【#1】Giáo Án Vật Lí 12 Bài 2: Con Lắc Lò Xo Mới Nhất

Giáo án Vật Lí 12 Bài 2: Con lắc lò xo mới nhất

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ a) Kiến thức

– Hiểu được cấu tạo của con lắc lò xo

– Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo khi bỏ qua ma sát là dao động điều hòa.

– Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo

– Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo, viết được các công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo và được công thức lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa

– Nêu được nhận xét định tính về quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo

b) Kĩ năng

– Áp dụng được các công thức có trong bài để giải bài tập.

– Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.

– Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học.

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh

– Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.

– Năng lực tự học, đọc hiểu.

– Năng lực tính toán, Năng lực thực hành thí nghiệm: các thao tác và cách bố trí thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Con lắc lò xo theo phương ngang, thí nghiệm mô phỏng dao động CLLX nằm ngang.

2. Học sinh:

– Các công thức ly độ, vận tốc, gia tốc, liên hệ giữa tần số góc với chu kỳ trong dao động điều hòa.

– Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10.

– SGK, vở ghi bài, giấy nháp…

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH 1. Hướng dẫn chung.

Từ việc quan sát, thí nghiệm đơn giản về chuyển động con lắc lò xo, yêu cầu học sinh dự đoán về chuyển động con lắc lò xo khi có ma sát và khi bỏ qua mọi ma sát, thông qua đó khảo sát chuyển động con lắc lò xo về mặt động lực học và năng lượng.

Chuỗi hoạt động học và dự kiến thời gian như sau:

2. Tổ chức từng hoạt động

Hoạt động 1 (Khởi động): Tạo tình huống xuất phát.

a) Mục tiêu:

– Kiểm tra sự chuẩn bị kiến thức cũ GV đã giao về nhà.

b) Nội dung:

+ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh bằng phiếu trả lời câu hỏi của GV.

+ Quan sát vi deo và mô phỏng chuyển động con lắc lò xo khi có ma sát và khi bỏ qua mọi ma sát c) Tổ chức hoạt động:

– GV phát phiếu kiểm tra cho các nhóm ( mỗi HS 1 tờ giấy có đánh số thứ tự từ 1 đến 5). YC HS ghi các phương án lựa chọn của mình vào phiếu khi GV đọc câu hỏi từ 1 đến 5. Sau đó thu bài của một số HS để chấm điểm.

– GV cho HS quan sát một đoạn video mô phỏng chuyển động con lắc lò xo khi bỏ qua mọi ma sát

– Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

d) Sản phẩm mong đợi: Ý kiến của các nhóm và nội dung ghi của học sinh.

– HS mô tả được cấu tạo con lắc lò xo, chuyển động của con lắc lò xo quanh vị trí cân bằng, khái niệm vị ví cân bằng

e) Đánh giá:

– GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

– GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép).

– Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

Hoạt động 2 (Hình thành kiến thức): I. Khảo sát chuyển động của con lắc lò xo khi bỏ qua mọi ma sát a) Mục tiêu:

+ Chọn được hệ trục tọa độ thích hợp;

+ Phân tích được lực tác dụng và con lắc lò xo

+ Lập phương trình động lực học, công thức tính chu kỳ, tần số , biểu thức lực kéo về của con lắc lò xo.

– GV làm thí nghiệm con lắc lò xo nằm ngang để cho HS từ đó chọn được hệ trục tọa độ thích hợp nhất.

– Học sinh được hướng dẫn để phân tích lực tác dụng và con lắc lò xo, cách để làm cho con lắc lò xo dao động.

– GV tổ chức cho HS thiết lập các phương trình theo định luật Huc và định luật II Niu-tơn.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các nhóm thực hiện theo những yêu cầu sau:

+ Để khảo sát chuyển động của con lắc lò xo nằm ngang cần chọn hệ trục tọa độ như thế nào?.

+ Phân tích các lực tác dụng vào CLLX; Tác dụng của các lực đó?

+ Viết được biểu thức lực đàn hồi theo định luật Huc và biểu thức định luật II Niu- tơn.

+ Kết hợp với kiến thức ở bài 1, Nêu được kết luận về dao động CLLX, đưa ra được công thức tính chu kỳ, tần số góc CLLX.

+ Hình thành khái niệm lực kéo về, biểu thức, đặc điểm lực kéo về của CLLX.

c) Tổ chức hoạt động:

– Các nhóm quan sát chuyển động CLLX để chọn được hệ trục tọa độ thích hợp.

– GV cho HS phân tích lực tác dụng và con lắc lò xo, cách để làm cho con lắc lò xo dao động

– GV chuyển giao nhiệm vụ: Viết được biểu thức lực đàn hồi theo định luật Huc và biểu thức định luật II Niu- tơn.

+ Kết hợp với kiến thức ở bài 1, kết luận về dao động CLLX, đưa ra được công thức tính chu kỳ, tần số góc CLLX.

+ Hình thành khái niệm lực kéo về, biểu thức, đặc điểm lực kéo về của CLLX.

d) Sản phẩm mong đợi: Viết được

– Dao động của con lắc lò xo khi bỏ qua ma sát là dao động điều hoà.

– Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo:

– Lực kéo về: Lực luôn hướng về VTCB gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hoà chịu lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ.

e) Đánh giá:

– GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

– GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép).

– Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

II. Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng a) Mục tiêu:

– Xác định được biểu thức động năng của CLLX

– Xác định được biểu thức thế năng của CLLX

– Xác định được biểu thức cơ năng của CLLX

b) Nội dung:

Dựa vào các công thức động năng, thế năng, cơ năng ở lớp 10 và các phương trình vận tốc, ly độ của CLLX ở lớp 12, và sự hướng dẫn của GV, các nhóm thực hiện xây dựng các biểu thức trên

c) Tổ chức hoạt động:

GV chuyển giao nhiệm vụ: Xây dựng thức động năng, biểu thức thế năng, biểu thức cơ năng của CLLX

d) Sản phẩm mong đợi:

– Xác định được biểu thức động năng của CLLX:

– Xác định được biểu thức thế năng của CLLX:

– Xác định được biểu thức thế năng của CLLX: Khi không có ma sát

e) Đánh giá:

– GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

– GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép).

– Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

Hoạt động 3: Hệ thống hóa kiến thức.

a) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức

b) Nội dung:

Học sinh làm việc nhóm, tóm tắt kiến thức

c) Tổ chức hoạt động:

– GV chuyển giao nhiệm vụ. HS ghi nhiệm vụ vào vở.

– GV tổng kết, chuẩn hóa kiến thức.

d) Sản phẩm mong đợi: Học sinh nắm bắt được các kiến thức đã học

e) Đánh giá:

– GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

– GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép).

– Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

Hoạt động 4 (Vận dụng): Giải bài tập chuyển động của CLLX

– Giải được các bài tập đơn giản về CLLX.

b) Nội dung:

– GV chiếu bài tập có mô phỏng với các dữ kiện có sẵn.

– Học sinh làm việc cá nhân vào vở và làm việc nhóm nội dụng GV yêu cầu.

– Yêu cầu cả lớp giải các bài tập 4,5,6- trang 13 SGK .

e) Đánh giá:

– GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

– GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép).

– Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

c) Sản phẩm mong đợi:

Bài giải của học sinh.

Hoạt động 5 (Tìm tòi mở rộng): Yêu cầu HS xem khảo sát chuyển động của CLLX theo phương thẳng đứng

a) Mục tiêu:

– Nêu được phương pháp khảo sát chuyển động của CLLX thẳng đứng.

– Viết được các phương trình, công thức tính chu kỳ, tần số góc; biểu thức động năng, thế năng, cơ năng của CLLX thẳng đứng.

b) Nội dung: Khảo sát chuyển động của CLLX thẳng đứng.

Viết được các phương trình, công thức tính chu kỳ, tần số góc; biểu thức động năng,thế năng, cơ năng của CLLX thẳng đứng.

c) Tổ chức hoạt động:

– GV đặt vấn đề chuyển giao nhiệm vụ để thực hiện ngoài lớp học.

– HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở. Sau đó về nhà tìm hiểu để thực hiện về nhiệm vụ này.

– GV tổng kết, chuẩn hóa kiến thức.

d) Sản phầm mong đợi: Bài làm của học sinh.

e) Đánh giá:

Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, GV đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn.

A. Con lắc lò xo có chu kỳ tăng lên khi biên độ dao động tăng lên

B. Con lắc lò xo có chu kỳ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

C. Con lắc lò xo có chu kỳ giảm xuống khi khối lượng vật nặng tăng lên

D. Con lắc lò xo có chu kỳ phụ thuộc vào việc kéo vật nhẹ hay mạnh trước khi buông tay cho vật dao động.

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 10 cm, chu kỳ 1s. Khối lượng của quả nặng 400g, lấy π 2= 10, cho g = 10m/s 2. Độ cứng của lò xo là bao nhiêu?

A. 16 N/m

B. 20 N/m

C. 32 N/m

D. 40 N/m

Câu 3: Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cosπt (cm). Lực kéo về tác dụng lên vật vào thời điểm 1/3 s là:

A. 0,05 N.

B. 2N.

C. 1N.

D. Bằng 0.

Câu 4: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo thời gian

A. Vận tốc, lực, năng lượng toàn phần

B. Biên độ, tần số, gia tốc

C. Biên độ, tần số, năng lượng toàn phần

D. Gia tốc, chu kỳ, lực

Câu 5: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50g, lò xo có độ cứng 200 N/m dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

A. 3,1 Hz.

B. 2,6 Hz.

C. 10,91 Hz.

D. 5,32 Hz.

Câu 6: Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(20t – π/3) (cm). Biết khối lượng m = 100g. Động năng của vật tại li độ x = 8 cm bằng

A. 2,6J.

B. 0,072J.

C. 7,2J.

D. 0,72J.

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acosωt. Động năng của vật tại thời điểm t được tính:

Câu 8: Một con lắc lò xo có cơ năng 0,9 J và biên độ dao động 15cm. Tại vị trí con lắc có li độ là -5cm thì động năng của con lắc là bao nhiêu ?

A. 0,8 J.

B. 0,3 J.

C. 0,6 J.

D. 0,1J.

Câu 9: Một vật nặng 500g gắn vào lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cho π 2 = 10. Cơ năng của vật là:

A. 2025J

B. 0,9J

C. 0,89J

D. 2,025J

Câu 10: Một con lắc lò xo DĐĐH với phương trình x = 2cos(5πt – π/3)(cm), Vật nặng có khối lượng 100g. Tính thế năng của vật ở thời điểm t = 2s kể từ t = 0. Cho π 2 = 10.

A. 1,25 mJ

B. 12,5 J

C. 1,25 J

D. 12500J

Nhóm câu hỏi kiểm tra bài cũ

Câu 1. Một vật dao động điều hoà có phương trình của li độ: x = Asin(ωt + φ). Biểu thức gia tốc của vật là

C. a = -ω 2 x.sin(ωt + φ)

Câu 2. Một vật thực hiện dđđh xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình . Chu kì dao động của vật là

A. 2 (s).

B. 1/2π (s).

C. 2π (s).

D. 0,5 (s).

Câu 3. Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức: a = 25x (cm/s 2). Chu kì và tần số góc của chất điểm là

A. 1,256s; 25 rad/s.

B. 1s; 5 rad/s.

C. 2s; 5 rad/s.

D. 1,256s; 5 rad/s.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos4πt(cm), tọa độ của vật tại thời điểm t = 10s là

A. x = 3cm

B. x = 6cm

C. x = -3cm

D. x = -6cm

Câu 5. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos(4πt + π/3) cm. Vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu là

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

【#2】Kcsl Môn Sinh Lớp 9 Cuối Kì 1: Tương Quan Về Số Lượng Giữa Axit Amin Và Nuclêôtit Của Marn Khi Ở Trong Riboxom Là Gì?

Câu 1 . Kết quả kì cuối của giảm phân 1 các NST nằm gọn trong nhân với số lượng:

A. 2n (đơn) B. n (kép)

C. n (đơn) D. 2n (kép).

Câu 2 . Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêôtit của mARN khi ở trong riboxom là:

A. Cứ 3 nuclêôtit ứng với 1 axit amin.

B. Cứ 1 nuclêôtit ứng với 3 axit amin.

C. Cứ 2 nuclêôtit ứng với 1 axit amin.

D. cứ 3 nuclêôtit ứng với 3 axit amin.

Câu 3 . Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân bình thường, số trứng được tạo ra là bao nhiêu trong các trường hợp sau?

A. 12 B. 48

C.24. D. 6

Câu 4. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

A. Sự kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

C. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và cái

D. Sự tạo thành hợp tử

Câu 5. Ở cà chua, gen D qui định quả đỏ, gen d qui định quả vàng; gen B qui định quả tròn và gen b qui định quả bầu dục.Các gen nằm trên các NST khác nhau.

Phép lai nào sau đây tạo ra được tỉ lệ kiểu hình là: 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, bầu dục : 3 vàng, tròn : 1 vàng, bầu dục?

A. DDBb × DdBb B. DdBb × DdBb

C. ddBB × DDBB D. DDBb ×DdBB.

Câu 6. một phân tử ADN có 10000 nuclêôtit và có hiệu số của nuclêôtit loại T với loại X là 1000. Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN là bao nhiêu ?

A. A = T = 3000 nuclêôtit và G = X = 2000 nuclêôtit

B. A = T = 2000 nuclêôtit và G = X = 3000 nuclêôtit

C. A = T = 1500 nuclêôtit và G = X = 3500 nuclêôtit

D. A = T = ] 040 nuclêôtit và G = X = 3960 nuclêôtit

II. Tự luận: (6đ)

Câu 1 . Khái niệm về NST giới tính? Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh?

Câu 3 . Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc NST. Nguyên nhân phát sinh đột biến NST?

I. Trắc nghiệm: (4đ) II. Tự luận: (6đ)

Câu 1 . * Khái niệm về NSTgiới tỉnh:

– Ví dụ : Ở người có 23 cặp NST. Trong đó có 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính là: XX : nữ, XY: nam.

* Những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính.

– có 1 cặp trong tế bào lưỡng bội.

– khác nhau ở các cá thể đực và cái

– tồn tại thành từng cặp tưong đồng (xx) hoặc không tương đồng (xy)

– mang gen qui định giới tính của cơ thể

– thường tồn tại với số cặp lớn hơn 1 ĩrong tế bào lưỡng bội

– giống nhau ở các cá thể đực và cíi.

– luôn tồn tại thành từng cặp tương đona.

– chỉ mang gen qui định tính trạng íhường của cơ thể.

Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh.

* Bản chất của thụ tinh: kết hợp hai giao tử đơn bội (n) tạo thành hợp tử lường bội (2n), hợp tử lưỡng bội phát triển thành cơ thể.

* Ý nghĩa của thụ tinh:

– Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ cơ thể.

– Phục hồi lại bộ NST lưỡng bội 2n (thụ tinh)

– Tạo nguồn biến dị tổ hợp (nguycn liệu) cho chọn giống và tiến hoá.

【#3】Thông Tin Vs Xo Vsop Co Nghia La Gi Mới Nhất 01/2021

Đập ngay vào mắt người dùng khi cầm trên tay chai rượu Rémy Martin chắc hẳn là biểu tượng độc đáo của hãng – Nhân mã Chiron. Nó đại diện cho sự kết hợp giữa trời và đất, mà còn giữa con người và thiên nhiên, biểu tượng của tất … Loại cognac tuyệt vời này dành cho những ai có nhu cầu tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Rượu Rémy Martin X.O là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữ mùi hương quý phái và cấu trúc nhung lụa. Mùi hương của các loài hoa trắng, đặc biệt là hoa nhài, mùi quả mận ngọt, quả sung chín, cam tây. Do được ủ trong thùng gỗ sồi lâu ngày nên có thêm các mùi quế nghiền và quả

Để được gọi là rượu, thức uống phải chứa khoảng 14% độ cồn trở lên (trên 140) Nhưng với nồng độ này, rượu vẫn chỉ là các loaị rượu vang (wine), dù mang các nhãn hiệu Champagne, Sherry, Madeira, Port… Vang được sản xuất bằng cách ủ nho cho … Đặc biệt Grappa sản xuất ở vùng Piedmonte – nhất là tại Barbera với tên Grappa Italia có vị rất tuyệt Rum có một lịch sử rực rỡ, bắt nguồn từ châu Á. Nó theo chân con người trong cuộc hành trình về phương Tây. Cây mía được Columbus mang đến châu Mỹ, Cuba và Rum xuất hiện đầu tiên tại vùng

Jas Hennessy& Co hay Hennessy – Hãng sản xuất rượu nổi tiếng thế giới Tên công ty: Jas Hennessy& Co. Công ty cũng là đồng lãnh đạo Louis Vuitton. Năm sáng lập: 1765 Người sáng lập: Richard Hennessy Website chính thức: chúng tôi Jas Hennessy& Co hay … Ông Maurice Hennessy thiết lập ra hệ thống phân loại rượu cognac vào năm 1865. Năm 1868, nhãn hiệu Hennessy chính thức vươn ra toàn cầu bằng việc bán rượu vào thị trường Nhật Bản. Ông Maurice Hennessy chính thức khai sinh ra nhãn hiệu X.O. được sử dụng như một thuật ngữ toàn cầu của rượu

Đấy là những ký hiệu chính thức dùng để phân hạng rượu dựa trên thời gian ủ rượu:- V.S (viết tắt của very special) hoặc là *** (ba sao) là loại rượu trẻ nhất được ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu 2 năm. V.S.O.P (viết tắt của very superior old … Nhưng có những loại Cognac xuất xứ từ 1 trại trồng nho duy nhất nào đó (thường gọi là single vineyard Cognac hoặc single estate Cognac) lại cho một hương vị hoàn toàn khác biệt. Lúc này các chuyên gia pha chế dùng những rượu có độ tuổi 23 – 27 năm để cho ra loại XO có hương vị ngon tuyệt và hậu vị kéo dài. Kỹ thuật pha chế theo phương pháp này rất khó để tái tạo lại một mẻ sản xuất

Bạn có biết vì sao mà những whisky, Brandy. Gin… được xếp vào hàng “danh gia vọng tộc” trong thế giới các loại rượu Tây không? Chúng tôi xin giới thiệu một số loại rượu thường dung để bạn tìm hiểu. 1. Vodka: Vodka được sản xuất ở Nga … Khi uống với đá (Gin on the rock) hoặc pha với nước tonic thì dùng ly rocks. Ngoài ra, nó cũng được dùng làm nền cho nhiều loại cocktail nổi tiếng trên thế giới. Gin Plymouth không có vị ngọt, là rượu cổ truyền của hải quân Anh. 4.Cognac Tiếng Pháp là Cognac, tiếng Mỹ là

【#4】Cmos Là Gì ? Cách Xóa Cmos Của Máy Tính Và Đặt Lại Bios Về Mặc Định

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định như thế nào ?

Chúng ta rất hay nhầm lẫn về các khái niệm Cmos, Bios, Bios Ultility…

Trong bài này chúng ta sẽ đi về các khái niệm Cmos là gì và Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định như thế nào ?

Sơ lượt tổng quan:

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định như thế nào ?

 • Sử dụng BIOS Ultility.
 • Sử dụng Jumper CMOS.
 • Cắm lại pin CMOS.

Cmos là gì ?

Là Nvram được đóng gói kín trong quá trình sản xuất mainboard bằng công nghệ cmos. Nvram sẽ không được thấy và không xác định được ở đâu.

Công nghệ cmos là công nghệ tích hợp sẵng lên mainboard một bộ nhớ ram với dung lượng cực kỳ nhỏ được gọi là công nghệ Nvram. Với bộ nhớ này chỉ cần một nguồn điện vô cùng nhỏ để nuôi và giử thông tin bên trong.

Nvram

Dùng để chứa chương trình bios trong quá trình hoạt động của mainboard. Cũng như việc lưu lại các thiết lập trong “Bios Utility” và thông tin của người dung.

Pin Cmos :

 • Khi máy tính tắt hay bị ngắt hết mọi nguồn điện thì mới sử dụng pin cmos.
 • Lâu ngày không thay Pin cmos sẽ làm cho NvRam hỏng.
 • Trước khi pin hết: sẽ báo cmos battery low

Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định

Máy tính của bạn lưu trữ các thiết lập như thời gian hệ thống và các thiết lập phần cứng trong CMOS của nó. Những thiết lập này được cấu hình trong “BIOS Ultility”. Nếu bạn đang gặp sự cố về sự tương thích giửa các phần cứng hoặc một sự cố khác. Và bạn có thể muốn xóa bộ nhớ CMOS và đặt lại Bios về mặc định.

Xoá bỏ CMOS và đặt lại Bios về mặc định. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xóa CMOS từ bên trong “BIOS Ultility”. Trong một số trường hợp khó, bạn có thể phải tháo máy tính của bạn.

Sử dụng BIOS Ultility

Cách đơn giản nhất để xóa CMOS là từ trình đơn “BIOS Ultility” trên máy tính của bạn. Để truy cập menu “BIOS Ultility” này, hãy khởi động lại máy tính và nhấn phím xuất hiện trên màn hình. Thường là nút “Del” hoặc “F2” để truy cập menu “BIOS Ultility”.

Nếu bạn không nhìn thấy một nút nào hiển thị trên màn hình của mình, hãy xem hướng dẫn sử dụng máy tính của bạn. Các máy tính khác nhau sử dụng các phím khác nhau. (Nếu bạn tự lắp ráp máy tính của bạn, hãy tham khảo sổ tay của mainboard ).

Trong BIOS, hãy tìm tùy chọn “Reset”. Nó có thể được đặt tên là “Reset to default”, “Load factory defaults”, “Clear BIOS settings”, “Load setup defaults” , hoặc các cụm từ có nghĩa tương tự.

Di chuyển đến nó bằng các phím mũi tên , nhấn “Enter”, và xác nhận thao tác. BIOS của bạn bây giờ sẽ được cài đặt theo mặc định của nó. Nếu bạn đã thay đổi bất kỳ cài đặt BIOS nào trước đây, giờ nó đã được thay đổi lại.

Sử dụng Jumper CMOS

Nhiều bo mạch chủ có chứa một jumper có thể được sử dụng để xóa cài đặt CMOS nếu không thể truy cập vào BIOS của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu BIOS được đặt mật khẩu và bạn không biết mật khẩu.

Vị trí chính xác của jumper có thể được tìm thấy trong sách hướng dẫn của máy tính (hoặc của mainboard). Bạn nên xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm hướng dẫn chi tiết.

Tuy nhiên, quy trình cơ bản giống nhau trên tất cả các máy tính. Tắt máy tính và rút hết tất cả các nguồn điện để đảm bảo máy tính không có điện.

Mở case của máy tính và xác định vị trí jumper có tên. “CLEAR CMOS”, “CLEAR”, “CLR CMOS”, “PASSWORD”, hoặc” CLR PWD’

Nó thường ở gần với pin CMOS . Đặt jumper ở vị trí “CLEAR”, bật điện trên máy tính của bạn, tắt nó đi, đặt jumper về vị trí ban đầu. Và bạn đã hoàn tất.

Cắm lại pin CMOS

Nếu Mainboard của bạn không có jumper “CLEAR CMOS”. Bạn thường có thể xóa cài đặt CMOS bằng cách tháo pin CMOS.

Pin CMOS cung cấp năng lượng được sử dụng để lưu các cài đặt BIOS. Vì vậy tháo pin sẽ loại bỏ nguồn điện nuôi NvRam và xóa cài đặt.

Trước tiên, hãy đảm bảo máy tính đã được tắt. Và bạn đã được nối đất nên bạn sẽ không làm hỏng bo mạch chủ bằng điện tĩnh. Xác định vị trí Pin Cmos, tháo nó ra, chờ năm phút trước khi lắp lại.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết: Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định

【#5】Momen Xoắn Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó

Mô men xoắn là gì ? momen xoắn là một đại lượng vật lý, nó đại diện cho tác động của một lực làm cho trục quy quanh một vật thể. Có thể hiểu Momen xoắn theo một cách đơn giản, thì nó chính là ” độ khỏe” của động cơ.

Tầm quan trọng của Momen xoắn là gì ?

Mô-men xoắn cũng quan trọng như mã lực. Nó thường được các nhà sản xuất xe hơi áp dụng để chế tạo ra những chiếc xe.

Hiện nay các động cơ hiện đại được áp dụng những công nghệ tiên tiến. Thêm vào đó là những tiện nghi và trang bị an toàn. Điều này có nghĩa là những chiếc xe này cần được trang bị thêm momen xoắn để có thể sinh công khiến xe có thể di chuyển tốt.

Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi, tại sao các phương tiện có trọng tải lớn đều được trang bị động cơ diesel. Nó sẽ cung cấp nhiều momen xoắn hơn.

Momen xoắn cực đại

 • Momen xoắn cực đại lớn: giúp tăng lực kéo, kéo khỏe, nhanh, mạnh và chở được trọng tải nặng.
 • Momen xoắn cực đại đại được tại lục vòng tua máy thấp: Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu, tăng khả năng tăng tốc ,…
 • Momen xoắn cực đại đạt được ở vòng tua dài: giúp xe có thể tăng tốc nhanh, chở được nặng.

Ta có công thức tính momen xoắn như sau: T= P*9.55/n

 • Trong đó T là momen xoắn của động cơ đơn vị là Nm
 • P là công suất đơn vị là W
 • n là tốc độ động cơ đơn vị tính là vòng/phút.

Từ công thức trên ta có thể tính được công suất của động cơ điện với công thức đó là P=T*n/9.55

Với công thức trên thì chỉ áp dụng được trên động cơ 3 pha không đồng bộ. Còn nếu đang sử dụng loại động cơ khác thì bạn nên vẽ đặc tuyến công suất/ momen để tìm ra được momen chính xác.

Với các công thức tính ở trên, mong rằng các bạn có thể lựa chọn được loại động cơ thích hợp lý. Nó giúp tính toán một cách chuẩn xác các thông số trên hệ truyền động của động cơ. Không những giúp tối ưu hóa động cơ mà còn làm giảm các chi phí đầu tư và tăng hiệu quả làm việc của hệ thống truyền động.

Ý nghĩa của đại lượng momen xoắn trong động cơ ô tô

Công suất thể hiện cho tốc độ. Còn momen xoắn thể hiện cho sức mạnh. Vậy nên để biểu đại cho sức mạnh của một chiếc xe thì ngoài công suất thì người ta còn cần phải nhắc tới momen xoắn nữa.

Ý nghĩa của momen xoắn trong động cơ ô tô

Giá trị của momen xoắn phụ thuộc vào tốc độ của vòng tua máy. Tại một vòng tua nào đó thì momen xoắn cực đại. Đối với động cơ đốt trong thì thường momen xoắn sẽ hữu ích trong một khoảng vòng tua nhất định ( 1.000-6.000 vòng/ phút đối với những xe cỡ nhỏ )

Công suất sẽ tỷ lệ với vòng tua máy và momen xoắn. Đây là những địa lượng không thể tách rời khi miêu tả động cơ ô tô.

 • Tăng momen xoắn của động cơ lên
 • Lựa chọn và làm giảm trọng lượng của xe
 • Hạ thấp trọng tâm của xe
 • Lựa chọn những loại bánh xe, mâm xe ô tô có đường kính rộng hơn.
 • Động cơ tạo ra momen xoắn đến cực đại trên phạm vi tốc độ rộng hơn.

【#6】Sự Cố Môi Trường Là Gì? Những Vấn Đề Xoay Quanh Sự Cố Môi Trường

Việc làm Môi trường – Xử lý chất thải

Sự cố môi trường được viết tắt là SCMT là những biến động của tự nhiên và của các hoạt động của con người tác động tới thiên nhiên, môi trường và chính cuộc sống của con người và gây suy thoái môi trường một cách nghiêm trọng. Mình sẽ đưa ra các ví dụ về sự cố môi trường giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về sự cố môi trường.

Hiện tượng, sự cố cá chết hàng loạt ở các vùng biển miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hiện tượng này không tự nhiên mà xảy ra, do tác động mạnh của con người càng khiến cho các chết hàng loạt do nhiễm phải độc tố của nước biển và các vùng trầm tích dưới đáy biển.

Nạn phá rừng, chặt cây, làm rẫy, khai thác gỗ, cháy rừng đã gây ra nhiều biến động về không khí, khiến cho tình trạng sạt lở đất diễn ra ngày càng nghiêm trọng do đất đai bị bào mòn, không có bìa rừng bảo vệ vững chãi, gây ảnh hưởng trực tiếp đối với người dân khi xuất hiện các đợt bão lũ.

Việc làm Giao thông vận tải – Thủy lợi – Cầu đường

 • Sự cố môi trường tự nhiên: Sự cố môi trường tự nhiên là gì? Là những hiện tượng xuất hiện trong môi trường tự nhiên mà không có hành động nào của con người can thiệp vào. Đó là các yếu tố về thủy triều, động đất, sạt lở…
 • Sự cố môi trường nhân tạo: Là những hiện tượng được tạo ra bởi con người vào thiên nhiên như đốt rừng, khai thác đất đá trên núi gây ra tình trạng sạt lở…

3. Nguyên nhân xảy ra sự cố môi trường là gì?

Sự cố môi trường không tự nhiên mà xảy ra, do có sự tác động của tự nhiên và con người. Hãy tìm hiểu rõ hơn nữa về những nguyên nhân cụ thể khiến cho sự cố môi trường diễn ra:

Thứ nhất, chúng ta không thể không nói tới những trận bão lũ, lụt lội hay những đợt hạn hán khô hạn kéo dài, gây ra tình trạng nứt nẻ đất đai. Cùng với đó là những trận động đất xuất hiện do núi lửa phun trào, những trận mưa axit, mưa đá rất nguy hiểm và những đợt biến đổi khí hậu vô cùng khắc nghiệt.

Tiếp theo, những trận hỏa hoạn, những trận cháy rừng, những yếu tố gây hại trực tiếp đến môi trường khiến cho môi trường không ngừng biến động, gây nhiều ảnh hưởng tới đời sống con người.

Do ý thức của con người gây ra các sự cố môi trường không mong muốn như vứt rác thải bừa bãi, đổ dầu xuống nguồn nước, vứt xác động vật xuống nước làm ô nhiễm nguồn nước…

Việc làm Nông – Lâm – Ngư – Nghiệp

4. Cách phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường

Trong Luật bảo vệ môi trường nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phòng ngừa và khắc phục các sự cố môi trường. Đất nước Việt Nam ta đã chứng kiến rất nhiều sự cố môi trường diễn ra theo năm tháng, do những hoạt động thiếu ý thức của con người gây ra những biến đổi bất thường đối với thiên nhiên và khí hậu trong nước.

Trên thực tế, dù đã có những bước chuyển biến tích cực về công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, nhưng nhìn chung thì các công tác phòng ngừa sự cố vẫn còn lúng túng, chưa đạt hiệu quả khi đi vào áp dụng thực tế mỗi khi có sự cố diễn ra.

Vấn đề khắc phục hậu quả của sự cố môi trường còn khá là kém hiệu quả, gây nên những tác hại xấu đối với sức khỏe con người.

Đối với mỗi sự cố môi trường sẽ đều có những biện pháp xử lý, khắc phục và phòng ngừa. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, các công tác khắc phục và phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường còn chưa phát huy hết hiệu quả do các quy định được đề ra trong Luật Bảo vệ môi trường còn chưa rõ ràng.

Để có thể quán triệt về trách nhiệm bảo vệ và khắc phục sự cố môi trường thì các cơ sở kinh doanh, các tổ chức, cá nhân cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với việc khắc phục và phòng ngừa sự cố môi trường. Những gợi ý thiết thực ngay sau đây sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm được biện pháp khắc phục sự cố môi trường phù hợp.

+ Bạn hãy lập kế hoạch chi tiết cho công tác phòng ngừa và ứng phó bất cứ khi nào sự cố môi trường xảy ra.

+ Tiến hành lắp đặt những thiết bị, những dụng cụ và các phương tiện ứng phó để có thể đào tạo, huấn luyện các cá nhân, đội ngũ người dân ứng phó với các sự cố môi trường.

+ Thường xuyên kiểm tra và áp dụng những biện pháp an toàn, tuân thủ theo đúng với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

+ Đồng thời, khi xử lý, phòng ngừa sự cố môi trường thì chúng ta cần có biện pháp loại trừ các nguyên nhân gây ra sự cố môi trường ngay khi nhận thấy có sự cố môi trường xảy ra.

Bởi vì sự cố môi trường diễn ra một cách bất ngờ và vô cùng phức tạp. Chính vì thế mà rất dễ gây ra sự lúng túng và lo lắng, hoảng loạn đối với người dân, các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Các lãnh đạo chính quyền địa phương cần có biện pháp phòng chống, tổ chức các buổi tập huấn để ứng phó đối với mỗi sự cố môi trường để kịp thời ứng phó đối với mỗi sự cố môi trường.

Những công cụ có thể giúp các bạn phòng ngừa và ứng phó đối với các sự cố môi trường bao gồm:

+ Chính sách và pháp luật: Nhà nước cần áp dụng và đưa ra các điều luật một cách chi tiết, rõ ràng để quy định đối với việc sống chung và bảo vệ môi trường sống. Đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phòng ngừa chi tiết và phân loại rõ ràng. Chẳng hạn như kế hoạch phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố tràn dầu, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố hóa chất độc hại lan tràn ra không khí…

+ Công cụ kinh tế: Nền kinh tế trên đà phát triển đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều điều kiện để nhanh chóng giải quyết các vấn đề về sự cố môi trường.

+ Công cụ về kỹ thuật: Khi có sự cố môi trường diễn ra thì chúng ta cần sử dụng đúng các loại máy móc hỗ trợ cho quá trình khắc phục sự cố môi trường.

+ Công cụ giáo dục và truyền thông: Để giảm thiểu đáng kể các sự cố môi trường thì con người cần có sự hiểu biết về sự cố môi trường, có ý thức bảo vệ môi trường sống của con người và môi trường sinh thái của các loài động thực vật trong tự nhiên. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến rộng rãi những kiến thức, tác hại của sự cố môi trường đối với đời sống người dân.

5. So sánh sự cố môi trường và khủng bố môi trường

Trước khi chúng ta cùng nhau đi vào so sánh sự cố môi trường và khủng bố môi trường thì chúng ta cần hiểu được thế nào là khủng bố môi trường?

Khủng bố môi trường hay còn gọi là khủng hoảng môi trường, là những suy thoái nghiêm trọng về chất lượng của môi trường sống trên quy mô toàn cầu, có sự đe dọa tới cuộc sống của con người trên trái đất.

Hiện nay, trên thế giới đang phải đối mặt với các khủng bố môi trường như: Dân số, tài nguyên, hệ sinh thái, lương thực và năng lượng.

+ Ô nhiễm nguồn không khí: Con người đốt các khí thải ra ngoài môi trường quá nhiều. Các khí bụi từ các hoạt động của con người; bụi bẩn từ các ống thải xe máy, ô tô, tàu hỏa… Khí bụi từ các khu công nghiệp thải ra vượt quá mức cho phép.

+ Hiệu ứng nhà kính tác động mạnh mẽ tới môi trường, ngày càng gia tăng làm biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra ngày càng mạnh.

+ Đất đai khô cằn, đất bạc màu, mặn hóa đất đai…

+ Ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng cao và nghiêm trọng.

+ Diện tích rừng đang bị thu hẹp và chất lượng rừng cũng đang dần suy thoái mạnh, đất đai cằn cỗi còn cây cối thì tàn lụy theo thời gian do tác động khắc nghiệt của thiên nhiên và tác động trực tiếp của con người.

+ Các loài động vật cũng ngày càng ít đi, có những động vật trở thành động vật quý hiếm do sự can thiệp của con người thông qua hành động săn bắt tràn lan, săn bắt trái phép.

5.2. So sánh sự cố môi trường và khủng bố môi trường

5.2.1. Sự giống nhau giữa sự cố môi trường và suy thoái môi trường

Sự cố môi trường và suy thoái môi trường có điểm chung là những biến đổi của môi trường tự nhiên theo chiều hướng xấu làm ảnh hưởng tới đời sống con người.

Sự cố môi trường và khủng bố môi trường đều có nguyên nhân từ con người gây ra dù là trực tiếp hay gián tiếp.

5.2.2. Sự khác nhau giữa sự cố môi trường và khủng bố môi trường

Sự cố môi trường xảy ra tại các khu vực nhỏ, lẻ, không mang tính bao quát rộng. Còn khủng bố môi trường mang tính bao quát với quy mô ảnh hưởng toàn cầu. Theo đó thì biểu hiện của khủng bố toàn cầu cũng rộng lớn hơn, nghiêm trọng hơn và có mức độ ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

【#7】Xốp Eps Là Gì? Giá Xốp Eps Chính Hãng Mới Nhất Chất Lượng!

Hạt nhựa nguyên sinh Polystyrene sau khi được gia nhiệt và giãn nở sẽ trở thành hợp chất chứa chất khí Bentan (C5H12) ở dạng hạt, gọi là hạt nhựa xốp EPS. Hạt xốp EPS có thành phần tổng hợp gồm 90 – 95% Polystyrene và 5 – 10% các hợp chất tạo khí như Pentane hoặc Carbon Dioxide.

Sơ đồ cấu tạo Polystyrene

Qua quá trình gia nhiệt, hạt nhựa EPS sẽ nở to ra rồi kết dính tất cả lại với nhau. Tùy theo sản phẩm và mục đích sử dụng mà khi đưa vào sản xuất, người ta sẽ định hình lại cho hợp chất xốp EPS.

– Hạt nhựa Polystyrene tiếp xúc với ngưỡng nhiệt độ 90 độ C sẽ được kích nở từ 20 đến 50 lần.

– Tiếp theo, người ta sẽ cho hỗn hợp trên vào khuôn (block) và gia nhiệt ở mức 100 độ C với khoảng thời gian thích hợp để tạo thành kết cấu chứa các hợp chất hạt nhựa xốp EPS, còn được gọi là mốp xốp EPS.

Do được định hình từ các hạt nhựa được kích nở nên mỗi m3 xốp EPS có thể chứa từ 3.000.000 đến 6.000.000 hạt nhỏ và được kết dính lại với nhau dưới dạng liên kết tổ ong kín mạch. Và vì sở hữu kết cấu rỗng ruột bên trong nên sản phẩm làm từ xốp EPS đều có đặc tính nổi trội về cách âm, cách nhiệt và bảo ôn.

– Có khả năng hấp thu các rung động và chịu được lực nén rất tốt nên xốp EPS thường sử dụng để làm các loại bao bì bảo vệ hàng hóa, các thiết bị điện tử, vật liệu dễ vỡ… vô cùng hiệu quả.

– Độ bền cao, không thấm nước và không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây hại như nhiệt độ, ẩm mốc, vi khuẩn, bụi bẩn nên các sản phẩm làm từ xốp EPS sẽ giúp bảo vệ tốt các loại hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho.

– Sở hữu tính năng cách nhiệt nên các kho mát hoặc kho lạnh có vách ngăn làm từ Panel nhựa xốp EPS sẽ giúp các loại thực phẩm như hải sản, rau quả tươi sống… luôn duy trì được độ tươi ngon vốn có. Ngoài ra, những chiếc xe đông lạnh sử dụng vách cách nhiệt với xốp EPS sẽ giúp cho quá trình phân phối vận chuyển các loại hàng hóa thực phẩm luôn được bảo quản ở tình trạng tốt nhất.

– Vốn có trọng lượng rất nhẹ nên các loại bao bì làm từ xốp EPS được đánh giá là nhẹ nhất từ trước đến nay.

– Xốp EPS rất linh hoạt và đa năng: những sản phẩm làm từ nhựa EPS có thể được sản xuất với mọi kiểu dáng và kích thước, tùy theo yêu cầu cụ thể. Do đó, chỉ cần bản vẽ thiết kế phù hợp là bạn có thể tạo ra các loại sản phẩm hoặc bao bì khác nhau với xốp EPS.

Với đặc tính cách nhiệt cách âm vô cùng hiệu quả cùng mức giá thành hợp lý, xốp EPS đã trở thành một loại vật liệu vô cùng phổ biến, và có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

– Sản xuất các loại bao bì giúp bảo quản thực phẩm (rau quả, thủy hải sản đông lạnh) và dược phẩm hiệu quả.

– Làm bao bì vận chuyển hàng hóa giúp bảo vệ chống va đập cho các linh kiện và thiết bị điện tử, các sản phẩm dễ vỡ (như sành, sứ, thủy tinh)

– Vì thể tích bên trong mỗi hạt nhựa chứa đến 98% là không khí nên xốp EPS có ưu điểm giảm chấn và chống va đập vô cùng vượt trội. Do đó, ngoài vật liệu xây dựng, hạt EPS còn được sử dụng trong việc sản xuất xốp mũ bảo hiểm.

– Làm các tấm xốp giúp cách âm, cách nhiệt, chống nóng, giảm ồn, chống cháy lan… cho các công trình của ngành xây dựng và công nghệ hiện đại.

– Các tấm Panel EPS được ứng dụng rộng rãi trong các công trình kiến trúc. Thường được sử dụng cho mục đích thi công xây dựng như: ốp mái, trần, tường hoặc làm vách ngăn, trải nền giúp cách âm, chống nóng và chống cháy lan hiệu quả.

– Hiện nay, không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong các nhà xưởng, mà các kiến trúc sư còn thường xuyên sử dụng Panel EPS thay thế cho các loại vật liệu xâu dựng truyền thống cùng tính năng để thi công các loại nhà ở như biệt thự hoặc nhà cao tầng. Vì sản phẩm không chỉ giúp làm giảm tổng trọng lượng cho công trình mà còn có khả năng cách nhiệt, chống nóng tốt nên tiết kiệm tối đa chi phí điện năng sinh hoạt hiệu quả.

Báo giá xốp EPS mới nhất – Nơi mua Panel xốp EPS chính hãng chất lượng giá rẻ nhất tại TPHCM

CÔNG TY TNHH MTV XD TM SX GỖ VIỆT là nơi chuyên cung cấp và thi công Panel xốp EPS Cách Nhiệt chính hãng, với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay với Gỗ Việt để được tư vấn miễn phí Panel xốp EPS cách nhiệt giá bao nhiêu tiền? Báo giá Panel xốp EPS cách nhiệt mới nhất 2021? Báo giá thi công Panel xốp EPS cách nhiệt với chính sách bảo hành khi thi công công trình lên đến 24 tháng!

– Đầy đủ chứng chỉ, CO, CQ, ISO 9001:2008

– Uy tín lâu năm

– Giá tại kho! Ưu đãi cho số lượng nhiều!

【#8】Các Công Thức Làm Smoothies Giảm Cân Đơn Giản Chỉ 5 Phút Là Xong!

Cập nhật ngày: 20/03/2020

Công thức làm Smoothies giảm cân đơn giản

Công thức làm Smoothies giảm cân đơn giản từ xoài và dừa

Các loại Smoothies giảm cân hiệu quả không thể bỏ qua xoài và dừa. Thức uống này vừa giúp giảm cân lại rất thơm ngon.

Công thức Smoothies xoài dừa có thể nói là sự lựa chọn hàng đầu để có một bữa sáng hoàn hảo. Hương vị của xoài kết hợp với sự thơm béo của dừa sẽ tạo nên một thức uống vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Thêm một chút hạt chia sẽ giúp cơ thể được bổ sung đầy đủ protein và dinh dưỡng cho cả ngày.

Lượng dưỡng chất và calo có trong Smoothies xoài dừa: Công thức Smoothies giảm cân xoài dừa gồm: Cách làm Smoothies giảm cân xoài dừa:

Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Thực đơn smoothies giảm cân từ đào và kem yến mạch

Công thức Smoothies giảm cân từ đào và kem yến mạch được chúng tôi giới thiệu tiếp theo để các chị em sớm sở hữu vóc dáng thon gọn.

Công thức Smoothie đào và kem yến mạch cũng là một trong những công thức Smoothie bowl được rất nhiều chị em yêu thích. Bởi vì hương vị của nó khá ngon và dễ uống. Hơn nữa, Smoothie đào và kem yến mạch có chứa protein cần thiết cho cơ thể, cộng thêm yến mạch – thực phẩm giúp làm giảm lượng cholesterol vô cùng hiệu quả nên phải nói công thức làm Smoothie giảm cân từ đào và kem yến mạch vô cùng tốt.

Lượng dưỡng chất và calo có trong Smoothies đào và kem yến mạch: Công thức Smoothies giảm cân đào và kem yến mạch gồm: Cách làm Smoothies giảm cân đào và kem yến mạch:

Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Công thức làm Smoothies detox giảm cân từ chuối và các loại quả mọng

Cách làm Smoothie giảm cân từ chuối và các loại quả mọng được khá nhiều chị em quan tâm do tính hiệu quả giảm cân và hương vị thơm ngon từ công thức Smoothie này mang lại

Chuối, táo và các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi,… đều là những loại trái cây giàu vitamin C. Chính vì vậy khi kết hợp chúng với nhau thì ta sẽ được công thức Smoothie detox vô cùng giàu dinh dưỡng. Không chỉ vậy, thức uống này còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời giúp giảm cân hiệu quả hơn và duy trì cân nặng ổn định. Cũng như các công thức Smoothie khác cách làm công thức Smoothies giảm cân này vô cùng đơn giản và dễ làm, không mất nhiều thời gian.

Lượng dưỡng chất và calo có trong Smoothies chuối và các loại quả mọng: Công thức Smoothies giảm cân từ chuối và các loại quả mọng gồm:

 • 1 quả chuối
 • 1/2 cốc dâu tây + 1/2 cốc việt quất + 1/2 cốc mâm xôi (có thể tăng lượng dâu tây nếu không có mâm xôi hoặc việt quất)
 • 1 quả táo thái lát
 • 230ml sữa hạnh nhân

Công thức xay Smoothies giảm cân từ chuối và các loại quả mọng:

Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Công thức giảm cân bằng Smoothies với chuối và bột protein

Công thức làm Smoothies giảm cân đơn giản với chuối và bột protein là lựa chọn của nhiều chị em để sở hữu vóc dáng thon gọn.

Cũng là một công thức Smoothie bổ dưỡng từ chuối giúp cho bữa sáng của bạn có đầy đủ nguồn năng lượng cần thiết cho cả ngày mà không phải lo lắng cơ thể sẽ bị béo hay mất nhiều thời gian làm như thực đơn giảm cân.

Đặc biệt, là công thức Smoothies này còn giúp cho cơ thể có cảm giác no trong nhiều giờ. Bạn sẽ không bị cảm giác đói chi phối và ăn vặt nhiều nữa.

Lượng dưỡng chất và calo có trong Smoothies chuối và bột protein: Công thức làm Smoothies giảm cânCách làm Smoothies giảm cân từ chuối và bột protein: từ chuối và bột protein gồm:

Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Công thức giảm cân bằng Smoothies cam kết hợp với kem

Các công thức Smoothie giảm cân không thể bỏ qua cam kết hợp với kem giúp chị em có được vóc dáng thon gọn và tự tin mặc những bộ đồ ôm sát.

Lượng dưỡng chất và calo có trong Smoothies cam kem: Công thức Smoothies giảm cân từ cam kem gồm:

Công thức Smoothie giảm cân này rất giàu vitamin C giàu dinh dưỡng giúp bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Hơn nữa nhờ sự kết hợp của cam và các loại sữa nên hương vị của Smoothies cam kem rất là thơm ngon đó.

Cách làm Smoothies giảm cân từ cam kem:

 • Một quả cam đã lột vỏ
 • Một muỗng cà phê chiết xuất vani
 • 1 muỗng mật ong
 • 1/4 cốc sữa hạnh nhân
 • 1/4 cốc sữa chua
 • Một nửa cốc đá

Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Công thức green smoothie dưa hấu giảm cân

– Công thức Smoothie dưa hấu

+ 1/4 quả dưa hấu.

+ 2 thìa nước cốt chanh.

+ Đá viên.

+ Sữa không đường.

Công thức Smoothies detox bằng dưa hấu: Dưa hấu bỏ hat, thái miếng thêm sữa không đường vào xay nhuyễn, sau đó cho thêm nước cốt chanh và đá viên xay thành hỗn hợp sánh mịn và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Tác dụng của phương pháp uống Smoothies

Công thức Smoothie giảm cân đơn giản bên cạnh giảm cân và giúp chị em sớm có được thân hình thon gọn còn có những tác dụng cụ thể như sau:

 • Giảm cân an toàn.
 • Giải độc, thanh lọc cơ thể.
 • Thay đổi thói quen ăn uống không lành mạnh của bản thân
 • Giúp giảm cảm giác thèm ăn, ăn đồ ăn vặt, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ
 • Giúp làn da mịn màng, tươi sáng hơn
 • Giúp hệ tiêu hóa và bài tiết hoạt động tốt hơn.
 • Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn

Vậy là Phụ nữ đẹp đã giới thiệu đến chị em các công thức làm Smoothies giảm cân đơn giản tại nhà rồi. Chúc chị em giảm cân thành công!

Và nếu mọi người quan tâm và muốn được trải nghiệm công nghệ giảm béo Max Burn Lipo chuẩn Mỹ 2021 thì có thể trực tiếp đến với Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada hoặc gọi điện thoại đến số 1800.2045 để được tư vấn cụ thể trước khi đặt lịch.

【#9】Momen Xoắn Là Gì? Công Thức Liên Hệ Giữa Momen Và Công Suất

Momen xoắn là gì?

Mô men xoắn là một đại lượng vật lý biểu thị cho tác động của một lực làm quay một vật thể quanh một trục. Hiểu đơn giản, mô-men xoắn là “độ khỏe” của động cơ. Mô-men xoắn càng lớn, động cơ càng thực hiện được nhiều công (sinh ra lực lớn hơn trên một quãng đường dịch chuyển).

Bên cạnh công suất, mô-men xoắn là thông số không thể thiếu khi mô tả động cơ. Mô-men xoắn đặc trưng cho khả năng chịu tải tức thời của động cơ.

Ví dụ: Tác động xiết ốc của một cờ-lê . Mô men xoắn như được biết đến có đơn thường dùng trong hệ SI là Nm, tức mô men xoắn tỷ lệ thuận với độ lớn của lực tác động (đo bằng Newton – N) và độ dài của cánh tay đòn (Mét – m). Trong ví dụ cờ-lê xiết ốc thì khi xiết với lực 50N và cánh tay đòn dài 30cm, mô men xoắn mà cờ lê tạo ra là 50×0,3 = 15Nm.

Công thức tính mô men xoắn:

Trong đó:

 • T là mô-men xoắn trên trục động cơ (Nm)
 • P là công suất động cơ điện (kW)
 • n là tốc độ động cơ (vòng/phút)
 • Từ công thức trên ta có thể suy ra công suất của động cơ điện: P=T*n/9.55

Nếu hệ truyền động có sử dụng khớp nối thì momen xoắn trên trục động cơ điện lúc này được tính theo công thức Tf=T*1,7

Ý nghĩa của đại lượng mô-men xoắn trong động cơ ô tô:

Trong thiết kế động cơ, công suất thể hiện cho khả năng đạt tốc độ nhanh hay chậm mà không thể hiện cho sức mạnh. Để dễ hình dung, công suất là tốc độ sinh công. Nếu chiếc xe có tốc độ sinh công lớn, nó có thể đạt được vận tốc cao nhưng đôi khi lại “yếu” khi gặp phải những chiếc xe có công suất thấp. Ví dụ, một chiếc xe thể thao đạt 300 km/h nhưng không thể kéo một chiếc xe lu có vận tốc 20 km/h.

Vì vậy, để biểu diễn đầy đủ hơn về sức mạnh của chiếc xe, người ta còn phải cân nhắc tới thông số mô-men xoắn. Trực quan nhất về một động cơ có mô-men xoắn lớn là độ “bốc” của chiếc xe, chỉ cần nhấn chân ga, chiếc xe “vọt” lên ngay tức thì, trong khi một số xe có công suất lớn lại tăng tốc chậm. Bạn có thể thử bằng cách đi ở số thấp (tỷ số truyền lớn), mô-men xoắn cao nên xe “bốc” nhưng không thể đi nhanh còn khi đi ở số cao, mô-men xoắn nhỏ, xe đi nhanh nhưng yếu.

Giá trị mô-men xoắn tùy thuộc vào tốc độ vòng tua máy và tại một vòng tua nào đó (theo thiết kế của nhà sản xuất), nó đạt giá trị cực đại. Động cơ đốt trong thường chỉ sinh ra mô-men xoắn hữu ích trong khoảng vòng tua máy nhất định (1.000-6.000 vòng/phút đối với xe hạng nhỏ).

Mô-men xoắn ghi trong bảng thông số động cơ được mặc định là giá trị cực đại và người ta có thể đo trực tiếp mô-men xoắn nhưng lại không đo trực tiếp công suất. Trên xe hơi sử dụng hộp số tay, mô-men xoắn được truyền tới hộp số nhờ thiết bị có tên ly hợp, còn hộp số tự động sử dụng hộp biến mô (torque converter).

Công suất tỷ lệ thuận với mô-men xoắn và vòng tua máy. Vì vậy, nếu một chiếc xe có công suất lớn nhưng ở vòng tua cao sẽ có mô-men xoắn thấp hơn chiếc xe có cùng công suất nhưng ở vòng tua thấp. Những chiếc xe cần tốc độ lớn, các nhà sản xuất thường chế tạo động cơ công suất lớn nhưng mô-men xoắn ở mức độ vừa phải.

【#10】Momen Xoắn Là Gì? Ý Nghĩa Của Mô

Momen xoắn là gì? nhầm lẫn về sức mạnh của một chiếc xe là điều thường hay xảy ra khi nói về động cơ của nó, đặc biệt đối với những người không chuyên.

Các động cơ hiện đại được chế tạo với bộ công nghệ, tiện nghi và an toàn khiến chúng nặng hơn nhiều so với các thiết bị tương đương từ nhiều thập kỷ trước. Điều đó có nghĩa là những chiếc xe này cần nhiều lực hơn – hoặc mô-men xoắn – để khiến chúng di chuyển tốt.

Tùy vào nhà sản xuất động cơ mà họ sẽ theo những hướng để đạt được sự tối ưu về trọng lượng, kích cỡ cũng như mục đích sử dụng của chiếc xe.

Mô men xoắn trở nên quan trọng hơn khi các phương tiện trở nên lớn hơn và nặng hơn. Một chiếc xe tải chạy thành phố nhỏ có thể dễ dàng di chuyển cùng với rất ít mô-men xoắn, trong khi một chiếc xe đầu kéo lớn đòi hỏi rất nhiều mô-men xoắn để di chuyển.

Đây là lý do tại sao các phương tiện lớn hơn có xu hướng được trang bị động cơ diesel để cung cấp nhiều mô-men xoắn ở vòng quay thấp hơn so với động cơ xăng.

Đối với động cơ, sức mạnh và tính linh hoạt của động cơ mô-men xoắn cao thường có ích hơn – và nó rất quan trọng khi bạn cần một phương tiện để kéo các rơ moóc lớn hoặc chở vật nặng.

Chúng ta sẽ cùng xem công suất cũng như mô-men xoắn thực sự là gì và chúng có ý nghĩa như thế nào đối với một chiếc xe.

Theo định nghĩa mô-men xoắn là một lực xoắn có xu hướng gây ra chuyển động quay, là thước đo lực có thể khiến một vật thể xoay quanh một trục.

Mô-men xoắn chính là lực sinh ra khi xảy ra hiện tượng vật thể quay quanh trục. Khi có một lực tác động vào một vật khiến nó quay quanh một điểm, mô-men xoắn sẽ xuất hiện.

Mô men xoắn là một đại lượng vector. Hướng của vectơ mômen phụ thuộc vào hướng của lực tác dụng lên trục.

Trong thực tế, một con số momen xoắn cho chúng ta biết lực tối đa mà động cơ có thể cung cấp, mô-men xoắn càng lớn, động cơ càng khỏe. Nó khác với mã lực, cho biết động cơ có thể giúp xe chạy nhanh như thế nào.

Bạn sử dụng mô-men xoắn mỗi ngày mà không nhận ra nó. Bạn áp dụng mô-men xoắn ba lần khi bạn chỉ cần mở một cánh cửa bị khóa.

Khi một người mở một cánh cửa, họ xoay chìa khóa, xoay tay nắm cửa và đẩy cửa mở để nó xoay trên bản lề là tất cả các phương pháp áp dụng mô-men xoắn.

Ai đó đạp một chiếc xe đạp chạy lòng vòng trong công viên cũng đang áp dụng mô-men xoắn.

Những chiếc xe có nhiều mô-men xoắn cũng sẽ tốt hơn trong việc kéo các vật nặng – vì vậy nếu bạn cần có một chiếc xe để chở hoặc kéo nặng hàng nặng, thì nên chọn một chiếc xe có nhiều mô-men xoắn.

Công Thức Tính Momen Xoắn Động Cơ

Với mô-men xoắn, chúng ta cần biết không chỉ khối lượng và gia tốc của lực tuyến tính, mà còn cả lực đó cách trục quay bao xa, vì chúng ta cũng có thể nhận được các kết quả khác nhau tùy theo điều đó.

Công thức: T=P*9.55/n

 • Trong đó T là mô-men xoắn trên trục động cơ (Nm)
 • P là công suất động cơ điện (kW)
 • n là tốc độ động cơ (vòng/phút)

Mô-men xoắn có thể được thể hiện qua các đơn vị khác nhau. Theo hệ thống số liệu, mô-men xoắn được tính bằng Newton mét (Nm), hoặc pound-feet (lb / ft).

Chúng là các đơn vị rất khác nhau, nhưng bạn có thể chuyển đổi giữa chúng dễ dàng: Để chuyển đổi một con số lb / ft thành Nm, bạn cần nhân nó với 1.35581794833. Để làm ngược lại, nhân số Nm của bạn với 0,737562149277.

Xem them: Tải Trọng Là Gì? Phân Biệt Tải Trọng Và Trọng Tải

Công Suất, Mã Lực Và Momen Xoắn

Cùng với mã lực , mô-men xoắn cực đại được tạo ra bởi động cơ xe là một thông số kỹ thuật quan trọng.

Về cơ bản, một động cơ có nhiều sức mạnh tạo ra mô-men xoắn rất nhanh. Tuy nhiên, chúng không phải là một và giống nhau. Chẳng hạn, động cơ diesel thường tạo ra nhiều mô-men xoắn hơn công suất, trong khi động cơ xăng không tăng áp thường sẽ làm điều ngược lại. Tăng áp và siêu nạp là những cách phổ biến để lấy thêm công suất và mô-men xoắn từ động cơ.

Nó khác với mã lực vì nó đề cập đến khối lượng công việc mà động cơ có thể đạt được, trong khi mã lực xác định công việc đó có thể được thực hiện như thế nào. Đó là lý do tại sao mô-men xoắn thường được gọi theo thuật ngữ là ‘sức kéo’.

HP = Mô-men xoắn x RPM ÷ 5252

Điều này có nghĩa là nếu bạn so sánh hai động cơ với đầu ra momen xoắn khác nhau, động cơ mô-men xoắn cao hơn sẽ luôn tạo ra nhiều mã lực hơn ở bất kỳ tốc độ động cơ nào.

Công suất và mô-men xoắn đều biến thiên liên tục trong dải vòng tua hoạt động của động cơ.

Vì vậy, tùy theo nhu cầu của mình cho chiếc xe mà bạn muốn sở hữu, chọn một động cơ phù hợp theo các tiêu chí sau:

 • Động cơ xe có công suất cực đại lớn sẽ đạt được tốc độ cao
 • Động cơ có mô-men xoắn cực đại lớn, xe sẽ tăng tốc nhanh, tải nặng tốt, sức kéo lớn.

Vòng Tua Máy Là Gì? Có Ý Nghĩa Gì Với Công Suất Và Momen Xoắn

Vòng tua máy là số vòng trục khuỷu có thể quay trong một phút, đơn vị rpm (revolutions per minute), nó được sử dụng như một thước đo tốc độ của bất kỳ máy nào đang hoạt động tại một thời điểm nhất định.

Vòng tua quay càng nhanh, lực tạo ra càng nhiều.

Như đã nói ở trên, momen xoắn và vòng tua máy và công suất luôn quan hệ chặt chẽ với nhau.

Công suất có tỷ lệ thuận với vòng tua, tăng dần cho đến khi đạt cực đại ở vòng tua 5.000 vòng/phút.

Vòng tua động cơ cũng như sức mạnh xe tăng khi bạn nhấn chân ga,t hông số kỹ thuật động cơ thường trình bày con số mã lực cao nhất theo sau là vòng / phút mà nó xảy ra, chẳng hạn như 252 mã lực tại 5.600 vòng / phút.

Những chiếc xe hơi, xe tải có một đồng hồ đo tốc độ để chỉ ra vòng tua động cơ, thường được đo bằng đơn vị ngàn vòng trên phút.

Ở trên cùng của phạm vi đo tốc độ là một khu vực được gọi là đường đỏ – thường được tô sáng với một đường màu đỏ. Vòng qu ay động cơ vượt quá đường đỏ có thể gây ra thiệt hại lớn cho động cơ.

Ô Tô Hoàng Long- Xe Đầu Kéo, Xe Tải

967 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

0909 415 145- 090 250 2228