạn đang mắc phải bệnh tiểu đường tuýp 2 mà bạn hoàn toàn không biết.

Theo đó nếu như mắc phải tiểu đường tuýp 2, các tế bào trong cơ thể sẽ đề kháng lại với insulin, tuyến tụy không có khả năng tạo ra đủ lượng insulin để vượt qua sự đề kháng này. Đường sẽ tích tụ trong máu thay vì phải di chuyển vào các tế bào và sản sinh năng lượng.

Với loại đái tháo đường này các bác sĩ cũng không xác định được chính xác lý do nhưng các bác sĩ cũng cho rằng yếu tố di truyền và môi trường lại một lần nữa có tác động nhất định đến căn bệnh này. Ngoài ra thừa cân cũng là điều kiện thuận lợi để tiểu đường tuýp 2 phát triển nhanh hơn.

2.3 Tiểu đường tuýp 3 là gì?

Trong số 3 loại tiểu đường thì tiểu đường type 3 là một tình trạng khó nhất bởi chúng khá hiếm gặp và cũng khó nhận biết.

Theo nghiên cứu từ bác sĩ Suzanne M. de la Monte – chuyên khoa thần kinh tại Bệnh viện Rhode Island, giáo sư bệnh học tại Trường y tế Brown: “Insulun không chỉ được sản xuất từ tuyến tụy mà còn được sản xuất ra từ não bộ”.

Theo đó bệnh đái tháo đường tuýp 3 chủ yếu mắc phải do những tổn thương tụy chủ yếu do viêm mãn tính và não không sản xuất đủ lượng insulin cần thiết, chính vì thế mức độ não bị tổn thương bị ảnh hưởng với việc sản xuất insulin trong não.

Nếu như không có insulin thì não sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn so với tình trạng thiếu insulin đối với tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2. Thực tế cho thấy đái tháo đường tuýp 3 chỉ xuất hiện ở những người đã mắc một trong hai bệnh tuýp 1 và tuýp 2.

Bệnh đái tháo đường tuýp 3 còn được gọi là tiểu đường não, nếu thiếu insulin sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành những ký ức mới. Chính vì vậy trong trường hợp mắc tiểu đường tuýp 3 thì insulin và trí nhớ có mối quan hệ nhất định với nhau.

Bên cạnh những triệu chứng điển hình của bệnh đái tháo đường thì những bệnh nhân mắc tiểu đường tuýp 3 còn gặp phải những tình trạng như lú lẫn, mất trí nhớ, không có khả năng hình thành ký ức mới.

Đặc biệt biểu hiện này lại có phần gióng với những bệnh nhân mắc Alzheimer. Do đó các bác sĩ cần phải dùng đến công nghệ quét hình ảnh bằng cộng hưởng từ MRI để phân biệt và chẩn đoán bệnh.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Deabetes Care, chỉ có 3% số người mắc tiểu đường tuýp 3 được chẩn đoán đúng bệnh.

Bác sĩ Andrew McGovern tại Đại học Surrey, Mỹ cho hay rằng: Có từ 5-10% trường hợp bị đái tháo đường tại Châu Mỹ thực chất mắc tiểu đường tuýp 3. Như vậy có thể thấy được hàng triệu người trên thế giới không hề biết mình đang thực sự mắc phải căn bệnh gì.

2.4 Tiểu đường thai kỳ là gì?

Bên cạnh 3 tuýp tiểu đường trên thì vẫn còn một trường hợp tiểu đường thai kỳ. Đây là tình trạng bệnh đái tháo đường phát triển trong thai kỳ khoảng tuần thứ 24.

Tình trạng này gây tác động đến việc sử dụng đường của các tế bào trong cơ thể và là nguyên nhân khiến lượng đường tăng trong máu sẽ không tốt cho cả bà mẹ lẫn thai nhi.

Thông thường thì lượng đường trong máu sẽ trở lại bình thường sau khi sinh. Nhưng nếu đã mắc phải chứng tiểu đường thai kỳ thì bạn có nguy cơ bị tiểu đường tuýp 2, vì thế phải liên tục điều trị với bác sĩ để theo dõi và điều trị triệt để.

Bên cạnh đó nếu đang mắc tiểu dường tuýp 1 và tuýp 2 thì bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mang thai để tốt cho thai nhi.

II. Nguyên nhân mắc bệnh tiểu đường

Việc xác định được nguyên nhân sẽ giúp bạn tìm được hướng điều trị tốt nhất, mang lại hiệu quả cao. Và trước tiên bạn nên hiểu rõ về cơ chế chuyển hóa đường trong cơ thể.

Đường (Glucose) là chất rất cần thiết với cơ thể đóng vai trò như nguồn năng lượng cho các tế bào của các mô và cơ bắp, nhất là não bộ. Glucose có mặt trong hầu hết các loại thực phẩm và được dự trữ trong gan.

Trường hợp những người biếng ăn khiến lượng glucose trong máu quá thấp thì gan sẽ ly giải những phân tử glycogen thành glucose để cân bằng lại lượng đường trong máu.

Sau đó máu sẽ hấp thụ glucose và cung cấp đến các tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên cần đến hormone insulin để các tế bào có thể sử dụng nguyên liệu này giúp glucose hấp thụ vào các tế bào, làm giảm nồng độ glucose trong máu.

Theo đó nếu có bất cứ sự bất thường nào xảy ra trong quá trình trao đổi chất này sẽ ngăn chặn glucose đi vào và cung cấp năng lượng cho tế bào. Kết quả là lượng đường này vẫn còn lưu lại, theo thời gian chúng sẽ tăng cao đáng kể gọi là tăng đường huyết.

1. Nguyên nhân đái tháo đường tuýp 1

Thực tế thì không có nguyên nhân chính xác gây bệnh tiểu đường tuýp 1. Theo các chuyên gia và bác sĩ thì có thể do hệ thống miễn dịch tấn công và phá hủy các tế bào có nhiệm vụ sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Khi đó bạn sẽ có ít hoặc không có hẳn insulin khiến lượng đường bị tích tụ trong máu thay vì được phân phối đến các tế bào, từ đó gây đái tháo đường.

Tiểu đường tuýp 1 được cho là xuất hiện do tính nhạy cảm của di truyền cùng một số yếu tố môi trường khác gây ra mặc dù vẫn chưa xác định rõ.

2. Nguyên nhân bệnh tiểu đường tuýp 2 và tiền tiểu đường

Trường hợp người bệnh mắc phải tiểu đường tuýp 2 và tiền tiểu đường thì các tế bào sẽ đề kháng với insulin đồng thời lượng insulin không được tạo ra đủ để vượt qua sự đề kháng đó.

Khi đó lượng đường sẽ tiếp tục tích tụ trong máu dẫn đến tình trạng tiểu đường. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò khá quan trọng trong bệnh tiểu đường tuýp 2.

3. Nguyên nhân gây tiểu đường thai kỳ

Trong thai kỳ, nhau thai được hình thành nhằm kích thích tố để duy trì thai kỳ và những kích thích tố này lại làm cho tế bào có khả năng kháng insulin tốt hơn.

Những lúc bình thường thì tuyến tụy sẽ sản xuất một lượng insulin đủ để vượt qua sức đề kháng này, nhưng thỉnh thoảng sẽ thiếu hụt insulin dẫn đến tình trạng đường cung cấp vào tế bào giảm và tích tụ lại trong máu, gây ra đái tháo đường.

III. Dấu hiệu, triệu chứng mắc bệnh tiểu đường thường gặp

Có rất nhiều người mắc phải tiểu đường trong vài tháng hoặc thậm chí là vài năm mà vẫn không phát hiện ra bởi những dấu hiệu xuất hiện không rõ ràng hoặc không đáng kể.

Vì thế các bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc để ý thật kỹ những biểu hiện bất thường trong cơ thể để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bạn luôn cảm tháy khát nước dù đã uống rất nhiều nước? Đó là do lượng đường trong máu tăng cao, cơ thể sẽ tự tách phần nước trong tế bào rồi bơm trực tiếp vào máu để pha loãng phần đường tích tụ. Khi đó các tế bào bị thiếu nước sẽ kích thích đến não, tạo cảm giác khát nước liên tục.

Hãy để ý, nếu như một ngày bạn đi tiểu hơn 7 lần thì có thể bạn đã mắc phải bệnh đái tháo đường. Lý do là vì cơ thể muốn loại bỏ lượng đường dư thừa, thận hoạt động mạnh hơn nên sẽ đi tiểu thường xuyên hơn.

Đường là nguyên liệu chính cần được bổ sung để cơ thể hoạt động vì thế tình trạng sụt cân do mất nhiều đường thông qua nước tiểu là điều dễ hiểu. Bệnh đái tháo đường sẽ khiến cơ thể không thể chuyển hóa năng lượng từ thực phẩm do đó cơ thể sẽ phải lấy năng lượng từ mỡ và các cơ.

Một khi cơ thể thiếu insulin có thể làm giảm tổng hợp protein và mỡ, tăng quá trình tiêu protein và mỡ do đó bạn sẽ bị sụt cân.

Khi cơ thể không thể hấp thụ lượng đường cần đủ để giải phóng năng lượng do thiếu insulin thì đường sẽ tích tụ trong máu và ra khỏi cơ thể. Do đó cơ thể luôn đòi hỏi phải nạp thức ăn để lấy thêm năng lượng hoạt động, dẫn đến hiện tượng đói và mệt mỏi thường xuyên.

Khi lượng đường trong máu tăng cao, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ bị ức chế từ đó làm giảm sức đề kháng của cơ thể gây ra hiện tượng dễ bị nhiễm trùng và nhiễm nấm. Do đó rất nhiều người mắc bệnh đái tháo đường thường thấy ngứa ngáy, nhất là ở bộ phận sinh dục.

Lượng đường trong máu quá cao sẽ gây phá hủy những mao mạch ở đáy mắt dẫn tới xuất huyết, phù nề. Đặc biệt phù ở hoàng điểm có thể làm giảm thị lực mặc dù trước đó bạn không mắc phải các bệnh về mắt.

Bên cạnh những biểu hiện trên, những người mắc bệnh đái tháo đường còn có thể gặp phải những triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, nhiễm trùng âm đạo thường xuyên ở phụ nữ, khô miệng, lâu lành vết loét hoặc vết cắt…

Một khi nhận thấy những bất thường, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và phát hiện bệnh sớm.

III. Những ai dễ mắc chứng bệnh tiểu đường?

Mặc dù bệnh tiểu đường có thể xuất hiện ở hầu hết tất cả mọi người nhưng vẫn có những nhóm người có khả năng mắc bệnh rất cao, hơn hẳn những người bình thường. Nếu bạn thuộc những nhóm người đó thì càng phải chú ý đến những biểu hiện bất thường trong cơ thể.

1. Người có tiền sử gia đình mắc tiểu đường

Trường hợp có cha mẹ hay người thân mắc bệnh tiểu đường cơ thể bạn cũng có khả năng mang gen bệnh tiểu đường và nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác. Thường thì tiểu đường tuýp 2 sẽ có xác suất di truyền cao hơn tiểu đường tuýp 1.

Những người bị béo phì có nhiều khả năng mắc tiểu đường tuýp 2. Bởi khi cơ thể quá béo thì lượng isulin trong cơ thể và hệ thống nội tiết tố sẽ bị rối loạn dễ gây ra bệnh tiểu đường.

3. Người có bệnh mỡ máu (chỉ số lipid máu cao)

Tăng lipid máu là một trong 3 bệnh mãn tính nguy hiểm nhất hiện nay thường được gọi chung là tam cao: đái tháo đường, mỡ máu, huyết áp.

Tình trạng này chủ yếu do lượng chất béo xấu trong máu cao hơn mức bình thường sau một quá trình hấp thụ dầu mỡ cao khi ăn uống. Nếu bạn có mức lipid trong máu cao thì hãy hết sức cẩn thận với bệnh tiểu đường.

4. Người mắc hội chứng chuyển hóa hoặc hội chứng kháng insulin

Phần lớn những trường hợp mắc bệnh này là do các bệnh phát sinh dựa trên sự chuyển hóa bất thường của các chất đường, protein, chất béo dẫn đến tình trạng tăng trọng lượng, huyết áp cao, đường huyết cao, axit uric cao, mỡ máu cao, insulin máu cao, gan nhiễm mỡ.

Nếu như bạn đang có nhiều hơn 2 trong số những vấn đề thì cũng nên theo dõi sức khỏe cẩn thận bởi nguy cơ mắc đái tháo đường của bạn cao hơn những đối với những đối tượng khác.

5. Trẻ có cân nặng dưới 2,5kg khi sinh

Theo các nghiên cứu khoa học thì những đứa trẻ được sinh ra quá nhẹ cân, đặc biệt dưới 2,5kg thì sau khi trưởng thành sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch vành, hội chứng chuyển hóa và huyết áp cao hơn những đứa trẻ khác.

Những người có lượng đường trong máu cao hoặc kiểm tra dương tính với lượng nước tiểu cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khá cao.

Hoặc những người phụ nữ từng sinh nở và đứa bé nặng hơn 4kg cũng có nhiều khả năng bị tiểu đường sau khi sinh.

IV. Cách phòng tránh bệnh tiểu đường hiệu quả, an toàn

Mặc dù tiểu đường vẫn có thể chữa trị được nhưng tốt nhất các bạn vẫn nên tìm hiểu những cách phòng tránh thích hợp để bảo vệ sức khỏe một cách tối đa, hạn chế tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Việc ăn quá nhiều các thực phẩm chứa đường và carb qua chế biến có thể đẩy nhanh tiến triển bệnh ở những bệnh nhân tiền tiểu đường. Khi đó cơ thể sẽ chuyển hóa các loại thực phẩm này thành phân tử đường nhỏ rồi hấp thụ vào máu.

Đối với những người tiền tiểu đường các tế bào trong cơ thể sẽ đề kháng lại insulin nên lượng đường trong máu vẫn khá cao. Vì thế mà tuyến tụy sẽ sản sinh nhiều insulin hơn để giảm lượng đường xuống.

Theo thời gian việc này sẽ dẫn đến hậu quả là đường và insulin đều ở mức cao, dẫn đến tình trạng tiểu đường tuýp 2.

Chế độ low-carb đã được chính minh sẽ giúp giảm đường huyết và insulin rất hiệu quả đồng thời làm tăng độ nhạy của insulin trong các tế bào, từ đó sẽ làm giảm bớt nguy cơ mắc các loại đái tháo đường khác.

Việc giảm thiểu lượng carb sẽ giúp bạn ổn định lượng đường trong máu, cơ thể sẽ cần đến insulin nhiều hơn để duy trì mức đường huyết bình thường.

Nghe như đang giảm cân nhưng việc này cũng giúp ích rất nhiều cho quá trình phòng bệnh tiểu đường của bạn. Vì thế hãy chia nhỏ khẩu phần ăn mỗi ngày, đặc biệt là với những người đang bị thừa cân.

Chất xơ vô cùng có lợi cho sức khỏe đường ruột và giúp kiểm soát cân nặng lý tưởng. Các bác sĩ cho biết nếu bổ sung nhiều chất xơ sẽ làm giảm nguy cơ mắc phải bệnh tiểu đường giúp duy trì lượng đường và insulin ở mức thấp trong cơ thể.

Chất xơ được phân thành 2 loại:

– Chất xơ hòa tan: có trong hệ tiêu hóa kết hợp với nước tạo thành dạng gel giúp giảm lượng thực ăn được hấp thụ, ngăn cản sự tăng đường máu quá nhanh.

– Chất xơ không hòa tan: có tác dụng hạ đường huyết và phòng bệnh đái tháo đường.

Mặc dù nước lọc là tốt nhất cho sức khỏe nhưng một số nghiên cứu cũng chứng minh cà phê và trà có thể hỗ trợ ngừa bệnh tiểu đường.

Bởi trong cà phê và trà có chứa những chất chống oxy hóa là polyphenol có tac dụng chống lại bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó chất chống oxy hóa EGCG trong trà xanh được chứng minh có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, làm tăng độ nhạy insulin.

Thường xuyên tập thể dục sẽ giúp các tế bào nhạy hơn với insulin và cơ thể sẽ cần ít insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu hợp lý hơn. Ngoài ra còn giúp cải thiện tác dụng và chức năng của insulin trong trường hợp đốt cháy 2.000 calo/ tuần.

Bạn có thể chọn các bài tập như aerobic, tập thể hình cường độ cao, rèn luyện cơ bắp… chúng đều được chứng minh có tác dụng làm giảm đường huyết và isulin ở bệnh nhân tiền tiểu đường, béo phì.

Tránh để bản thân thụ động nếu muốn hạn chế mắc phải bệnh tiểu đường. Việc ít hoạt động thể chất và ngồi quá nhiều mỗi ngày sẽ dẫn đến một thói quen ít vận động và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Điều này đã được nghiên cứu chứng minh tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở người ít thụ động cao hơn đến 91% so với người bình thường.

Chỉ cần một vài phút đứng lên khỏi bàn đi bộ trong vài phút mỗi giờ hoặc bạn có thể tự đặt ra mục tiêu thực tế cho mình, thay vì đi thang máy hãy cố gắng đi thang bộ phù hợp với sức khỏe của bản thân.

Đa số những người mắc tiểu đường tuýp 2 đều là những đối tượng thừa cân hoặc béo phì, ngoài ra những bệnh nhân tiền đái tháo đường thường có xu hướng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng, xung quanh gan.

Chất béo này được gọi là chất béo nội tạng có thể thúc đẩy tình trạng viêm và đề kháng insulin, gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường. Chính vì thế các bác sĩ khuyến cáo nên duy trì mức cân nặng phù hợp, hạn chế để thừa cân dẫn đến béo phì.

Có thể nói thuốc lá gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim, ung thư phổi, vú, đường tiêu hóa, tuyến tiền liệt.

Việc hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đến 44% ở những người hút trung bình và 61% ở những người hút hơn 20 điếu mỗi ngày.

Đối với người hút thuốc lá thụ động thì cũng có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Nghiên cứu thực tế cho thấy sau khi bỏ thuốc 5 năm nguy cơ mắc đái tháo đường của nam giới giảm 13%, sau 20 năm nguy cơ của họ tương tương với những người chưa từng hút thuốc.

Vitamin D là một trong những nhân tố rất quan trọng giúp kiểm soát đường huyết. Các bác sĩ khuyuến cáo rằng những người thiếu vitamin D có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cực cao. Những người có hàm lượng Vitamin D trong máu thì nguy cơ mắc tiểu đường có thể giảm đến 43%.

Khi cơ thể được bổ sung vitamin D sẽ giúp cải thiện các chức năng của insulin, ổn định mức đường huyết lành mạnh từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Trẻ em được bổ sung vitamin D đầy đủ cũng giúp giảm đến 78% nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 1 so với những đứa trẻ thiếu hụt vitamin D.

Bạn có thể bổ sung vitamin D bằng các loại thực phẩm giàu dưỡng chất này như cá, dầu oliu hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh năng mặt trời vào buổi sáng sớm.

Ngoài ra bạn có thể bổ sung một số loại thảo dược hoặc khoáng chất để làm tăng độ nhạy của tế bào với insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

– Nghệ

Nghệ có tính kháng viêm mạnh mẽ nên thường được sử dụng như một loại dược liệu. Do đó nghệ sẽ giúp chống viêm khớp và làm giảm dấu hiệu viêm ở những bệnh nhân tiểu đường.

Một nghiên cứu được tiến hành trên 240 bệnh nhân tiền tiểu đường khi sử dụng 750mg nghệ mỗi ngày chứng minh rằng không có ai mắc tiểu đường, trong khi đó 16,4% là tỷ lệ mắc tiểu đường ở những người không dùng nghệ.

– Berberine

Berberine là một hoạt chất xuất hiện trong một số loại thảo dược như vàng đắng, hoàng bá, hoàng liên chân gà… từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Những nghiên cứu khoa học cho thấy rằng berberine có khả năng làm hạ đường huyết rất mạnh, trong cả 14 nghiên cứu các bác sĩ đều nhận thấy chúng có thể giúp hạ đường huyết tương đương với tác dụng của thuốc metformin – một loại thuốc trị tiểu đường rộng rãi.

Cơ chế hoạt động của berberine là làm tăng độ nhạy với insulin, tác động vào gan từ đó giúp ức chế việc giải phóng đường, từ đó giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường.

V. Bệnh tiểu đường có lây không?

Đầu tiên chúng ta có thể khẳng định rằng bệnh tiểu đường không hề lây lan bởi bệnh này không gây ra do các loại vi khuẩn, vi rút hay nấm và cũng không thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm.

Thực tế vẫn có một số người nghĩ rằng bệnh tiểu đường có thể lây lan qua đường t.ì.n.h d.ụ.c, đường ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp. Điều này khiến họ có một thái độ thiếu thiện cảm và giữ khoảng cách, phân biệt đối xử với những bệnh nhân tiểu đường.

Với tiểu đường tuýp 2 thì nguy cơ cao hơn đến trên 14% nếu như cha mẹ mắc bệnh tiểu đường trước 50 tuổi. Thậm chí nguy cơ này tăng lên đến 50% nếu cả bố và mẹ đều mắc tiểu đường.

Lối sống thiếu khoa học: đa phần những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 mắc bệnh là do thói quen ăn uống, sinh hoạt kém khoa học.

Dễ thấy nhất như lười vận động, ăn uống quá độ dẫn đến tăng cân quá mức. Từ đó khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, khó kiểm soát và gây bệnh tiểu đường tuýp 2.

VI. Bệnh tiểu đường biến chứng nguy hiểm không?

Hầu hết những căn bệnh nguy hiểm đều để lại biến chứng, với bệnh tiểu đường cũng thế. Bệnh sẽ tiến triển dần dần, nếu bạn mắc bệnh càng lâu nhưng không kiểm soát được lượng đường trong máu thì nguy cơ biến chứng sẽ cao hơn.

Những biến chứng của căn bệnh tiểu đường này có mức độ nguy hiểm khá cao, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

1. Các biến chứng tiểu đường nguy hiểm thường gặp

Bệnh tim mạch: tiểu đường làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch đáng kể bao gồm bệnh động mạch vàng kèm đau thắt ngực, đau tim, đột quỵ và hẹp động mạch.

Tổn thương thần kinh: lượng đường dư có thể gây tổn thương cho các thành mạch máu nhỏ nuôi dưỡng dây thần kinh, nhất là ở phần chân.

Từ đó có thể gây ngứa, rát, tê hoặc đau ở đầu ngón chân hoặc ngón tay rồi lan rộng lên trên. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây mất cảm giác hoàn toàn ở chân tay bị ảnh hưởng.

Ngoài ra còn có thể gặp phải các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy. Với nam giới có thể mắc chứng rối loạn cương dương.

Tổn thương thận: tiểu đường có thể làm hư hại hệ thống lọc chất thải ra khỏi máu của thận, một khi tổn thương nghiêm trọng sẽ dẫn đến suy thận hoặc bệnh thận giai đoạn cuối không hồi phục đòi hỏi phải chạy thận hoặc ghép thận.

Tiểu đường biến chứng suy thận là một trong những tình trạng phổ biển nhất cũng như là nỗi sợ hãi lớn nhất của người bệnh.

Tổn thương mắt: tiểu đường gây ra những tổn thương cho các mạch máu của võng mạc còn được gọi là bệnh võng mạc tiểu đường, nguy cơ dẫn đến mù lòa. Bên cạnh đó còn một số bệnh thị lực khác như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp…

Tổn thương chân: dây thần kinh ở bàn chân hoặc lưu thông máu kém đến chân làm tăng nguy cơ gây ra các biến chứng khác nhau.

Nếu không điều trị kịp thời thì các vết cắt và mụn nước có thể dẫn đến nhiễm trùng, rất khó lành thậm chí nhiều trường hợp phải cắt

bỏ.

Các bệnh về da: người mắc tiểu đường có thể đối mặt với nhiều căn bệnh về da hơn, bao gồm cả việc nhiễm trùng do nấm và vi khuẩn.

Bệnh Alzheimer: những người mắc tiểu đường tuýp 2 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer nguy hiểm.

2. Biến chứng tiểu đường ở giai đoạn thai kỳ

Với những thai phụ mắc phải bệnh tiểu đường, mặc dù sinh con khỏe mạnh nhưng nếu như không điều trị hoặc kiểm soát được lượng đường trong máu có thể gây ra nhiều vấn đề không tốt với người mẹ và đứa bé.

2.1 Biến chứng tiểu đường với trẻ em, trẻ nhỏ

– Thai nhi phát triển hơn so với tuổi: lượng đường dư trong cơ thể mẹ có thể đi vào nhau thai khiến tuyến tụy của bé phát triển thêm insulin, khiến thai nhi phát triển lớn hơn so với tuổi và có thể mẹ phải sinh mổ.

– Lượng đường trong máu thấp: thỉnh thoảng một vài trường hợp lượng đường trong máu thấp gây ra tình trạng hạ đường huyết sau khi sinh do việc sản xuất insulin cao. Trường hợp này chỉ cần cho trẻ bú và tiêm glucose có thể giúp ổn định mức đường huyết.

– Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2: trong tương lai trẻ có nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường tuýp 2 sau khi lớn lên.

– Nguy cơ tử vong: những trường hợp người mẹ mắc tiểu đường quá nặng mà không điều trị kịp thời có thể dẫn đến trẻ tử vong trước, sau hoặc ngay khi sinh.

2.2 Biến chứng tiểu đường ở người mẹ

Tiền sản giật: tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng cho cả mẹ và bé. Tiền sản giật thường đặc trưng bởi huyết áp cao, dư protein trong nước tiểu gây sưng ở chân và bàn chân.

Nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ ở lần mang thai sau: không chỉ có nguy cơ mắc lại tiểu đường thai kỳ ở lần mang thái tới mà người mẹ còn dễ tiến tiển đến bệnh tiểu đường tuýp 2 khi lớn tuổi.

VII. Bệnh đái tháo đường hay tiểu đường có chữa được không?

1. Tiểu đường có chữa được không?

Với những tình trạng diễn biến và biến chứng nguy hiểm mà những bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc phải, chắc chắn đây là câu hỏi được nhiều người tìm kiếm nhất.

Tuy nhiên theo Giáo sư Thái Hồng Quang – Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết thì tình trạng tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2 chưa thể chữa khỏi hoàn toàn bởi vì nguyên nhân gây bệnh khá phức tạp.

Với tiểu đường tuýp 1: đảo tụy là nơi sản xuất insulin sẽ bị phá hủy, không có khả năng tiếp túc sản xuất insulin nên chỉ có thể cấy ghép mới hy vọng chữa khỏi bệnh.

Với tiểu đường tuýp 2: xảy ra tình trạng rối loạn chuyển hóa ở cấp phân tử tế bào chứ không đơn giản là cao huyết áp. Trường hợp phát hiện bệnh sớm ở giai đoạn tiền tiểu đường thì mới chỉ có kháng insulin và điều trị bằng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thể thao, dùng thuốc thì có cơ hội chữa khỏi.

Nhưng nếu phát hiện muộn đến lúc bị chẩn đoán tiểu đường tuýp 2 thì cơ hội chữa dứt điểm rất khó. Lúc đó tuyến tụy đã suy kiệt, thêm kháng insulin và các rối loạn chuyển hóa sẽ khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn làm tăng nguy cơ biến chứng cao do glucose tăng giảm thất thường.

2. Liệu pháp điều trị tiểu đường theo Tây y và Đông y

2.1 Điều trị tiểu đường theo Tây y

Mặc dù không dễ dàng nhưng các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tiến hành những nghiên cứu nhằm mang lại hy vọng có thể điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường. Hiện tại có một số phương pháp theo Tây y được áp dụng như sau:

Cấy ghép tuyến tụy

Phương pháp cấy ghép toàn bộ tuyến tụy có thể áp dụng trong việc điều trị tiểu đường tuýp 1. Một khi cấy ghép thành công sẽ giúp khôi phục khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của cơ thể.

Theo thống kê mỗi năm Mỹ có khoảng 1.300 ca ghép tụy thành công, trong đó 83% bệnh nhân không cần sử dụng insulin sau 1 năm cấy ghép.

Thế nhưng do nguồn tuyến tụy khan hiếm và người bệnh phải dùng thêm thuốc ức chế miễn dịch suốt đời nên vẫn có một số nguy cơ khác đe dọa đến sức khỏe.

Liệu pháp tế bào gốc

Những tế bào gốc được cấy ghép vào cơ thể sẽ phát triển thành các tế bào beta là những tế bào tuyến tụy có chức năng sản xuất insulin.

Những kết quả nghiên cứu đầu tiên cho thấy liệu pháp này mang lại hiệu quả cải thiện quá trình trao đổi glucose và tăng độ nhạy của insulin rõ rệt.

Cấy ghép tế bào beta của tiểu đảo tụy

Liệu pháp này sẽ giúp cơ thể cảm nhận được mức đường huyết trong máu đồng thời kích hoạt sản sinh lượng insulin phù hợp để điều hòa đường huyết.

Nhưng nếu áp dụng phương pháp này thì bệnh nhân sau cấy ghép phải dùng nhiều loại thuốc để duy trì tế bào ghép không bị đào thải. Do đó chỉ có 8% số bệnh nhân ghép tiểu đảo tụy có thể duy trì đường huyết ổn định.

Dùng thuốc

Theo những hướng dẫn mới từ Bộ Y tế thì các nhóm thuốc hạ đường huyết như Biguanid (Metformin, Glucophage) và Sulfonylurea (Gliclazide với các biệt dược: Diamicron, Predian…) vẫn là lựa chọn tốt nhất trong quá trình điều trị tiểu đường tuýp 2.

Trong một số trường hợp sau sẽ áp dụng thuốc tiêm:

 • Tiểu đường tuýp 1
 • Phụ nữ mang thai và cho con bú
 • Tình trạng HbA1c ≥ 10%, đường huyết ≥ 300 mg/dl
 • Người suy gan, suy thận
 • Chuẩn bị phẫu thuật, nhiễm toan ceton

Bên cạnh đó bệnh nhân còn phải tuân thủ những hướng dẫn sử dụng thuốc từ bác sĩ và kết hợp theo dõi đường huyết thường xuyên để xử lý kịp thời. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường thì nên đến gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và hãy thực hiện khám sức khỏe định kỳ mỗi 3 tháng.

2.2 Điều trị tiểu đường theo Đông y

Một số nghiên cứu đã chứng minh các bài thuốc Đông y từ Mạch môn, Hoài sơn, Câu kỷ tử… có chứa một sốt hoạt chất sinh học tự nhiên có khả năng phục hồi chức năng tuyến tụy, giảm đề kháng insulin cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra các nhà khoa học cũng tìm thấy các chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh có khả năng ngăn chặn những biến chứng tiểu đường, nhất là biến chứng thận do tiểu đường – một trong những biến chứng nguy hiểm nhất.

Bên cạnh đó bạn còn phải chú ý điều chỉnh, xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, đồng thời dành thời gian luyện tập thể thao thường xuyên để cải thiện cân nặng và sức khỏe, góp phần vào việc điều trị và ngăn ngừa căn bệnh tiểu đường nguy hiểm cho sức khỏe.

VIII. Bệnh tiểu đường có di truyền không, có truyền từ mẹ sang con ko?

Theo WHO cho biết căn bệnh tiểu đường không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng nguy cơ di truyền bệnh tiểu đường khá cao.

Do đó nếu như cha mẹ bị bệnh tiểu đường thì những đứa con có khả năng cao cũng mắc bệnh, có thể mắc phải từ khi mới sinh chưa có bất cứ dấu hiệu nào hoặc mắc bệnh sau khi trưởng thành.

Dù ở thời điểm nào thì khả năng mắc phải bệnh tiểu đường cũng cao hơn rất nhiều so với những đứa trẻ có ba mẹ khỏe mạnh.

Thêm vào đó, nếu cha mẹ có những biến thể trong gen thì khi mang thai sẽ có thể mang theo những biến thể đó và gây ra bệnh tiểu đường do mắc bệnh theo gen di truyền.

1. Tiểu đường tuýp 1 có di truyền không?

Trong một gia đình, trường hợp cha mẹ đều có tiền sử bệnh tiểu đường tuýp 1 thì tỷ lệ con cái mắc bệnh này sẽ khoảng 30%.

Nếu chỉ có bố bị tiểu đường thì con sẽ bị di truyền khoảng 6%, nếu chỉ có mẹ mắc bệnh thì tỷ lệ di truyền chỉ là 4% và là 1% khi người phụ nữ trên 25 tuổi.

2. Tiểu đường tuýp 2 có di truyền không?

Những con số thống kê cho thấy tỷ lệ di truyền ở những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 khá cao và thậm chí cao hơn gấp nhiều lần các loại khác do những yếu tố tác động từ bên ngoài. Theo đó:

– Nếu mắc tiểu đường tuýp 2 trước 50 tuổi thì tỷ lệ con cái mắc bệnh tiểu đường là 14% và nếu sau 50 tuổi thì tỷ lệ là 7%,7%.

– Nếu cha và mẹ đều mắc tiểu đường tuýp 2 thì con số tỷ lệ lên đến 50% ở con cái.

– Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ bị chẩn đoán tiểu đường tuýp 2 trước 50 tuổi thì tỷ lệ con mắc bệnh là 14% và nếu sau 50 tuổi là 7,7%.

Những tỷ lệ trên có thể thay đổi tùy theo những yếu tố tác động từ bên ngoài như môi trường sống, lối sống. Chình vì thế nếu như xây dựng một lối sống lành mạnh, khoa học thì bạn sẽ giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh, cả bệnh tiểu đường hay những căn bệnh nguy hiểm khác.

IX. Người bệnh tiểu đường nên ăn gì, kiêng gì?

Như đã nói qua, chế độ ăn uống có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến việc điều trị và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Theo đó nếu đang phải đối mặt với căn bệnh khá nguy hiểm này, bạn cần phải lưu ý về những loại thực phẩm nên ăn và không nên ăn. Điều đó vừa giúp việc điều trị dễ dàng hơn vừa hạn chế tình trạng bệnh tiến triển xấu.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, bệnh nhân đái tháo đường nên tăng cường bổ sung các thực phẩm như: ngũ cốc, đậu, rau củ, các loại cá, đậu nành, vừng, các loại trái cây tươi giàu vitamin…

Ngoài ra nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm như: bánh ngọt, kẹo, nước ngọt có gas, các loại đồ ngọt nhân tạo, cơ, phở, bún, thịt mỡ, lòng đỏ trứng gà, pho mát, những thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Bên cạnh đó sữa, các loại trái cây sấy khô, rượu bia cùng một số đồ uống có cồn cũng là những thực phẩm mà người bệnh đái tháo đường không nên tiêu thụ.

【#5】Bệnh Trào Ngược Dạ Dày Tiếng Anh Là Gì? Từ Điển Anh

Trào ngược dạ dày tiếng Anh là gì?

Bệnh trào ngược dạ dày tiếng Anh tên khoa học là Reflux Of The Stomach hoặc Acid Reflux Disease. Reflux trong tiếng Anh nghĩa là trào ngược. Còn Stomach có nghĩa là dạ dày. Disease là từ dùng đi kèm để miêu tả hình thức bệnh. Đây là tình trạng trào ngược các chất trong dịch dạ dày như: HCl, pepsin, dịch mật… lên thực quản.

Bệnh này xảy ra khi acid và thức ăn trong dạ dày trào ngược trở lại vào thực quản. Bản chất của bệnh là sự thay đổi về chất dịch axit có trong dạ dày như pepsin, HCl thường xuyên trào ngược lên thực quản – “Reflux up the esophagus”.

Bệnh xảy ra với tần suất 2 lần/tuần trong một vài tuần với các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua, viêm họng, đau tức ngực, đắng miệng.

Ở giai đoạn đầu của căn bệnh, hầu như không có biểu hiện rõ ràng nên người bệnh chủ quan, không chú ý và đi thăm khám kịp thời.

Đến khi bệnh diễn tiến nặng mới đi khám và phát hiện ra bệnh thì đã tình trạng hầu như đã nguy kịch như hẹp, loét, chảy máu thực quản thậm chí ung thư dạ dày…

 • Lower esophageal sphincter: cơ thắt thực quản thấp.
 • Stomach containing Gastric juice: dạ dày chứa dịch vị.
 • Pyloric sphincter: cơ thắt môn vị.
 • Duodenum: tá tràng.
 • Lower esophageal sphincter opens: cơ thắt thực quản thấp.
 • Allowing the back flow of acid fluid from the stomach: cho phép sự chảy ngược của dòng axit từ dạ dày.
 • Damage to the lining of the lower esophagus: hủy hoại lớp ngoài của thực quản thấp.
 • Symptoms of Acid Reflux Disease: triệu chứng của bệnh.
 • Heartburn: Ợ nóng.
 • A feeling that food is stuck in the throat: cảm giác nghẹn thức ăn trong cổ họng.
 • Regurgitation: Hiện tượng nôn mửa.
 • Esophagus: Thực quản.
 • Gastroesophageal Reflux Disease: Trào ngược dạ dày thực quản.
 • Stomach: Dạ dày.
 • Stomach Cancer: Ung thư dạ dày.
 • Acid Reflux: Trào ngược axit.
 • Reflux: Trào ngược.
 • Gastritis: Hiện tượng sưng viêm dạ dày.
 • A frequent sour taste of acid: miệng thường xuyên có vị chua của axit.
 • Colic: Đau bụng.
 • Inflammation: Tình trạng viêm.
 • Pain: Đau nhức.
 • Difficulty swallowing: Khó nuốt.

Thuật ngữ bệnh trào ngược dạ dày tiếng Anh không được sử dụng phổ biến ở Việt Nam nhưng được tìm kiếm rất nhiều ở nước ngoài. Hiện nay, người ta thường gọi bệnh với cái tên chủ yếu là trào ngược axit.

Câu hỏi về trào ngược dạ dày bằng tiếng Anh

 • What is a Acid Reflux Disease? – Bệnh này là gì?
 • What causes Acid Reflux Disease? – Nguyên nhân gây bệnh do đâu?
 • How do people know they have Acid Reflux Disease? – Làm sao có thể nhận vết dấu hiệu bệnh/ Dấu hiệu nhận biết trào ngược dạ dày là gì?
 • How doctors diagnose Acid Reflux Disease? Bác sĩ chẩn đoán như thế nào?
 • How can Acid Reflux Disease be treated? Điều trị hội chứng trào ngược bằng những cách nào?/ Có những cách điều trị nào?
 • What is rick factors Acid Reflux Disease? Yếu tố nguy cơ mắc bệnh là gì?
 • Is the Acid Reflux Disease dangerous? – Bệnh này có nguy hiểm không?
 • Can a Acid Reflux Disease be cured? – Bệnh trào ngược dạ dày có chữa khỏi không?
 • What should a Acid Reflux Disease eat? – Bệnh nhân bị trào ngược nên ăn gì?
 • What does a Acid Reflux Disease drink? – Bệnh nhân bị trào ngược nên uống gì?
 • What is a reasonable approach to the management of Acid Reflux Disease? – Làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ bệnh căn bệnh này.
 • I’m very congested – Tôi bị sung huyết
 • My stomach are aching – Dạ dày của tôi rất đau
 • I’ve got heartburn – Tôi bị ợ nóng
 • I’m in a lot of colic – Tôi đau bụng lắm
 • I’ve got a pain in my chest – Tôi bị đau ở vùng ngực
 • I’ve got a dry cough – Tôi bị ho khan
 • I’ve got a sore, raw throat or hoarse voice – Cổ họng tôi rát và tôi bị khàn giọng
 • I’ve got a feeling of burping acid into the mouth – Tôi vừa bị ợ chua lên miệng
 • I’ve got trouble swallowing and a feeling that food is stuck in the throat: Tôi có cảm giác khó nuốt khó nuốt và bị nghẹn thức ăn trong cổ họng
 • It’s really hurt! – Đau quá!

Các khái niệm tiếng Anh về bệnh trào ngược dạ dày

Hiện nay, có rất nhiều cách để diễn giải khái niệm bệnh này bằng tiếng Anh. Bạn có thể mô tả bệnh dựa theo nguyên nhân, cơ chế hoạt động hoặc các biến chứng của bệnh. Cùng tham khảo một vài cách lý giải bệnh bằng tiếng Anh như sau:

Acid reflux disease is also known as Reflux Of The Stomach. Frequent heartburn is one of the most common symptoms. Watch this video to learn about the causes and symptoms of it.

Dịch nghĩa: Bệnh trào ngược axit còn được gọi là trào ngược dạ dày. Chứng ợ nóng thường xuyên là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh.

Acid reflux disease is a disorder that results from stomach acid moving backward from the stomach into the esophagus,

Dịch nghĩa: Trào ngược dạ dày là chứng rối loạn làm cho axit trong dạ dày trào ngược từ dạ dày lên thực quản.

When the stomach contents move backward into the esophagus , this is known as acid reflux disease.

Dịch nghĩa: Khi axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, người ta gọi đây là hiện tượng trào ngược.

Acid reflux disease is a disorder that results from stomach acid moving backward from the stomach into the esophagus. GERD usually happens because the lower esophageal sphincter – the muscular valve where the esophagus joins the stomach – opens at the wrong time or does not close properly.

Dịch nghĩa: Trào ngược dạ dày là chứng rối loạn làm cho axit trong dạ dày trào ngược từ dạ dày lên thực quản. Chứng bệnh này thường là do cơ thắt thực quản dưới – van cơ nằm tiếp giáp giữa dạ dày và thực quản – không mở đúng lúc hoặc không khép kín được.

Strong heartburn is one of the signs of acid reflux disease.

Dịch nghĩa: Chứng ợ nóng dữ dội là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn mắc bệnh trào ngược.

Chúng tôi đã liệt kê những khái niệm và thuật ngữ cơ bản nhất dùng để diễn tả trào ngược dạ dày tiếng Anh là gì. Tùy vào từng trường hợp, từng ngữ cảnh cụ thể, bạn có thể linh hoạt sử dụng các khái niệm nêu trên hoặc sáng tạo theo ý của mình bằng cách nêu triệu chứng bệnh…

【#6】Máy Rửa Xe Là Gì? Định Nghĩa, Tên Gọi Tiếng Anh, Phân Loại & Cấu Tạo

Máy rửa xe cao áp là gì? Là tên gọi của một loại thiết bị điện cơ giúp loại bỏ các vết bẩn bằng nước lạnh, nước nóng hoặc hơi nước một cách nhanh chóng trên xe ô tô, xe máy ngoài ra còn được sử dụng vệ sinh các dụng cụ làm vườn … mà không làm ảnh hưởng tới tuổi thọ và lớp sơn của thiết bị.

II. Máy xịt rửa xe tiếng anh là gì?

Máy xịt rửa xe cao áp là thiết bị làm sạch được dùng nguồn nước có áp lực cao. Các loại máy này thường được sử dụng chủ yếu để rửa xe, hay các phương tiện đi lại khác. Ngoài ra, máy xịt rửa xe còn được dùng để vệ sinh sân vườn, chuồng trại, tẩy rửa các vết rêu mốc trên tường, tắm cho vật nuôi…

Nếu không biết về thuật ngữ máy xịt rửa xe tiếng anh là gì, bạn có thể nhờ vào sự hỗ trợ thông minh của ứng dụng Google Translate. Ứng dụng thông minh này sẽ giúp bạn chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách đơn giản, chính sách lại nhanh chóng và tiện lợi. Như vậy, không nhất thiết cần phải biết máy xịt rửa xe tiếng anh là gì, bạn vẫn có thể tìm kiếm chúng một cách bình thường.

III. Phân loại máy rửa xe áp lực cao

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán máy rửa xe với nhiều model khác nhau đến từ các thương hiệu được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Các sản phẩm máy rửa xe được chia theo 3 hướng khác nhau là:

2. Phân loại theo nhiên liệu sử dụng

Hình ảnh

Thông tin

Máy xịt rửa xe chạy điện

3. Phân loại theo nhu cầu sử

IV. Cấu tạo chung của máy xịt rửa áp lực

Máy rửa xe có cấu tạo chung gồm động cơ, đầu bơm, rơ le, bộ phận điều chỉnh áp … được lắp đặt hoàn toàn bên trong máy. Ngoài ra sản phẩm còn có các phụ kiện đi kèm như súng phun, đầu phun, dây phun cao áp, bàn chải, khớp nối …

V. Ưu điểm của máy rửa xe áp lực cao

– Hiệu quả làm sạch cao và nhanh chóng hơn so với các phương pháp rửa xe truyền thống.

– Không làm giảm tuổi thọ và gây hỏng sản phẩm.

– Ngoài việc dùng để rửa xe bạn có thể sử dụng vào các mục đích khác như vệ sinh dụng cụ làm vườn, đường đi lại, hàng rào …

– Dễ dàng điều chỉnh và lắp đặt sản phẩm

VI. Ứng dụng máy phun rửa áp lực

Ngoài việc sử dụng vệ sinh xe cộ, máy phun rửa áp lực còn được sử dụng để vệ sinh sân vườn, thiết bị làm vườn hay vệ sinh điều hòa, bàn ghế gỗ … mà không làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của sản phẩm.

Khi biết, máy xịt rửa xe chuyên nghiệp tiếng anh là gì, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm hơn rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ được sở hữu những thiết bị tốt nhất đáp ứng nhu cầu của mình!

【#7】Quyết Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì

Quyết Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, ổn Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Định Nghĩa Tiếng Anh, Định Nghĩa 5s Tiếng Nhật, Từ Định Nghĩa Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa ô Nhiễm Tiếng ồn, Định Nghĩa âm Tiết Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa Từ ơi Trong Tiếng Việt, ý Nghĩa Của Quyết Định Đầu Tư Dài Hạn, Quyết Định Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Quyết Định, ý Nghĩa Quyết Định 1/500, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, ý Nghĩa Của Quyết Định Hình Phạt, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Văn Bản Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Tiếng Anh, Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Anh, Quyết Định Ly Hôn Tiếng Anh, Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Số 177 Về Chứng Chỉ Tiếng Anh, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh Là Gì, Quyet Dinh Huong Huu Tri Tieng Anh , Quyết Định Số Phận Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Theo Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Trong Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Dịch Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Chủ Nghĩa Mac Lenin Tiếng Anh, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh, Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt, Nguyên Tố Nào Theo Tiếng Hy Lạp Nghĩa Là Màu Tím, ý Nghĩa Từ Vựng Tiếng Việt, Lập Dàn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Guộc Là Một Tiếng Khóc Bi Tráng, Time Discount – Nghĩa Tiếng Việt, Dàn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Là 1 Tiếng Khóc Bi Tráng , Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Việt, ý Nghĩa Tiểu Thuyết Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Là Tiếng Khóc Bi Tráng, Hãy Cho Tôi Biết Những Từ Có Tiếng Có Nghĩa Là Nhân Hậu, Đề Cương Từ Vựng Ngữ Nghĩa Tiếng Việt, Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Anh Online, Từ Khái Niệm Trong Tiếng Anh Nghĩa Là Gì, Định Nghĩa 4 Kiểu Dinh Dưỡng ở Vi Sinh Vật, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh Tô Minh Thanh, Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh (english Semantics), Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh Tô Minh Thanh Pdf, Định Nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, Từ Quyết Nghị Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Nghị Quyết 35, ý Nghĩa Nghị Quyết 36, ý Nghĩa Nghị Quyết 27, ý Nghĩa Nghị Quyết 26, Từ Quyết Nghị Có Nghĩa Là Gì, Nghị Quyết Có Nghĩa Là Gì,

Quyết Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, ổn Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Định Nghĩa Tiếng Anh, Định Nghĩa 5s Tiếng Nhật, Từ Định Nghĩa Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa ô Nhiễm Tiếng ồn, Định Nghĩa âm Tiết Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa Từ ơi Trong Tiếng Việt, ý Nghĩa Của Quyết Định Đầu Tư Dài Hạn, Quyết Định Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Quyết Định, ý Nghĩa Quyết Định 1/500, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, ý Nghĩa Của Quyết Định Hình Phạt, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2021, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Văn Bản Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Tiếng Anh, Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Anh, Quyết Định Ly Hôn Tiếng Anh, Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Số 177 Về Chứng Chỉ Tiếng Anh, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh Là Gì, Quyet Dinh Huong Huu Tri Tieng Anh , Quyết Định Số Phận Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Theo Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Trong Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh,

【#8】Quyết Toán Có Nghĩa Là Gì? Quyết Toán Tiếng Anh Là Gì?

Hiện nay, trên đà phát triển nền kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam thì việc thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ kinh tế ở Việt Nam lại rất đa dạng mà người nước ngoài trong khi còn hạn chế vốn từ.

Chính vì lý do này, tổng đài TBT xin giới thiệu khái niệm nhằm giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước hiểu hơn về các thuật ngữ tiếng Anh thông dụng này.

Quyết toán là gì?

Quyết toán là sự thu thập, tập hợp, tổng kết các yếu tố thiết yếu của tất cả công việc đã được thực hiện của một tổ chức, cá nhân với một tổ chức, cá nhân khác tại thời điểm kết thúc công trình xây dựng, theo đó bên giao công việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên nhận thực hiện.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực kế toán quyết toán được định nghĩa như sau:

Quyết toán là bản ghi tài chính được lập bởi một công ty vào cuối năm kinh doanh của nó để thể hiện lợi nhuận, thua lỗ mà nó thực hiện trong một năm tài chính.

Quyết toán tiếng Anh là gì?

Quyết toán tiếng Anh là Final settlement.

Quyết toán tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Final settlement means the gathering, collecting and summarizing essential elements of all work performed by an organization or inpidual with another organization or inpidual at the end of a construction work. , whereby the assignor fulfills its payment obligations to the assignee.

In addition, in the field of accounting settlement it is defined as follows:

Final settlement is financial records produced by a company at the end of ít business year to show the profit, loss, has made during the year.

Cụm từ tương ứng quyết toán tiếng Anh là gì?

Final accounts

Báo cáo quyết toán, quyết toán cuối năm

Construction finalization

Quyết toán công trình

Value of final settlement/ Definitive evaluation

Giá trị của quyết toán

Final cost

Chi phí quyết toán

Final statement

Tờ khai quyết toán

Tax finalization

Drawing the balance sheet

Lập bảng quyết toán

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ quyết toán tiếng Anh viết như thế nào?

Final settlement of construction contracts performed by the contractor and the employer must suitably meet the type of contract, form of contract price and contents as agreed by the parties recorded in the contract. The parties implement the agreement on the deadline for execution of construction contract final settlement. However, this period must not exceed 60 days for construction contracts using state capital. And do not exceed 120 days for large-scale construction contracts.

Dịch: Quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện bởi bên nhận thầu với bên giao thầu phải đáp ứng thích hợp về loại hợp đồng, hình thức về giá hợp đồng và cả nội dung phải theo sự thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong hợp đồng.

Các bên thực hiện thỏa thuận về thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, thời hạn này lại không được vượt quá 60 ngày đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Và không được vượt quá 120 ngày đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn.

The funding from the state budget must be made a budget final settlement report by the administrative and non-business unit. If there are revenues or expenditures from other sources, it is required to make a final settlement report for this source if so provided by law. Pursuant to the provisions of the State Budget Law and other guiding regulations, public non-business units must abide by the time limit for submitting annual final settlement reports of units.

Dịch: Phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp phải được lập báo cáo quyết toán ngân sách bởi đơn vị hành chính sự nghiệp. Nếu có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, thì phải lập báo cáo quyết toán cho nguồn này trong trường hợp luật có quy định.

Căn cứ theo quy định Luật ngân sách nhà nước và các quy định hướng dấn khác thì các đơn vị sự nghiệp công lập phải chấp hành về thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị.

【#9】Nghiệm Thu Tiếng Anh Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Nghiệm Thu Tiếng Anh

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa Nghiệm thu tiếng anh là gì

Định nghĩa Nghiệm thu tiếng anh là gì?

Danh từ nghiệm thu trong tiếng anh là inspection, với động từ là “to inspect” hoặc “check anh take over”, đây là hai cách dùng thông dụng nhất với cụm từ này. Ngoài từ trên thì nghiệm thu trong một số lĩnh vực khác có sử dụng từ khác như:

 • – Nghiệm thu trong ngành kỹ thuật là accept, acceptance, checkup, taking-over,..
 • – Nghiệm thu trong ngành kinh tế là delivery taking, examine and receive, inspection test,…

Vốn là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng trong tiếng anh còn có thể được viết là site inspectation hoặc project inspectation hoặc to check anh take over the buildings. không nên dùng động từ hoàn tất “to complete” để thay thế cho động từ nghiệm thu “to inspect”. bởi “to complete” thường sử dụng cho các công việc nhỏ, dễ hoàn thành, còn từ “”to inspect” thể hiện được quy trình và độ phức tạp trong công tác tiến hành nghiệm thu. Đây là thuật ngữ chuyên ngành phổ biến của ngành xây dựng tại Việt Nam nhằm trao đổi thông tin trong lĩnh vực được dễ dàng. Khi tìm việc làm và ứng tuyển vào ngành xây dựng thì bạn sẽ tiếp xúc thường xuyên với cụm từ “nghiệm thu” và đặc biệt đơn vị đó có hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài thì tiếng anh và nghiệm thu trong tiếng anh sẽ là công cụ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Về cơ bản, bạn đã hiểu được nghiệm thu tiếng anh là gì, đi sâu hơn vào công tác nghiệm thu, liệu sự hiểu biết của bạn đang ở mức độ nào? Nghiệm thu chất lượng công trình được xem là bước quan trọng trong xây dựng, đối với những công trình có quy mô lớn việc nghiệm thu chất lượng sẽ giúp cho công trình sau khi xây dựng xong sẽ đảm bảo được an toàn hơn, so những hạng mục thường thì sẽ có đơn vị trực thuộc công tác nghiệm thu đến và tiến hành khảo sát. Vậy thường thì dựa vào những điều kiện nào để đơn vị nghiệm thu đánh giá là hạng mục ấy đạt được chất lượng hay không? Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng gồm các công tác chủ yếu: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu… Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ trước đó đưa ra đánh giá các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để đưa vào sử dụng hay không.

Hồ sơ nghiệm thu và quy trình nghiệm thu công trình

Hồ sơ nghiệm thu công trình hoàn thành

Để tiến hành nghiệm thu, bên yêu cầu nghiệm thu cần chuẩn bị hồ sơ để đề bạt lên cấp trên hoặc bộ phận có thẩm quyền nhằm báo cáo về thực trạng công trình cũng như đề xuất nhu cầu về kiểm tra chất lượng làm cơ sở tiến hành các bước hoàn thiện tiếp theo. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành.

Nghiệm thu công trình xây dựng trải qua các bước như sau: Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp. Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình yêu cầu nghiệm thu Trong bước nghiệm thu công việc xây dựng, nội dung công tác nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm công tác khảo sát địa chất, pha vật liệu có đạt chuẩn không cốp pha, cốt thép, bê tông, khối xây, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình, lắp đặt thiết bị và chạy thử không tải. Sẽ tùy vào tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định. – Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu. – Kiểm tra tất cả các hệ thống đảm bảo an toàn lao động như xây dựng giàn giáo bao ngoài công trình, hệ thống chống đỡ tạm. – Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, kết cấu, bộ phận công trình, máy móc thiết bị, trong đó công việc kiểm tra là bắt buộc đối với chất lượng về biện pháp gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; đất (đá) đắp; bê tông, cốt thép, kết cấu thép; liên kết hàn, bu lông cường độ cao của kết cấu thép; kiểm tra ứng suất, biến dạng của cốt thép ứng suất trước; kiểm tra khối lượng của kết cấu, bộ phận hoặc công trình,…. – Đối chiếu và so sánh những kết quả kiểm tra nêu trên với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. – Đánh giá kết quả chất lượng đối với từng công việc xây dựng; lập bản vẽ hoàn công việc. Cho phép tiếp tục thực hiện công việc ở những bước tiếp theo khi công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu. Quy trình nghiệm thu cần đảm bảo các hoạt động và chất lượng trong công tác bởi đây là bước thẩm định về sự an toàn và đạt chuẩn của công trình. Ngoài việc cơ sở cho việc hoàn thiện công trình thì nghiệm thu có vai trò to lớn hơn đối với những cá nhân tổ chức sử dụng công trình là sự an toàn về tính mạng con người.

Điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình

【#10】Quy Định Là Gì? Quy Định Tiếng Anh Là Gì? Đọc Ngay Bạn Nhé!

Có thể nói, quy định là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc quản lý của Nhà nước, cơ quan, đơn vị được thực hiện dễ dàng hơn.

Ngoài ra, quy định còn có thể được hiểu là những quy phạm đặt ra các công việc phải làm, không được làm, quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi hoặc hướng dẫn thực hiện các quy định khác; quy định các điều lệ doanh nghiệp, cơ quan, trường học,… các quy chế của doanh nghiệp.

Quy định tiếng Anh là Regulations.

Quy định tiếng Anh được hiểu là:

Regulations are rules and standards of conduct, regulations and norms on issues promulgated or recognized by competent state agencies and forcing relevant organizations and inpiduals to compliance implementation.

Các cụm từ tương ứng với từ số lượng trong tiếng Anh thường được sử dụng, như sau:

Ngoài ra, người dùng có thể tham khảo các từ đồng nghĩa thường được sử dụng như sau: Rule, Age limit, Assize, Prescript, Ordinance, Speed limit, Game law,…

Ví dụ cụm từ thường sử dụng quy định tiếng Anh viết như thế nào?

Nhằm hỗ trợ người dùng biết rõ hơn về cách sử dụng của từ quy định trong tiếng Anh như thế nào trên thực tế, có thể tham khảo các ví dụ sau đây:

Ex1. The conditions and regualations make us awarw and actions. (Những điều kiện và quy định tạo cho chúng ta ý thức và hành động)

Ex2. In order to pvent food-borne diseases, limit food poisoning, the Ministry of Health has issues documents regulating specific requirements on food hygiene and safety conditions. (Nhằm ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm, hạn chế được ngộ độc thực phẩm, Bộ y tế đã ban hành văn bản quy định các yêu cầu cụ thể về các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm).

Ex3. According to the company policy, the working hours of employees will start from 8 am to 17h pm, take 01 hour lunch break. (Theo quy định của công ty, giờ làm việc của nhân viên sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, được nghỉ trưa 1 giờ).

Ex4. To limit the spad of the Covid 19 epidemic, the Government requires businesses to temporarily shut down businesses during social isolation, require people to wear masks and limit their exposure to outside. (Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid 19, Chính phủ quy định yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tạm thời đóng cửa trong thời gian cách ly xã hội, yêu cầu người dân đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết).