【#1】Tính Từ Trong Tiếng Anh: Phân Loại Và Cách Dùng

Định nghĩa, phân loại, ví trí và cách sử dụng tính từ sở hữu, tính từ miêu tả, tính từ chỉ thị….trong tiếng anh cũng như các giới từ đi kèm với tính từ đầy đủ nhất.

Tính từ trong tiếng anh là gì?

Tính từ (Adjective) là từ bổ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Tính từ là những từ chỉ màu sắc, trạng thái, tính chất… Các tính từ này thường đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ, làm cho ta hiểu thêm về danh từ.

Tính từ cũng thường đi sau một vài động từ như động từ “to be” hay “look”, “seem”, “appear”, “turn”…

VD: – We can’t go out because of the heavy rain.

– He is kind to us.

Một tính từ có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ hay đại từ mà nó mô tả.

Nhiều tính từ có thể được dùng để mô tả cho cùng một danh từ (khi có nhiều tính từ đứng trước và miêu tả về cùng 1 danh từ thì các tính từ sẽ sắp xếp theo trật tự là: opinion – size – shape – age – color – origin – material: quan điểm nhận xét về đối tượng danh từ – kích thước – hình dáng – tuổi tác – màu sắc – xuất xứ – chất liệu danh từ).

Nếu có nhiều tính từ miêu tả thì tính từ ngắn đứng trước tính từ dài, tính từ chỉ tinh thần trước tính từ chỉ vật chất.

Thứ tự sắp xếp của tính từ trong tiếng anh

Trật từ của tính từ trong tiếng anh được sắp xếp theo các vị trí như sau:

( be và các động từ như seem, look, feel..) She is tired. Jack is hungry. John is very tall.

* Sau danh từ: Tính từ có thể đi sau danh từ nó bổ trợ trong các trường hợp sau đây:

  Khi tính từ được dùng để phẩm chất/tính chất các đại từ bất định:

There is nothing interesting.

  Khi hai hay nhiều tính từ được nối với nhau bằng “and” hoặc “but”, ý tưởng diễn tả bởi tính từ được nhấn mạnh:

The writer is both clever and wise. The old man, poor but proud, refused my offer.

  Khi tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường:

The road is 5 kms long A building is ten storeys high

  Khi tính từ ở dạng so sánh:

They have a house bigger than yours The boys easiest to teach were in the classroom

  Khi các quá khứ phân từ là thành phần của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

  Một số quá khứ phân từ (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved Look at the notes mentioned/indicated hereafter

* Hậu tố (đuôi) của tính từ trong tiếng anh

Thông thường các hậu tố thường gặp ở tính từ là: -able, -ible, -al, -tial, -ic, -y, -ful, -ous, -ive, -less, -ish, -ent, -ary VD: honorable, possible, national, economic, funny, useful, dangerous, expensive, colorless, childish, independent, necessary… Tính từ kết thúc là -ing và -ed:

  Loại tính từ này thường được cấu tạo từ động từ và sau đó thêm -ing và -ed

VD: surprise (v) à surprising (adj) – surprised (adj)

  Tuy nhiên có sự khác nhau giữa adj -ing và adj -ed

– ing adj: thường mang nghĩa chủ động (tác động tới cái gì đó, ai đó, có ảnh hưởng này), chỉ tính chất, bản chất, dùng để miêu tả nơi chốn, sự vật, sự việc, hành động. VD: She has an interesting film. – ed adj: thường mang nghĩa bị động (bị cái gì đó tác động lên, bị ảnh hưởng theo cách này), thường dùng để chỉ cảm xúc. VD: I feel bored when I listen to classical music.

Phân loại và cách sử dụng các loại tính từ trong tiếng anh

Tính từ trong ngữ pháp tiếng anh thường được phân thành 2 loại, tính từ theo chức năng và tính từ theo vị trí.

Phân loại và cách dùng tính từ theo chức năng

* Tính từ riêng: xuất phát từ một danh từ riêng

VD: Vietnam à Vietnamese France à French England à English Japan à Japanese

Lưu ý: những tính từ riêng phải viết hoa

* Tính từ miêu tả: những từ miêu tả hoặc định phẩm một danh từ Phần lớn tính từ đều thuộc loại này

VD: – a tall boy: một đứa trẻ cao

– a round ball: một quả bóng tròn

– a ptty girl: một em bé xinh

Các tính từ miêu tả thường được sắp xếp như sau: sự miêu tả tổng quát (bao gồm những tính từ chỉ cá tính và sự xúc cảm) – kích thước – hình dáng – màu sắc – nguồn gốc – chất liệu – mục đích (những từ này là danh động từ được dùng để hình thành danh từ kép: fishing rod (cần câu cá), sleeping bag (túi ngủ)…)

VD: – a small round bath: một cái chậu tắm tròn nhỏ

– a long sharp knife: một con dao sắc dài

– blue velvet curtains: những tấm màn nhung xanh

* Tính từ sở hữu: dùng để chỉ danh từ đó thuộc về ai

VD: – my house: ngôi nhà của tôi

– our garden: khu vườn của chúng tôi

– their grandparents: ông bà của họ

Lưu ý: khi chủ sở hữu là một đại từ bất định: one à hình thức sở hữu tính từ là one’s Chủ sở hữu là những từ như “everyone” hay những danh từ tập hợp thì tính từ sở hữu ở hình thức ngôi thứ ba số nhiều “their”

* Tính từ số mục: từ chỉ số đếm hoặc số thứ tự

VD:- one, two, three…: một, hai, ba

– first, second, third…: thứ nhất, thứ hai, thứ ba

– I am the second daughter in the family.

* Tính từ phân phối: từ không chỉ rõ các vật

VD:

– all: tất cả

– every: mọi – some: một vài, ít nhiều

– many, much: nhiều

– Each và every: đều đi với động từ ở ngôi số ít. Every chỉ một tập thể, Each chỉ cá thể.

VD: – Each student must try his best.

– Every man knows what to do.

– Both: cả hai, dùng với động từ ở số nhiều.

VD: – Both the children play in the garden.

– Both his legs were broken.

– Either và Neither: đều đi với động từ ở ngôi số ít. Either nghĩa là cái này hoặc cái kia trong số hai. Neither nghĩa là không cái này cũng không cái kia trong số hai.

VD: – Hedges ran on either side. (hàng rào chạy dài ở mỗi một bên đường.)

– Other, another : khác

– Neither answer is correct. (cả hai câu trả lời đều không đúng.)

VD: – You have to learn many other things. – Another boy has taken my

*Tính từ chỉ thị: từ đi với danh từ để chỉ cái này, cái kia Đây là loại tính từ duy nhất thay đối theo số của danh từ. This, That thay đổi thành These, Those khi đi trước danh từ số nhiều. This, vàThese được dùng cho các đối tượng, vật và người ở gần trong khi That và Those dùng cho các đối tượng ở xa hơn.

VD:

– this chair: cái ghế này;

– these chairs: những cái ghế này

– that child: đứa trẻ đó; those children: những đứa trẻ đó

* Tính từ liên hệ: từ có hình thức như đại từ liên hệ

VD: whichever, whatever

* Tính từ nghi vấn: từ dùng để hỏi

Tính từ nghi vấn chỉ có hai hình thức:

– In what place were you born?

  What (gì, nào) (nói chung) đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật, ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.

VD: – What boy beats you? (đứa trẻ nào đánh bạn?) – What books have you read? (những cuốn sách nào bạn đã đọc?)

  Which (gì, nào) (ngụ ý lựa chọn) đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.

VD: – Which book do you like best? (cuốn sách nào bạn thích nhất?) – Which friend do you pfer? (người bạn nào anh ưa hơn?)

Cách sử dụng và phân loại tính từ theo cách thành lập

* Tính từ phát sinh

* Tính từ đơn: long, blue, good, bad

– Thêm tiền tố: unhappy, inexpensive, impatient, irregular, asleep, illegal…

– Thêm hậu tố: thường cấu tạo từ một danh từ thêm các đuôi như y, ly, ful, less, en, like, able, al, an, ian, ical, ish, some, một động từ thêm đuôi ing, ed

VD: rainy, friendly, careful, wooden, musical, atomic, republican, honorable, troublesome, weekly, dreamlike, fairylike, quarrelsome, Southern, Northern, lovely, amazed, amazing…

* Tính từ ghép Tính từ ghép là sự kết hợp của hai hay nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất. Khi các từ được kết hợp lại với nhau để tạo thành tính từ ghép, chúng có thể được viết:

VD: – life + long = lifelong – car + sick = carsick

  thành hai từ có dấu “-” ở giữa

VD: – world + famous = world-famous

Tính từ ghép thành lập theo những thể thức sau:

Cách viết tính từ ghép được phân loại như trên chỉ có tính tương đối.

VD: – dark-blue: xanh thẫm, xanh đậm

– wordly-wise: từng trải

VD: – coal-black: đen như than

– snow-white: trắng như tuyết

VD: – dark-eyed: có mắt huyền

– round-faced: có khuôn mặt tròn

VD: – snow-covered: có tuyết phủ

– handmade: làm bằng tay

VD: – newly-born: sơ sinh

– white-washed: quét vôi trắng

VD: – good-looking: trông đẹp mắt, ưa nhìn

– heart-breaking: làm tan nát cõi lòng

Ngoài ra còn có nhiều tính từ ghép được thành lập không theo một thể thức nào nhất định

VD:

– a heart-to-heart talk: một cuộc nói chuyện tâm sự

– a never-can-be-finished task: một việc không bao giờ làm xong

– a need-to-do list: một danh sách những việc cần làm

Các giới từ đi kèm với tính từ trong tiếng anh

Đi kèm theo cấu trúc: S + be + adj + giới từ + N / Ving (doing something)

VD: I am excited about the film. We are interested in learning English. Tùy từng tính từ sẽ có giới từ đi kèm cụ thể. Một số ví dụ về tính từ đi kèm với giới từ:

Afraid ofAware of Bad at / to Capable of Confident of Fit for Fond of Frightened at / of Good at / to Interested in Keen on Pleased with Prepared for Proud of Ready for Responsible for / to Sorry for / about Successful in Tired of

e ngại, lấy làm tiếcý thức được tồi, dở về / không tốt với có khả năng về tin chắc về thích hợp với thích khiếp đảm về giỏi về / tốt với quan tâm đến mê thích về hài lòng với sửa soạn cho tự hào về sẵn sàng để có trách nhiệm về/ với xin lỗi vì thành công về chán nản, mệt mỏi về

 • Cách dùng tính từ trong tiếng anh
 • danh sách tính từ trong tiếng anh
 • tính từ trong tiếng anh là gì
 • bài tập về trật tự tính từ trong tiếng anh
 • vị trí của tính từ trong tiếng anh
 • phân loại tính từ trong tiếng anh
 • trật từ tính từ trong tiếng anh
 • cách sắp xếp thứ tự tính từ trong tiếng anh

【#2】Khái Niệm Về Bạo Lực Gia Đình

Khái niệm về bạo lực gia đình

Bạo lực là việc đe dọa hay dùng sức mạnh thể chất hay quyền lực đối với bản thân, người khác hoặc đối với một nhóm người hay một cộng đồng người mà gây ra hay làm gia tăng khả năng gây ra tổn thương, tử vong, tổn hại về tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển hay gây ra sự mất mát (WHO).

Theo định nghĩa của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thì Bạo lực gia đình bao gồm bất kỳ một hành động bạo lực dựa trên cơ sở giới nào dẫn đến, hoặc có khả năng dẫn đến những tổn hại về thân thể, tình dục hay tâm lý, hay những đau khổ của phụ nữ, bao gồm cả sự đe dọa có những hành động như vậy, sự cưỡng bức hay tước đoạt một cách tùy tiện sự tự do, dù nó xảy ra nơi công cộng hay cuộc sống riêng tư.

Ở Việt Nam, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 định nghĩa “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình”.

Các dạng bạo lực gia đình:

Bạo hành thể xác: Những hành vi như đá, đấm, tát… tác động trực tiếp đến sức khỏe nạn nhân. Kiểu hành vi này hay xảy ra khi hai bên chênh lệch về sức mạnh thể chất như giữa chồng và vợ, bố mẹ và con cái hoặc con cái và bố mẹ già.

Bạo hành tình dục: Ép quan hệ tình dục khi bạn đời không muốn. Hành vi loạn luân giữa cha và con gái, hoặc mẹ và con trai, giữa anh chị em… cũng được xếp vào loại này.

Bạo hành tinh thần: Chửi bới, mắng nhiếc, im lặng không nói chuyện trong thời gian dài…

Bạo hành xã hội: Ngăn không cho tiếp xúc với gia đình, bạn bè, bao vây kinh tế nhằm hạn chế các hoạt động mang tính cộng đồng.

Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

1. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

2. Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

3. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

4. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

5. Cưỡng ép quan hệ tình dục;

6. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

7. Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

8. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

9. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

Bạo lực gia đình ở Việt Nam?

Theo Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được Tổng cục Thống kê (GSO) và Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam công bố thì có tới 58% phụ nữ Việt Nam được hỏi cho biết, họ từng là nạn nhân của ít nhất một trong số các hình thức bạo lực gia đình: thể xác, tình dục, tinh thần… Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng.

Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra, bạo lực gia đình là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em. Trẻ em sống trong những gia đình người mẹ bị cha bạo hành sẽ có nhiều khả năng có các vấn đề về hành vi hơn so với những trẻ em khác.

Các nguyên nhân của bạo lực gia đình?

+ Do nhận thức về giới và sự bình đẳng giới còn hạn chế.

+ Do quan niệm phong kiến “trọng nam khinh nữ”, tư tưởng gia trưởng, gia quyền còn nặng.

+ Do sự nhìn nhận, đấu tranh của người phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình còn hạn chế, thiếu thẳng thắn, thiếu tự tin, còn cam chịu.

Nguyên nhân khách quan:

+ Trình độ học vấn, năng lực nghề nghiệp, đặc biệt là tình trạng chênh lệch về nghề nghiệp giữa vợ và chồng là một trong những yếu tố khách quan gây nên nạn bạo hành trong gia đình.

+ Năng lực tự chủ tài chính của người đàn ông trong gia đình bị hạn chế, hình thành ở họ tư tưởng tự ty, hẹp hòi. Đây cũng là nguyên nhân gây nên nạn bạo hành gia đình đối với người phụ nữ.

+ Tác động của các chất kích thích, của men bia, rượu, ma túy, của thói trăng hoa…

【#3】Luận Văn: Văn Hóa Tâm Linh Trong Truyện Ngắn, Tiểu Thuyết Việt Nam

, ZALO 0932091562 at BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: chúng tôi

Published on

Download luận văn thạc sĩ ngành văn học Việt Nam với đề tài: Văn hóa tâm linh trong truyện ngắn, tiểu thuyết việt nam 1932-1945, cho các bạn làm luận văn tham khảo

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Phạm Thị Xuân Lan VĂN HÓA TÂM LINH TRONG TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM (1932 – 1945) LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Phạm Thị Xuân Lan VĂN HÓA TÂM LINH TRONG TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM (1932 – 1945) Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: chúng tôi LÊ THU YẾN Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 3. 3. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài này, ngoài việc cố gắng của bản thân, người viết đã nhận được rất nhiều sự động viên giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, cơ quan công tác và các tổ chức ban ngành của trường ĐHSP TP. HCM. Trước tiên người viết xin bày tỏ lòng biết ơn của mình với PGS. TS Lê Thu Yến – Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. PGS. TS Lê Thu Yến đã tận tình giúp đỡ người viết làm sáng tỏ các vấn đề được triển khai trong đề tài suốt quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Ban chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, phòng SĐH Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người viết hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn BGH Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã tạo điều kiện thuận về thời gian công tác để người viết hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ và động viên người viết trong suốt quá trình làm luận văn. TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012 Người viết
 4. 4. MỤC LỤC DẪN NHẬP …………………………………………………………………………………………………1 1. Lí do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………..1 2. Lịch sử vấn đề…………………………………………………………………………………………3 3. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………….6 4. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………………6 5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………….7 5.1. Phương pháp lịch sử…………………………………………………………………………..8 5.2. Phương pháp hệ thống………………………………………………………………………..8 5.3. Phương pháp so sánh………………………………………………………………………….8 5.4. Phương pháp phân tích tổng hợp………………………………………………………….8 5.5. Phương pháp liên ngành……………………………………………………………………..9 6. Đóng góp của luận văn …………………………………………………………………………..10 7. Bố cục của luận văn……………………………………………………………………………….10 NỘI DUNG ………………………………………………………………………………………………..12 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG……………………………………………………….12 1.1. Văn hóa và văn hóa tâm linh ………………………………………………………………..12 1.1.1. Văn hóa………………………………………………………………………………………..12 1.1.2. Tâm linh ………………………………………………………………………………………14 1.1.3. Văn hóa tâm linh …………………………………………………………………………..18 1.2. Cơ sở hình thành yếu tố tâm linh trong văn hóa Việt Nam………………………20 1.2.1. Nền văn hóa gốc nông nghiệp trồng lúa nước…………………………………..21 1.2.2. Tư tưởng Nho- Phật- Đạo và các tôn giáo khác…………………………………24 1.3. Truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1932-1945…………………………25 1.3.1. Bối cảnh văn học 1932-1945…………………………………………………………..25 1.3.2. Thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết có yếu tố tâm linh trong văn học Việt Nam 1932-1945……………………………………………………………………………………..28
 5. 5. 1.4. Cơ sở hình thành yếu tố tâm linh trong truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam1932-1945 …………………………………………………………………………………………30 1.4.1. Kế thừa yếu tố tâm linh trong văn học dân gian Việt Nam………………….31 1.4.2. Kế thừa yếu tố tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam…………………34 1.4.3. Tiếp biến yếu tố tâm linh trong văn học phương Tây…………………………37 CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỂU HIỆN VĂN HÓA TÂM LINH TRONG TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 1932-1945…………………………..40 2.1. Mộng…………………………………………………………………………………………………40 2.2. Cầu cúng, khấn vái ……………………………………………………………………………..48 2.2.1. Cầu đảo……………………………………………………………………………………….48 2.2.2. Thờ cúng……………………………………………………………………………………..55 2.2.3. Khấn vái, thề nguyền……………………………………………………………………..60 2.2.4. Lập miếu (am, miễu) ……………………………………………………………………..66 2.3. Điềm báo……………………………………………………………………………………………68 2.4. Phép thuật, bói toán …………………………………………………………………………….74 2.4.1. Phép thuật, bùa ngải, phù chú …………………………………………………………74 2.4.2. Bói toán, tướng thuật……………………………………………………………………..79 2.5. Linh ứng…………………………………………………………………………………………….82 2.5.1. Quả báo………………………………………………………………………………………..82 2.5.2. Ứng báo ……………………………………………………………………………………….86 2.6. Hồn ma, hóa kiếp………………………………………………………………………………..88 2.6.1. Hồn ma ………………………………………………………………………………………..88 2.6.2. Hóa kiếp ………………………………………………………………………………………96 Chương 3: HIỆU QUẢ THẨM MĨ CỦA YẾU TỐ TÂM LINH TRONG TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 1932-1945…………………………103 3.1. Yếu tố tâm linh – phản ánh hiện thực…………………………………………………..103 3.1.1. Hiện thực đời sống tâm linh………………………………………………………….104 3.1.2. Hiện thực xã hội ………………………………………………………………………….108 3.2. Yếu tố tâm linh – Ý nghĩa nhân văn…………………………………………………….111
 6. 6. 3.2.1. Yếu tố tâm linh – Ý nghĩa giáo dục ……………………………………………….111 3.2.2. Yếu tố tâm linh – Khát vọng hạnh phúc………………………………………….117 3.3. Yếu tố tâm linh – Giá trị nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam 1932-1945 ………………………………………………………………………………………124 3.3.1. Chi tiết, tình huống………………………………………………………………………124 3.3.2. Hệ thống ngôn từ…………………………………………………………………………128 3.3.3. Hệ thống nhân vật………………………………………………………………………..131 3.3.4. Không gian thiêng ……………………………………………………………………….134 3.3.5. Thời gian thiêng ………………………………………………………………………….137 KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………141 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………144
 7. 10. 4 ngưỡng, thần thánh, trời đất, thờ Mẫu, tang ma, thờ cúng tổ tiên, các tôn giáo Phật, Đạo, Thiên chúa giáo. Tác giả nhìn khái quát về tâm linh trong mọi mặt đời sống. Trong đó có khía cạnh tâm linh trong văn học nghệ thuật “tâm linh trong sáng tác văn học nghệ thuật là những hình ảnh, biểu tượng thiêng liêng nào đó mà tác giả thể hiện được ra trong tác phẩm, làm rung động những trái tim, ngấn lệ những tâm hồn” . Hồ Chí Minh cũng xem văn hóa là sáng tạo của con người “vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” .
 8. 20. 14 văn hoá là một cái gì đó bất biến, thì có nghĩa là chúng ta đang hủy hoại, phá bỏ văn hoá, phá bỏ chính cuộc sống tinh thần của chúng ta. Bởi, văn hoá cũng cần phải thích ứng với những thay đổi của điều kiện xã hội để tồn tại. Nếu không thích ứng kịp với những biến chuyển của thời gian, thì đời sống tinh thần nói chung, văn hoá nói riêng của con người sẽ khô cứng mà chết dần. Có thể nói, đó chính là sự thể hiện quy luật đào thải của tự nhiên trong lĩnh vực văn hoá. 1.1.2. Tâm linh Tâm linh hay văn hóa tâm linh là một phạm trù rất bao la, rộng lớn và đã chi phối chúng ta từng phút giây trong đời sống của mỗi con người. Vậy tâm linh là gì? Qua tìm hiểu một số tài liệu, chúng tôi thấy có khá nhiều cách hiểu khác nhau về tâm linh, do vậy cũng có nhiều khái niệm tâm linh . Hướng thứ nhất, tâm linh được hiểu là khía cạnh tâm hồn, tinh thần, tình cảm của con người. Theo Từ điển Tiếng Việt 2000, tâm linh là “tâm hồn, tinh thần” và tinh thần là “tổng thể nói chung những ý nghĩ tình cảm, những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người” . Vậy tâm linh theo đó là một biểu hiện của đời sống tâm lí con người ở khía cạnh tình cảm. Hướng thứ hai, tâm linh được hiểu như một khả năng phán đoán, biết trước sự việc. Trong Pháp Việt từ điển của Lê Khả Kế, tâm linh là “linh tính”. Từ điển Tiếng Việt (2008) của Hoàng Phê cũng có nét nghĩa tâm linh là “khả năng biết trước một số biến cố nào đó sẽ xảy ra đối với mình, theo quan niệm duy tâm” . Tâm linh là thế giới của cái thiêng liêng, cao cả mà con người luôn hướng tới nên nó có giá trị cố kết cộng đồng, ràng buộc con người bên cạnh những mối quan hệ hữu hình khác. Vì vậy tâm linh có mặt trong cả đời sống tinh thần, đời sống xã hội và đời sống tôn giáo “Không chỉ có thượng đế, có Chúa, Trời, Thần, Phật mới thiêng liêng mà cả Tổ quốc, lòng yêu thương con người, sự thật công lí cũng thiêng liêng không kém” . Qua khái niệm, ta thấy có ba điểm cốt lõi : Thứ nhất, Tâm linh là vấn đề thuộc ý thức, gắn liền với ý thức con người. không có ý thức của con người thì không có tâm linh. Trong ý thức con người, tâm linh là một dạng của ý thức – ý thức hướng về cái thiêng liêng. Ý thức tâm linh thường được biểu hiện dưới dạng quan niệm và những hình ảnh, biểu tượng thiêng liêng.
 9. 22. 16 Thứ hai, hạt nhân cơ bản của tâm linh là niềm tin, không có niềm tin chắc chắn không có tâm linh. Đó là niềm tin, sự ngưỡng vọng vào cái thiêng, gọi là niềm tin tâm linh. Do vậy niềm tin tâm linh thuộc về bản chất của con người, nó là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh của con người, cũng giống như đời sống vật chất, đời sống xã hội, tinh thần, tư tưởng. Thứ ba, Tâm linh tồn tại trong đời sống cá nhân, gia đình, cộng đồng làng xã, Tổ Quốc, trong văn học nghệ thuật, trong tín ngưỡng tôn giáo. Tâm linh và tín ngưỡng có mối quan hệ gì ? Tín ngưỡng (tin tưởng, ngưỡng mộ) thường gắn liền với niềm tin tôn giáo. Tín ngưỡng cũng là nét văn hóa, một lĩnh vực thuộc về niềm tin, một nếp nghĩ được kết tinh bởi ý thức của một cộng đồng tạo thành một phong tục, tạp quán có ý nghĩa như một nét văn hóa của một dân tộc, một quốc gia. Tín ngưỡng không chỉ có trong niềm tin tôn giáo mà còn là niềm tin thuần túy dân gian. Đó là niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, thánh thần trong thế giới quan của nhân dân. Những lực lượng có sức mạnh phi phàm chi phối cuộc sống con người. Những lực lượng ấy có thể là nhiên thần, nhân thần đã gây họa hay tác phúc, can thiệp vào các hoạt động sống của con người. Tín ngưỡng được hình thành xuất phát từ thực tế cuộc sống, được cộng đồng tin tưởng và làm theo như một tạp quán đậm dấu ấn của cư dân bản địa. Đó cũng là một niềm tin thiêng liêng mang tính tâm linh. Tâm linh và tôn giáo quan hệ như thế nào? Tôn giáo là một dạng đặc biệt của văn hóa tinh thần, tôn giáo có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Theo cách hiểu phổ biến: tôn giáo là một dạng sinh hoạt tâm linh trong đó con người tin vào sự hiện hữu của các thế lực siêu nhiên, siêu phàm có thể tác động đến đời sống của con người khi còn sống cũng như khi đã chết. Niềm tin linh hồn của người chết vẫn tồn tại trong thế giới khác. Từ đó con người tôn thờ các lực lượng siêu nhiên, những linh hồn của người chết với hi vọng có cuộc sống bình an nơi trần thế và hưởng phúc vĩnh hằng nơi thế giới khác sau khi chết.
 10. 23. 17 Cơ sở của mọi tôn giáo là niềm tin của con người vào cái thiêng đối lập với cái trần tục hiện hữu mà ta có thể cảm nhận trực tiếp bằng cách sờ mó, quan sát. Tùy theo mỗi loại tôn giáo mà cái thiêng có thể biểu hiện thông qua hệ thống các biểu tượng và các biểu tượng ấy chế định quy cách ứng xử của con người với tự nhiên và con người với con người trong xã hội. Tâm linh và tôn giáo có điểm tương đồng là niềm tin thiêng liêng. Tuy niềm tin tôn giáo là biểu hiện của đời sống tâm linh nhưng nó không đồng nhất với tâm linh. Trong niềm tin tôn giáo, ngoài phần tâm linh còn có phần mê tín dị đoan, thậm chí có cả sự cuồng tín tôn giáo. Tâm linh là phần cơ bản nhất, là biểu hiện mặt tích cực của tôn giáo, có giá trị nhất (mặt đạo đức và văn hóa, tính hướng thiện, tính nhân văn). Mỗi tôn giáo đều hướng về những hình tượng thiêng liêng (Phật trong Phật giáo, Chúa trong Gia tô giáo…) và đặt đức tin vào giáo lí, tín điều riêng. Các tôn giáo có chung tâm linh hướng về thế giới khác. Ở đó linh hồn hạnh phúc trọn vẹn sau khi từ giã cõi đời ( niết bàn, thiên đàng,…). Bên cạnh mặt tích cực, có văn hóa là hướng con người đến điều thiện, cái đẹp, cái cao cả… tôn giáo có thể bị lợi dụng vì mục đích riêng của con người khiến nó có thể đi ngược lại cái tốt đẹp, trở thành phản giá trị, phi văn hóa. Ở khía cạnh nảy có thể nói “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” (K. Marx). Tâm linh và mê tín dị đoan có giống nhau không ? Mê tín là tin một cách mê muội bất cứ một điều gì, còn dị đoan là tin theo những việc kì dị, những việc không thể có được. Qua Tín ngưỡng Việt Nam của Toan Ánh, ta thấy người có óc mê tín thì bạ đâu tin đó, tin cả điều hay cả điều dở, tin điều phải mà cũng tin điều trái, không suy xét, còn người có óc dị đoan thì ưa tin những điều huyền hoặc, càng dị kì lại càng tin. Thực chất các tôn giáo, tín ngưỡng đều có tính chất mê tín nhưng đó là niềm tin không mang tính dị đoan. Tuy nhiên mê tín và dị đoan thường đi liền mà con người khó phân biệt rạch ròi do niềm tin vào những điều không thật vốn dễ đưa con
 11. 24. 18 người vượt qua ranh giới của tâm linh. Niềm tin bị bóp méo, biến dạng dễ trở thành mê tín dị đoan. Niềm tin trong mê tín dị đoan dễ dẫn con người đến những hành vi sai lệch, có hại cho cuộc sống, tạo kẽ hở cho những người cơ hội lợi dụng kiếm lợi bất chính, thực hiện những việc làm “buôn thần bán thánh” làm mất đi nét đẹp văn hóa, ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc sống con người. Tín ngưỡng và tôn giáo cũng phát tín hiệu về niềm tin thiêng liêng. Tuy nhiên, tôn giáo gây dựng niềm tin cho con người dựa trên những triết thuyết, giáo lí, kinh sách và hệ thống lễ nghi mang tính giáo hóa tín đồ ngoan đạo và luôn hướng đến một đấng tối cao để cầu mong cho sự giải thoát, cầu mong cho cuộc sống sau khi chết. Trong khi đó, tín ngưỡng lại là sự tự ý thức về lực lượng siêu nhiên với niềm tin, sự ngưỡng mộ của cộng đồng với hình thức thông linh và thờ cúng mang tính dân gian, theo quan niệm dân gian nhằm tỏ lòng biết ơn hoặc cầu mong những điều tốt đẹp cho cuộc sống trần thế, đi tìm hạnh phúc cho con người ngay khi đang sống: cầu quốc thái dân an, cầu sức khỏe, cầu làm ăn thịnh vượng, cầu con cái, cầu duyên… Từ sự phân biệt trên ta có thể thấy rằng: bên cạnh tôn giáo, tín ngưỡng có một vị trí độc lập, là thành tố quan trọng của đời sống tâm linh. Đây là cơ sở để phân biệt các hiện tượng tâm linh là tín ngưỡng tôn giáo (niềm tin của các tín đồ) hay tín ngưỡng dân gian (niềm tin của các tầng lớp nhân dân). 1.1.3. Văn hóa tâm linh Văn hóa tâm linh là thuật ngữ xuất hiện nhiều vào khoảng mười lăm năm gần đây, nhất là sau khi một số nhà nhân học, tâm lí học, khoa học xã hội quốc tế thừa nhận yếu tố tâm linh, một trong bốn thuộc tính của con người (con người xã hội, con người sinh học, con người tâm lí, con người tâm linh). Khi ghép “Tâm linh” vào “Văn hóa”, thì khái niệm “Văn hóa tâm linh” là hình thái văn hóa của một tộc người gồm: tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian (folklore) và một phần của sáng tạo khoa học, nghệ thuật… Từ cách hiểu và giới hạn khái niệm văn hóa và tâm linh, chúng tôi hiểu văn hóa tâm linh là những giá trị văn
 12. 25. 19 hóa tinh thần thiêng liêng. Đó là “văn hóa biểu hiện những giá trị thiêng liêng trong cuộc sống đời thường và biểu hiện niềm tin thiêng liêng trong cuộc sống tín ngưỡng tôn giáo” Niềm tin về mối liên hệ thiêng liêng giữa người sống và người chết, giữa hiện tại và quá khứ đã trở thành triết lí sống của người Việt, thành đạo lí nền tảng của cuộc sống được thể hiện trong ca dao, tục ngữ: chim có tổ người có tông, sông có cội nước có nguồn… Thể hiện trong đời sống thường nhật là phong tục, tạp quán, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên “xét cái tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành kính, ấy cũng là một lòng bất vong bản; cũng là một việc nghĩa vụ của người” . Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam 1932-1945 có chân đế từ văn hóa dân tộc. Nó góp phần khẳng định có một dòng văn học về tâm linh vẫn ngầm chảy trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc. Tâm linh trong truyện ngắn, tiểu thuyết 1932-1945 có sự kế thừa yếu tố tâm linh trong văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam.
 13. 38. 32 Tản của Nguyễn Tuân. Các yếu tố tâm linh xuất hiện trong truyện ngắn, tiểu thyết 1932-1945 như là sự quay về với tâm thức cộng đồng bởi thần thoại “là phương tiện nhận thức quan trọng của người nguyên thuỷ, cũng là một trong những nguồn hình thành những giá trị tinh thần truyền thống đầu tiên của dân tộc” [22; tr.1646-1648]. Mang đậm dấu ấn văn học dân gian, truyện ngắn, tiểu thuyết giai đoạn 1932- 1945 thể hiện những rõ nét những yếu tố tâm linh từ truyện cổ tích. Đó là sự xuất hiện của các lực lượng thần kì, nhân vật có phép thuật có thể tế độ cho con người trong các tác phẩm Cây Đa ba chạc của Đỗ Huy Nhiệm; Con Thuồng Luồng nhà họ Ma của Lan Khai; Bóng người trong sương mù của Nhất Linh; Đàn bồ câu trắng của Hoàng Trọng Miên; Ngủ với ma của Đỗ Huy Nhiệm. Bên cạnh đó còn có sự tương thông với thế giới khác (cõi âm, cõi Trời, cõi mộng…) tạo nên những cuộc gặp gỡ chỉ có trong mơ. Ở đó, người cõi dương gặp gỡ và bày tỏ tâm tư với người cõi âm qua những giấc mộng như Tâm sự của nước độc (Trích Chùa Đàn), Loạn âm của Nguyễn Tuân; Câu chuyện mơ trong giấc mộng của Nhất Linh; Chiều sương, Một trận bão cuối năm của Bùi Hiển. Bên cạnh đó còn có những câu chuyện thể hiện sự liên hệ với đời sống hiện thực, bày tỏ niềm tin của con người vào sự công bằng của “luật đời” theo quan niệm dân gian “ở hiền gặp lành”, “ác báo ác giả”, “gieo gió gặt bão” như Oan nghiệt của Tchya Đái Đức Tuấn; Khoa thi cuối cùng, Xác ngọc lam của Nguyễn Tuân; Ông Rắn của Đỗ Huy Nhiệm, Thần Hổ của Tchya Đái Đức Tuấn, Gò Thần của Lan Khai… Sự linh ứng và phép biến hóa kì lạ cũng tạo một ấn tượng về niềm tin tâm linh trong các truyện ngắn, tiểu thuyết giai đoạn này qua các tác phẩm Đôi vịt con, Ma Thuồng Luồng, Gò Thần, Người hóa hổ, Người lạ, Khảm khắc của Lan Khai; Trại Bồ Tùng Linh của Thế Lữ. Dấu vết của truyền thuyết vẫn còn lưu giữ trong những tác phẩm ngày nay. Đó là những truyện góp phần giải thích nguồn gốc các vị thần được nhân dân lập miếu, am thờ phụng. Tuy nhiên, họ không phải là là những nhân vật có lai lịch thần bí, không phải là những anh hùng có công với nước với dân. Họ chỉ là những người dân lao động bình thường như ông già mù kéo xe tay đói khổ, khi chết được dân làng thờ phụng như Thành hoàng làng trong Am culy xe của Thanh Tịnh; Con Trâu
 14. 39. 33 của Trần Tiêu; Một truyện ghê gớm của Thế Lữ; Trăng xanh huyền hoặc của Hoàng Trọng Miên… Một số tác phẩm giải thích một địa danh gắn với niềm tin tâm linh của con người như Con bò dưới Thủy Tề, Gò thần của Lan Khai; Trên đỉnh non Tản của Nguyễn Tuân; Vàng và máu của Thế Lữ… Dấu ấn của yếu tố tâm linh trong văn học dân gian còn được thể hiện ở đề tài, cốt truyện thậm chí cả tâm hồn tư tưởng chung của truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam 1932-1945. Đó là đề tài về hiện tượng thần báo mộng, trừng phạt Con bò dưới Thủy Tề, Ông rắn, Trên đỉnh non Tản… đề tài về những người nghèo khổ, hiền lành được phù trợ trong truyện Con Thuồng Luồng nhà họ Ma của Lan Khai, Xác ngọc lam, Rượu bệnh của Nguyễn Tuân; những người phụ nữ khao khát hạnh phúc lứa đôi cũng được bù đắp xứng đáng trong Trại Bồ Tùng Linh của Thế Lữ; Thần Hổ của Tchya Đái Đức Tuấn; Rừng khuya của Lan Khai… Ngoài ra, còn có những tác phẩm ca ngợi tình cảm thủy chung, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người trong hành trình đến với cái đẹp, cái thiện như Tình trong câu hát, Ngậm ngải tìm trầm (Thanh Tịnh), Bóng người trong sương mù (Nhất Linh), Tâm sự của nước độc, Đới Roi, Xác ngọc lam (Nguyễn Tuân). Đồng thời có một số tác phẩm là lời cảnh báo, phê phán những hành vi và cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên, con người với nhau trong xã hội và với chính bản thân mình: Hai lần chết (Thế Lữ); Ai phải (Trần Tiêu), Tết trên Mường, Cây đa ba chạc (Đỗ Huy Nhiệm), Đôi vịt con (Lan Khai); Con bò dưới Thủy Tề (Lan Khai)… Kho tàng truyện dân gian với nhiều yếu tố tâm linh giai được khai thác và sử dụng một cách sáng tạo trong truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn này rộng. Dấu ấn của văn học dân gian trong truyện ngắn, tiểu thuyết 1932-1945 là bằng chứng xác thực khẳng định ảnh hưởng mạnh mẽ của nó đối với văn học Việt Nam. Đi tìm yếu tố tâm linh trong truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam 1932-1945 qua ảnh hưởng của văn học dân gian là góp phần khẳng định giá trị của một nét văn hóa cổ truyền rất độc đáo đã được bảo tồn trong kho tàng văn học dân tộc.
 15. 40. 34 1.4.2. Kế thừa yếu tố tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam Văn hóa trung đại là văn hóa của quan niệm Thiên, Địa, Nhân hợp nhất thành một thể. Nhìn chung thế giới quan thời trung đại của người dân Việt là niềm tin vào thần linh, tin vào một lực lượng siêu nhiên có khả năng chi phối cuộc sống con người, đó là một nét văn hóa truyền thống vốn ẩn tàng trí tuệ theo lối hướng nội – một phương thức tư duy đặc thù. Con người thời trung đại có thế giới quan gắn với tín ngưỡng về một lực lượng siêu nhiên. Niềm tin tâm linh ấy là bến đỗ của tâm hồn. Tín ngưỡng chi phối cách hành xử của con người. Đối với chân lý của vũ trụ, họ hết sức tin phục và tôn trọng, lấy đó làm nguyên tắt hướng dẫn cho mọi hành động của mình. Vì vậy trong hoàn cảnh nào, vào bất kỳ lúc nào họ cũng trước sau bảo trì niềm tin kiên định. Văn học là sản phẩm của lịch sử, tự nó là tấm gương phản chiếu hiện thực cuộc sống. Văn học mỗi thời đại đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của đời sống xã hội. Vì thế, yếu tố tâm linh trong đời sống con người thời trung đại cũng được thể hiện qua từng trang văn như một sự thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của tác giả. Thông qua các tác phẩm của mình, các nhà văn đã cho chúng ta biết về đời sống tinh thần, nếp cảm nếp nghĩ của con người thời đại ấy. Văn học trung đại hình thành và phát triển trong một thời đại lịch sử đặc thù. Con người dường như tự giam chặt mình trong những khuôn khổ cứng nhắc của gia đình và làng mạc, của những qui định lễ giáo. Sự sợ hãi muôn thuở của một kiếp người bấp bênh, một cuộc sống chật hẹp đưa con người hướng đến đấng siêu nhiên, khẳng định tất cả là ý muốn của trời. Khổng Tử nói: “Duy thiên địa vạn vật chi mẫu, duy nhân vi vạn vật chi linh” (“Chỉ có Trời Đất là mẹ của vạn vật, chỉ có con người là anh linh của vạn vật”), cho rằng Trời là nguồn gốc chi phối mọi nguyên tắc đạo đức. Bởi vậy người xưa kính trọng Trời và tin vào Thần, “Xem Đạo của Trời để hiểu được Đạo làm người”. Trời là đấng tối cao của tất cả, con người cần thành kính, khiêm tốn trong tâm, bởi Trời có mặt khắp mọi nơi chứng kiến mọi hành vi của con người. Mặc dù theo các nhà Nho đương thời, những vấn đề thuộc về tâm linh bị xem là dị đoan nhưng yếu tố tâm linh vẫn luôn tồn tại. Chính yếu tố

【#4】Qua Và Bậu Trong Văn Thơ Nam Bộ

Qua và Bậu trong văn thơ Nam Bộ

Phan Tấn Tài

Qua, bậu là đại từ xưng hô của lứa đôi đặc trưng của miền Trung và nhất là Nam Việt Nam. Cho dù ngày nay hai từ ngữ này không còn được thông dụng trong dân chúng miềnNam: từ bậu hầu như tuyệt đối không dùng nữa và từ qua còn được sử dụng một cách giới hạn. Nhưng trong thơ văn cũng còn được dùng hai từ ngữ này và không giới hạn ở các văn thi sĩ vùng Đồng Nai – Cửu Long.

Quabậu trong văn thơ được dùng với nghĩa rất thân mật. Qua là đại từ, ngôi thứ nhứt, dùng riêng rẻ là từ xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, nghĩa là tôi, ta (cô, chú, bác, anh, chị). Khi dùng chung với bậu nghĩa là anh, là cách xưng hô của chồng với vợ hoặc của người con trai xưng với người yêu. Bậu cũng là đại từ, ngôi thứ hai, nghĩa là người vợ hay người yêu hay người con gái được mến chuộng. Nghĩa cuối cùng trong thời kỳ lẽo đẽo đi chinh phục:

Bậu sang phà Rạch Miễu Qua lẽo đẽo theo sau …

(Phải lòng con gái Bến Tre, Luân Hoán/Phan Ni Tấn)

Ngày xưa từ bậu cũng được dùng gọi người con trai trẻ tuổi như trong hai câu trích từ Lục Vân Tiên ở dưới, hay trong bài vè “Bậu lỡ thời” của vùng Kiên Giang. Hai đại từ xưng hô qua, bậu đã ăn sâu vào đời sống của người dân phươngNam, cả đến trong văn chương. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Biểu Chánh đã ghi dấu tích cho chúng ta: …Dân rằng:

“Lũ nó còn đây, Qua xem tướng bậu thơ ngây đã đành”...

(Bậu ở đây là Lục Vân Tiên trong Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu) … Tú Phan nói chưa dứt lời thì lại thấy họ khiêng về một bộ tranh cẩn với một cặp lục bình lớn và đưa một phong thơ nữa. Tú Phan xé thơ coi rồi cười mà nói với mấy người kia:

Mấy em về nói qua cám ơn ông Bá hộ nha! …

(Nhơn Tình Ấm Lạnh, Hồ Biểu Chánh (1925)

Có dạo người dân, trong ý trêu cợt lối viết văn rặt Nam Kỳ, đặt câu sau:

“Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua”.

Qua, bậu là đại từ xưng hô của người dân, phươngNam”, hai từ ngữ này đối với người Việt dường như vô nghĩa, đã là từ ngữ xưng hô thân mật của miền đất mới.

Gốc của từ “qua” theo Lê Ngọc Trụ là do chữ wá (hay đọc đúng hơn là u_á) đọc theo giọng Triều Châu của chữ“ngã” tức là“tôi”. Nguyên Nguyên có đặt sự liên hệ từ qua với tiếng Mường và tiếng Nhật nhưng có lẽ nên chấp nhận lối giải thích giản dị của Lê Ngọc Trụ. Nếu“qua” đã là“tôi” từ âm Triều Châu thì“bậu” cũng rất có thể do âm Triều Châu mà ra. Tuy Bình Nguyên Lộc có đưa ra gốc từ tiếng Mạ nhưng sau khi bàn luận với người Triều Châu, thì trong tiếng Triều Châu “pa_u” hay “pấu” (giọng đọc khác nhau tùy vùng) là vợ, một danh từ bình thường và khi ghép vào một chữ nữa mới phân rõ ngôi thứ như “cha pấu”, “cha pa_u” (vợ tôi) “deo pa_u” (vợ yêu) như ta dùng Hán Việt “tệ phụ, tệ nội, hiền phụ, hiền thê …”.

Từ ngữ ghép này chỉ là một danh từ ghép. Người Việt chung sống với người Triều Châu đọc trại là “bậu”bậu trở thành đại từ ngôi thứ hai. Qua, Bậu là từ ngữ Triều Châu được việt hóa hoàn toàn, giống như nhiều trường hợp tương tự như từ “va” (nó, hắn, anh đó, thằng cha đó, ông đó) là do giọng Triều Châu “i_a” của từ Hán Việt “tha”, thí dụ “i_a mứng” = tha môn (họ, chúng nó).

Nhưng ở đây cũng cần phải ghi vài sự khác biệt giữa từ gốc Triều Châu và từ việt hóa qua, bậu.

1) tôi, ta, (cô chú, bác, anh, chị) chỉ dùng xưng hô với cấp dưới;

2) anh, dùng xưng hô với vợ, với người yêu, với người con gái trong thờ kỳ tán tỉnh.

Cả hai cách dùng với ý nghĩa thân mật pa_u (không ngôi thứ) bậu (ngôi thứ hai) vợ, thường không có ý nghĩa thân mật mình, em yêu, nàng (người con gái ở thời kỳ tán tỉnh), với ý nghĩa thân mật. Xưa cũng dùng để một gọi người trai trẻ hơn mình. Từ những từ ngữ Hoa với một ý nghĩa rất thông thường như mọi từ ngữ khác, khi được việt hóa, Mặc dù số từ ngữ việt hóa (từ Hoa ngữ, từ Miên ngữ) rất nhiều nhưng đi vào ca dao, đi vào văn chương mạnh mẽ nhất có lẽ là hai từ qua, bậu trở thành những từ ngữ của tình cảm, của thương yêu, của lứa đôi với nghĩa chính xác và súc tích. Qua, bậu tiêu biểu cho ngôn từ việt hóa ở phương Nam, trong đó bên cạnh tiếng Hoa còn phải kể tiếng Pháp, tiếng Miên, tiếng Mã Lai v.v. Từ ngữ việt hóa gốc Hoa phần nhiều được sử dụng giới hạn ở phương Nam là vì điều kiện chung sống, hội nhập nơi đây. quabậu.

đá dừng Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bậu ơi Bướm xa hoa bướm lại dật dờ Anh xa xôi bậu đêm chờ ngày trông.

1. Bậu trong tâm tình nhớ thương:

Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không.

2. Bậu trong trách móc:

Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?

3. Bậu trong trêu chọc:

4. Bậu trong sự hóm hỉnh:

Nghe bậu có chốn muốn nhào xuống sông.

Phan TấnTài

Từ một đại từ và một danh từ bình thường, sau một tiến trình hội nhập, “qua”, “bậu” đã trở thành hai đại từ độc đáo của lứa đôi, phưởng phất thi vị với nghĩa súc tích hơn và ngôi thứ dược xác định rành rẽ hơn từ gốc. Hai đại từ này phổ biến giới hạn ở vùng đất PhươngNam (kể từ sông Gianh) vì ở đây số người Việt và người Hoa thuở ban đầu hầu như tương đương. So với những vùng khác của đất nước, tỉ số người Hoa rất cao. Khi người Việt quay về với ngôn từ thống nhất, hai đại từ này cùng với một số không ít từ ngữ hội nhập, đã một thời đóng vai trò nhịp cầu của giai đoạn sơ khai, nhịp cầu nối liền những dân tộc cùng chung sống trong một vùng đất, là phương tiện viễn thông trong lịch sử hội nhập miền Nam, đã trở thành dĩ vãng.

【#5】Góc Kiến Thức: Rong Nho Biển Có Tốt Cho Bà Bầu Không?

Góc kiến thức: Rong nho biển có tốt cho bà bầu không?

Tìm hiểu về rong nho biển

Rong nho biển bản chất là một loại tảo xanh, có hình dạng giống như một chùm nho mini. Các hạt rong nho biển bé nhỏ có màu xanh trong veo, vô cùng mát mắt nên được mệnh danh là “trứng cá muối xanh”.

Rong nho biển xuất hiện rất nhiều trong các bữa ăn của người Nhật Bản, sử dụng như một loại rau xanh có giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn các loại rau củ quả thông thường.

Rong nho biển được mọc tự nhiên ở các vùng biển Đông Á, đặc biệt là khu vực biển của Nhật Bản. Ở Việt Nam, rong nho biển cũng được tìm thấy ở khu vực tỉnh Bình Thuận, tuy nhiên rong nho biển Việt Nam có kích thước nhỏ hơn và hàm lượng dinh dưỡng ít hơn hẳn dòng rong nho biển Nhật Bản.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người Việt Nam và một số quốc gia, Sabudo đã sử dụng giống rong nho Nhật Bản để nhân giống và nuôi trồng tại khu vực vùng biển sạch Nha Trang. Mặc dù được nuôi trồng tại Việt Nam, chất lượng của từng sản phẩm vẫn luôn được kiểm định và đánh giá theo tiêu chuẩn nội địa Nhật Bản. Bởi vậy, người tiêu dùng Việt Nam có thể an tâm về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm rong nho biển Sabudo được tách nước và đóng thành các gói nhỏ tiêu chuẩn. Mỗi hộp sản phẩm có 12 gói với tổng trọng lượng 240gram, thuận tiện cho mọi gia đình sử dụng và bảo quản trong thời gian dài.

Rong nho biển – bầu ăn được không?

Rong nho biển có tác dụng rất tốt cho sức khỏe con người. Thành phần canxi, protein, axit béo có trong rong nho biển có tác dụng giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, giúp làm giảm các triệu chứng viêm khớp, loãng xương,..

Hàm lượng dinh dưỡng trong rong nho biển gồm có vitamin A, E, K, B2, Canxi, Natri, Kali, Protein, Sắt, Đồng, Mangan, Magie,…

Rong nho biển chứa khá nhiều vitamin A, giúp cải thiện và chăm sóc thị lực của bạn nếu sử dụng thường xuyên. Loại thực phẩm này cũng góp phần giúp cải thiện bệnh tiểu đường nhờ hàm lượng vitamin C. Bên cạnh đó, rong nho biển còn tốt cho hệ tim mạch, hỗ trợ cải thiện sức khỏe làn da và phòng tránh nguy cơ ung thư.

Với câu hỏi Bầu ăn rong nho biển được không, Imochi xin trả lời rằng: Phụ nữ mang thai không những ăn được rong nho biển, mà loại thực phẩm này còn đặc biệt tốt đối với bà bầu.

Trong suốt quá trình mang bầu và hậu sinh, phụ nữ thường xuyên gặp phải các vấn đề về xương khớp, tuyến giáp hay táo bón. Đó là lý do rong nho biển có khả năng giúp bạn vượt qua giai đoạn mang bầu một cách dễ dàng hơn.

Ngoài ra, sử dụng rong nho biển thường xuyên cũng giúp bổ sung hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết, cải thiện hệ miễn dịch, và tăng cường hệ tim mạch. Sau khi sinh em bé, sử dụng rong nho biển thường xuyên giúp mẹ dễ dàng giảm cân nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và đảm bảo nguồn sữa cho bé.

Bởi vậy, nếu hỏi rong nho biển có tốt cho bà bầu không? Câu trả lời là sử dụng đều đặn sẽ mang đến kết quả tốt nhất cho sức khỏe.

Sử dụng rong nho biển sao cho hợp lý?

Hiện nay trên thị trường có 2 loại rong nho tươi và rong nho tách nước. Đối với rong tươi, bạn có thể sử dụng trực tiếp, còn với rong nho tách nước, cần ngâm và sơ chế qua với nước sạch.

Rong nho biển có thể sử dụng trực tiếp, chấm kèm sốt mè rang, xì dầu, tương ớt hay mù tạc. Ngoài ra có thể ăn kèm với hải sản, sashimi,… Các món ăn có thể chế biến là salad rong nho biển tôm tươi, steak rong nho.

【#6】Nước Giải Khát Và An Toàn Sức Khỏe

Tuy nhiên, cả ngành công nghiệp này lẫn người tiêu dùng đang chú trọng vào các đặc tính của nước giải khát đối với sức khoẻ, ví dụ như trong việc mở rộng các loại đồ uống chức năng. Đã có nhiều quy định pháp luật để đảm bảo các nhà sản xuất nước giải khát phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã được thiết lập. Người tiêu dùng tin tường nước giải khát họ mua đảm bảo an toàn và chất lượng. Họ cũng mong muốn được cung cấp thông tin giúp họ có thể đưa ra các quyết định sáng suốt khi mua sản phẩm và thông tin trên nhãn sản phẩm không sai hoặc gây hiểu nhầm. Bài báo này cung cấp một cái nhìn khái quát về các kiến thức khoa học về các khía cạnh khác nhau cùa nước giải khát cùng những gợi ý về an toàn sức khoẻ. Đặc biệt chú ý đến các thành phần, bao gồm hương liệu nhân tạo, chất tạo màu, chất bảo quản, những nguy cơ ô nhiễm vi sinh và hóa chất ít được biết đến trong quá trình chế biến và bảo quản.

Nước giải khát ngày nay gồm một nhóm các sản phẩm đa dạng. Có thể phân loại nước ngọt theo một số hình thức, ví dụ như dựa trên lượng đường và nước trái cây, hương liệu, mức độ cacbonat, thành phần chính phi nước và chức năng. Ngoài nước uống, các loại nước giải khát phổ biến nhất là: (i) nước giải khát có hương vị sẵn để uống; (ii) đồ uống đã pha sẵn có trái cây hoặc nước trái cây; (iii) thức uống sẵn sau khi pha loãng (Bảng 1).

Đồ uống chức năng là một tiểu ngành phát triển nhanh chóng của thị trường và bao gồm đồ uống giàu chất nước, vitamin và khoáng chất; đồ uống thể thao và tăng lực; thức uống bỗ dưỡng và thực phẩm dinh dưỡng. Nhiều thức uống chức năng đã được phát triển nhằm mang lại những lợi ích về y tế hoặc sức khoẻ cụ thể, như thúc đẩy sức khoẻ tim, cải thiện miễn dịch và hệ tiêu hóa, giúp tăng lực .

3.4. Điều tiết axit và carbon dioxide

Chất cacbonat của nước giải khát thay đổi từ 1,5 đến 5 g/l. Carbon dioxide được cung cấp cho các nhà sản xuất nước giải khát hoặc dưới dạng rắn (như là đá khô) hoặc dưới dạng lỏng được lưu giữ dưới áp suất cao trong các thùng thép nặng. Quá trình này làm cho thức uống có tính axit hơn, giúp làm sắc nét hương vị. Đồng thời cũng giúp giữ nước ngọt lâu hơn. Các chất điều tiết độ chua được sử dụng trong nước giải khát để cải thiện vị giác bằng cách cân bằng vị ngọt.

Nước bọt của con người gần như trung lập (pH khoảng 6.8), và khi vị giác của chúng ta tương tác với axit trong thực phẩm hoặc đồ uống cảm giác này được coi là chua. Axit cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo quản các loại nước giải khát tự nhiên.

Trong hầu hết các đồ uống, axit xitric (E 330) là sự lựa chọn đầu tiên cho việc sử dụng như một chất điều tiết axit, vì nó có nhiều lợi ích bổ sung, như tăng cường hoạt động của các chất chống oxy hoá có lợi và thêm hương vị. Axit Malic (E 296) được sử dụng khi tăng cường hương vị mạnh mẽ và chủ yếu kết hợp với axit xitric. Axit Succinic (E 363) có nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm sữa và các món tráng miệng, nhưng theo các quy định chỉ được sử dụng trong các loại nước giải khát được chuẩn bị tại nhà. Axit xitric, axit succinic và axit photphoric đều tuân theo Quy định của EC 1333/2008 về Phụ gia thực phẩm.

Axit photphoric (E 338) có ảnh hưởng mạnh đến độ pH và thường được sử dụng để tạo ra một hương vị đặc trưng cho đồ uống cola. Việc sử dụng axit photphoric vẫn còn nhiều tranh cãi, vì nó có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Mức phốt pho cao trong máu, được gọi là “chứng tăng phosphat huyết”, có thể dẫn đến tổn thương cơ quan, đặc biệt là ở thận. Chức năng thận kém có thể làm tăng hàm lượng phốt pho trong máu, do đó làm giảm mức canxi, tăng nguy cơ bệnh loãng xương.

Hơn nữa, nồng độ phốt pho trong huyết thanh, cũng như các bất thường khoáng chất khác, có thể góp phần gây vôi hóa mạch và bệnh tim mạch. EFSA đã đưa ra quan điểm về mức độ ăn phốt pho, theo đó những người khỏe mạnh có thể chịu được 3000 mg/ngày mà không có những tác động tiêu cực.

3.5. Chất tạo hương vị và chất tạo màu

Việc sử dụng chất tạo màu trong nước giải khát có một số chức năng quan trọng: (i) làm cho sản phẩm thêm hấp dẫn về mặt thẩm mỹ; (ii) giúp điều chỉnh các màu tự nhiên hoặc thay đổi trong quá trình chế biến hoặc bảo quản; (iii) góp phần duy trì chất lượng theo đồ uống được công nhận. Có ba loại màu cơ bản: màu tự nhiên, màu nhân tạo và caramel.

Các chất màu tự nhiên có thể được chiết xuất từ thực vật, hoa quả và rau quả và bao gồm hai loại chính: (i) carotenoid màu vàng, cam, chiết xuất từ thực vật; (ii) các anthocyanin màu đỏ sáng đến tím thu được từ một loạt các trái cây và rau cải. Các chất màu tự nhiên cũng được thêm vào nước giải khát vì tính chất chống oxy hoá của chúng. Do người tiêu dùng ngày càng có xu hướng ưa chuộng màu sắc tự nhiên, tại cả hai thị trường EU và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, các nhà sản xuất đã giảm dần việc sử dụng các màu nhân tạo trong sản phẩm của họ.

Việc sử dụng chất tạo màu ở các nước Châu Âu phải tuân thủ Quy định về Phụ gia Thực phẩm (EC) 1333/2008. Tất cả các màu cho phép được liệt kê trong Phụ lục II và Phụ lục III với các quy định giới hạn về việc sử dụng.

Một màu khác, Ponceau 4R (E124), là một chất gây dị ứng, có thể gây ra sự không dung nạp ở những người dị ứng với salicylat (aspirin). Nó cũng là chất giải phóng histamine, có thể làm tăng các triệu chứng hen. Ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Na Uy và Phần Lan, chất Ponceau 4R thậm chí còn được coi là chất gây ung thư.

Chất tạo hương vị, trái ngược với chất tạo màu, được sử dụng với số lượng tương đối nhỏ, vì vậy người tiêu dùng tiếp xúc tương đối ít. Luật Liên minh Châu Âu xác định các loại hương liệu khác nhau như tự nhiên và nhân tạo. Dựa vào công trình ng¬hiên cứu của EFSA, năm 2012 Ủy ban châu Âu đã thiết lập một danh sách các hương liệu có thể được sử dụng ở EU. EFSA cũng đã xây dựng các hướng dẫn xác định dữ liệu mà ngành nên duyệt để tạo điều kiện cho việc đánh giá an toàn các chất tạo hương liệu mới.

Chất bảo quản hóa học được sử dụng để cải thiện sự ổn định vi sinh của nước giải khát. Các loại chất bảo quản hóa học có thể được sử dụng phụ thuộc vào tính chất hóa học và vật liệu của chất bảo quản và nước giải khát. Độ pH của sản phẩm, sự hiện diện của vitamin, bao bì, và các điều kiện bảo quản sẽ xác định loại chất bảo quản nào, nếu có, để ngăn sự phát triển của vi sinh vật. Sorbate (E 200-203), benzoat (E 210-213), và dimetyl dicacbonat (DMDC) (E 242) được cho phép trong đồ uống đã pha sẵn ở châu Âu.

Sorbates là chất bảo quản hiệu quả chống lại vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Hiệu quả kháng sinh của sorbates phụ thuộc vào đặc tính vật lý và hóa học của nước giải khát. Sorbates và benzoat thường được sử dụng kết hợp, đặc biệt là trong thức uống có tính axit cao. Axit sorbitic ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm men bằng cách ức chế sự hấp thu axit amin và chức năng của các enzyme sulfhydryl, trong khi axit benzoic phá hủy mức proton bên trong của các tế bào vi sinh.

Axit benzoic xảy ra tự nhiên, đặc biệt là ở việt quất, quế, mận, cà chua và đã được sử dụng để ức chế sự phát triển của vi sinh vật trong nhiều năm, kể cả đồ uống không chứa cồn.

Muối Benzoate đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng trong đồ uống có ga, không chứa cồn và nước trái cây. Chúng ổn định hơn axit benzoic, hòa tan trong nước, làm việc tốt nhất ở mức pH giữa 2 và 4.4.

Theo Battey et al, ba yếu tố dự báo tăng trưởng đáng kể cho men nấm là các biến số: mức độ pH, kali sorbat và natri benzoat. Tuy nhiên, benzoat phản ứng với axit ascorbic (vitamin C) và hình thành benzen, đặc biệt nếu chúng được bảo quản trong thời gian dài ở nhiệt độ cao. Ở Hoa Kỳ, EPA đã phân loại Benzene như một chất gây ung thư ở người đối với tất cả các đường tiếp xúc.

Mặc dù các nhà sản xuất đã đưa ra các phương pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự xuất hiện của nó, tần suất và mức độ hình thành benzen trong nước giải khát đã không gây ra nguy cơ cho sức khoẻ cộng đồng trong thời gian qua, benzoat đang được sử dụng ít hơn trong ngành này. Điều này một phần là do các kỹ thuật chế biến mới, làm giảm nhu cầu sử dụng benzoat trong sản xuất nước giải khát. Tuy nhiên, những chất bảo quản này vẫn cần thiết để duy trì chất lượng trong một số loại đồ uống.

DMDC thường được sử dụng làm chất bảo quản trong nước giải khát được khử trùng lạnh. DMDC rất phản ứng và nhanh chóng bị phá vỡ khi được thêm vào chất nền, chẳng hạn như nước giải khát chủ yếu là nước. Các sản phẩm chính là methanol và carbon dioxide. Tuy nhiên, nồng độ methanol sau khi xử lý bằng DMDC không có độc tính. DMDC thực hiện một loạt các hoạt động chống vi khuẩn đối với nấm men, nấm mốc và vi khuẩn. Dimethyl dicacbonat xâm nhập vào tế bào và khử các enzim, dẫn đến sự phá hủy vi sinh vật.

Nhiều cơ quan quản lý quốc tế đã đánh giá DMDC và kết luận rằng không có nguy cơ về sức khoẻ hoặc an toàn khi sử dụng chất bảo quản này trong các loại thực phẩm theo quy định. Sự an toàn của DMDC đã được USFDA đánh giá năm 1988 và đã được phê chuẩn để sử dụng trong rượu vang như một chất ức chế men lên đến nồng độ 200 mg/L.

Ủy ban khoa học Châu Âu về Thực phẩm đã đánh giá DMDC năm 1990 và kết luận rằng, nó thích hợp cho việc khử trùng lạnh các loại nước giải khát và nước trái cây ở mức 250 mg/L. DMDC cũng được Ủy ban chuyên gia chung của FAO/WHO về Phụ gia thực phẩm đánh giá năm 1990. Nó được coi là có thể chấp nhận được như là một chất khử trùng lạnh cho đồ uống khi sử dụng phù hợp với “thực hành sản xuất tốt” đến một nồng độ tối đa là 250 mg/L.

Việc sử dụng các hợp chất chống vi khuẩn tự nhiên trong nước giải khát đã trở thành mối quan tâm của cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp. Điều này do hai yếu tố chính.

Thứ nhất, lạm dụng và sử dụng không đúng cách các chất bảo quản khác nhau đã làm tăng đáng kể số lượng vi sinh vật, bao gồm một số mầm bệnh thực phẩm, có tính dung nạp cao hơn đối với các phương pháp chế biến và bảo quản thực phẩm.

Thứ hai, tăng cường nhận thức của người tiêu dùng về ảnh hưởng xấu tiềm ẩn của chất bảo quản tổng hợp đối với sức khoẻ, về ích lợi của các chất phụ gia tự nhiên, nên quan tâm đến việc phát triển và sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên có đặc tính chống vi khuẩn đối với nhiều loại mầm bệnh thực phẩm và có thể được sử dụng làm chất bảo quản thay thế, có khả năng tăng sự an toàn và chất lượng đồ uống.

Kể từ những thí nghiệm khoa học đầu tiên về hoạt động kháng khuẩn thực vật và thành phần hóa học đã được ghi nhận vào nửa sau của thế kỷ 19, một loạt các thực phẩm thực vật, bao gồm nhiều loại quả mọng và trái cây đã được chứng minh là ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật.

Các cây thuộc các họ khác nhau có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Ví dụ, họ Hoa hồng Rosaceae bao gồm một số loài nổi tiếng về hoạt tính kháng khuẩn của chúng, như dâu mâm xôi (Rubus chamaemorus), mâm xôi (Rubus idaeus), dâu tây (Fragaria ananassa), quả mâm xôi đen (Rubus fruticosus), thanh hương trà đen (Aronia melanocarpa) và thanh hương trà châu Âu (Sorbus aucuparia). Danh sách các loài thực vật có tác dụng kháng khuẩn lâu dài, trên 1000 trái cây và thảo mộc .

Hoạt tính kháng khuẩn chiết xuất từ thực vật dựa trên chất phenol (phenol đơn, axit phenolic, quiñones, flavones, flavonoid, flavonols, tanin và coumarins), terpenoid và tinh dầu, alkaloids, lectins, polypeptides, và vân vân. Các chất tạo hương khác nhau và tinh dầu citron chứa citral, p-pinen, limonen, linalool và α-pinene, kết hợp với xử lý nhiệt nhẹ, đã được sử dụng để ức chế sự phát triển của S.cerevisiae trong nước giải khát không chứa cồn. Tinh dầu Clary, sage, juniper, chanh, marjoram đã được Lucera et al bảo quản nước táo. Tác dụng kháng khuẩn của những tinh dầu này được quan sát thấy trong dãy pH axit. Mặc dù một số tác nhân hoạt tính được biết có ảnh hưởng đến mùi hoặc vị. Giải pháp cho vấn đề này là có thể kết hợp của các hệ thống bảo quản khác nhau, mang lại lợi ích đồng thời giảm đáng kể lượng thuốc kháng khuẩn.

3.7. Các thành phần khác

Các chất hydrocolloids khác, như guar gum, pectin và xanthan, được sử dụng làm chất ổn định và chất làm đặc, đặc biệt là trong thức uống (cải thiện cảm giác miệng) và nước ép trái cây. Chất chống oxy hoá, axit ascorbic thông thường nhất, được sử dụng để ngăn ngừa sự xuống cấp của mùi vị và màu sắc, đặc biệt là khi đồ uống được đóng trong chai và hộp thấm oxy.

Các loại đồ uống chức năng, dinh dưỡng và các loại thức uống bổ dưỡng chứa nhiều thành phần khác nhau, có thể bao gồm các loại quả “siêu trái cây” (như lựu, acai, acerola, noni và măng cụt), quả mọng (quả việt quất..), hoặc chất chiết xuất thực vật (ví dụ, gừng, bạch quả và melissa). Một số thức uống chức năng sử dụng sterol thực vật và các axit béo omega-3 để thúc đẩy sức khoẻ tim mạch. Các chất khác bao gồm các loại chất xơ như là inulin và maltodextrin, những chất pbiotics điều tiết một cách có chọn lọc vi khuẩn sinh vật, mang lại lợi ích về sức khoẻ.

Các thành phần hoạt chất phổ biến nhất của thức uống tăng lực là taurine (trung bình 3180 mg/L), caffeine (360-630 mg/L) và chiết xuất thực vật giàu caffeine (ví dụ như trà, nhân sâm, guarana và yerba mate). Nước uống tăng lực cũng chứa các vitamin B (B3, B6, và B12). Các thành phần chính trong thức uống thể thao là carbohydrate dưới dạng glucose, fructose, maltodextrin (5.5-8.2% w/v), muối, và nước. Nồng độ natri và kali điển hình tương ứng là 20 30 và 5 mM.

Các thành phần chất xơ có nguồn gốc từ ngũ cốc cũng là một lĩnh vực quan tâm khác. Lợi ích sức khoẻ của β-glucans và các loại sợi ngũ cốc nói chung cũng được biết đến. Mối quan hệ giữa tiêu thụ β-glucans và mức cholesterol khỏe mạnh trong máu đã được EFSA xác nhận. Dựa vào bằng chứng, Hội đồng EFSA kết luận rằng, thực phẩm, với ít nhất 3g/ngày β-glucans từ yến mạch, cám gạo, lúa mạch hoặc với hỗn hợp các β-glucans chưa chế biến hoặc chế biến ít, có thể làm giảm lượng máu cholesterol ở người lớn có mức cholesterol bình thường hoặc tăng nhẹ.

3.8. Vi khuẩn Probiotic

Thị trường thực phẩm probiotic và đồ uống đang mở rộng nhanh chóng. Trong thập kỷ qua, năm trăm thực phẩm và đồ uống có probiotic đã được giới thiệu trên khắp thế giới. Châu Âu hiện là thị trường probiotic lớn nhất, do nhận thức rộng rãi về lợi ích của sữa chua probiotic và sữa lên men.

Uống sữa chua là một loại nước giải khát phổ biến ở châu Âu và Mỹ. Yakult (Nhật Bản, Trung Quốc), tibicos (tibi) (Caucasus), kombucha (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga) và kvass (Nga) là những ví dụ khác của đồ uống lên men có nguồn gốc khác nhau. Các dòng probiotic của sữa chua đông lạnh, nước trái cây/rau quả, hoặc đồ uống có đậu nành hiện đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng “probiotic … không những có khả năng sống sót qua đường tiêu hóa bởi hiện diện trên mật và dung nạp acid, mà còn phải có khả năng sinh sôi nảy nở trong ruột”. Các probiotic phổ biến nhất được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm sữa probiotic, thuộc về Lactobacillus plantarum, Lactobacillusrhamnosus, Lactobacillusparacasei, Bifidobacteriumlactis, Lactobacillusacidophilusvà Pediococcus pentosaceus.

Thật không may, nhiều sản phẩm thương mại đã được thanh trùng hoặc bảo quản hóa chất, tiêu diệt vi khuẩn. Các vi khuẩn probiotic cũng không tồn tại tốt trong môi trường nước trái cây hoặc nước ép tự nhiên. Số lượng tế bào sống được nuôi cấy lactic trong nước ép lên men dần dần giảm xuống trong những tuần bảo quản lạnh đầu tiên.

Trong nghiên cứu của Mousavi et al., cho thấy trong nước ép lựu probiotic L. plantarum và L. delbrueckii có khả năng tồn tại cao hơn so với L. paracasei và L. acidophilus trong suốt quá trình bảo quản. Một lượng đáng kể axit xitric, axit hữu cơ chính trong nước quả lựu, được tiêu thụ bởi tất cả vi khuẩn axit lactic probiotic. Các tế bào vi khuẩn sống được duy trì ở mức tối đa trong 2 tuần nhưng giảm đáng kể sau 4 tuần.

Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng, các chất phụ gia vitamin C, chiết xuất từ nho và chè xanh giúp cải thiện tỷ lệ sống sót của vi khuẩn probiotic. Ba mẫu nước ép có chứa chiết xuất hạt nho, chiết xuất trà xanh, hoặc vitamin C có cùng số lượng ban đầu là 8 log CFU/ml vi khuẩn probiotic và vào cuối giai đoạn bảo quản 6 tuần có công suất trung bình 4 log CFU/mL, 7 log CFU/mL, và 6 log CFU/mL, tương ứng.

ĐỖ QUYÊN

(Theo nghiên cứu của Viện Công nghệ lên men và Sinh học Trường Đại học Công nghệ Ledz, Wolezanska – Ba Lan)

Bản tin thử nghiệm ngày nay số 6 – Tháng 04/2018

【#7】Phụ Lục I: Khái Niệm, Trường Phái, Học Thuyết

Tạp chí và trường phái ( hay ) đã thống trị và đổi mới sâu sắc nền sử học của nước Pháp từ gần một thế kỷ nay, nhờ nhiều thế hệ sử gia xuất sắc. Lịch sử của nó – một trong những thành tựu lớn nhất về học thuật của nước Pháp – có thể được trình bày tóm tắt qua bốn giai đoạn dưới đây.

1 – Giai đoạn I (1929-1946).

Năm 1929, Lucien Febvre (1878-1956) và Marc Bloch (1886-1944) sáng lập tạp chí Biên niên sử kinh tế và xã hội (Annales d’histoire économique et sociale) tại Strasbourg, nơi họ dạy học. Thật ra, thời điểm này có thể được xem như điểm kết hơn là khởi điểm của một trào lưu phê phán quan điểm thực chứng của nhóm sử gia thuộc trường phái Phương pháp, tụ tập quanh Tạp chí Lịch Sử (Revue historique) của Gabriel Monod và Gustave Fagniez vào cuối thế kỷ XIX.

Ra đời nhằm chống lại quan điểm của thế hệ trước, vốn luôn luôn xem lĩnh vực chính trị và ngoại giao như trọng tâm của sử học, các công trình của Henri Berr, François Simiand, Henri Pirenne, Lucien Febvre và Marc Bloch sau này đều nhằm phân tích thực tế lịch sử trong cái toàn bộ, và trong sự thống nhất của nó. Mang tính “liên khoa học ngay từ đầu, nhóm vừa mở rộng tầm nhìn sang lịch sử xã hội, kinh tế, vừa liên kết với ngành khoa học mới là xã hội học (François Simiand, sử gia và nhà xã hội học, truy tố “ba thần tượng của bộ lạc ký sử”: thần tượng chính trị, thần tượng cá nhân, thần tượng niên đại) nhằm đề xuất một hướng đi khác. Đối với họ, chỉ một quan điểm sử học toàn cầu, toàn bộ, vừa trong thời gian, vừa trong không gian, mới có thể cung cấp cho sử gia cái mà L. Febvre gọi là ” dụng cụ tinh thần ( outillage mental) để thực hiện món cược “hiểu”, thao tác chủ yếu của thực tiễn nghiên cứu sử học từ nay.

Giai đoạn đầu của có thể xem như chấm dứt cùng với cuộc thế chiến thứ II (M. Bloch bị Quốc Xã Đức hành quyết ngày 16-6-1944), để lại hai tác phẩm quan trọng về mặt lý thuyết của hai nhà sáng lập: Marc Bloch, Biện hộ cho lịch sử hay Nghề viết sử (Apologie pour l’histoire ou métier d’historien 1941); và Lucien Febvre, Cuộc chiến vì sử học (Combats pour l’histoire, 1952).

2 – Giai đoạn II (khoảng 1946-1969)

Năm 1946, tạp chí đổi tên, giữ từ,nhưng cóthêm hàng tựa nhỏ Kinh tế, Xã hội, Văn minh (Annales. Économies, sociétés, civilisations),rồi sau khi L. Febvre mất, được đặt dưới sự điều khiển của Fernand Braudel (1902-1985). Từ đây, Tạp chí lập quan hệ hợp tác phát triển chặt chẽ với Ban Khoa học Kinh tế và Xã hội của Trường Cao học Thực hành ( École Pratique des Hautes Études, EPHE), rồi từ 1975 với Trường Cao học về Khoa học Xã hội ( École des hautes études en sciences sociales, EHESS), do cả ba đều đặt dưới sự điều khiển và giám sát của F. Braudel. Trong giai đoạn này, có được sự cộng tác của nhiều sử gia nổi tiếng như Pierre Goubert, Ernest Labrousse, Georges Duby, Pierre Chaunu, v. v…

Tiếp tục đường hướng “liên khoa học “, Annalesnhìn sang địa dư(các công trình của Vidal de La Blache, 1845-1918) và dân số học. Ở đây, cặp ý niệm biểu đạt rõ rệt nhất sự đối lập giữa hai quan điểm cũ / mới là: sử ký thuật (histoire-récit) và sử vấn đề (histoire-problème) của F. Braudel, cùng với một số ý niệm liên hệ: viết sử không phải là thuật lại những biến cố theo đúng lớp lang ngày tháng đã xảy ra nữa, mà là nghiên cứu một vấn đề dựa trên các sự kiện được lựa chọn trong thời gian dài(longue durée), nhằm làm nổi bật lên tính nhất quán của lịch sử trong tương quan với nó, và sự tiến hóa của xã hội, chứ không phải là độc đoán chặt lịch sử ra từng khúc theo thứ tự niên đại (cổ đại, trung đại, hiện đại, đương đại…) hoặc lĩnh vực sinh hoạt (xã hội, chính trị, kinh tế, ngoại giao…), tuy rằng thời gian ngắn () đôi khi cũng được xử lý thích đáng (Georges Duby, Ngày Chúa Nhật ở Bouvines = Le dimanche de Bouvines, 1973 – về trận chiến ngày 27-7-1214, giữa vua Philippe Auguste của Pháp với hoàng đế Otton IV của Phổ: tác phẩm không có ý nghĩa như một sự trở về với biến cố, mà thật ra là tìm cách dung hòa tinh thần của với biến cố, phân tích cấu trúc xã hội với sử biến cố). Cuối cùng, nguồn tư liệu cũng được mở rộng: sử liệu không chỉ giới hạn vào văn bản nữa, mà từ nay bao gồm cả các loại vật thể cổ (tiền cổ chẳng hạn), và số liệu thống kê (Pierre Chaunu thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sử học Định lượng = Centre de recherche d’histoire quantitative, và được xem là một trong những người đã xây dựng nên ngành này).

3 – Giai đoạn III (khoảng 1969-1994)

Năm 1969, tạp chí và trường phái Annales chuyển từ sự lãnh đạo cá nhân của F. Braudel sang lãnh đạo tập thể, với một ban điều hành gồm có André Burguière, Emmanuel Leroy Ladurie, Jacques Le Goff, Marc Ferro et Jacques Revel.

Từ 1960, Annales cũng không ngừng nhìn về phía nhân học văn hóa và dân tộc học. Một khuynh hướng sử học được gọi là “Sử học mới = Nouvelle Histoire)” đánh dấu giai đoạn III trong sự phát triển của trường phái, với một chương trình (Anthropologie historique) được André Burguière phác họa trong các nét chính, như nơi giao thoa của các phương pháp sử học, xã hội học, nhân học, dân tộc học, dân số học, khảo cổ học… bao gồm: 1) những đối tượng nghiên cứu mới (thân thể, tính dục, gia đình, sợ hãi, mùi vị, luật tập quán, phương thức kế thừa, tâm não, v. v…); 2) sự đổi mới thêm về phương pháp, vừa lấy lại phương pháp định lượng (để theo sát quá khứ của một thời kỳ trong sự trọn vẹn của nó), vừa triển khai loại thực hành của dân tộc học (nghiên cứu thực địa, điều tra miệng, v.v…) ; 3) sự mở rộng thêm các nguồn tư liệu về phía những công cụ thông tin mới (vệ tinh, truyền hình, trang blog, trang mạng…)

Về xuất bản, trong giai đoạn này, để lại một số tạp chí đặc biệt mang tên là Lịch sử và Cấu trúc (Histoire et Structure, 1971), trong đó các tác giả dựa vào nhân học cấu trúc của Claude Lévi-Strauss để nghiên cứu về ý nghĩa tiềm ẩn của các loại thực hành tập thể. Cũng năm 1971, Pierre Nora lập ra tủ sách Thư viện Sử học (Bibliothèque des Histoires); năm 1974, Pierre Nora và Jacques Le Goff xuất bản ở đây bộ sách gồm ba quyển Nghề Viết Sử: Đối tượng mới, Cách Tiếp cận mới, Vấn đề mới (Faire de l’Histoire:  Nouveaux objets, Nouvelles approches, Nouveaux problèmes), được xem như hiến chương của phong trào Sử học Mới (Nouvelle Histoire). Sử học Mới cũng là tựa của một công trình tập thể mang tính từ điển bách khoa, tóm tắt hơn 50 năm nghiên cứu của tạp chí và trường phái , xuất bản năm 1978.

Trở lại chương trình nghiên cứu lớn của s về Dự án đã cống hiến nhiều tác phẩm xuất sắc, và vẫn còn là một định hướng quan trọng, nhưng trên thực tế lại bị một đề tài nội sinh là lịch sử các tâm (não) trạng (mentalité)vượt trội: mentalité là một khái niệm đã được lấy lại từ các trước tác dân tộc học của Lucien Lévy-Bruhl (hồi đầu thế kỷ XXe, sau bị chính tác giả này từ bỏ), rồi chuyển về hướng nghiên cứu tinh thần ( psyché) con người thông qua những hành vi, cảm nhận, biểu tượng được biểu hiện và diễn đạt một cách tập thể. Các tác phẩm đã xuất bản đều là những công trình nổi tiếng, mang lại cho trường phái nhiều danh tiếng quốc tế.

4 – Giai đoạn IV (khoảng 1994 -….)

Từ 1994, tạp chí lại đổi tên thành Biên niên. Sử học, Khoa học xã hội ( Annales. Histoire, sciences sociales). Từ 2012, Étienne Anheim trở thành Chủ biên của tạp chí. Và kể từ 2021, tạp chí sẽ được xuất bản song song bởi Nxb EHESS và Cambridge University Press.

“Biên niên sử” là một trong những thể loại ký sử phổ biến nhất về lịch sử thời Trung cổ. Được sử dụng từ tk thứ VIII trong các tu viện, chúng cơ bản là những bản ghi chép mọi sự kiện đã xảy ra, theo thứ tự ngày tháng trong năm, từ năm này sang năm khác, và được gọi là những “biên niên sử nhỏ” để phân biệt với các bộ “biên niên sử lớn” của hoàng gia. Cả hai loại ghi chép đều là những nguồn tài liệu quý giá, tuy không phải là quyết định đối với sử gia, bởi vì thường chúng chỉ hữu ích trong phần việc xác định thông tin về niên đại, trong khi chính phần diễn giải ý nghĩa của sự kiện hay biến cố mới là thiết yếu.

Nhưng thời Trung Cổ, các bản biên niên không phải là hình thức ký sử duy nhất. Còn có những loại hình khác như thánh truyện ( hagiographies), lịch sử phổ quát* ( histoire universelle), lịch sử giáo hội, lịch sử các giáo phận hoặc tu viện. Lịch sử các tu viện ghi lại chuỗi nối tiếp các giám mục và tu viện trưởng, một nhiệm vụ thiết yếu, vì các vị được cho là đã nhận được thánh phong trực tiếp từ Thiên Chúa, thông qua một chuỗi không gián đoạn từ giám mục này sang giám mục kia. Hơn nữa, bên cạnh lịch sử tôn giáo, giới tu sĩ cũng quan tâm tới lịch sử chính trị, không ngại ghi chép lịch sử quốc gia, vào thời điểm các vương quốc Âu châu được thành lập (550-750), hay vào thời phục hưng đế chế (tk XIe).

Cuối cùng, một sự thế tục hóa ký sử cũng xảy ra, kết quả của vừa các cuộc thập tự chinh, vừa sự hình thành của những nhà nước quốc gia trong thế kỷ thứ XIII và XIV. Các biên niên sử quân sự (được viết bởi Villehardouin hoặc Joinville), biên niên sử đô thị (đặc biệt là ở Ý), và biên niên sử hoàng gia (ở Pháp, do Tu viện Saint-Denis thực hiện) thi nhau ra đời. Phong cách, mục đích, và món cược của việc viết sử nhờ vậy cũng phát triển mạnh.

Chính sự quan tâm đến biến cố đã giải thích phần nào những công trình nghiên cứu của Hêrodotus và Thoukydidês – hai sử gia Hy Lạp đầu tiên, và được xem là tổ tiên của ngành sử. Thật vậy, tính triệt để và mới mẻ của biến cố, trong nét lạ lẫm của nó, là lời kêu gọi ” điều tra” (nghĩa gốc của từ Hy Lạp ἱστορία, (h)istoria*), đánh dấu một sự đứt đoạn với quá khứ bằng cách mở ra những điều kiện làm việc khác hơn, để làm nổi bật lên cái mới. Tuy nhiên, một sự tập trung chuyên nhất và quá mức trên biến cố cũng có thể sẽ biến sử học thành một bản ghi chép sự kiện đơn thuần, chỉ còn là một ký sự được đánh dấu bằng những cột mốc chính trị. Và điều này đặt ra vấn đề cổ điển về đối tượng nghiên cứu khoa học (nếu đúng như Aristotelês nói : chỉ có khoa học về cái phổ quát!), và sự tự giam mình vào cái ngắn hạn của sử gia.

Đấy chính là điểm khiến cho sử học bị xem là môn học của trí nhớ, nên thất sủng trong các ngành học thuật. Từ đầu thế kỷ thứ XX, một phản ứng quyết liệt được khai mào ở Âu châu, trong đó có vai trò quan trọng của trường phái ở Pháp. Nhóm chuyên sử về Trung cổ (thời đại bị cho là tăm tối, không còn gì đáng nói thêm) đã thay đổi hẳn cách viết, dạy và học sử. Sử-biến-cố nhường chỗ cho sử-thời-gian-dài, sử-ký-thuật cho sử-vấn-đề, và những yêu cầu mới này bắc chiếc cầu liên khoa cho sử học bước vào các bộ môn nhân văn và xã hội khác. Tiếp theo là sử-số-liệu, nhắm vào các chuỗi số liệu thống kê về kinh tế, xã hội, dân số… để vượt qua sự bất cập về mặt khoa học của loại biến cố đơn độc.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới (hình ảnh vệ tinh, truyền hình trực tiếp, điện thoại di động, v. v…), sử-biến-cố đang quay lại, tất nhiên với một đòi hỏi xử lý biến cố khác hơn: như triệu chứng, như phản ảnh của những cấu trúc sâu xa hơn. Mặt khác, cũng có những biến cố dù là đặc thù song vẫn có một tầm quan trọng cực lớn, và dù được chuẩn bị trong thời gian dài vẫn là một khoảnh khắc chuyển hướng hay đoạn tuyệt để tạo ra tình thế mới, và do đó đáng là đối tượng của một nghiên cứu chuyên biệt (một cuộc cách mạng chẳng hạn). Sự đoạn tuyệt hoàn toàn tương hợp, trong thời gian dài, với sự quan tâm tới cái đã khiến cho nó có thể xảy ra… Ở đây, vai trò tiên phong của loại sử-biến-cố thế hệ mới này được thể hiện ở một số tác phẩm sử học tiêu biểu: Georges Lefebvre, Nỗi kinh hoàng năm (, 1932); và Georges Duby, Ngày Chúa Nhật ở Bouvines = Le dimanche de Bouvines, 1973).

Nghĩa là không có đối kháng tuyệt đối, không thể hòa giải, giữa thời-gian-dài với biến cố. Chỉ chuyên tâm đến biến cố thôi sẽ dẫn đến loại nhược điểm đã kể ở trên, nhưng chỉ chú tâm đến thời gian dài nhiều khi cũng sẽ đánh mất ngay chính cái khả năng giải thích sự thay đổi và cái mới.

Kẻ truyền đạo đã diễn đạt tốt cái ý tưởng cho rằng sẽ không có gì mới xảy ra trong lịch sử. Luận điểm này đặt ngay sự tồn tại của sử học thành vấn đề, bởi vì sử học chính xác là biểu hiện của cái ý tưởng làm nổi bật lên và lan tỏa cái khả năng tạo ra điều mới mẻ nơi con người.

Ở đây, thực ra ta phải phân biệt hai lập trường lân cận. Bởi người ta có thể biện minh cho sự thiếu vắng cái mới qua hai giả thuyết khác nhau: cái thứ nhất giả định rằng sự trở lại thường xuyên là số phận hay định mệnh của các chu kỳ ; cái thứ hai khẳng định sự tồn tại của những cấu trúc xuất hiện từ tính bất động cơ bản của lịch sử.

Tư duy về tính chu kỳ bắt nguồn từ học thuyết khắc kỷ về “Đại trường niên”, một thời kỳ có thể kéo dài suốt bao năm bình thường, sau đó thì mọi việc đều bắt đầu lại giống hệt nhau. Ở Platôn, ta cũng thấy một quan niệm về thời gian theo tính chu kỳ, đồng nghĩa với sự vắng mặt của lịch sử, đặc biệt là trong . Thời gian được tả như sự “mô phỏng cơ động cõi vĩnh hằng” (37d). Quả cầu biểu trưng một cách hoàn hảo cho ý tưởng vũ trụ là một thể tuần hoàn: “Hóa công chỉ định sự vận động của vòng tròn bên ngoài như vận động của cái Chính Nó, sự vận động của vòng tròn bên trong như vận động của cái Kia Khác, và cho vòng quay của cái Chính Nó và Cái Tương Tự ưu thế trên vòng quay kia” (ibid., 36c). Nếu thị kiến này cho ta thấy quan niệm về thời gian ở Hy Lạp cổ đại là gì (bằng cách vọng lại các văn bản của Hêsiodos, như = chẳng hạn), thì nó cũng cho ta thấy quan niệm này đã thay đổi ra sao, và thay đổi biết bao, trong thế kỷ của Hêrodotus và Thoukydidês.

Ở thế kỷ XX, trường phái cấu trúc đã bỏ qua giả thuyết về những chu kỳ nhất định, nhưng giữ lại ý tưởng về sự thiếu vắng cái mới, và giải thích nó cách khác. Điều này được biểu đạt tốt nhất trong các tác phẩm nhân học của Claude Lévi-Strauss* (xem Nhân học cấu trúc = Anthropologie structurale, và chương cuối của Tư duy hoang dại = La Pensée sauvage). Tính quyết định của các cấu trúc giải thích sự tồn tại mãi mãi của cái chính nó ( le même) ẩn nấp đằng sau cái mới giả tạo mà những biến cố lịch sử là các biểu nghĩa. Quan niệm này cũng được Georges Dumézil* chia sẻ, khi lịch sử của các dân tộc Ấn-Âu, và đặc biệt là Hy La cổ đại, được phân tích như sự mô hình hóa liên tiếp của cùng một sơ đồ tổ chức gồm ba thành phần – chiến binh, tư tế, nhà sản xuất – mà ta có thể tìm thấy thông qua việc nghiên cứu huyền thoại và tổ chức xã hội. Cuộc đối thoại giữa dân tộc học và lịch sử đã cho phép sử học vượt qua mức độ biến cố đơn thuần để cố gắng đạt tới một cấp bậc điều chỉnh căn bản hơn.

Như vậy, ta có thể xem xét thời gian của con người một cách độc lập với lịch sử, hoặc thông qua sự trở lại với cái chính nó, hoặc thông qua các cấu trúc vô hình. Đi ngược lại với ý nghĩa lịch sử, các suy tư này đã thách thức những gì chúng ta vẫn xác định như một trong các tiêu chí căn bản của lịch sử: khả năng thiết lập, thiết chế hóa những ý nghĩa mới mẻ, và khả năng giải thích chúng.

Thuật ngữ kỳ thị của niềm tin rằng chỉ các phương pháp của khoa học tự nhiên, hoặc chỉ các phạm trù và loại sự vật được khoa học tự nhiên công nhận, mới là những yếu tố thích đáng cho một cuộc điều tra triết học, hoặc bất kỳ một loại điều tra nào khác. Nói khác đi, đây là khuynh hướng sùng bái một định hướng khoa học, cho rằng chỉ có một mô hình tri thức và chân lý duy nhất có giá trị, và đấy là mô hình do các khoa học theo nghĩa truyền thống – đặc biệt là các khoa như vật lý học và hóa học – cung cấp. Phát biểu cổ điển tiếng tăm nhất của chủ nghĩa duy khoa học (hay duy khoa học luận) là câu tuyên bố sau đây của nhà vật lý Ernest Rutherford: “Mọi khoa học là hoặc vật lý học, hoặc bộ sưu tập tem = All science is either physics or stamp collecting”.

Cảnh giác với thứ chủ nghĩa khoa học này, triết học tin rằng nó đang làm méo mó hay phủ nhận các phương pháp đặc thù của tâm lý học và của các khoa học diễn giải, đồng thời đang nỗ lực áp đặt lên toàn thể các bộ môn khoa học một thái độ quy giản thô thiển, vửa không hợp lý, vừa không cần thiết.

Quan niệm triết học nhấn mạnh trên cảm thức về tính cá thể, cá biệt của các sự kiện nhân văn và tính lịch sử của chúng. Là nền tảng của một trào lưu tư tưởng đã phát triển ở Ý và Đức vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, quan niệm này có thể cũng đã mở ra một truyền thống triết học.

Sự xuất hiện của hệ đề duy sử luận này phải được hiểu trước tiên như một phản ứng đối với loại nỗ lực duy khoa học*. Chống lại việc hợp lý hóa về phương pháp và quan niệm lịch sử, cả Wilhelm Dilthey, Heinrich Rickert và Benedetto Croce (Lý thuyết và Lịch sử của Thuật Ký sử = Théorie et histoire de l’historiographie) đều cùng khẳng định, vừa sự không thể quy giản lịch sử vào chỉ chiều kích thuần lý của nó mà thôi, vừa tính đặc thù không thể tránh được của mọi sự kiện và mọi thời kỳ lịch sử. Từ nhận định này, có thể dự kiến hai thái độ, hai thực tiễn: hoặc ta phủ nhận khả năng có một môn sử học khách quan và vẫn xem trực giác như là phương pháp duy nhất có thể dùng ở đây; hoặc ta khẳng định vừa cái khả năng, vừa yêu cầu đề ra một phương pháp mới – đó sẽ là trường hợp của Dilthey, Meinecke, và giải minh học.

Theo Friedrich Meinecke (trong Sự Phát triển của Duy Sử Luận des Historismus), khái niệm duy sử luận hay chủ nghĩa lịch sử xuất hiện vào thế kỷ thứ mười tám, và ông còn sử dụng nó trong một nghĩa hẹp hơn: trong sự đối lập với truyền thống luật tự nhiên, như nó đã được triển khai từ thế kỷ XVII, trước khi mở rộng sang Pháp vào thế kỷ sau. Các ý niệm về cá thể và đặc thù thật ra đều đã được khẳng định nhằm chống lại các nguyên lý được hỗ trợ bởi thế kỷ Ánh Sáng ở Pháp. Ở đây, chính sự bất lực của lý trí nhằm giải thích hiện thực cá nhân và chính trị là đối tượng bị chỉ trích. Những phê phán này làm phát sinh một thứ triết học quan tâm hơn đến cá thể, cả như cá nhân đúng nghĩa, lẫn như dân tộc (bởi một dân tộc cũng là hiện thân của tính đặc thù trong mắt các dân tộc khác và lịch sử). Song song với lĩnh vực chính trị, duy sử quan còn bén rễ trong tư duy mỹ học, cụ thể là sự nhấn mạnh trên vai trò của tình cảm – đây cũng là chỉ dấu của sự chú ý tới tính đặc thù của cá thể – trong tư tưởng của Anh ở thế kỷ thứ XVII và XVIII. Mỗi cá nhân, cũng như mỗi dân tộc, đều có những khí chất độc đáo; lý trí không thể nào tạo lại chúng mà không xóa nhòa cái đã làm nên giá trị và ý nghĩa có một không hai của chúng. Bây giờ, ta có thể hiểu vì sao mỹ học cũng như tư duy chính trị và pháp lý lại có thể tạo ra những khái niệm như vậy. Đối mặt với tư duy thuần lý, chúng ta phải thúc đẩy một cách tiếp cận mới đối với lịch sử, thứ tiếp cận sẽ dành ưu tiên cho cái đặc trưng của mỗi đối tượng nghiên cứu.

Hệ quả chính của định kiến này là phá vỡ sự thống nhất của lịch sử, mà nền tảng là lý tính. Tuy nhiên, nó không vỡ vụn ra, nhưng chiếm lấy cái ý tưởng về một tính hệ thống trên quy mô đặc thù của một dân tộc mà sự gắn kết là thực hiệu. Lúc đó, có thể có hai quan niệm: hoặc một sự thống nhất không lý tính xuất hiện lại trong việc nghiên cứu và đối chiếu những tập tục đặc thù, như ở Vico; hoặc sự quan tâm đến lịch sử tan biến trong độc quyền vinh danh một dân tộc (khía cạnh này đã có mặt ở Herder), hoặc thậm chí là thời kỳ vàng son của nó (thường là Trung cổ), như trong chủ nghĩa lãng mạn Đức.

Dù sao, khó lòng cho rằng chỉ có độc nhất một duy sử luận. Tùy thời đại và tùy tư tưởng gia, nhiều khác biệt đã nảy sinh. Các nhà tư tưởng chính thuộc về trào lưu này là Vico, Herder, nhưng cũng có một bộ phận của chủ nghĩa lãng mạn Đức với Goethe trẻ, hoặc trường phái lịch sử trong luật học (như Gustav Hugo, Friedrich Karl von Savigny, Karl Friedrich Eichhorn).

Là một khoa học diễn giải, đặc trưng của giải minh học là khái niệm thông hiểu. Bằng cách tự vươn lên hàng phương pháp sử học, giải minh học cho phép ta vượt qua thế đối ngã giữa một bên là quan niệm duy khoa học, và một bên là tương đối luận (chủ nghĩa tương đối) trực giác. Nghiên cứu quá khứ của con người đòi hỏi một cách tiếp cận đặc thù, ý thức được đặc trưng của mình đối với các khoa học gọi là “cứng”, tuy nhiên vẫn có khả năng sản xuất ra một loại biểu văn, nếu không dựa trên quy trình bác bỏ / minh xác thân thuộc với Karl Popper, thì ít ra cũng dựa trên những nguồn và sự kiện có thể được kiểm tra, những lập luận nghiêm túc và chặt chẽ, nên vẫn có giá trị phổ quát.

Các phương thức thiết thực của giải minh học lấy lại những bài dạy và bài học giải minh lúc nó mới xuất hiện, nghĩa là một loạt những bài thực tập bình luận về các văn bản của Kinh Thánh. Chống lại lối đọc Kinh Thánh ngoài mọi bối cảnh lịch sử, các nhà chú giải ở cuối thế kỷ XVII có lúc đã nhiệt tâm nhấn mạnh trên khía cạnh thiết yếu này. Đối với họ, Kinh Thánh đã được soạn thảo bởi những con người của một thời đại, dựa trên một thứ “công cụ tinh thần” đặc thù. Việc diễn nghĩa, bình giảng loại văn bản này, do đó, không thể bỏ qua khía cạnh lịch sử ấy. Thật là vô ích nếu muốn tìm trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan một ý nghĩa độc lập với nhiệt tình hậu thế luận chung cho thời đại của ông, chẳng hạn. Ý nghĩa của Kinh Thánh phụ thuộc vào mối quan hệ của nó với một tập hợp ý nghĩa xã hội riêng cho mỗi thời kỳ. Bất kỳ lối đọc nào mà không biết tới đòi hỏi diễn nghĩa có tính lịch sử trên đều bị nguy cơ rơi vào cái lỗi hiểu sai nặng nhất trong sử là sai ngày tháng.

Thực tiễn diễn nghĩa này sẽ được lấy lại, khái niệm hóa, và xây dựng thành nguyên lý phương pháp ở Đức, vào cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là bởi Dilthey (xem Sự Xây dựng Thế giới Sử học trong Các Khoa học Tinh thần = Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften – 1910, và bài trình bày tổng hợp về trào lưu này của Raymond Aron trong Triết lý Phê phán Sử học, 1938). Ở Pháp, Henri-Irénée Marrou, nhà chuyên sử về thời cổ đại, đã trở thành người thừa kế quan điểm này, khi ông phơi bày những nguyên lý của nó trong Về Tri thức Lịch sử (De la connaissance historique, 1954).

Hồi ký là một phương thức đặc biệt của mối quan hệ với quá khứ, cần được phân biệt tách bạch với kỷ niệm và sử học. Kỷ niệm là một tương quan đông cứng với quá khứ, trong khi hồi ký còn giữ với nó một quan hệ sống động. Nhờ vậy mà hồi ký sẽ mở đường cho sử học, nhưng nó sẽ bị vượt qua bởi cái sau. Sự phân biệt này đã có ở các sử gia Hy Lạp: sử học không phải là sử thi. Nhà sử thi, kẻ ngâm xướng, có nhiệm vụ làm sống lại người hùng, bằng cách dựng đài tưởng niệm. Sự tìm kiếm vinh quang đòi hỏi việc sùng bái kỷ niệm và lưu truyền trong thi ca. Còn sử gia, nếu ông ta cũng tham gia vào cuộc giải cứu này, ông không đề xuất cùng những phương tiện, cũng không có cùng một mục đích. Khi người viết hồi ký và kẻ ngâm xướng gắn bó với một cá nhân, bằng cách thông qua trí nhớ, đảm bảo sự lưu truyền các hành động cao quý và những biến cố đã đánh dấu cuộc đời của nhân vật, nhà sử học nỗ lực giải thích những sự kiện, không phải của một cá nhân, mà của một giống nòi, một thời đại hay một xã hội. Sự truy tìm nguyên do, tính phổ quát của ngôn từ và ý định, là những đặc trưng của nghề viết sử. Còn hồi ký về sự kiện, về biến cố thì đã bị vượt qua, và được sử dụng trong lời giải thích, vốn là dấu ấn của nhà sử học.

Tất nhiên, mỗi sử gia đều có thể cầu viện tới hồi ký, như công cụ để thử khai quật một phần nào đó của quá khứ. Nhưng quá khứ cũng không nên được sử dụng một cách ngây thơ, hay được xem như tiền mặt. Hồi ký không phải là một đảm bảo chống lại những dối trá tự nguyện hoặc những lỗi lầm vô tình. Cuối cùng, hồi ký luôn luôn là chủ quan, là cá nhân: nó biến thiên theo hoàn cảnh của nhân chứng, kết nối sự kiện vào bối cảnh một cách không thể tránh được, đã vậy lại còn đáp ứng nhiều món cược mà người viết sử phải nghĩ tính tới (bênh vực, minh họa, hay vinh danh,… nghĩa là lôi vào cuộc những cơ chế tâm lý rất xa cách với đòi hỏi quan sát một cách khách quan, không trong cuộc). Như vậy, hồi ký chỉ là một trong số các kênh mà sử gia có thể dùng để phục hồi quá khứ hoặc những dấu vết mà ông ta có thể có.

Tuy nhiên, còn có một mối quan hệ khác giữa hồi ký và sử học; ở đây, thay vì dùng nó như công cụ, sử gia lấy ngay nó làm đối tượng nghiên cứu. Xem Philippe Joutard, Những tiếng nói đến từ quá khứ = Ces voix qui viennent du passé (Paris,Hachette, 1983) chẳng hạn; đây là lần đầu tiên hồi ký được nghiên cứu như hình thức trao truyền kinh nghiệm sống đặc biệt, của cá nhân, gia đình, thậm chí xã hội. Tác phẩm do Pierre Nora làm chủ biên, về Những nơi chốn của Ký ức (Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992) là một minh họa khác. Các sử gia góp mặt trong ba quyển sách này đã phân tích những bước tiến chậm chạp, các biến đổi ý nghĩa, những ký thác vào ba thực thể gọi là Pháp, Quốc gia và Cộng hòa. Loại nghiên cứu trên cho thấy một khía cạnh cơ bản của sử học: sự chuyển dịch mang tính diễn giải không ngừng tác động tới mọi biểu tượng tinh thần. Bởi mỗi biểu tượng đều phụ thuộc vào một bối cảnh đặc thù, đồng thời ăn sâu vào một lịch sử cụ thể gắn liền nó với những ý nghĩa mà nó đã có thể có trước kia. Một nghiên cứu như vậy lôi ra ánh sáng cái là đường chân trời của nghề sử gia: vũ trụ của ta luôn luôn đưa tới những ý nghĩa bị quy định bởi lịch sử, thoát khỏi mọi tính cố định tự nhiên và nền móng. Như vậy, viết lại lịch sử của thứ hồi ức sống động và luôn dao động này sẽ dẫn ta tới khả năng nắm bắt được cái vốn là xương thịt của lịch sử: khả năng, vô thời hạn, thay đổi và sáng tạo cái mới.

Ta không nên nhầm lẫn giữa tính khách quan với tính không thiên vị. Không thiên vị là một thái độ tự nguyện, khi chủ thể tự ngăn cấm mình phê phán và đánh giá những thành kiến bắt gặp. Dù không thể hoàn toàn đạt được (bởi điều này giả định một sử gia vĩnh viễn thoát khỏi mọi đam mê, và ọi quy định lịch sử như sử gia Fénelon* hằng mong muốn : “không thuộc về một thời nào, không thuộc về một nước nào”), cần lưu ý rằng thái độ không thiên vị có thể được tăng lên bằng sự tôn trọng quá trình biện minh riêng của các sử gia (ví dụ như xác minh giả thuyết bằng cách đối chiếu nó với nguồn tài liệu, đồng thời phân tích phê phán nguồn tài liệu này, v. v…). Do đó, không thiên vị chỉ là một vấn đề phương pháp, như nó từng xảy ra trong mọi lĩnh vực khoa học.

Ngược lại, loại trở ngại cho tính khách quan, do Dilthey* cùng với giải minh học sau này phát hiện và phê phán, chính là nét đặc thù của các khoa học tinh thần, và không phụ thuộc vào ý chí con người. Bởi vì nó thực sự là một cấu trúc cụ thể, khách quan và đặc biệt, do đó, ý chí không thể nào vượt qua được. Ở đây, cả chủ thể lẫn đối tượng nghiên cứu đều có bản chất là con người, khiến cho tính khách quan như ta thấy ở các khoa học cứng là không thể áp dụng được. Chính đặc tính này của sử học đã dẫn đến sự phân biệt giữa giải thích và thông hiểu.

Tuy nhiên, ta không thể vì vậy mà kết luận, từ tính không khoa học (theo tiêu chuẩn của Popper) rằng không còn cách thức phê phán hay kiểm tra nào khác. Những quy luật phê phán đặc thù (như ta thấy được trình bày trong các văn bản của Bodin* và Mabillon*) cũng cho phép ta phân biệt đúng đắn một quyển sách sử nghiêm túc với một tiểu thuyết lịch sử.

Khai Sáng (hay Khai Minh) là trào lưu trí tuệ của Đức vào cuối thế kỷ XVIII. Đồng thời với thế kỷ Ánh Sáng (Lumières) của Pháp, nó phê phán thế kỷ Ánh Sáng trên một số điểm, đặc biệt về vị trí quá lớn dành cho lý trí. Nó cũng báo hiệu phong trào Bão táp và Xung kích (rm und Drang), sau phát triển thànhchủ nghĩa lãng mạn Đức.

Về triết lý lịch sử, hai triết gia đáng kể nhất của dòng tư tưởng này là Johann Herder và Immanuel Kant.Trong Lại Thêm Một Triết lý Lịch sử (Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774) và Ý tưởng về Triết lý của Lịch sử Loài Người (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791, 4 q.), Herder đã triển khai một quan điểm nhằm phê bình triết lý lịch sử của Voltaire: để chống lại vai trò giải thích và quy phạm hóa của lý trí, ông vừa bác bỏ ý niệm tiến bộ tuyến tính, vừa nhấn mạnh trên các ý niệm về đạo đức và (tinh thần của nhân dân, hiểu như một giai đoạn phát triển đặc biệt của Đấng Quan phòng). Trong Báo cáo về tác phẩm của Herder: Ý tưởng về Triết lý của Lịch sử Loài Người, Kantcho là Herder đã huy động một cách giáo điều ý tưởng Quan phòng, tuy nhiên chính Kant cũng sử dụng ý niệm này, dù chỉ trong khuôn khổ của tư duy phê phán (nghĩa là có ý thức về những giới hạn của lý trí), và để chỉ ra một con đường có thể theo cho tiến bộ đạo đức.

Như vậy, hai tác giả đã đề xuất hai giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề. Phải hiểu sự hỗn loạn hiển nhiên của hiện thực lịch sử như thế nào? Phải sắp đặt lịch sử ra sao sau khi đã phê phán loại biểu văn của lịch sử phổ quát?

Hình thức viết sử mà đặc trưng là sự công nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, theo một mô hình đã được Eusebios, Orosios, và Thánh Augustinô thành Hippo ( Aurelius Augustinus Hipponensis) cung cấp, rồi sau được toàn thể truyền thống Kitô giáo cho tới Bossuet lưu giữ.

Mục đích luận (do từ telos Hy Lạp, mục đích, cứu cánh) được cai quản bởi cái nguyên lý rằng sự phát triển của lịch sử đã được định hướng về một mục đích. Và chắc chắn là ta sẽ tìm thấy nguyên mẫu của lối biểu trưng này trong mô hình của Kitô giáo về thời gian: trong thuyết hậu thế của đạo Thiên Chúa, thời gian được định hướng về sự Vinh hồi của Đức Kitô và Ngày phán xét cuối cùng, nên nó thực sự là một mô hình theo đó dòng lịch sử được quy về một nguyên lý chỉ đạo và dẫn nó đến một kết thúc. Cần ghi nhận thêm ở đây là biểu hiện mục đích luận của lịch sử khác với loại hệ quả của ý tưởng tiến bộ ở chỗ nó không giả định một cải tiến nào. Ngược lại, cả hai quan niệm đều có điểm chung là cùng tư duy về lịch sử trong tương quan với một mục đích, và đấy là điều phân biệt cả hai với ý tưởng phát triển.

Như vậy, mục đích luận giả định trước một nguyên lý hướng dẫn sự tiến hóa. Các phương thức của nguyên lý này có thể được tư duy theo nhiều cách khác nhau. Bossuet, chẳng hạn, đặt nó ở ngoài lịch sử: sau cái chết của Đức Kitô xuống giữa loài người, Thượng Đế vẫn dẫn dắt lịch sử một cách hoàn toàn độc lập. Ngược lại, Hegel nhấn mạnh trên bản chất nội tại của sự phát triển của Tinh Thần. Trong khi đó, Marx phê phán tính trừu tượng của quan niệm sau, cho rằng nó không quan tâm tới ngay cả bản thân hiện thực lịch sử. Rồi đến lượt chính Marx cũng bị phê phán vì đã nhượng bộ trước một thứ mục đích luận không tuân theo chính các nguyên lý mà ông đã nêu ra để phản bác Hegel.

Như vậy, dường như khó có thể tư duy một mục đích luận có khả năng thoát khỏi bị phê phán là trừu tượng. Cho nên quan điểm mục đích luận trong lịch sử luôn luôn dẫn đến loại lập trường ngăn cản ta nhận thức được tính đặc thù của những biến cố lịch sử, bởi nó có xu hướng sử dụng lại cùng các mô hình về phương pháp như ở thần học lịch sử, và rơi vào cùng những ngõ cụt như vậy. Do đó, sử gia phải trút bỏ không chỉ cái quyền uy của nguồn gốc (Bossuet), mà cả sự quyến rũ của lối giải thích bằng mục đích (Hegel). Một khi tránh được hai cạm bẫy này, lịch sử sẽ được nghiên cứu từ bên trong, không cần tới sự can thiệp của bất kỳ một quy phạm nào từ bên ngoài. Việc bãi miễn một thế-giới-đứng-sau quyết định, hay một nguyên lý chuẩn tắc từ ngoài vào, là những điều kiện cho một thực tiễn ký sử đã được gỡ bỏ mọi quy chiếu không phải là nó.

Cần phân biệt cẩn thận hai nghĩa trái ngược của ý niệm “phả hệ”.

Quan niệm truyền thống và tôn giáo, mà Bossuet* có thể được xem là một trong những đại biểu cuối cùng, đã tạo ra một dòng phả hệ do giải thích của nó về nguồn gốc. Thực vậy, nguồn gốc là thời điểm đã ban cho lịch sử cái ý nghĩa của nó, bởi sự Hiện thân của Đấng Kitô là biến cố đã sắp xếp toàn bộ quá trình lịch sử, từ quá khứ đến tương lai. Hành động của Đấng Quan Phòng đã tạo ra sự thống nhất của lịch sử, mà người ta có thể xem xét qua hai cách khác nhau, hoặc như một “chuỗi” biến cố cuốn móc nhau dưới tác động của Người, hoặc qua trung gian của một phả hệ bằng cách lội ngược dòng thời gian.

Định nghĩa của Nietzsche hoàn toàn khác. Nội dung của nó là sự phân tích xem cách thức những ý nghĩa của một từ hay một giá trị di chuyển và tiến hóa như thế nào. Được thể hiện đặc biệt trong Phả hệ của đạo đức(Zur Genealogie der Moral, 1887), nó minh họa một quan niệm duy danh chủ nghĩa: trên thực tế, mọi giá trị được chuyển đạt bởi các khái niệm đều là kết quả của những đột biến, chứ không hề có gì là bất khả xâm phạm và tự nhiên, và điều này ngăn cấm trước việc tìm kiếm một nguồn gốc siêu việt.

Như vậy, hai quan niệm về nguồn gốc là hoàn toàn đối nghịch. Một bên cho rằng nó là cái đặt nền và biện minh cho một giáo huấn: phả hệ quan niệm như sự giải mã các chuỗi dòng dõi – ở đây, hãy nghĩ tới mô hình chính trị súc tích của giai cấp quý tộc, hay tới nguyên lý ưu tiên cho Thời cổ đại trong học thuật mà Fontenelle* phê phán. Một bên cho rằng nó là điều cần bị tố cáo, bằng cách chỉ ra tính hư ảo không thực của cái gọi là nguồn gốc.

Trong phối cảnh này, nguồn gốc đã luôn luôn là lịch sử, kết quả của thành kiến và sản phẩm của một thời đại, bởi chẳng có gì thoát khỏi lịch sử.

Khác với ý niệm tiến bộ, ý niệm phát triển quy về thứ thay đổi đặc thù của lịch sử loài người (chính khía cạnh luôn luôn thay đổi này đã khiến Platôn lên án mọi đối tượng bị thời gian chi phối, nhưng lại đẩy các sử gia Hy Lạp vào các cuộc “điều tra”). Khác với tiến bộ, khi nó giải thích sự thay đổi là đối thay đối với cái nền tảng đã cho lịch sử một mục đích, và định cấp bậc cho các giai đoạn trên dòng lịch sử, phát triển không áp đặt lên sự thay đổi một đặc tính bắt buộc, cũng không giả định một mục đích nào. Do đó, phát triển đề cập đến một vận động nội bộ, nội tại, và không tương ứng với ý niệm tiến bộ.

Tiêu chuẩn mà một tư duy phát triển phải phục tòng là sự từ chối bất kỳ một mục đích luận nào, và tính quy phạm rút ra từ đấy. Từ quan điểm này, triết lý của Montesquieu là một trong những nỗ lực tư duy đầu tiên về sự phát triển. Bằng cách cùng xem xét song song vừa phần tĩnh học (sự mô tả bản chất và nguyên lý), vừa phần động học (sự mâu thuẫn giữa bản chất và nguyên lý) của xã hội, Montesquieu có thể giải thích mọi thay đổi từng ảnh hưởng tới lịch sử nhân loại. Ta có thể tìm thấy ở Marx cùng một sự cầu viện tới cái ý tưởng mâu thuẫn vận hành như động lực của lịch sử này (mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất). Nhưng ở Marx, ý niệm mâu thuẫn chiếm vị trí trung tâm, bởi vì nó cho phép ta tránh được mọi quy chiếu về một cấp siêu việt như Thượng Đế hoặc sự tiến hóa của Lý Trí.

Như vậy, khái niệm phát triển cho phép ta giải thích sự thay đổi (chính cái ý thức về sự thay đổi này đã dẫn Hêrodotos và Thoukydidês vào cuộc “điều tra”) mà không phải chấp nhận những giả định từ các ý niệm tiến bộ hoặc mục đích.

Trường phái Phương pháp là một trào lưu sử học ra đời vào cuối tk XIX ở Pháp, trong tương quan với Tạp chí Lịch Sử của Gabriel Monod và Gustave Fagniez, và trong bối cảnh của một bầu không khí có thể được gọi là “cuộc khủng hoảng Phổ trong tư tưởng Pháp”. Thành ngữ này tóm tắt khá tốt mặc cảm tự ti của Pháp trước sự vượt trội về mọi mặt của Vương Quốc Phổ láng giềng, và cuối cùng là nhận thức của họ rằng lý do của sự ì ạch và chiến bại của Pháp nằm ở sự chênh lệch giữa hai hệ thống giáo dục. Việc chấn chỉnh lại việc giảng dạy các bộ môn tri thức, đồng thời tổ chức lại nền giáo dục của Pháp ở mọi cấp trở thành bức thiết. Sử học có ý nghĩa đặc biệt trong các nỗ lực này, và chiếm một vai trò thiết yếu trong công cuộc phục hưng dân trí và dân khí.

Những nguyên lý chính của trường phái về việc học và dạy sử được trình bày trong hai văn bản: một chương trình – tuyên ngôn cũng do Gabriel Monod viết cho buổi ra mắt của Tạp chí Lịch Sử năm 1876, và một tác phẩm tiêu biểu cho trường phái do Charles Seignobos và Charles-Victor Langlois viết là Dẫn vào Nghiên cứu Sử học (Introduction aux études historiques, 1897), nhờ đã soạn thảo và trình bày được rõ ràng các nguyên lý chính, với những khái niệm căn bản của nghề viết sử, hay ít ra của giai đoạn thực chứng (nhằm thiết lập sự kiện cho vững chắc, độc lập với mọi sử quan), mà không sử gia nào có thể xem thường. Ở đây, hai tác giả xác định loại quy luật phải được áp dụng cho môn học; theo họ, sử học chỉ là sự tham khảo và thể hiện tài liệu – bởi vì sự kiện lịch sử tồn tại tự thân, có thể được rút ra từ văn bản, và cho phép ta biết được những gì đã thực sự xảy ra, nghĩa là đạt đến sự thật. Do đó, trong khi nghiên cứu sử gia cần phải nhắm đến tính khách quan tuyệt đối, vừa gạt bỏ mọi tư kiến triết học, vừa bóc bỏ tính chủ quan của tư liệu, thông qua việc áp dụng chặt chẽ các kỹ thuật nghiêm nhặt về nguồn tư liệu: một nỗ lực quán xuyến tài liệu hai mặt – phê phán nội tại và phê phán ngoại tại.

Trong Lịch sử của các sử gia (L’Histoire des historiens, 1888), Louis Bourdeau* đã tóm tắt và đánh giá trường phái Phương pháp như sau: một mặt, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa thực chứng của Auguste Comte, nó đòi hỏi sử gia phải nghiên cứu mọi khía cạnh của lịch sử ; và mặt khác, lấy cảm hứng từ sử gia Đức Leopold Von Ranke, nó cũng đòi hỏi sự tuân thủ bốn quy tắc phương pháp sau: 1) Sử gia không được phán xét hay suy diễn quá khứ, mà phải mô tả nó chính xác; 2) Giữa sử gia và sự kiện lịch sử phải có một sự tách rời hoàn toàn (nói theo Fénelon*: sử gia phải là người “không thuộc về một thời nào, cũng không thuộc một nước nào = d’aucun temps ni d’aucun pays”); 3) Lịch sử tồn tại tự thân, do đó, ta có thể xây dựng sử học một cách chính xác; 4) Nhiệm vụ của sử gia là phát hiện và thu thập loại dữ kiện đã được chứng thực để giúp môn sử học tự tổ chức và hoàn thành.

Nỗ lực của các sử gia trường phái đã cho phép phân loại một lượng lớn các nguồn tư liệu khác nhau rất bổ ích cho những thế hệ sau, và phát triển việc xuất bản trong ngành sử. Charles Seignobos (mất năm 1942) là một trong các nhà sử học thực chứng Pháp lớn nhất ở cuối tk XIX – đầu tk XX; hai quyển Lịch sử của Nền Văn minh (His­toire de la civilisation, 1884-1886) và Lịch sử Chính trị Châu Âu (Histoire politique de l’Europe contemporaine, 1897) của ông cho thấy ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa thực chứng khoa học và sự ưu tiên của chính trị trên các lĩnh vực khác.

Dù bị phê phán nghiêm khắc bởi nhóm () trong thế kỷ XX, thật ra, trường phái này cũng hoàn toàn ý thức được những giới hạn của công việc xây dựng sử học (khoảng cách đối với quá khứ, số lượng và phẩm chất của nguồn tài liệu) và tính chất phi khoa học (khoa học kiểu vật lý học) của bộ môn: họ hoàn toàn ý thức được rằng sử học là tập hợp những “tri thức qua dấu vết”, và sử gia không thể có quan hệ trực tiếp với loại sự kiện đã qua mà họ nghiên cứu.

Quan phòng là dấu vết của sự can thiệp vào lịch sử nhân loại của Thiên Chúa. Các phương thức can thiệp có thể thay đổi. Trước tiên, nó khác hẳn với thần thoại của Homêros. Thực vậy, đối với Kitô giáo, sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa chỉ giới hạn vào Cựu Ước, và nhân thân Chúa Kitô. Cái chết của Người đánh dấu sự ra đời của một kỷ nguyên mới mà đặc điểm là khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa, khiến cho Thiên Chúa không thể can thiệp trực tiếp. Như vậy, quan niệm của Kitô giáo về Đấng Quan Phòng là gián tiếp, bởi vì Người can thiệp qua trung gian của những lực có mặt bên trong thế giới này.

Từ điểm nhìn trên, quan niệm của Bossuet là đại diện cho mô hình cổ điển nhất. Sự trình bày nó trong Biểu văn về Lịch sử Phổ quát (Discours sur l’histoire universelle)vẫn còn tính giáo điều: hành động của Đấng Quan Phòng được trình bày trong phần thứ ba, sau khi các cơ sở giáo điều của sự can thiệp đó đã được xác định trong phần trước (vai trò của nguồn gốc tạo dựng, mô hình của đoạn tiếp theo, và quan hệ dòng dõi từ nguồn gốc này). Vico tiến hành khác hơn: quy chiếu về Đấng quan phòng chỉ được đưa ra sau một phân tích lịch sử, mở đường cho một chứng minh.

Quan niệm của Bossuet sẽ còn bị phê phán và sửa đổi bên trong một nhãn quan Kitô giáo và quan phòng bởi Herder. Sự can thiệp của các dân tộc có vẻ như quá trừu tượng, không quan tâm đủ đến cá tính của họ. Herder bênh vực một quan niệm sáp nhập hiện thực cụ thể và cá biệt của mỗi dân tộc, có khả năng liên hợp cách nhìn quan phòng với sự tôn trọng đặc trưng này. Bằng cách đó, ông mở đường cho quan điểm của Hegel, về tương quan biện chứng giữa cái thiết yếu nội tại và cái lôgic phổ quát của Tinh thần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự chú ý tới “tinh thần của các dân tộc” đã có mặt trong Bossuet, mặc dù cuộc phân tích không sáp nhập các tính năng này vào việc nghiên cứu vận động tổng quát của Đấng Quan phòng.

Cuối cùng, hành động của Đấng Quan Phòng sẽ còn bị phê phán bởi Kant; quy chiếu giáo điều về ý niệm này lúc đó sẽ trở nên bất khả thi trong khuôn khổ của một triết học phê phán. Tầm quan trọng của luận điểm này đã luôn luôn được nhấn mạnh, nhằm tạo ra một sự đứt đoạn giữa hiện thực lịch sử của con người với sự siêu việt của Thiên Chúa. Lịch sử, kết quả của sự sáng tạo tự do của con người, chỉ có thể diễn ra sau cuộc đoạn tuyệt trên.

Tương quan thiết yếu và phổ quát giữa hai hiện tượng. Hai đặc điểm phổ quátthiết yếu này khiến cho việc sử dụng khái niệm quy luật trong lĩnh vực nhân văn trở thành một nghi đề. Thực vậy, tính phổ quát giả định khả năng thực hiện một sự thống nhất những tình huống có thể xảy ra; thế nhưng sự đồng nhất về hoàn cảnh này lại không thể có trong lịch sử, vì những thời kỳ mà sử học nghiên cứu đều là đặc thù, tình huống này hoàn toàn bất đồng với tình huống kia. Ngoài sự thống nhất mà Thiên Chúa hay Lý trí dàn dựng, truyền thống chú giải cổ thư làm nổi bật tính chất cá thể, cá biệt của những thời kỳ lịch sử. Nhưng nếu không có sự nhất quán này, sự thiết lập quy luật là bất khả thi.

Hơn nữa, quy luật khoa học là kết quả của sự không mất hiệu lực kinh nghiệm: một quy luật luôn có giá trị khi không có thử nghiệm nào mâu thuẫn với nó xảy ra. Nhưng tính không thể đảo ngược của thời gian đã vô hiệu hóa sơ đồ này.

Vì các lý do khác nhau trên, sử gia không có cùng một quy chế với nhà vật lý. Mục đích của người viết sử không phải là lập ra những quy luật, mà là phấn đấu nhằm tạo nghĩa cho một biến cố, khiến cho nó được thông hiểu.

Tuy nhiên, sự bất cập của việc áp dụng quy luật vào lịch sử không có nghĩa rằng nó không phải là đối tượng của một hệ thống quy định, nghĩa là không có nguyên do. Thật vậy, lịch sử không phải là kết quả của những ngẫu nhiên, nếu không nó sẽ là vô nghĩa, và những biến cố lịch sử sẽ không thể nào được hiểu hay được giải thích. Do đó, điều cần xác định là, dù không bị điều hành bởi các quy luật tự nhiên như trường hợp của loại hiện tượng vật lý, những biến cố lịch sử cũng bị chi phối bởi các nguyên nhân. Như vậy, trong lịch sử cũng như trong tự nhiên, không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Thế nhưng, trong khi ở vật lý học, các nguyên nhân hay quy định, nói chung trong toàn thể, đều có thể được đặt dưới những nguyên lý tổng quát hơn gọi là định luật (như trường hợp “luật hấp dẫn” phổ quát của Newton, bao gồm tất cả mọi tình huống có thể xảy ra của vật rơi dưới một công thức duy nhất), thì trong lịch sử mỗi biến cố đều có nguyên do riêng, không thể gộp vào một công thức phổ quát. Như vậy, vấn đề là phải phân biệt rõ hai ý niệm định luật và nhân quả.

Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng tại Mỹ vào đầu thế kỷ XX, nó chỉ trước hết nhóm sử gia thuộc giai đoạn thứ III của trường phái xem mục từTạp chí, Trường phái)hay,theo một số nhận định, trào lưu sử học kế thừa trường phái nàyvề mặt tổ chức và chương trình làm việc. Xuất hiện khoảng đầu thập niên 1970, sau những công trình được đăng tải trên Tạp chí Tổng hợp (Revue de synthèse) et và coi như được chính thức hóa khi một quyển từ điển với dáng dấp tuyên ngôn – dưới sự điều hành của Jacques Le Goff, Roger Chartier và Jacques Revel – được xuất bản năm 1978.

Đây là một trào lưu quốc tế. Ở Anh, nó được thúc đẩy bởi nhiều tạp chí, trong đó có Past and Present. Ở Pháp, những đại diện đầu tiên là Jacques Le Goff và Pierre Nora, về sau có thể kể thêm Georges Duby, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy-Ladurie, Pierre Chaunu, Philippe Ariès, Maurice Agulhon, Alain Corbin và Roger Chartier. Về chương trình nghiên cứu và sự phát triển của trường phái, xem mục từ (Tạp chí, trường phái), giai đoạn III.

Nhìn lại, có thể lưu ý hai sự kiện. Một mặt, nhiều lĩnh vực nghiên cứu vẫn bị bỏ quên: lịch sử của thế kỷ XX, lịch sử cổ đại, và cả lịch sử kinh tế. Mặt khác, cũng có một số tiến hóa nội bộ (sự suy giảm của các phương pháp định lượng, sự xét lại vai trò của cá nhân, sự trở lại của chính trị, sự bỏ rơi tham vọng thực hiện một bộ sử toàn diện, sự cáo chung của những công trình tập thể).

Sử học dựa trên sự kiện: đây còn có vẻ là một đảm bảo cho tính khoa học của nó, dù là đặc thù. Và thật ra, người ta từng tin tưởng rất lâu rằng sự kiện tồn tại độc lập với sử gia – kẻ mà nhiệm vụ chỉ là làm cho quá khứ “hồi sinh”, theo phương châm của sử gia Đức Leopold von Ranke. Một sự tập trung chú ý trên sự kiện như vậy mời gọi lối tiếp cận quy nạp như phương pháp: cần phải thu hoạch sự kiện đầy đủ trước khi ban bố định luật. Quá khứ nằm trong những sự kiện đã được biết, và món cược của sử gia chỉ là dựng lại quá khứ, chính xác như nó đã diễn ra, tính thực chứng của sự kiện là đảm bảo hoàn hảo cho giá trị của công trình. Quan điểm này ngự trị khắp Âu châu cho đến thế kỷ XX.

Tư duy giải minh học (hay thông diễn học) đã làm đảo lộn tin tưởng này. Nó chỉ ra rằng ta không thể hiểu một sự kiện, trừ phi đặt nó vào một hệ thống lớn hơn đã cung cấp cho nó ý nghĩa. Như vậy, ý niệm sự kiện lịch sử đã phải trải qua một cuộc cách mạng tương tự như ý niệm sự kiện khoa học trước đấy, dưới sự thôi thúc của Kant, Koyré hay Bachelard. Trái ngược với chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa quy nạp, họ đã vạch ra rằng, để có ý nghĩa, một sự kiện khoa học cần phải được xây dựng: không một nhà thí nghiệm nào có thể bỏ mặc chuỗi quan sát của mình cho sự ngẫu nhiên hướng dẫn. “Chẳng có gì là cho sẵn hết; tất cả đều được xây dựng = Rien n’est donné; tout est construit” (Bachelard). Cho một khoa học nhân văn như sử học cũng thế. Lucien Febvre công nhận và đòi hỏi như vậy, thông qua sự đề xuất lịch-sử-vấn-đề và sự phê phán lịch-sử-ký-thuật.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho các sử gia chủ trương Sử học mới (như Emmanuel Leroy-Ladurie, Pierre Chaunu hay Philippe Ariès) là: liệu sự tập trung quá mức chú ý của họ trên thời gian dài sẽ khiến cho họ mù mắt trước cái khác, cái lạ của sự kiện lịch sử chăng? Sự kiện đặc thù, cái tạo ra những điều kiện mới, sẽ có nguy cơ trôi qua mà không được chú ý chăng? Tuy nhiên, có vẻ như biến cố là một chiều kích không thể tránh của lịch sử, nó nổi lên bề mặt của nhịp trôi lặng lẽ của thời gian dài, và có khi cũng uốn cong nó. Nghĩa là ta vẫn có thể vừa thừa nhận tầm quan trọng của sự kiện, vừa đồng thời xem nó như kết quả của một thứ thời gian tính chậm hơn mà từ đó nó nổi lên.

Nguồn tài liệu là tất cả những gì người viết sử dựa lên và sử dụng. Nhờ chúng, sử gia đạt được một sự khách quan nào đó, và nếu không thể so sánh được với sự khách quan trong các khoa học cứng, thì ít ra nó cũng là một cơ sở nằm ngoài chủ thể – do đó, có thể được tiếp cận, xem xét, kiểm tra bởi bất cứ ai. Trên cơ sở khách quan này, sử gia có thể triển khai khả năng, cũng như trách nhiệm biện minh cho các luận điểm của mình, và qua đó, tự phân biệt với tiểu thuyết gia.

Chỉ vào đầu thế kỷ XVII, khoa cổ văn kiện ( diplômatique) mới phát triển: môn học phân tích phê phán các loại chứng thư và văn bản chính thức ( diplômes), đương thời được xem là loại tài liệu có thể sử dụng duy nhất. Mong muốn xem xét không phải chỉ bản sao nữa mà ngay chính bản gốc, đồng thời chú thích, bình luận chúng, đánh dấu sự phát triển của một phương pháp lịch sử. Lịch sử không còn được định nghĩa như sự tìm kiếm nguồn gốc nữa, mà như sự nghiên cứu phê phán các văn bản gốc. Sự phân biệt giữa các ý niệm nguồn gốc và văn bản gốc trở nên thiết yếu. Thực vậy, nguồn gốc tự đặt mình ra ngoài lịch sử, thậm chí như cái lập nghĩa cho lịch sử từ một cõi vĩnh hằng nhìn xuống; trái lại, các văn bản gốc là kết quả của một lịch sử, và biến thiên theo các thời kỳ đã tạo ra chúng. Quay lưng lại với cái nguồn gốc, vừa không thể tiếp cận, vừa huyền ảo, để nghiên cứu loại văn bản gốc, rốt cuộc, là công nhận rằng, trong tự thân nó hay cho chúng ta, không hề có quan điểm nào là vĩnh cứu về thế giới cả. Thế giới con người luôn luôn đã là lịch sử, những dấu vết lịch sử duy nhất mà chúng ta phải sử dụng để nghiên cứu nó cũng thế. Nghiên cứu về Kinh Thánh đã đóng một vai trò thiết yếu trong sự tiến hóa về phương pháp này: suốt một thời gian dài, người ta đã xem Thánh Kinh như một tài liệu lấy cảm hứng từ Thiên Chúa, độc lập với mọi bối cảnh lịch sử. Sự phê phán Kinh Thánh vào cuối thế kỷ XVII sẽ cho thấy rằng đấy không phải là sự thật, rằng những kinh sách bộ phận của Thánh Kinh đã được neo chặt vào dòng lịch sử, và được thiết kế cho từng giới công chúng đặc thù. Sự công nhận này bao hàm vai trò thiết yếu của giải minh học. Sau một thời gian sản xuất và sắp xếp các nguồn tài liệu viết khác, từ đầu thế kỷ XX trở đi và ở khắp nơi, các trường phái sử học vận động mở rộng ý niệm nguồn về đủ các loại dữ liệu khác (viết, in, âm, ảnh, phim…), cả một cuộc cách mạng về kỹ thuật và phương pháp điều tra sử học, với sự xuất hiện của nhiều khu vực nghiên cứu mới.

Sau chiến bại trước Phổ (Đức) trong cuộc chiến tranh 1870-1871, giới trí thức Pháp cho rằng đấy là kết quả của nhiều lỗ hổng trong nền giáo dục quốc gia, và chủ trương chấn chỉnh lại việc giảng dạy các bộ môn tri thức, đồng thời tổ chức lại nền giáo dục của Pháp ở mọi cấp. Sử học có ý nghĩa đặc biệt trong các nỗ lực này và chiếm một vai trò thiết yếu trong công cuộc phục hưng tình cảm dân tộc.

Tạp chí Lịch Sửdo Gabriel Monod và Gustave Fagniez thành lập năm 1876, cùng với một chương trình nghiên cứuđi kèmdoGabriel Monod công bố cùng năm. Ra đời như một phản ứng đối với Tạp chí những Vấn đề Lịch sử (Revue des questions historiques), đại diện cho tư tưởng hữu khuynh (độc tôn giáo hội La Mã và chính thống chính trị), Tạp chí Lịch Sử không tự nhận là tiếng nói của một tôn giáo, đảng phái hay học thuyết nào, tuy đa số người cộng tác đều xuất thân từ môi trường Tin Lành hay tự do tư tưởng. Fagniez từ chức năm 1881 để phản đối việc Tạp chí công kích Nhà Thờ Cơ Đốc.

Tạp chí Lịch Sửđược sự cộng tác của nhiều sử gia có tiếng của thế kỷ XIX và XX, và là đầu nguồn của trường phái sử học gọi là Trường phái Phương pháp* (École méthodique). Hiện nay, Tạp chí do Claude Gauvard và Jean-François Sirinelli điều khiển, và được Presses universitaires de France xuất bản.

Theo giải minh học và Dilthey, thông hiểu đối lập với giải thích. Đối lập này dựa trên sự phân biệt giữa các khoa học tự nhiên và “khoa học tinh thần”. Trong khi khoa học tự nhiên tìm cách loại hiện tượng tự nhiên, thì khoa học tinh thần giúp ta loại sự kiện con người. Nội dung của giải thích nằm trong việc triển khai những quan hệ nhân quả ràng buộc các hiện tượng vào với nhau. Thông hiểu nhắm tới sự nắm bắt bản chất tổng thể của sự kiện, nghĩa là cái ý nghĩa của nó.

Sự khác biệt này xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù của mỗi bên khoa học. Giải thích giả định một cuộc mặt đối mặt không nhân nhượng giữa chủ thể (nhà khoa học) và khách thể (hiện tượng), dưới những bản chất riêng biệt. Tất nhiên, thông hiểu không ở trong cùng một hoàn cảnh: nó mặc nhiên cho rằng đối tượng (sự kiện nhân văn) và chủ thể (người diễn giải) được liên kết trong một quan hệ đặc biệt, do cả hai đều có bản chất là con người.

Theo Dilthey, thông hiểu có một khía cạnh tâm lý, do sự đồng cảm giữa chủ thể và đối tượng. Do đó, tri thức lịch sử dao động giữa, một bên là một thứ chủ nghĩa chủ quan hầu như đồng nghĩa với chủ nghĩa tương đối cùng với sự biện minh cho trực quan (cf. Heinrich Rickert), và bên kia là một phương pháp khoa học đặc thù mà Dilthey mơ tưởng xây dựng như một dạng phê phán lý tính sử học. Dù không nhất thiết phải chấp nhận chiều kích tâm lý này, có lẽ cũng cần nhấn mạnh trên nét đặc trưng sau của nghiên cứu sử học: dù nhắm tới sự thông hiểu, sử học cũng không hề bỏ qua ý niệm nhân quả. Như vậy, thừa nhận điều này, đồng thời phê phán thái độ duy khoa học, không đồng nghĩa với sự đánh giá thấp yêu cầu thiết kế một phương pháp riêng cho sử học – một phương pháp không chỉ dựa trên tâm lý trực quan nên bắt buộc phải mang tính tương đối.

Phương thức biểu thị đặc thù về thời gian lịch sử, rất khác với phát triển. Bởi khái niệm này bao hàm hai định kiến: tính thống nhất của lịch sử, và sự phân cấp bao nhiêu thời kỳ lịch sử khác nhau như bấy nhiêu giai đoạn của lịch sử, với hệ quả là hai ý niệm ý nghĩa và phương hướng hoàn toàn bị trộn lẫn (khác với mục đích luận). Vì lúc đó, ý nghĩa của một thời kỳ sẽ lệ thuộc vào vị trí của nó bên trong một sự phát triển năm tháng thống nhất.

Nhiều mô hình tiến bộ khác nhau từng được triển khai, và biến thiên theo cái gọi là chất nền hay nền tảng của sự tiến bộ, dù đấy là Ý trời (St Augustin, Bossuet), Lý trí (Voltaire, Condorcet) hoặc Khoa học (Auguste Comte); hơn nữa, các mô hình này có thể hoặc chỉ có tính chất tuyến tính (như ở Bossuet), hoặc tích hợp cả những khả năng đình trệ hay hồi thoái như ở Herder.

Tác giả này đã đưa ra một mô hình thuộc vào loại tinh tế nhất. Thực vậy, ông ta đã cẩn thận nói rõ ràng rằng không có thời kỳ nào chỉ đơn giản là một phương tiện; tự thân mỗi dân tộc đều có sự chính đáng riêng, thông qua cái Volkgeist (tinh thần dân tộc) riêng của mình, mà không hề bị đặc trưng đó ngăn cản hội nhập vào dòng chảy của Quan phòng. Chính là thông qua sự phân biệt giữa các ý niệm tiến bộ và tiến triển-cải tiến này mà Herder đã để lại dấu ấn đặc thù của mình. Tương quan giữa tính độc đáo, nét đặc trưng và sự thống nhất của dòng chảy lịch sử, sẽ còn được thấy ở Hegel.

Mô hình tiến bộ sẽ bị phê phán bằng nhiều cách khác nhau. Sự đánh đồng ý nghĩa với định hướng bị các nhà phê bình xét lại trên cả hai nền tảng có thể là Thượng Đế hay Lý tính. Các hệ thống phân cấp ẩn, ngầm đều bị phê phán bằng khẳng định rằng mọi hệ thống xã hội đều bình đẳng (đấy chính là những hạt giống mà các ý niệm tập tục và thiên tài riêng của mỗi thời kỳ hay mỗi xã hội mang như mầm mống trong lòng). Cuối cùng, sự hiệp nhất của lịch sử sẽ chỉ còn có thể được tư duy dưới một hình thức cấu trúc (Vico) hoặc thuần túy duy danh.

Như vậy, tiến bộ là một ý niệm rất có vấn đề, vì nó dẫn đến một quan niệm có tính mục đích về hiện thực lịch sử, và do đó, vừa hạn chế, vừa lỗi thời.

【#8】Tổng Quan Văn Học So Sánh

Sớm hay muộn thì bất kỳ ai muốn làm văn học so sánh cũng phải tìm cách trả lời câu hỏi không thể lảng tránh: Nó là gì? Câu trả lời đơn giản nhất là VHSS nghiên cứu các văn bản xuyên qua các nền văn hóa, nó mang tính liên bộ môn và nó quan tâm đến các mô hình kết nối trong các nền văn học xuyên qua thời gian và không gian.

Phần lớn mọi người không phải ngay từ đầu đã đến với VHSS, mà họ đến với nó ở cuối chặng hành trình theo cách này hay cách khác, khi đi về phía nó từ các xuất phát điểm khác nhau. Đôi khi cuộc hành trình bắt đầu từ ý muốn vượt ra ngoài các biên giới tỏ ra hết sức chật hẹp của một khu vực đề tài riêng lẻ, đôi khi độc giả bị buộc phải theo cái tỏ ra giống nhau giữa các văn bản của các tác giả thuộc các hoàn cảnh văn hóa khác nhau. Và một số độc giả thì chỉ đơn giản là theo quan niệm của Matthew Arnold trong bài diễn văn khai giảng tạiOxfordnăm 1857 khi ông nói:

Hễ đâu có sự kết nối, ở đó có sự minh họa. Không một sự kiện riêng lẻ nào, không một nền văn học riêng lẻ nào được hiểu đầy đủ nếu nằm ngoài liên hệ với các sự kiện khác, với các nền văn học khác.

Hầu như có thể nói rằng bất kỳ ai quan tâm đến sách thì đều bước lên con đường tiến tới cái được gọi tên là VHSS: đọc Chaucer ta đi qua Boccaccio; ta có thể vạch ra những tài liệu nguồn của Shakespeare qua tiếng Latin, Pháp, Tây Ban Nha và Italia; ta có thể nghiên cứu những cách thức qua đó Chủ Nghĩa Lãng Mạn đã phát triển trên khắp châu Âu tại cùng một thời điểm, có thể lần theo quá trình qua đó việc Baudelaire say mê Edgar Poe đã làm giàu cho sáng tác của ông, có thể xem xét nhiều nhà tiểu thuyết Anh đã học tập các nhà văn lớn Nga thế kỷ XIX (qua bản dịch, cố nhiên) như thế nào, có thể so sánh James Joyce đã vay mượn Italo Svevo ra sao. Khi ta đọc Clarice Lispector ta nhớ đến Jean Rhys, người này đến lượt mình lại gợi nhớ Djuna Barnes và Anais Nin. Hễ khi ta bắt đầu đọc là ta đi qua các biên giới, ta liên tưởng và kết nối, việc đọc không còn ở trong một nền văn học riêng lẻ nữa mà ở trong một không gian mở của Văn học với chữ V. viết hoa, cái mà Goethe gọi là Weltliteratur. Goethe nói rằng ông thích “được biết về các sản phẩm nước ngoài” và khuyên mọi người cũng nên vậy. “Càng ngày tôi càng thấy rõ thơ là tài sản chung của loài người”, ông nhận xét.

Ở điểm nối này, người ta có thể dễ dàng cho rằng VHSS chẳng qua là một việc thường tình, một giai đoạn tất nhiên trong khi đọc sách mà ngày càng trở nên dễ dàng hơn nhờ thị trường sách quốc tế và nhờ sự phát triển của dịch thuật. Nhưng nếu ta dịch chuyển góc nhìn một chút để nhìn trở lại tên gọi “VHSS” thì cái mà ta thấy là cả một lịch sử tranh cãi gay gắt dữ dội ngay từ khi thuật ngữ này được dùng vào đầu thế kỷ XIX và vẫn còn kéo đến tận nay. Các nhà phê bình cuối thế kỷ XX vẫn phải vật lộn với cùng những câu hỏi đã được đặt ra hơn một thế kỷ trước: Đối tượng nghiên cứu của VHSS là gì? Làm sao sự so sánh lại có thể lấy bất cứ cái gì làm đối tượng? Nếu các nền văn học riêng rẽ có chuẩn mực (canon) thì có thể so sánh chuẩn mực được không? Các nhà so sánh làm cách nào lựa chọn cái đưa ra so sánh? VHSS có phải là một bộ môn? Hay nó chỉ là một trường nghiên cứu? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác nữa chẳng chịu biến mất, và từ thập niên 1950 càng ngày ta càng nghe nói đến nhiều hơn cái mà René Wellek gọi là “cuộc khủng hoảng của VHSS”.

lịch sử so sánh của văn học là lịch sử được hiểu theo đúng nghĩa của nó như là sự giảng giải đầy đủ tác phẩm văn học, bao gồm được hết các quan hệ của nó, sắp xếp được thành một tổng thể hỗn hợp của lịch sử văn học chung (nó có thể đặt ở đâu khác nữa?) và thấy ra lý do tồn tại của nó trong những kết nối và chuẩn bị đó.

Nhưng các học giả khác thì lại khẳng định mạnh mẽ cho VHSS. Charles Mills Gayley, một trong những người sáng lập văn học so sánh Bắc Mỹ đã tuyên bố, cũng trong năm Croce công kích như trên, rằng tiền đề làm việc của sinh viên VHSS là:

văn học như một trung giới rõ ràng và toàn vẹn của tư duy, một sự thể hiện công khai chung của loài người, cố nhiên nó sẽ khác biệt bởi những hoàn cảnh xã hội của cá nhân, bởi những ảnh hưởng chủng tộc, lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ, những cơ hội và những sự hạn chế, nhưng bất kể thời đại và chiêu bài, nó được thúc đẩy bởi những nhu cầu và cảm hứng chung của con người, được bật ra từ những năng lực tâm sinh lý chung, và tuân theo những định luật chung của vật liệu và phương pháp, của con người cá nhân và con người xã hội.

Những điều giống như vậy cũng đã được Francois Jost nói ra năm 1974 khi ông tuyên bố rằng “văn học dân tộc” không thể tạo nên một trường nghiên cứu khả dĩ do “góc nhìn giới hạn võ đoán” của nó, và rằng VHSS:

còn hơn là một bộ môn hàn lâm. Nó là một cái nhìn bao trùm về văn học, về thế giới văn chương, là môn sinh thái học nhân văn, là một Welltanschaung văn học, là một cái nhìn về thế giới văn hóa, đầy đủ và toàn vẹn.

Những tuyên bố như thế vượt ra ngoài khuôn khổ phương pháp luận và soi sáng lý do vì sao cuộc tranh cãi về VHSS lại quyết liệt đến vậy. Vì Jost, cũng như Gayley và những người khác trước ông, đề nghị coi VHSS như một thứ tôn giáo thế giới. Ý ngầm ở đây là tất cả những sự khác biệt văn hóa sẽ biến mất khi độc giả cầm lên tay những tác phẩm lớn; nghệ thuật được xem là một phương tiện của sự hòa điệu toàn thể và các nhà so sánh là những người tạo thuận lợi cho sự lan tỏa sự hòa điệu đó. Hơn thế nữa, nhà so sánh phải có những kỹ năng đặc biệt; Wellek và Warren trong công trình Lý thuyết văn học của họ, một cuốn sách có ý nghĩa to lớn trong VHSS khi lần đầu tiên xuất hiện năm 1949, đã nêu rõ:

VHSS… sẽ đòi hỏi cao các nhà nghiên cứu của chúng ta phải thành thạo ngôn ngữ học. Nó bắt phải mở rộng tầm nhìn, loại bỏ những cảm xúc cục bộ tỉnh lẻ, một điều không dễ mà đạt được.

Nhà so sánh ở đây được mô tả như là người có năng khiếu, là một loại đại sứ quốc tế làm việc trong các nền văn học so sánh của các quốc gia liên hiệp lại với nhau. Vì Wellek vàWarrenđi đến chỗ tuyên bố rằng “Văn học là một; giống như nghệ thuật và nhân loại là một”. Cái nhìn lý tưởng này là hệ quả của những cuộc khủng hoảng quốc tế lớn; Goethe năm 1827 có thể đã khẳng định một cách tự tin (và hoàn toàn sai lầm) là “văn học dân tộc bây giờ ít có ý nghĩa”, còn Wellek và Warren đưa ra một đương lượng văn hóa của phong trào tiến tới Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thì rõ ràng là hệ quả của Thế chiến II.

Những lý tưởng cao cả của cách nhìn VHSS như vậy đã không được đáp ứng. Một thập niên sau Lý thuyết văn học xuất hiện, Wellek đã phải nói về cuộc khủng hoảng của VHSS và thậm chí khi bộ môn này bắt đầu bám rễ vào những năm 1960 và đầu những năm 1970 thì những thiếu sót trong tư tưởng về các giá trị phổ quát và về văn học đã có thể nhìn thấy. Các đợt sóng lớn của tư duy phê phán đã theo nhau từng đợt ập đến, từ cấu trúc luận đến hậu cấu trúc luận, từ nữ quyền đến giải cấu trúc, từ ký hiệu học đến phân tâm học – chúng chuyển sự chú ý từ hoạt động so sánh các văn bản và tạo lập các mô hình ảnh hưởng giữa các nhà văn sang vai trò của độc giả. Và cứ mỗi khi một đợt sóng này trùm lên đợt sóng trước đó thì các khái niệm về những cách đọc riêng lẻ, hòa điệu lại bị lung lay chưa từng thấy.

Vào thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, các sinh viên cao học nhiều tham vọng ở phương Tây coi VHSS như một môn học cực đoan, bởi vì hồi ấy nó có vẻ quá đà, đi tới mức muốn xuyên qua các biên giới của việc nghiên cứu văn học riêng lẻ. Không có phương pháp thích hợp mà cũng không có vấn đề, không có những cuộc bàn luận về việc bộ môn đã tồn tại chưa hay vẫn tiếp tục không suy giảm từ thế kỷ trước. “Chúng ta tốn quá nhiều sức lực cho việc nói về… VHSS mà chẳng so sánh văn học được bao nhiêu”, Harry Levin than phiền năm 1969 khi hối thúc làm việc thực tế nhiều hơn và bớt đi những đau đớn khổ sở về lý thuyết. Nhưng đề nghị của Levin đã bị lỗi thời; vào cuối thập niên 1970 một thế hệ mới các sinh viên cao học đầy tham vọng ở phương Tây đã quay sang Lý Thuyết Văn Học, Nghiên Cứu Phụ Nữ, Ký Hiệu Học, Nghiên Cứu Điện Ảnh và Truyền Thông, Nghiên Cứu Văn Hóa như những môn học lựa chọn cơ bản, bỏ rơi VHSS vào tình cảnh như khủng long thời tiền sử nhân văn tự do.

Trong khi quá trình này ở phương Tây đang diễn ra như thế thì VHSS bắt đầu bám rễ ở phần còn lại của thế giới. Những chương trình VHSS mới bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và nhiều nước châu Á khác, nhưng chúng không dựa vào bất kỳ lý tưởng nào về tính phổ quát, mà vào chính ngay cái phương diện của nghiên cứu văn học mà nhiều nhà so sánh phương Tây đang muốn xóa bỏ: đặc trưng văn học dân tộc. Như Swapan Majumdar chỉ rõ:

Devy Ganesh đi xa hơn cho rằng VHSS ở Ấn Độ gắn trực tiếp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ khi ông nêu nhận xét là VHSS “được dùng để khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc”. Việc văn học dân tộc và VHSS không tương thích nhau không có nghĩa gì ở đây cả.

Công việc của các nhà so sánh Ấn Độ được đặc trưng bởi sự dịch chuyển góc nhìn. Trong hàng thập niên, VHSS khởi đi từ văn học phương Tây để phóng chiếu ra; bây giờ cái phương Tây ấy được soi xét từ bên ngoài. Majumdar chỉ ra rằng cái mà các học giả Ấn Độ gọi là văn học phương Tây, bất luận sự chính xác địa lý, bao gồm các nền văn học xuất phát từ cái nền Hy-La qua Thiên Chúa giáo, và ông gọi văn học Anh, Pháp, Đức, v.v… là “những nền văn học dân tộc phụ”. Hoàn toàn thấy rõ rằng cái mà ông mang lại cho VHSS, thông qua những thuật ngữ ông dùng, là một góc nhìn lựa chọn khác hẳn và sự đánh giá lại diễn ngôn về văn học “dân tộc”. Với những người phương Tây như chúng ta đã quen nghĩ theo kiểu các nền văn học “lớn”, các nền văn học “đa số” đối lại với các nền văn học” thiểu số” thì góc nhìn Ấn Độ như của Majumdar đưa ra là đáng chú ý. Homi Bhabha đã tổng kết điếm nhấn mới này trong bài viết bàn về mâu thuẫn của văn hóa hậu thuộc địa khi cho rằng:

Những phát triển của VHSS bên ngoài châu Âu và Bắc Mỹ quả thực đã cắt ngang toàn bộ các loại giả thuyết về văn học mà ngày càng bị coi là lấy châu Âu làm trung tâm. Wole Soyinka và một loạt các nhà phê bình châu Phi đã vạch ra ảnh hưởng dai dẳng của Hegel, người cho rằng văn hóa châu Phi là “yếu” so với các nền văn hóa mà ông coi là cao hơn, phát triển hơn, người đã phủ nhận cho châu Phi một lịch sử. James Snead, trong một bài công kích Hegel, đã viết:

Cái mà ta có hôm nay, đó là bức tranh đa dạng của các nghiên cứu VHSS thay đổi tùy theo nơi nó diễn ra. Các nhà phê bình ở châu Phi, Ấn Độ, Caribbe đã phản đối một số lớn các nhà phê bình văn học phương Tây không đếm xỉa đến chính sách văn hóa và văn học của họ. Terry Eagleton khẳng định “văn học, theo nghĩa chúng ta được thừa hưởng, là hệ tư tưởng” và ông cho rằng cái cách mà tiếng Anh nổi lên như một môn học đại học vào thế kỷ XIX là rõ ràng có hàm ý chính trị. Việc đặt ra môn học đó trong các trường đại học, ông nhấn mạnh, là do có những thay đổi xã hội lớn lao sau Thế Chiến I:

Lời giải thích của Eagleton về sự trỗi dậy của tiếng Anh gắn với cảm hứng của nhiều nhà so sánh thời kỳ đầu đối với một bộ môn sẽ xuyên qua các biên giới văn hóa và thống nhất loài người thông qua sức mạnh khai hóa của nền văn học lớn. Nhưng đúng khi tiếng Anh bị khủng hoảng (mà rốt cục tiếng Anh hôm nay là gì? Là văn học được sinh ra bên trong các ranh giới địa lý của Anh quốc? Của Vương quốc Anh? Hay văn học viết bằng tiếng Anh trên khắp thế giới? Và đâu là đường biên giữa “văn học” một bên và văn hóa “đại chúng”, “phổ cập” một bên? Cái thời xưa khi mà tiếng Anh nghĩa là những văn bản từ Beowulf đến Virginia Woolf đã qua lâu rồi và vấn đề đưa cái gì vào, bỏ cái gì ra khỏi chương trình tiếng Anh là một vấn đề rất đau đầu); vì vậy VHSS cũng bị nghi vấn trước sự trỗi dậy của các trường phái tư tưởng khác. Công trình của Edward Said, người tiên phong đưa ra khái niệm “chủ nghĩa phương đông”, đã cung cấp cho nhiều nhà phê bình một từ vựng mới. Luận điểm của Said:

đã tạo cơ sở cho nhiều bài viết như “Huyền thoại về Kẻ Khác: Trung Quốc qua con mắt phương Tây” của Zhang Longxi, trong đó nói rằng “đối với phương Tây, Trung Quốc một xứ ở Viễn Đông theo truyền thống đã trở thành hình ảnh của một Kẻ Khác hoàn chỉnh”. Thách thức mà các nhà phê bình ngoài châu Âu đặt ra cho quá trình “sáng chế” có hệ thống các nền văn hóa khác của các dân tộc bị đô hộ đã đặt hệ tư tưởng trở lại vững chắc trên chương trình nghị sự của các nghiên cứu văn học.

Cho mãi đến gần đây, chương trình văn học châu Âu và Bắc Mỹ vẫn chủ yếu gắn với chuẩn mực đã được xác lập của các nhà văn lớn. Nhưng chương trình lập ra ở nền văn hóa phi Âu, nhất là ở những nước đang trong thời kỳ đô hộ của các nước lớn phương Tây, thì lại có những vấn đề hoàn toàn khác. Từ đây, chẳng hạn, ở Ấn Độ xẩy ra vấn đề tranh cãi về Shakespeare, một nhà văn chuẩn mực mà ở thế kỷ XIX được coi là hình ảnh thu nhỏ cho sự vĩ đại của nước Anh. Các sinh viên Ấn Độ vậy là gặp rắc rối với Shakespeare không chỉ như một văn hào trong văn học châu Âu mà còn như người đại diện của các giá trị thực dân: quả thực có hai Shakespeare, và cái này xung đột với cái kia. Một cách giải quyết vấn đề này là đặt Shakespeare dưới góc nhìn so sánh, nghiên cứu sự xuất hiện của Shakespeare trong đời sống văn hóa Ấn Độ và so sánh tác phẩm của ông với tác phẩm của các nhà văn Ấn Độ.

Sự lớn mạnh của ý thức dân tộc và sự nhận biết nhu cầu vượt thoát di sản thuộc địa đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của VHSS tại nhiều nước trên thế giới, ngay cả khi bộ môn này đang lâm vào khủng hoảng và suy sụp ở phương Tây. Cái cách mà VHSS thường dùng ở những nơi nhưTrung Quốc,Brazil, Ấn Độ hay nhiều nước châu Phi, là xây dựng nó sao cho có thể khai thác được cả truyền thống bản xứ và truyền thống ngoại nhập (hay cưỡng bức), để giải quyết được toàn bộ những vấn đề rắc rối về chuẩn mực. Ở hình thái VHSS này không hề có khủng hoảng, mà cũng chẳng có sự băn khoăn về các thuật ngữ xuất phát điểm của sự so sánh, bởi vì chuyện đó xong rồi. Cái được nghiên cứu là cách thức mà nền văn hóa dân tộc chịu tác động của sự du nhập từ ngoài vào, và trọng tâm là đặt vào nền văn hóa dân tộc đó. Lập luận của Ganesh Devy cho rằng VHSS ở Ấn Độ gắn liền với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ hiện đại là có ý nghĩa quan trọng, bởi vì nó gợi chúng ta nhớ lại nguồn gốc của thuật ngữ “VHSS” ở châu Âu, một thuật ngữ xuất hiện lần đầu trong thời đại của các cuộc đấu tranh dân tộc, khi những đường biên giới mới được dựng lên và toàn bộ vấn đề văn hóa dân tộc và bản sắc dân tộc được bàn luận khắp châu Âu và lan sang cả nước Mỹ. Ở chương 2 chúng ta sẽ đi sâu hơn vào quá trình phát triển của cả thuật ngữ và bộ môn này.

Trong khi VHSS ở Thế Giới Thứ Ba và Viễn Đông đang làm thay đổi chương trình của bộ môn thì cuộc khủng hoảng ở phương Tây vẫn tiếp tục. VHSS mới lên tiếng hoài nghi chuẩn mực của các bậc thầy châu Âu, và quá trình này đi liền với những thách thức khác – thách thức của phê bình nữ quyền đang phê phán chiều hướng phụ quyền trong lịch sử văn học; thách thức của lý thuyết hậu hiện đại đang đánh giá lại vai trò của độc giả, và thông qua công trình của các tác giả như Jacques Derrida và Pierre Bourdieu, đang phơi bày nhiệm vụ do các thế lực ngầm của các cấu trúc quyền lực được thể chế hóa, giả dạng là các trung tâm của chủ nghĩa tự do thế giới, thực hiện.

Nhưng đáng chú ý là độc giả phương Tây đón nhận các thách thức này mà không phải nhờ đến cái gọi là “VHSS”. Một loạt cuốn sách viết về văn học hậu thuộc địa ra đời vào thập niên 1990 phản ánh mối quan tâm mới đến lĩnh vực nghiên cứu cho đến nay vẫn bị bỏ rơi này. Đoạn mở đầu sách The Empire Writes Back (còn có phụ đề là: Theory and Practice in Post-Colonial Literature) có những câu sau: “thuật ngữ “hậu thuộc địa”… là rất thích hợp với tư cách một thuật ngữ dành cho lối phê bình mới xuyên văn hóa đang nổi lên những năm gần đây và cho kiểu diễn ngôn tạo lập nên lối phê bình đó”. Đây là gì nếu không phải là VHSS dưới một cái tên khác?

Văn học so sánh đã hiện hữu như thế nào

Sự xuất hiện lần đầu của thuật ngữ

Có sự đồng thuận chung rằng VHSS lấy tên gọi của mình từ loạt sách tuyển tập dùng để dạy văn học của Pháp được xuất bản năm 1816 với nhan đề Cours de litérature comparée (Giáo trình văn học so sánh). Trong một bài viết bàn về nguồn gốc của thuật ngữ, René Wellek nhận xét nhan đề đó “lạ lẫm và khó giải thích”, nhưng ông cũng chỉ rõ bằng cách nào thuật ngữ đã được sử dụng trong khoảng những năm 1820-1830 ở Pháp. Ông cho rằng biến thể Đức của thuật ngữ này, “vergleichende Literaturgeschichte”, xuất hiện lần đầu trong cuốn sách của Moriz Carrière năm 1854, trong khi biến thể dùng sớm nhất trong tiếng Anh được cho thuộc về Marthew Arnold, người đã nhắc tới “VHSS” ở số nhiều trong một bức thư viết năm 1848.

Bất luận những người nêu trên có đúng là đã đưa thuật ngữ đó vào tiếng mẹ đẻ của họ hay không, nhưng một điều rõ ràng là cái quan niệm “VHSS” với hàm ý xem xét, tìm hiểu hơn một nền văn học, đã lưu hành ở châu Âu từ những năm đầu thế kỷ XIX. Thuật ngữ dường như xuất phát từ một quá trình mang tính phương pháp luận áp dụng cho các khoa học, trong đó so sánh (hoặc đối lập) được dùng làm phương tiện để khẳng định một giả thiết.

Trong diễn văn khai giảng tại Athénée năm 1835 nhan đề Litérature étrangére comparée (Văn học nước ngoài so sánh), Philaréte Chasles đã cố gắng định nghĩa đối tượng nghiên cứu như sau:

Ta phải tính toán ảnh hưởng của tư tưởng lên tư tưởng, cách thức qua đó các dân tộc ảnh hưởng lẫn nhau, cái mà mỗi dân tộc đem cho và cái mà mỗi dân tộc nhận về; ta cũng phải tính toán tác động của sự trao đổi liên tục đó đến các quốc gia riêng rẽ: chẳng hạn, làm cách nào tinh thần phương bắc bao lâu biệt lập cuối cùng lại để mình bị thấm nhuần bởi tinh thần phương nam; đâu là sự hấp dẫn mãnh liệt của Pháp đối với Anh và của Anh đối với Pháp; làm sao nửa này của châu Âu lúc này thì thống trị các anh chị em của mình, lúc khác lại phụ thuộc vào họ; ảnh hưởng của nước Đức thần học, nước Italia nghệ thuật, nước Pháp mãnh liệt, nước Tây Ban Nha Thiên Chúa giáo, nước Anh Tin Lành là gì; những bóng râm ấm áp của phương nam đã được hòa trộn thế nào với tính phân tích sâu sắc của Shakespeare; tinh thần Roman và Italia đã tô điểm và trang trí cho đức tin Thiên Chúa giáo của Milton thế nào; và cuối cùng, sức hấp dẫn, những cảm tình, sự rung động thường xuyên của tất cả những cái sống, cái yêu, cái tán dương, cái sầu muộn, cái suy tư – một số là tự phát, số khác là do nghiên cứu – tất cả đều chịu ảnh hưởng mà họ tiếp nhận như một món quà và đến lượt mình phát ra những ảnh hưởng khó đoán trước được trong tương lai.

Từ khóa trong đoạn văn trên là từ “ảnh hưởng”, và quả thực nghiên cứu ảnh hưởng luôn chiếm một vai trò quan trọng trong VHSS. Chasles cũng nói đến “tinh thần” của một dân tộc hay một quốc gia và gợi ý là có thể vạch được cái cách mà tâm hồn đó bị ảnh hưởng của một nhà văn khác trong một nền văn hóa khác. Ông vẽ ra một bức tranh lý tưởng của sự hòa điệu văn học quốc tế khi cho rằng những khuôn mẫu có thể có cơ sở trong thực tế lịch sử nhưng vẫn nhấn mạnh đến sự tương tác của các ảnh hưởng và kết nối.

Văn hóa và chủ nghĩa dân tộc

Nhưng bức tranh lý tưởng của Chasles về sự hợp tác quốc tế, về những ảnh hưởng được mang đến như món quà từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác chỉ là một nửa câu chuyện. Có một quan niệm nữa, hoàn toàn khác biệt, về sự trao đổi văn hóa. Byron đã ý thức được viễn cảnh này ngay từ năm 1819, khi trong lời tựa cho cuốn Prophecy of Dante (Sự tiên tri của Dante) của mình, ông viết:

Người Italia với bản tính dân tộc dễ tha thứ lại đặc biệt ghen tị về tất cả cái để lại cho họ như một dân tộc – văn học của họ, và trong nỗi cay đắng hiện tại của cuộc chiến tranh lãng mạn cổ điển, họ có ý xấu là cho phép người nước ngoài thậm chí tiếp nhận hay bắt chước họ mà không tìm thấy lỗi nào với giả định bên kia dãy Alpe của hắn.

Điều Byron có thể nhìn thấy, cố nhiên, là quan hệ chặt chẽ giữa bản sắc dân tộc và sự kế thừa văn hóa, và ông đủ khôn ngoan để biết rằng một quốc gia (hay một loạt những tiểu quốc như Italia hồi đó) khi đã xông vào trận đấu tranh giành độc lập thì sẽ canh giữ một cách ganh tị di sản văn học của nó chống lại những kẻ mới đến. Đường ranh giữa ảnh hưởng được coi là vay mượn và ảnh hưởng được coi là chiếm đoạt hay ăn cắp chính là vấn đề cách nhìn.

Trong một bài viết nói về vai trò của văn học dịch trong sự hồi sinh văn học Czech nửa đầu thế kỷ XIX, Vladimír Macura đã nhấn mạnh đến chính sách phiên dịch, bởi vì phiên dịch luôn luôn đóng vai trò chủ chốt trong các mô thức ảnh hưởng. Ông dẫn lời Josef Jungmann, nhà học giả cách mạng và nhà yêu nước, năm 1846 đã nói “tính dân tộc của chúng ta là ở ngôn ngữ”. Jungmann xem phiên dịch là bộ phận quan trọng của sự phát triển nền văn học Czech mới, và cho rằng điểm gốc của văn bản không quan trọng bằng cái xảy đến với văn bản trong quá trình phiên dịch. Theo quan niệm của Jungmann, việc phiên dịch sang tiếng Czech là một quá trình nâng cao, một phương thức mở rộng phạm vi của ngôn ngữ và của nền văn học mới nổi lên. Rõ ràng đối với một nền văn hóa đang tìm kiếm cội rễ của nó hay một nền văn hóa đang đấu tranh giành độc lập khỏi ách ngoại bang thì phiên dịch là một vấn đề đầy trọng trách chứ không hề hồn nhiên, vô tư.

Nói chung, có thể thấy cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX là khoảng thời gian đầy sôi động của văn học trên khắp châu Âu, khi vấn đề tính dân tộc ngày càng gắn liền với những sự phát triển văn hóa. Các dân tộc đứng lên đấu tranh đòi độc lập cũng là đứng lên đấu tranh đòi gốc rễ văn hóa, đòi văn hóa dân tộc và đòi quá khứ. Nhu cầu xác lập cái có trước trở nên sống còn; các quốc gia mới nổi lên phải xác lập truyền thống và chuẩn mực, và có lẽ thí dụ cực kỳ nhất của sự tìm kiếm cội rễ là trường hợp một bản thảo thời trung đại giả mạo được Vaclav Hanka “phát hiện”. Năm 1817-18, Hanka và các đồng nghiệp của ông tuyên bố phát hiện được những bản thảo duy nhất bằng tiếng Czech cổ từ thế kỷ IX, X và XIII, một bằng chứng cho thấy chắc chắn rằng từng đã có một thời hoàng kim của thơ Czech khi mà phần còn lại của châu Âu vẫn đang vật vã với hình thức sử thi suy tàn. Về sau mới lộ ra bản thảo đó là giả, nhưng khi mới được nêu lên nó đã có tác động mạnh mẽ đến văn học chúng tôi hàng thế kỷ bị áp bức, tiếng Czech lại trở thành một thứ tiếng chính ở châu Âu, với một hiện tại một quá khứ. Trong khoảng 1822-1827 ba tập Dân ca Slave đã được xuất bản, phần đầu trong năm tập Lịch sử Bohemia của Frantisek Palacky xuất hiện năm 1836, và cùng năm đó Karel Macha, nhà thơ lớn nhất thời phục hưng lãng mạn Czech, công bố bài thơ lớn của mình, Tháng Năm.

Tư tưởng về sự kế thừa văn hóa từ nhân dân, từ những giọng nói “thành thật”, “đích thực” của cộng đồng mà dân tộc dựa vào là một tư tưởng rất mạnh mẽ vào thời cả châu Âu đang sôi lên trong các cuộc cách mạng. Không phải tất cả các dân tộc mới nổi lên đều sáng chế ra một nền văn học trung đại không từng tồn tại của mình, nhưng đáng chú ý là một tác phẩm chủ chốt từng được đọc khắp châu Âu và đã được dịch ra hàng loạt thứ tiếng cũng lại là một văn bản giả – đó là cuốn Fingal của James Macpherson ra năm 1762.

Những lời huân tước Macaulay công kích di sản văn hóa của vùng Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ hôm nay ta thấy là sặc mùi phân biệt chủng tộc và phi lý, nhưng cái ý ẩn ngầm trong đó thì được nhiều người chia sẻ. Edward Fitzgerald, người có bản dịch Rubáiyát of Omar Khayyám đã trở thành một trong những bài thơ cổ điển vĩ đại thế kỷ XIX, cũng đánh giá thấp văn học phương Đông. “Tôi thấy thích thú”, ông viết cho bạn mình là Cowell ngày 20/3/1857, “được đùa bỡn với những người Ba Tư, họ (theo tôi nghĩ) không phải là Nhà Thơ đủ để khiến người ta sợ vì những trò đùa như thế, và họ thực cũng muốn một chút Nghệ Thuật để chia sẻ với họ”.

Niềm tin vào ưu thế văn hóa của mình là một phần chính sách của chủ nghĩa đế quốc. Cách nói hạ thấp các dân tộc châu Phi hay châu Á như “mọi rợ”, “trẻ ranh” cũng là hạ thấp các hình thức văn hóa của họ theo những cách khác nhau. Văn hóa truyền miệng nói chung bị xem thường, nên sự tồn tại của cả một truyền thống truyện kể dân gian bị coi không ra gì. Đồng thời, do tầm quan trọng của các sử thi thành văn trong truyền thống châu Âu, nên những nền văn hóa không có sử thi mà coi trữ tình là hình thức thơ cao nhất cũng bị hạ giá. Homer và các tác giả Hy Lạp, các vở kịch của Shakespeare, thơ của Spencer vàMilton, đấy là những văn bản cần dựa vào để đánh giá và học hỏi.

Một lần nữa mấu chốt của vấn đề là sự tiếp nhận. Shakespeare đưa vào Ấn Độ là nhà văn được mô tả như hiện thân của đức hạnh và tài nghệ Anh. Shakespeare là bậc thầy vĩ đại, Shakespeare là nhà văn Anh siêu việt, Shakespeare là hình ảnh thu nhỏ của thời Khai Sáng, cái cần phải xuất khẩu. Còn một bức tranh khác (về Shakespeare) là nhà thơ cách mạng có những vở kịch kêu gọi lật đổ ách áp bức bất công đã được dàn dựng khắp các thành thị châu Âu sục sôi nhiệt huyết cách mạng thì không được phép đưa vào. Thế nên đi cùng với việc xuất khẩu một Shakespeare lý tưởng hóa đó là tất cả những thói tật của chủ nghĩa thực dân, điều đã khiến Jawaharlal Nehru vẽ ra sự tương phản mỉa mai giữa cái ông gọi là “hai nước Anh”:

Những người như Macaulay, các trí thức tự do với niềm tin thành thực vào ưu thế văn hóa của mình và cách nhìn thế giới phân chia thứ bậc theo giai cấp, chủng tộc và màu sắc, cũng tham gia vào việc so sánh. Vấn đề là họ tất nhiên so sánh theo kiểu phủ nhận. Một số nền văn học kém giá hơn một số nền văn học khác, một số là có tầm quan trọng phổ quát duy nhất, còn số khác thì bị coi là mọi rợ hay tầm thường. Vấn đề giá trị phổ quát của một tác giả hay tác phẩm có ý nghĩa cơ bản đối với quan điểm thực dân này, vì nó giúp đặt một số tác phẩm ra ngoài phạm vi xem xét, với lập luận rằng một nhà văn như Shakespeare chẳng hạn là ở bậc cao hơn mọi người khác. Cơ sở cho những tuyên bố tính phổ quát như vậy thường thiên về lập luận, như họ vẫn làm, cho một kiểu chia sẻ kinh nghiệm cảm xúc mang tính chung liên văn hóa, mà xem nhẹ những thăng trầm biến đổi trong lịch sử văn học. Vậy nên một thực tế là Ben Jonson được người đương thời và các thế hệ sau hơn một thế kỷ coi là nhà văn lớn hơn Shakespeare lại bị bỏ quên. Vào thời Shakespeare được xuất khẩu sang Ấn Độ và các thuộc địa khác giữa thế kỷ XIX, dân Anh đã coi sự vĩ đại có tính phổ quát của ông là việc thực tế, không cần bàn cãi gì nữa, và như thế quá trình khám phá Shakespeare diễn ra trong thế kỷ XVIII đã hoàn toàn bị xem nhẹ.

Chủ nghĩa thực dân văn hóa cũng là một hình thức của VHSS, trong đó các nhà văn do nhóm thực dân nhập khẩu vào và các nhà văn bản địa bị đánh giá phủ nhận khi đem ra so sánh. Cố nhiên việc làm đó không bao giờ được coi là văn học so sánh, bởi vì các nhà so sánh suốt thế kỷ XIX vẫn cứ cho rằng so sánh diễn ra trên trục ngang, giữa những đối tượng đồng đẳng. Kết quả của cách nhìn này là ngay từ khi bắt đầu, các học giả VHSS có xu hướng chỉ làm việc với các nhà văn châu Âu. Bằng chứng cho sự thịnh hành của thái độ này là việc nó vẫn không biến mất trong suy nghĩ (và chương trình) của nhiều nhà so sánh hiện đại. Chẳng hạn, năm 1967, C.L. Wrenn đã có bài phát biểu trên cương vị chủ tịch Hiệp Hội Nghiên Cứu Nhân Văn Hiện Đại ở Chicago(và lại ở Londonhai tuần sau) nhan đề The Idea of Comparative Literature (Tư tưởng của VHSS), trong đó ông viết:

Nghịch lý của văn học so sánh hồi đầu

Thuật ngữ “VHSS” xuất hiện vào thời đại chuyển đổi. Ở châu Âu, khi các dân tộc đấu tranh giành độc lập – thoát khỏi Đế quốc Ottoman, Đế quốc Áo-Hung, Pháp, Nga – và các nhà nước dân tộc mới đang hình thành, vấn đề bản sắc dân tộc (bất luận là gì) cố nhiên là được ràng buộc chặt chẽ với văn hóa dân tộc (bất luận được xác định thế nào). Các nhà so sánh về sau đã chọn quên đi bối cảnh chính trị nóng bỏng trong đó những phát ngôn đầu tiên về VHSS đã được đưa ra, nhưng đáng chú ý là ngay cả khi những tư tưởng về các gốc rễ văn học phổ quát đã được tranh luận, cùng với các tư tưởng về tinh thần hay tâm hồn dân tộc, thì so sánh vẫn là sự đánh giá nền văn hóa này cao hơn nền văn hóa khác. “Pháp là nước nhạy cảm nhất… Pháp đối với châu Âu giống như châu Âu đối với thế giới”, Philarète Chasles nói trong bài diễn văn đọc tại Athéné, mặc dù ông cũng nói thêm là ông “hoàn toàn coi khinh lòng yêu nước mù quáng và hẹp hòi”. Cái nhìn hai mặt đó đã khiến ông nêu lên được bản chất không thiên vị của VHSS trong khi vẫn đồng thời tuyên bố ưu thế của nước Pháp.

Thái độ của huân tước Macaulay khi ông xếp các nền văn học Ấn Độ và Arab vào đống phế liệu cũng không khác của Chasles, vì ông cũng quá tin tưởng tuyệt đối vào ưu thế văn hóa của mình. Cả hai đều là sản phẩm của châu Âu thời họ sống, họ ý thức được mối tương quan lẫn nhau của các hệ thống văn học châu Âu và cái mà Chasles gọi là “sự tham gia của các dân tộc khác vào phong trào khai hóa lớn”, nhưng họ vẫn nghĩ rằng cái đến từ ngoài châu Âu là cái xa lạ. Ngay những nhận xét của Goethe về “văn học thế giới” cũng cần phải được soi nhìn trong bối cảnh, bởi vì mặc dù ông về sau đã chú ý tới các nền văn học của các lục địa nằm ngoài châu Âu, nhưng việc ông đặt ra thuật ngữ “văn học thế giới” là gắn với cái nhìn của ông về châu Âu và đặc biệt với ý muốn kết thúc chiến tranh của ông.

Điều thấy rõ ràng khi ta nhìn lại nguồn gốc của VHSS là tên gọi có trước thực thể. Mọi người dùng câu “VHSS” mà không biết đó là nói về cái gì. Ngoái nhìn lại, ta có thể thấy “so sánh” được đặt đối lại với “dân tộc”, và trong khi việc nghiên cứu các nền văn học “dân tộc” dễ bị kết tội bè phái thì việc nghiên cứu văn học “so sánh” được tiến hành với ý nghĩa vượt qua tính dân tộc chủ nghĩa hạn hẹp. Nói cách khác, thuật ngữ được dùng một cách lỏng lẻo nhưng gắn với ước vọng hòa bình ở châu Âu và sự hòa hợp giữa các dân tộc. Một điểm trung tâm khác của thuyết lý tưởng này là niềm tin rằng so sánh có thể được thực hiện trên cơ sở qua lại. Vì vậy nên Chasles năm 1835 và Abel Francois Villemain năm 1829 đã đề cao giá trị của việc nghiên cứu các mô hình ảnh hưởng, việc lập danh sách tên các nhà văn lớn từ khắp các nước khác nhau. Nghiên cứu văn học so sánh, theo Chasles, trước hết mọi điều là một “hành trình vui vẻ” để nhìn ngắm các nhân vật lớn từ thế kỷ XVI trở về sau. Giao lưu, đi đến và chia sẻ là những từ khóa trong cách nhìn này về VHSS, nó phi chính trị hóa văn học và mong muốn hướng tới sự hòa hợp toàn thể. VHSS nổi lên như một đối trọng lại chủ nghĩa dân tộc, ngay dù gốc rễ của nó ăn sâu trong các nền văn hóa dân tộc. Chasles và Villemain có thể bàn luận về sự vĩ đại của các nhà văn trong quá khứ một cách tinh tế và hiểu biết, nhưng họ chủ yếu là người Pháp và mối quan tâm của họ tập trung vào quá trình “cho-nhận” ảnh hưởng văn học giữa Pháp và các nước lân cận. Cũng vậy, mối quan tâm rộng lớn khắp cả châu Âu đầu thế kỷ XIX đối với Byron và Shakespeare, như có thể thấy qua nhiều bản dịch các tác phẩm của họ, không hẳn là do mối quan tâm đến nước Anh và văn hóa Anh, mà là do tác dụng của hai nhà văn này khi được đọc như những nhà cách mạng tiên khởi. Tư tưởng cho rằng có sự tương tác trong so sánh là một huyền thoại, cũng như là huyền thoại niềm tin sâu sắc về sự lớn lao phổ quát, xuyên văn hóa.

Biết được những mơ hồ quanh nguồn gốc của thuật ngữ thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên là các học giả VHSS từ giữa thế kỷ XIX trở về sau cứ loay hoay với việc định nghĩa bộ môn của họ. Ulrich Weisstein nói rằng hoặc Jean-Jacques Ampère, tác giả của Histoire de la littérature francaise au moyen age comparée aux littératures étrangères (Lịch sử văn học Pháp trung đại so sánh với các nền văn học nước ngoài, 1841), hoặc Abel Francois Villeman, tác giả của Tableau de la littérature au moyen age en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre (Bức tranh văn học trung đại ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh, 2 tập, 1830) “phải được coi là cha đẻ thực sự của VHSS được xây dựng một cách hệ thống ở Pháp – hoặc bất kỳ đâu, vì chuyện đó”. Xây dựng một cách hệ thống cái đang tồn tại lỏng lẻo không phải là việc dễ. Cái mà Villeman và Ampère đã làm là viết ra một thứ như là lịch sử các nền văn học, trình bày các mô thức kết nối và ảnh hưởng. Đến cuối thế kỷ, các khoa VHSS đã được thành lập và môn học đã được hưởng quy chế đại học. Khoa đầu tiên được lập ở Lyon năm 1897 và tiếp theo sau là các khoa khác xuất hiện ở Pháp. VHSS Pháp thống trị lĩnh vực nghiên cứu, với các nước châu Âu khác có khoa thành lập muộn hơn. Tuy nhiên, ở Mỹ Charles Chauncey Shackwell đã dạy một chuyên đề “văn học so sánh đại cương” tại Cornell năm 1871 trở về trước, và Charles Mills Gayley đã dạy phê bình văn học so sánh tại đại học Michigan từ 1887, trong khi khoa đầu tiên về bộ môn này được lập ở Harvard năm 1890. Quả thực, trong hai thập niên cuối thế kỷ XIX VHSS đã bắt đầu lan khắp thế giới, vì bên cạnh việc bộ môn được giảng dạy trong các học viện cao học ở châu Âu và Mỹ, thì Hutcheson Macauley Posnett, giáo sư văn học cổ điển và văn học Anh tại Đại học Auckland (New Zealand) đã công bố một công trình nghiên cứu đầy đủ về bộ môn, nhan đề Văn học so sánh năm 1816, và hai tạp chí được xuất bản ở châu Âu. Tờ đầu ra năm 1879 của Hugo Meltzl de Lomnitz, một học giả nói tiếng Đức ở Cluj (thuộc một vùng nay ở Rumania), là một tạp chí đa ngữ mang tên Acta comparationis littesrarum universarum. Tờ này được tiếp theo bởi hai ấn phẩm của học giả Đức Max Koch là Zeitschrift fur vergleichende Literaturgeschichte (1887-1910) và Studient zur vergleichenden Literaturgeschichte (1901-1909).

Suốt thế kỷ XIX, việc dùng thuật ngữ “VHSS” rất linh động. Các nhà so sánh tự xưng đi theo nguyên tắc do Humpty Dumpty vạch ra, ông này nói với Alice rằng khi ông dùng một từ, “nó biểu nghĩa chính cái mà tôi chọn nó biểu nghĩa không hơn không kém”, mặc dù họ chắc không theo nguyên tắc thứ hai của ông nói rằng dù ông dùng một từ nhiều lần hay không, ông luôn luôn trả dư cho nó. Thuật ngữ “VHSS” được dùng trôi nổi trong một số thứ tiếng và có nghĩa tùy theo mỗi người dùng nó muốn nghĩa nào.

Các nghiên cứu của Pháp thời kỳ đầu, như công trình của Ampère và Villeman đã kể trên, tập trung vào thời Trung Đại, vào một thời điểm trong sự phát triển của các hệ thống văn hóa châu Âu khi các hàng rào ngôn ngữ còn lỏng lẻo và các đường ranh giới quốc gia chưa xác định xong, khi có sự đi lại tự do giữa các học giả và các nhà thơ. Dante, người được coi là cha đẻ của tiếng Italia, đã ca ngợi nhà thơ xứ Provencal Arnaut Daniel như bậc thầy của ông, đã ban cho ông vinh dự lớn lao khi cho phép ông nói bằng tiếng bản địa trong bản Canto XXIV của tác phẩm Purgatorio và do đó chứng tỏ rằng thứ thơ mà ông gây dựng không phải bị ràng buộc với ngôn ngữ hay văn hóa bản địa. Thời Trung đại là một trường nghiên cứu lớn cho các nhà so sánh, bởi vì khi quay lại cái thời kỳ lịch sử hết sức khác biệt đó của lịch sử châu Âu, họ có thể bỏ qua một bên những vấn đề tranh cãi của thời mình, những sự thù địch cay đắng tới mức thường dẫn tới đổ máu và nguyên nhân là việc vẽ lại đường biên giới theo tiêu chí chính trị chứ không phải tiêu chí địa lý hay dân tộc học. Thế nhưng các nhà so sánh Pháp sau này lại hoài nghi tính hợp pháp của việc nghiên cứu thời Trung đại, họ cho rằng chỉ văn học hậu trung đại mới là lĩnh vực riêng của nghiên cứu so sánh. Nhà phê bình uy tín Paul Van Tieghem năm 1931 tuyên bố:

Lập luận của Van Tieghem chống lại việc nghiên cứu thời Trung đại đã đảo ngược lại quan niệm hồi đầu cho rằng thời kỳ đó đưa lại cơ hội duy nhất cho các nhà so sánh bởi vì thiếu những đường ranh giới xác định rõ ràng giữa các dân tộc. Thay vào đó ông đề nghị các nền văn học hiện đại là thích hợp nhất cho sự phân tích so sánh, và ông cũng gợi ý rằng sự so sánh sẽ diễn ra chỉ giữa hai yếu tố. Bất kỳ cái gì vượt qua đó đều không phải là lĩnh vực riêng của VHSS. Theo ông, thế là đầy đủ rồi.

Cái xảy ra cách một thế kỷ giữa khi xuất bản hai tập nghiên cứu của Villeman về thời Trung đại (1830) và định nghĩa hẹp của Van Tieghem (1931) tiếp tục tác động đến cách hiểu của chúng ta về VHSS hiện nay và đáng phải tìm hiểu những sự chuyển đổi thái độ đối với VHSS đã dẫn tới cuốn sách táo bạo nhưng rất giới hạn của Van Tieghem, trong đó ông đặt văn hóa truyền miệng, folklore và văn học tiền Phục hưng ra ngoài phạm vi VHSS của mình và đưa ra khái niệm nghiên cứu nhị phân đã gây khó khăn cho bộ môn một thời gian dài.

Độc giả hôm nay, khi thấy Pháp và Đức như cặp khổng lồ của khối Cộng Đồng Kinh Tế Châu Âu (EEC) hẳn khó hình dung ra một bức tranh khắc hẳn ở thế kỷ XIX. Đi ra khỏi Cách mạng và sự thăng trầm của Napoleon, nước Pháp giữa thế kỷ XIX là một quốc gia giàu mạnh với nhiều thuộc địa trên khắp thế giới, với một cơ sở công nghiệp hùng hậu và với niềm tin vào ưu thế văn hóa, ngôn ngữ và thiết chế của mình. Nước Đức, trái lại, là một tập hợp của các tiểu bang được thống nhất bằng ngôn ngữ nhưng đang hướng tới một trung tâm chính trị và tìm kiếm một linh hồn. Từ đó, như đã nói trên, VHSS gắn liền với chủ nghĩa dân tộc ngay từ khi khởi đầu, nên dễ hiểu là bộ môn này phát triển khác nhau ở Pháp và Đức. Góc nhìn Pháp, với định hướng ngày càng tiến tới việc nghiên cứu sự chuyển giao văn hóa mà Pháp luôn là người cho hoặc người nhận, gắn với việc xác định và vạch ra các “đặc điểm dân tộc”. Như Ferdinand Brunetière đã nói năm 1900:

Có lẽ không phải là đơn giản thái quá khi thấy từ khóa trong đoạn văn trên là từ “trí tuệ” và nghĩ rằng VHSS Pháp thiên về việc nghiên cứu các sản phẩm của trí tuệ con người, trong khi các nhà so sánh Đức tập trung hơn vào “gốc rễ” hay “tinh thần” của dân tộc. Sự khác biệt về từ ngữ và trọng tâm này là do những khác biệt về truyền thống văn hóa và mô thức phát triển kinh tế và chính trị của Pháp và Đức ở thế kỷ XIX. Những khác biệt này càng trầm trọng thêm ở thế kỷ XX, khi các nhà so sánh Pháp muốn giới hạn việc sử dụng thuật ngữ và trói chặt nó lại, còn các nhà so sánh Đức (hay một số nhà so sánh Đức) thì trở nên sô-vanh. Như Ulrich Weisstein đã chỉ ra khi nói về tình hình nước Đức Hitler những năm 1930: “Làm sao VHSS có thể nảy nở ở một nước cấm diễn các vở kịch của Shakespeare, Molière và Eugene O’Neill, cấm đọc tiểu thuyết của các văn hào Pháp và Nga?”. Tờ tạp chí ra năm 1877 của Hugo Meltzl de Lomnitz theo một lập trường khác và đưa ra một trường hợp khác cho VHSS. De Lomnitz trong bài xã luận cho rằng bộ môn VHSS chưa thành hình, và nhiệm vụ tờ tạp chí của ông là thúc đẩy quá trình hình thành nó. Ông nêu lên ba nhiệm vụ chính: đánh giá lại lịch sử văn học, cái mà ông cho là đang bị coi như “con ở” của lịch sử chính trị hay ngữ văn; đánh giá lại phiên dịch như một nghệ thuật; và tin vào tính đa ngữ. Ông công kích chủ nghĩa sô-vanh của thứ VHSS dựa trên những tư tưởng hẹp hòi về chủ nghĩa dân tộc:

Quan điểm của de Lomnitz nhìn từ hôm nay quả là có tính khai sáng và nhìn xa. Ông đã tiên đoán chính xác ý nghĩa của phiên dịch trong sự phát triển của VHSS và chứng minh thuyết phục cho lịch sử văn học có quyền tồn tại độc lập chứ không phải dự phòng cho các bộ môn khác. Quan niệm của ông về tính đa ngữ nghĩa là ông hết sức quan tâm đến các ngôn ngữ và các nền văn học thiểu số, và một trong những nguyên tắc nền tảng của tờ tạp chí của ông là niềm tin rằng tầm quan trọng chính trị (hay không có tầm quan trọng đó) của một dân tộc không ảnh hưởng gì đến việc nghiên cứu so sánh đối với văn học. Vì vậy mới có thể có sự so sánh giữa một nhà văn Slovence và một nhà văn Pháp mà không cần bận tâm đến vị thế của văn học Pháp trong truyền thống châu Âu.

Nhưng tờ tạp chí của de Lomnitz ít có tác động đến sự phát triển của VHSS ngoài Đông Âu. Mô hình Pháp vẫn có xu hướng thống trị, dù một số công trình Pháp cực đoan đến mức hôm nay nhìn lại thấy kinh hoàng. Cuốn Short History (Lược sử) của Lolliée mà ngay khi ra đời năm 1903 đã bị Weisstein cho là lỗi thời, tuy nhiên nó vẫn cho thấy một cách thức viết lịch sử văn học dựa trên quan điểm sô-vanh nặng nề. Chẳng hạn, hãy xem Lolliée nói về văn học Anh cuối thế kỷ XVIII, vào những năm có sự xuất hiện của những tác phẩm sẽ được coi là cổ điển:

Dưới đoạn viết này Lolliée có chú thích những cái tên ông bỏ quên. Nhưng ông có thêm rằng “đáng chú ý ghi nhận là trong khoảng thời gian 1789-1814, trong số các nhà văn được biết đến lại thì có mười bốn nhà văn nữ, trong đó có ba người nổi danh ở châu Âu, cụ thể là Ann Radcliffe, Maria Edgeworth và Jane Austen, nhưng đặc biệt là hai người sau”.

Rất có thể, qua xem xét những thí dụ như trên, thì công trình của Lolliée bị các nhà so sánh về sau đánh giá thấp là vì sự thiếu hiểu biết lịch sử văn học của ông, hơn là vì phương pháp luận của ông. Cuốn sách của Lolliée là một thí dụ sinh động về thiếu sót của một kiểu VHSS, ở đó chủ nghĩa lý tưởng mơ hồ được kết hợp với chủ nghĩa dân tộc sô-vanh và bao trùm toàn thể là một dự án đầy tham vọng (viết lịch sử tất cả các nền văn học) và thiếu sót riêng (đáng kể) của người viết.

Paul Van Tieghem chắc chắn đã chống lại VHSS kiểu Lolliée, nhưng trong khi cố gắng xác lập những đường biên chính xác của VHSS ông lại tạo ra những rắc rối mới. Ông muốn giải quyết vấn đề thuật ngữ bằng cách chỉ ra sự phân biệt giữa văn học “so sánh”, văn học “đại cương” và văn học “thế giới”. Theo ông, VHSS sẽ chỉ nghiên cứu hai yếu tố ( études binaires), trong khi văn học đại cương sẽ nghiên cứu một số nền văn học. Sự phân biệt này rốt cục chẳng giúp ích được gì mà chỉ gây thêm lẫn lộn, như René Wellek đã chỉ ra:

Wellek cũng nói rằng VHSS theo nghĩa bị giới hạn trong quan hệ nhị phân “không thể tạo thành một bộ môn có ý nghĩa được”, bởi như thế nó chỉ làm việc với những mảnh vỡ và sẽ không thể có được phương pháp luận của riêng mình. Trong chương “Văn học đại cương, văn học so sánh và văn học dân tộc” ở cuốn sách cùng viết với Austin Warren ( Theory of Literature, 1963), René Wellek lại công kích tiếp, lần này ông cho việc áp dụng lối nghiên cứu nhị phân của Van Tieghem là nguyên nhân làm sút giảm sự chú ý đến VHSS thời gian qua.

Khái niệm về các ngôn ngữ như sự phân biệt để so sánh có thể diễn ra có lẽ là nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi nhất, cho đến mãi giữa thập niên 1970 khi được giao nhiệm vụ thành lập VHSS tại Đại học Warwick tôi đã có những chỉ thị rõ ràng đầu tiên là không chấp nhận các dự án so sánh Anh – Mỹ và kiên trì bắt tất cả các sinh viên phải có ít nhất hai ngoại ngữ. Sự phân biệt ngôn ngữ như là cơ sở của VHSS, theo cách tiếp cận Pháp, đã trở nên phổ biến.

Sai lầm của cách tiếp cận đó là dễ thấy. Ngôn ngữ và văn hóa gắn bó chặt chẽ với nhau, và quan niệm xem các ranh giới ngôn ngữ là đường biên chính cần vạch ra để xác lập cơ sở của việc nghiên cứu so sánh chắc chắn sẽ thất bại. Cách tiếp cận nhị phân không bao giờ được việc; tất cả những gì nó làm được là hạn chế những dự án mà các học giả VHSS được phép làm, tạo ra những cản trở nơi không ai có được sự lựa chọn cân nhắc từ trước để bỏ qua những vấn đề khác, rộng lớn hơn. Ngay một người như Ulrich Weisstein, tác giả của một trong những cuốn sách cổ điển lớn về VHSS của thời chúng ta, cũng bị vướng vào sự nghiên cứu nhị phân và vấn đề ngôn ngữ, tới mức trong khi ông cho phép mình thừa nhận có lẽ có trường hợp cho phép nghiên cứu so sánh giữa văn học Anh và Mỹ, bởi vì cả hai nền văn hóa đã “đi theo con đường riêng của chúng, ít nhất là từ đầu thế kỷ XIX”, ông vẫn không thể cho phép mình thừa nhận một kiểu phân biệt khác: “Sẽ là đáng ngờ nếu vì một sự thuần túy phương pháp luận sai lạc mà tách biệt văn học Ailen và văn học Anh; bởi vì như thế những nhà văn khéo léo như Swift, Yeats và Shaw sẽ bị bật rễ về mặt nghệ thuật do một nguyên tắc phi văn học”.

Việc các nhà văn Ailen, xét theo chuẩn Anh, có thể được xếp đứng đầu thông qua các nguyên tắc phi văn học hình như không làm bận tâm Weisstein. Ông có thể thừa nhận sự khác biệt giữa văn học Mỹ và văn học Anh, nhưng ông chỉ đi được đến thế. Đi xa hơn nữa sẽ là quay trở lại với những câu hỏi rắc rối về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc và bản sắc, đó là cả một bãi lầy mập mờ mà VHSS đã lần đầu tiên dấn vào ở nước Pháp thời hậu kỳ hậu Waterloo và về sau này các học giả cố tìm mọi cách quên đi.

Trong bài viết “Cuộc khủng hoảng của VHSS” dựa theo bài nói chuyện của ông năm 1959, René Wellek đã công kích mạnh mẽ cái ông thấy như là phương pháp luận lỗi thời và chủ nghĩa dân tộc phe phái. Ông cảnh báo rằng VHSS vẫn chưa tự xác lập được như một bộ môn trên bất kỳ một cơ sở nghiêm túc nào, rằng nó vẫn đang tiếp tục vật lộn với những vấn đề đã từ lâu không còn thích hợp nữa. Ông quy trách nhiệm cho trường phái Pháp:

René Wellek viết cách đây một phần tư thế kỷ, nhưng bài viết của ông có tính tiên tri cho hôm nay. Khi ông kết tội Van Tieghem và trường phái Pháp đã thu hẹp phạm vi của VHSS, đã cổ vũ cho cách tiếp cận phiến diện không dẫn tới đâu ngoài đi vào những lối đi có hàng cây tăm tối, mỗi lối mang tên hai nhà văn có thể là mù mờ viết trong hai thứ tiếng khác nhau, ông đã chỉ ra cách tiếp cận như thế đưa lại những hậu quả rõ ràng. Thực tế xảy ra là các thế hệ những nhà so sánh trẻ về sau đã từ bỏ bộ môn đã tỏ ra lỗi thời và bất cập này, và như đã nói ở phần Dẫn luận, số lượng các nhà lý thuyết văn học thì tăng lên, còn số các nhà so sánh thì co lại. Trong thế giới hậu hiện đại không có chỗ cho một bộ môn cứ tiếp tục loay hoay xem Yeats nên coi là nhà văn Ailen hay nhà văn Anh và việc nghiên cứu tác động của Ibsen đối với kịch hiện đại nên gọi là văn học “so sánh” hay văn học “đại cương”.

Như René Wellek và Harry Levin đã nói từ lâu, đã đến lúc quên đi những sự phân biệt cũ kỹ và vô bổ, và xem chúng đúng như chúng là sản phẩm của một thời đại riêng biệt và một bối cảnh văn hóa riêng biệt. Trong chương sau, chúng ta sẽ xem một cách nhìn khác về VHSS, cũng không phải không thất bại, nhưng ít nhất trái ngược với cách tiếp cận nhị phân – sự phát triển của VHSS ngoài châu Âu.

Ra ngoài biên giới châu Âu: Những quan niệm khác về VHSS

Năm 1961, trong một tập hợp các bài viết về VHSS do Newton Stallknecht và Horst Frenz chủ biên và Đại học Southern Illinois xuất bản, Henry Remak đã thử xác định cái mà ông gọi là “trường phái Mỹ”:

Bài viết của Remak đã đặt nền móng cho VHSS Mỹ là một bộ môn khác với trường phái Pháp, do đó đã bẻ gãy quyền lực của mô hình Pháp một lần và mãi mãi. Định nghĩa của Remak là tổng kết các xu hướng thực tế diễn ra ở Mỹ và quả thực đã trở thành một tuyên ngôn của trường phái VHSS Mỹ. Ông biện minh cho mình rằng ông có ý thức chọn một cách tiếp cận không phải mang tính lịch sử hay chủng loại, mà mang tính mô tả và đồng đại. Ông đối lập phương pháp riêng của mình với phương pháp của các nhà so sánh trước đây, và đưa ra một thư mục chú giải các tập sách VHSS. Ông ý thức rõ vấn đề thuật ngữ khi nói tới tình trạng “mù mịt” của sự phân biệt giữa văn học so sánh và văn học đại cương chẳng hạn, và đồng ý là có “những vùng tranh tối tranh sáng, nơi một trường hợp có thể vừa là gần gũi vừa là chống lại “sự so sánh” chủ điểm được đưa ra”. Remak tin rằng cách tiếp cận Pháp quá chật hẹp và quá dựa vào bằng chứng thực tế. Nghiên cứu ảnh hưởng trong truyền thống Pháp, ông nói, thiếu tính tưởng tượng, xuất phát từ cách tiếp cận thực chứng, vì vậy ông nêu ra một mô hình khác:

Định nghĩa rộng rãi này của Remak thường được trích dẫn và ít bị công kích. Trong khi các học giả Pháp tốn nhiều thời gian và công sức cố giới hạn VHSS trong những đường biên vạch ra chính xác cái gì có thể và không thể là riêng cho bộ môn, thì Remak và các đồng nghiệp lại đưa ra một định nghĩa có ý thức vượt qua các đường biên. Theo Remak và trường phái Mỹ, cái nào cũng có thể so sánh được với cái nào, bất luận nó có phải là văn học hay không. Điểm mấu chốt trong lập luận của Remak là quan niệm rằng VHSS không nên xem như một bộ môn biệt lập với các quy luật riêng của mình, mà nên xem nó như một bộ môn phụ trợ, như một cây cầu bắc giữa các khu vực bộ môn. Từ khóa trung tâm trong phương pháp của ông là “quá trình”, khác với ở trường phái Pháp là “sản phẩm”. Đối mặt với nhiệm vụ đề ra các quy tắc, ông lảng tránh và chuyển gánh nặng trách nhiệm sang cá nhân mà ông coi là người phải quyết định xem cần lấy cái gì làm cơ sở cho sự nghiên cứu so sánh.

Một trong những cơ sở mà Remak tránh là vấn đề chủ nghĩa dân tộc còn gây nhiều tranh cãi, và quả thật trong định nghĩa của ông nêu trên, ông dùng một từ trung gian hơn là “nước”. Nước thì có thể nghĩ về địa lý nhiều hơn là hệ tư tưởng, và như vậy định nghĩa của ông đã được giải chính trị theo một cách rất có ý nghĩa.

Hutcheson Macaulay Posnett, người đồng thời với Gayley, cha đẻ của VHSS đối lập, cũng đưa ra một mô hình phi dân tộc chủ nghĩa. Cuốn sách của ông, Comparative Literature (Văn học so sánh) ra mắt năm 1886, và mười lăm năm sau, năm 1901, ông công bố bản báo cáo “Khoa học của VHSS”, trong đó ông nhìn lại các phản ứng đối với cuốn sách của mình và xem xét tình trạng của VHSS như một bộ môn trong thế giới nói tiếng Anh. Ông cho biết, lời kêu gọi của ông thành lập các khoa so sánh đã không được để ý đến ở Anh, mặc dù nó đã được chấp nhận ở Mỹ, và ông cho rằng bất chấp “thói phê bình nghiệp dư” vẫn đã có những tiến bộ đáng kể trong trường nghiên cứu. Quan điểm của Posnett về VHSS dựa trên mô hình tiến hóa, và ông đề nghị các nguyên tắc chính của bộ môn là “tiến hóa xã hội, tiến hóa cá nhân, và ảnh hưởng của môi trường đến đời sống xã hội và cá nhân của con người”. Thuật ngữ “so sánh” ông cho đồng nghĩa với “lịch sử”, nhưng chuyện thuật ngữ chẳng đáng bàn, phương pháp cũng vậy, và ông kiên trì việc “vạch lại những bước chân con người riêng lẻ và bầy đoàn đi tìm kiếm một cuộc sống xã hội cao hơn”.

Mô hình tiến hóa của Posnett và chủ nghĩa lý tưởng “tụ cư” của Gayley tương phản rõ rệt với các biến thể VHSS ở châu Âu, và khi chúng ta đang cố tìm hiểu sự khác biệt vẫn còn với ta hôm nay, nó sẽ giúp ta gỡ được cách tiếp cận châu Âu ra khỏi cách tiếp cận phi Âu. Sự phát triển của VHSS ở Pháp, Đức,Hungaryhay Italia diễn ra song song với những thay đổi xã hội-chính trị và luôn gắn bó phức tạp với việc nhận thức tầm quan trọng của lịch sử. Ở Mỹ, hay ởNew Zealandnơi Posnett dạy học, có những sự ưu tiên khác hơn. Nói một cách chung nhất, ta có thể phân biệt giữa cái có thể gọi là VHSS Cựu Thế Giới – nơi trọng tâm đặt vào nguồn, vào việc chứng minh các văn bản đã được đọc như thế nào qua các đường biên văn hóa và ngôn ngữ, vào việc vạch ra nguồn gốc và xác lập cơ sở văn hóa của ý thức dân tộc – và VHSS Tân Thế Giới, nơi trọng tâm hoàn toàn khác. Các nhà so sánh Tân Thế Giới thấy nhiệm vụ của họ ở tầm xuyên dân tộc; họ đi tìm các thành tựu của loài người thông qua thời gian và không gian, xuyên qua đường ranh bộ môn. Vấn đề làm thế nào xác định một nền văn học dân tộc hầu như là không thích hợp, cái quan trọng ở đây là cái mà Posnett gọi là “nhu cầu đạo đức lớn” của việc nghiên cứu những sự thật do nghệ thuật lớn tạo ra.

Một điều quan trọng cần nêu ra là trái với diễn dịch của một số nhà phê bình, VHSS Tân Thế Giới không phải vốn gốc là phi lịch sử. Sự khác biệt giữa Cựu và Tân nằm ở sự phân biệt giữa các tư tưởng coi lịch sử là gì. Mô hình tiến hóa rất hợp với động thái nhìn tới trước của xã hội thoát khỏi những xung đột dân tộc chủ nghĩa, nhưng như thế không có nghĩa là nó luôn mang tính phi lịch sử. Arthur Marsh, giáo sư VHSS tại Harvard thập niên 1890, đã xác định bộ môn của mình như sau:

Bước dịch chuyển về phía mô hình mang tính hình thức luận của VHSS đến một cách dần dần. Trước hết, như Jameson chỉ ra, nó là sự kết hợp chủ nghĩa lý tưởng của Tân Thế Giới với sự vứt bỏ chủ nghĩa thực chứng, nhưng sau 1945 quá trình này được đẩy nhanh hơn. Năm 1945, khi Thế chiến hai kết thúc, châu Âu, Mỹ, và khối Thịnh Vượng Chung buộc phải xem lại toàn bộ các quan niệm trước đây. Cái thế kỷ tự hào về những tiến bộ công nghệ, về sự phát triển truyền thông đại chúng, sự chăm sóc y tế được cải thiện và tiêu chuẩn sống được nâng cao chưa từng thấy, vậy mà phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh lớn giết hại hàng triệu người xuất phát từ những xung đột quốc gia và lãnh thổ chưa được giải quyết từ những thời trước để lại. Có điều ngạc nhiên nho nhỏ là thế hệ sinh viên học VHSS ở Tân Thế Giới lại thích cách tiếp cận xuyên dân tộc mang tính lý tưởng của mô hình Những Cuốn Sách Lớn với niềm tin vào sức mạnh nhân hóa của nền nghệ thuật quốc tế vĩ đại. Đối tượng nghiên cứu là văn bản; các vấn đề bối cảnh được chủ ý để sang một bên. René Wellek đã tổng kết điều này khi ông cho rằng VHSS

Wellek, cố nhiên, thể hiện sự thống nhất Cựu và Tân, ông xuất phát với tư cách một nhà hình thức luận châu Âu và kết thúc trong vai một ông già trưởng thượng của VHSS Mỹ. Quan điểm của ông là kiên định: lịch sử là trung tâm của VHSS, nhưng là lịch sử văn hóa chứ không phải lịch sử nào khác.

Chính sự cố ý lảng tránh các vấn đề kinh tế-xã hội hay chính trị này đã gây ra phản ứng về sau và dẫn tới sự ra đời của thuyết Tân Lịch Sử trong phê bình Bắc Mỹ vào thập niên 1970 và 1980. Tìm cách so sánh các văn bản xuyên qua các nền văn hóa trong khi không nhìn vào một số vấn đề chủ chốt, đó là một công việc đẩy các nhà so sánh vào thế chênh vênh như làm xiếc trên dây. Văn học Ailen sẽ không thể tách khỏi văn học Anh, Weisstein nói, bởi vì khi đó những nhà văn “khéo léo” như Yeats hay Shaw sẽ bị “bật rễ về mặt nghệ thuật do một nguyên tắc phi văn học”. Một sự xem xét văn học châu Phi, ông lập luận tiếp, cần phải khảo sát “cái cách nhìn thế giới riêng biệt hay cái màu sắc địa phương riêng biệt có thể xem là tạo ra những đặc điểm văn học dân tộc hay không”. Không nhắc gì đến bối cảnh lịch sử ở đây; những cuộc xâm lăng, sự thực dân hóa, sự áp bức kinh tế đều bị bỏ ra ngoài, vì cái được xem xét là văn học, và chỉ là văn học, cứ như các nhà văn làm việc trong môi trường chân không tách khỏi hiện thực bên ngoài.

Các cách tiếp cận hậu thuộc địa

Trái ngược hẳn lại, nghiên cứu VHSS ở những phần khác của thế giới nhấn mạnh đến sự chính trị hóa của văn học và vất bỏ hoàn toàn cách tiếp cận hình thức luận. Khi phân tích các quan hệ văn học Đông-Tây, Swapan Majumdar cho rằng văn học Ấn Độ, giống như các nền văn học khác ở châu Phi và Mỹ Latin, tạo thành một cộng đồng của cái ông gọi là “các nền văn học dân tộc phụ nhưng lực lưỡng không kém các thành tố của văn học phương Tây”: ngoại trừ một việc là ở cái trước chỉ những sự giống nhau văn học mới được tính vào cái chung của họ, còn ở cái sau một cảm hứng chung biểu hiện đồng đều trong tất cả đưa họ tập hợp lại với nhau. Kết quả là, theo ông, sự so sánh sẽ diễn ra không phải xuyên qua các ranh giới văn hóa riêng lẻ mà trên một phạm vi hoàn toàn rộng hơn:

Văn học Ấn Độ… sẽ được so sánh không phải với một nền văn học riêng lẻ nào của phương Tây, mà với tổng thể quan niệm văn học phương Tây, trong khi các nền văn học khu vực sẽ có vị thế của những nền văn học dân tộc phụ mang tính hợp thành ở Ấn Độ.

Đề nghị này xuất phát từ một cách nhìn hoàn tác khác cách nhìn của các nhà so sánh phương Tây. Majumdar chủ yếu nói rằng, cũng như các học giả phương Tây chọn dùng những thuật ngữ như “Văn học Ấn Độ”, hay “Văn học châu Phi” nguyên cả khối, không phân biệt cả một dải những biến thể mà ông gọi là “các nền văn học dân tộc phụ mang tính hợp thành” của các lục địa đó, thì các học giả Ấn Độ hay châu Phi giờ đây lại chọn những thuật ngữ như “Văn học phương Tây” hay “Văn học châu Âu”, những tên gọi mang tính phân loại chung để mời gọi xem xét lại những mô hình cũ đã đặt các nền văn học hợp thành của truyền thống phương Tây lên địa vị ưu việt quốc tế.

Ông cũng cho rằng các công cụ phê phán vay mượn của phương Tây không nhất thiết phù hợp cho việc nghiên cứu tất cả các nền văn học, một điều mà nhiều nhà phê bình Á, Phi, Mỹ Latin cũng nhận thấy. Một vấn đề lập tức thấy rõ là vấn đề phân kỳ, vì quan hệ giữa truyền thống văn học và sự sáng tạo văn bản ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc chẳng hạn, đưa lại quan niệm khác về sự phân kỳ, cách hiểu khác về sự liên tục và lịch sử. Cái may của các tác giả Ấn Độ, Majumdar nhấn mạnh, là duy trì được sự thương lượng lại qua các thế hệ nhờ “tính liên tục của truyền thống Ấn Độ”. Vì vậy chấp nhận các mô hình viết sử văn học của phương Tây là chấp nhận một hệ thống bắt truyền thống Ấn Độ phải mặc một cái áo chật và áp đặt cách nhìn châu Âu lên một cách nhìn thế giới phi Âu. Sri Aurobindo hướng chúng ta chú ý đến những cách nhìn khác nhau và đến những nguy cơ của việc áp đặt một hệ thống này lên một hệ thống khác, khi ông nói về những cách thức mà giới phê bình phương Tây dùng để hạ thấp văn học Ấn Độ và ông vẽ ra một bức tranh châm biếm giả tưởng độc giả Ấn Độ sẽ đánh giá thế nào các kiệt tác văn học châu Âu nếu họ thống trị châu Âu. Các độc giả đó sẽ:

Hàm ý tới VHSS ngoài châu Âu và Mỹ là cần thiết để khởi đi với văn hóa của mình và nhìn tới trước, hơn là khởi đi với mô hình văn học nổi trội của châu Âu và nhìn vào trong. Vì vậy việc thành lập Hiệp Hội Văn Học So Sánh Ấn Độ năm 1981 đã tuyên bố mục tiêu chính của Hiệp Hội mới là:

Nhiệm vụ cơ bản của VHSS Ấn Độ là khẳng định ý nghĩa quan trọng của truyền thống và xây dựng lịch sử văn học theo mô hình Ấn Độ. Những quan điểm tương tự cũng chiếm ưu thế trong các nhà so sánh châu Phi. Chidi Amuta nói đến một kiểu phê bình so sánh tìm cách vạch ra các ảnh hưởng châu Âu lên các nhà văn châu Phi và mô tả “sự truy cầu ảnh hưởng” như “một trong những thủ đoạn bịp bợm” của các nhà phê bình xem văn hóa châu Âu có tác động khai hóa đến văn học châu Phi “nguyên thủy”. Ông cũng than phiền việc các nhà so sánh phương Tây dùng thuật ngữ “phổ quát” khi dẫn lại lời Chinua Achebe năm 1975 tuyên bố rằng thuật ngữ đó được dùng “như một từ đồng nghĩa với chủ nghĩa địa phương hẹp hòi, chỉ phục vụ cho mình, của châu Âu”. Đây là một bước đi dài ra khỏi những điều các nhà so sánh Bắc Mỹ nói về tiềm năng khai hóa mang tính phổ quát của những tác phẩm “Lớn”. VHSS nhìn từ góc độ này là một hoạt động chính trị, một bộ phận của quá trình tái cấu trúc và tái khẳng định bản sắc văn hóa và bản sắc dân tộc trong thời kỳ hậu thuộc địa.

Điểm mấu chốt của quá trình này là vấn đề ngôn ngữ. Trong một bài viết bàn về quá trình phức tạp của sự mất danh và định danh cho văn học Mỹ gốc Phi, Kimberley Benston cho rằng:

Nhiệm vụ tái định danh là một phần của nhiệm vụ lớn hơn – khôi phục sự liên tục, và ta có thể thấy quá trình như vậy diễn ra trên khắp thế giới, khi VHSS được xác định lại. Vai trò của phiên dịch trong quá trình này cố nhiên là quan trọng, và quyết định có ý thức dịch các tác phẩm chủ chốt của châu Âu như Shakespeare đối với các dịch giả Ấn Độ hay Trung Quốc là có tính tới vị thế của ngôn ngữ đến so với văn bản nguồn. Shakespeare mà các học giả thế kỷ XIX như Macaulay mô tả như là hình ảnh thu nhỏ của tất cả mọi thứ thuộc Anh và là bậc thầy siêu việt về ngôn ngữ, đã được định danh lại và do đó được đọc lại khi ông xuất hiện trong tiếngBengal, Malay hay Quan Thoại. Vai trò của phiên dịch trong VHSS thế giới sẽ được nói kỹ ở chương 7 và điều đáng chú ý là những cuộc tranh luận gay gắt về các vấn đề của phiên dịch liên văn hóa đã phát triển cùng lý thuyết hậu thuộc địa thập niên 1970 và 1980.

Các trường phái văn học so sánh thập niên 1990

Vào thế kỷ XIX, sự phân biệt chính được làm trong VHSS là giữa trường phái Pháp nhấn mạnh đến thực chứng luận và ý đồ thu hẹp tiêu chí khi so sánh các văn bản, và trường phái Đức nhấn mạnh đến zeigeist và gốc rễ chủng tộc, tộc người. Mô hình Đức trong tay Quốc xã đã đưa đến những hậu quả khủng khiếp khi các học giả cánh hữu muốn chứng tỏ rằng có sự biện minh về văn học và lịch sử cho các chính sách diệt chủng coi chủng tộc Aryan là thượng đẳng. Phản ứng chống lại kiểu đơn giản hóa thô thiển như vậy đối với một tư tưởng quan trọng của thế kỷ XIX về nguồn gốc và về tầm quan trọng của văn hóa dân gian truyền miệng là sự ngăn chặn một hướng đi quan trọng của VHSS Lãng Mạn và chỉ mãi gần đây nó mới được khôi phục lại. Thời kỳ sau chiến tranh trường phái Pháp thống trị nghiên cứu so sánh cho đến khi nó bị thách thức bởi trường phái Mỹ với cách tiếp cận liên ngành và nhấn mạnh đến các giá trị phổ quát của văn học. Vào đầu thập niên 1960 đã có bên này là mô hình thực chứng, bên kia là mô hình hình thức luận. Và gần đến đầu thập niên 1970 thì hai mô hình này đã đụng độ nhau mạnh và xuất hiện những mô hình lựa chọn khác đến từ ngoài truyền thống Âu-Mỹ.

Ở phần Dẫn luận chúng ta đã thấy VHSS là một bộ môn vẻ như đang suy tàn ở phương Tây, ngay cả khi nó đang được phổ biến và phát triển ở những nơi khác trên thế giới. Người ta cho rằng lý thuyết văn học hiện đang là khu vực phát triển của nghiên cứu văn học ở Tây Âu, có lẽ để đối lại những phương pháp không còn hợp thời và sự tự mãn của rất nhiều công trình trong VHSS. Nhưng ở ngoài truyền thống Âu-Mỹ thì các phương pháp lỗi thời đó không có chỗ dùng, thay vào đấy cái ta thấy là một loại VHSS năng động có thể so được với sự xuất hiện hồi đầu của bộ môn này ở châu Âu cách mạng đầu thế kỷ XIX. Một khi thoát ly khỏi các vấn đề mấu chốt của bản sắc và văn hóa dân tộc, VHSS bị mất hướng. Trong bối cảnh mà việc khẳng định bản sắc là vấn đề trung tâm, sự so sánh các nền văn học và các lịch sử văn học, giống như phiên dịch, trở thành cách thức quan trọng để tăng cường xuất phát điểm văn hóa. Vấn đề là xem những thay đổi cơ bản ở khối nước cộng sản Đông Âu trước đây sẽ đưa đến những sự phát triển mới tới mức nào trong nghiên cứu so sánh cùng với những đường hướng mà các nước hậu thuộc địa và mới nổi lên ở ngoài châu Âu đang theo đuổi.

Sự chấm dứt của giáo dục cổ điển và sự nổi lên của tiếng Anh

Trong khi trường phái Pháp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tiêu chí ngôn ngữ trong quá trình so sánh, và trường phái Mỹ dần đưa thêm các văn bản vào danh sách các tác phẩm văn học thế giới “lớn” của nó, thì VHSS ở Anh giữ một vị thế trung gian khá đặc biệt khi tìm cách cựa quậy di chuyển giữa hai trường phái trên.

Nếu đi đến nghiên cứu so sánh từ bên trong các khoa Ngôn Ngữ Hiện Đại thì nơi đến là trường phái Pháp, còn nếu xuất phát từ bên trong các khoa tiếng Anh thì nơi đến là trướng phái Mỹ. Tuy nhiên, truyền thống Những Cuốn Sách Lớn không bao giờ được đưa vào cấu trúc đại học Anh, và ảnh hưởng kéo dài của phê bình Marxist Đức vẫn được dùng để làm suy yếu tác động của cách tiếp cận thực chứng Pháp. Có lẽ đóng góp độc đáo nhất của VHSS Anh là quan niệm về sự “đặt chỗ”, sự xếp cạnh nhau các văn bản để tạo ra các cách đọc mới xuyên qua các nền văn hóa. Siegbert Prawer định nghĩa “đặt chỗ” là:

Tương tự, Henry Gifford cho rằng những sự so sánh hữu dụng nhất là:

Một lần nữa ta lại thấy kiểu VHSS như từ Matthew Arnold, từ tư tưởng cho rằng ở đâu cũng có sự kết nối, rằng các văn bản là một phần của một tấm thảm liên văn bản lớn.

Nhưng cố nhiên có sự khác nhau lớn giữa bối cảnh Matthew Arnold viết về VHSS và bối cảnh Gifford và Prawer viết về nó những năm 1970. Suốt thế kỷ XIX, việc trải qua hệ thống giáo dục đối với trí thức phương Tây nghĩa là học các ngôn ngữ cổ điển và cố gắng nắm vững các thứ tiếng châu Âu khác. Quả thực, nghiên cứu văn học có thể nói là đã có tính so sánh ngay từ định nghĩa, bởi vì độc giả tiếp cận các văn bản trong những ngôn ngữ khác nhau. Sự phát triển của VHSS với tư cách một bộ môn trong thế kỷ XIX, trớ trêu thay, lại diễn ra song song với sự di chuyển dần dần về tình trạng độc ngữ ở châu Âu và thế giới nói tiếng Anh.

Dường như có hai yếu tố chính trong quá trình này. Một mặt các phong trào dân tộc đề cao ý nghĩa tượng trưng của ngôn ngữ dân tộc và ở nhiều nước có xu hướng thiết lập các Khoa ngôn ngữ và văn học dân tộc. Mặt khác, trong thế giới phương Tây, các hệ thống giáo dục ngày càng thiên về hướng phân biệt rõ ràng giữa các bộ môn và các lĩnh vực học tập, thiên về sự chuyên môn hóa cao trong từng môn học được chọn. Sự thay đổi đó là tất yếu, do sự mở rộng quá trình công nghiệp hóa và do nhu cầu có một quan niệm mới về giáo dục là phải “đào tạo” mọi người có thể làm việc được, hơn là “giáo dục” họ theo những nguyên tắc lý tưởng là có hiểu biết toàn diện. Nhà học giả bắt đầu nhường chỗ cho nhà chuyên môn. Nhà ngôn ngữ ngày càng chuyên môn hóa vào một phạm vi hẹp các ngôn ngữ, thường chỉ là một hay hai thứ tiếng.

Tất nhiên, vốn cổ điển vẫn được tiếp tục nghiên cứu cho đến thế kỷ XX, nhưng việc nghiên cứu các nền văn học dân tộc bắt đầu nổi lên như một lựa chọn độc lập. Trong thế giới nói tiếng Anh, quá trình này diễn ra lâu dài (tiếng Anh chưa phải là môn học chính tại đại học cho mãi đến thập niên 1930), nhưng khi tiếng Hy Lạp và Latin sa sút thảm hại thì các ngôn ngữ hiện đại vươn lên hàng đầu và các khoa chuyên ngành tăng lên. Trong khi Browning hay Pushkin có những tác phẩm được đọc bằng những tiếng khác nhau không phải băn khoăn gì thì một thế kỷ sau, khả năng đọc được vài thứ tiếng đã được coi là dấu hiệu của sự thông minh và học giỏi. Trước đây việc biết tiếng Hy Lạp và Latin là điều cơ bản đối với mọi người Âu có học, nhưng vào thập niên 1920 tình hình đã thay đổi triệt để, và đến thập niên 1990 việc biết tiếng Hy Lạp và Latin chỉ còn giới hạn ở một nhóm chuyên gia nhỏ. Hơn nữa, vị thế của các thứ tiếng châu Âu hiện đại trong thế kỷ XIX cũng hoàn toàn thay đổi. Tiếng Pháp một thời từng được coi là thứ tiếng quan trọng nhất châu Âu, được dùng rộng rãi khắp Trung và Đông Âu, lan sang cả châu Phi và Trung Đông, đã bị lùi xuống hàng thứ hai sau tiếng Anh, ngôn ngữ thế giới mới của thương mại và thị trường. Sự bành trướng này của tiếng Anh, đi cùng sự suy tàn của các thứ tiếng cổ điển, cũng đã có tác động đến nghiên cứu VHSS.

Riêng trong thế giới nói tiếng Anh, sẽ không còn khả thi nữa việc nhấn mạnh đến sự khác biệt ngôn ngữ như một yêu cầu tiên quyết khi so sánh các nền văn học, bởi vì độc giả ngày càng đến với các thứ tiếng cổ điển chỉ qua bản dịch cũng như một vài thứ tiếng hiện đại. Sự thành lập ở đại học các khoa tiếng Pháp hay tiếng Anh như những đơn vị độc lập, bước đầu khá hứa hẹn, có nghĩa rằng nghiên cứu so sánh cần thiết phải đi qua những nhịp cầu hành chính cũng như những nhịp cầu trí tuệ. Việc người Pháp cứ nhấn mạnh đến sự hiểu biết ngôn ngữ học thường là ở các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu đã có và được dùng như một cách duy trì uy tín bộ môn riêng của họ. Vì vậy chẳng hạn, số chương trình về VHSS trong thập niên 1960 được đề ra như một thỏa thuận cả gói giữa các khu vực bộ môn ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia, tiếng Đức và tiếng Nga, tiếng Anh và bất kỳ thứ tiếng nào kể trên. Sự kiên trì phân biệt nhị phân này, trong khi vẫn bảo đảm cấu trúc hành chính rõ ràng, cũng kéo theo sự hợp tác của hai khoa chứ không hơn.

Ngược lại, các khu vực ngôn ngữ mà theo truyền thống ít nổi bật trong hệ thống đại học Âu-Mỹ thì được dạy ở bên trong cái chỉ có thể mô tả như là khung so sánh. Sự thành lập các Trường hay các Khoa nghiên cứu châu Phi, nghiên cứu phương Đông, nghiên cứu Caribbe, nghiên cứu Mỹ Latin, nghiên cứu Arab, nghiên cứu Slave, nghiên cứu Trung Á, nghiên cứu Scandinave, v.v… có thể bị phê phán vì như thế là duy trì khái niệm phân chia đẳng cấp các nền văn hóa đa số và thiểu số (người ta nghĩ tới các viện ở châu Âu với hàng tá chuyên gia về các ngôn ngữ và lịch sử văn hóa của những “nước lớn” Tây Âu, nhưng chỉ có một vài nhà Arab học hay Trung Quốc học chẳng hạn). Tuy nhiên, cấu trúc như thế cũng đưa lại những khả năng khác nhau cho công việc so sánh, bởi vì ranh giới các khoa, giống như ranh giới bộ môn, không chết cứng một chỗ. Hơn thế, trong các chỉnh thể đó không chỉ có các học giả văn học, mà còn có các nhà sử học, ngôn ngữ học, kinh tế học, xã hội học và nhân loại học, cho nên phạm vi nghiên cứu sẽ được mở rộng hơn. Nói cách khác, cái hệ thống tích tụ đem cả lục địa châu Phi đặt vào một đề mục đơn có thể là phát xuất từ quan niệm thứ bậc đặt các nền văn hóa Tây Âu lên hàng đầu và dồn mọi thứ khác vào một ô “Kẻ Khác”, nhưng nó có thể được xem xét dưới một ánh sáng ít tiêu cực hơn khi đối lập với cấu trúc một bộ môn riêng lẻ. Đáng chú ý là hai thập niên qua vị thế và số sinh viên của các chương trình so sánh tăng lên vững chắc, điều đó càng chứng tỏ sự chuyển động tách khỏi lối nghiên cứu nhị phân và tính phi lịch sử của nghiên cứu văn học.

Điều đáng chú ý là cho mãi tới gần đây, bất chấp việc dựa vào phiên dịch trong VHSS, vẫn có rất ít nghiên cứu hệ thống xét xem cái gì xảy đến với văn bản khi nó được truyền từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Sự nổi lên của ngành phiên dịch học, song song với sự đi xuống của VHSS, là gắn với nhiều yếu tố sẽ được nói kỹ hơn ở chương 7, nhưng yếu tố chính trong đó là sự quay lại với khái niệm văn học tìm kiếm trước tiên sự khác biệt văn hóa chứ không phải tránh né nó.

Văn học so sánh và văn hóa học

“Bước ngoặt văn hóa” trong phiên dịch học diễn ra vào thập niên 1980 là gắn với sự phát triển mở rộng trường “văn hóa học”. Ý đồ định nghĩa văn hóa học vấp phải nhiều cạm bẫy và xung đột, tên gọi được dùng gần như “VHSS” là thuộc về các học giả thế kỷ XIX khi đối mặt với những vấn đề tương tự, nhưng nó mù mờ hơn là sáng rõ. Tuy nhiên, có nhiều sự giống nhau lớn giữa văn hóa học thập niên 1990 và VHSS trong thế kỷ trước. Cả hai đều là những ý muốn liên ngành của các học giả để bắt kịp một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, khi mà các tư tưởng về văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc, lịch sử và bản sắc đều đang trong quá trình biến đổi. Các nhà so sánh thế kỷ XIX phải vật lộn với những vấn đề về cội rễ và nguồn gốc, với sự xác định truyền thống và sự thiết lập chuẩn mực văn học, với sự khẳng định ý thức dân tộc và sự tương tác với các quốc gia dân tộc mới nổi lên ở những nơi khác. Các học giả cấp tiến hơn còn đề cao văn học dân tộc mình lên trên các nền văn học cổ điển cho tới khi đó vẫn đang thống trị.

Cũng vậy, các học giả văn hóa học thế kỷ XX đấu tranh với vấn đề xác định bộ môn mà việc chính là phê phán các bộ môn hiện có. Như Richard Johnson chỉ ra:

Johnson cho rằng có ba hình thức nghiên cứu chính trong văn hóa học: nghiên cứu quá trình sản xuất văn hóa, các cách tiếp cận lấy văn bản làm cơ sở tập trung vào chính các sản phẩm văn hóa, và đi sâu vào những nền văn hóa sống “gắn liền với những chính sách thể hiện”. Ông cũng thừa nhận chịu ơn lý thuyết nữ quyền vì nó kêu gọi xem xét lại tất cả các loại tiền đề về lịch sử văn học và văn hóa, về các hệ thống phân loại, về quan hệ giữa cái tôi riêng và lĩnh vực hoạt động chung. Việc nghiên cứu quá trình văn hóa, theo ông, có tầm quan trọng nền tảng và nó cần phải đưa ra những định nghĩa và những phạm trù chính xác, cũng như phải vạch ra được cả một loạt phương pháp luận khác nhau. Đây đúng như những biểu hiện hồi đầu của nghiên cứu văn học so sánh, khi nó cũng đưa ra các định nghĩa chính xác. Đáng tiếc, các thế hệ sau không còn quan tâm tới việc xác lập những định nghĩa chính xác nữa, khiến cho lịch sử VHSS cho tới gần đây là lịch sử của những nỗ lực kiểu Đông Ki Sốt thất bại ngay từ đầu.

Hiện nay, theo nghĩa nào đó VHSS đang chết. Sự chật hẹp của kiểu phân biệt nhị phân, sự vô ích của cách tiếp cận phi lịch sử, sự tự mãn thiển cận của cách nhìn văn học-như là-sức mạnh-khai hóa-phổ quát, tất thảy đã góp phần cho sự chấm hết của nó. Nhưng nó vẫn sống dưới những cái vỏ khác: trong sự đánh giá lại triệt để các mô hình văn hóa phương Tây hiện đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, trong sự xuyên qua các ranh giới bộ môn bằng những phương pháp luận mới của nghiên cứu giới hay văn hóa học, trong việc khảo sát quá trình truyền tải liên văn hóa đang diễn ra ở phiên dịch học. Các chương tiếp theo của sách này sẽ xem xét một số hình thức lựa chọn đó của nghiên cứu VHSS, và cho thấy hoạt động so sánh đang vừa sống lại vừa bị chính trị hóa như thế nào trong thế giới hiện nay1

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh

Theo Susan Bassnett: Comparative Literature.

A Critical Introduction Blackwell (USA), 1998.

【#9】Tất Tần Tật Về Rượu Vang

Khi nói tới Rượu Vang, hẳn hầu hết mọi người sẽ liên tưởng tới một chai rượu có màu nho, với vị ngọt, dễ uống…Nhưng nhắc tới Rượu Vang thì phải nhớ tới cả bề dày lịch sử của nó. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu tới mọi người nguồn gốc, xuất xứ, cách phân loại rượu vang….Nó sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp về Rượu vang, như:

-Có bao nhiêu loại rượu vang?

-Phân loại rượu vang như thế nào?

-Rượu vang có phải được làm từ Nho không?

-Rượu vang được biết đến khi nào?

I – Định nghĩa rượu vang

Rượu vang (từ tiếng Pháp vin) là một loại thức uống có cồn được lên men từ nước nho hoặc các hoa quả khác. Sự cân bằng hóa học tự nhiên nho cho phép nho lên men không cần thêm các loại đường, axit, enzym, nước hoặc chất dinh dưỡng khác. Men tiêu thụ đường trong nho và chuyển đổi chúng thành rượu và carbon dioxit.

Rượu vang là một loại thuốc thần kinh, cũng như tất cả các loại đồ uống có cồn, thường được sử dụng vì các hiệu ứng say của nó trong suốt lịch sử cho đến ngày hôm nay. Các hiệu ứng thần kinh của rượu vang được thể hiện rõ ở khẩu phần uống bình thường.

Rượu vang làm từ các hoa quả không phải nho thường được đặt tên kèm tên sản phẩm mà từ đó chúng được lên men (ví dụ, rượu vang gạo,rượu vang lựu, rượu vang táo v.v…) và được gọi chung là rượu hoa quả. Thuật ngữ “rượu vang” cũng có thể bao gồm các loại đồ uống hoặc tinh bột đã lên men có nồng độ cồn cao , chẳng hạn như rượu lúa mạch, huangjiu, hoặc rượu sa kê.

Chú ý: Nước từ các hoa quả khác có thể được lên men tạo thành rượu, nhưng theo luật nhiều nước, từ “rượu vang” (ở ngôn ngữ tương ứng) cho mục đích thương mại chỉ được sử dụng cho rượu lên men từ nho

Rượu vang là một trong những điều văn minh nhất thế giới, và mang lai một mức độ thưởng thức thống khoái hơn bất cứ thứ gì ta có thể mua được trên cõi đời này.

Ernest Hemingway (1899-1961)

Mấy ông văn nghệ sĩ nổi danh trong lịch sử, sau khi đã nhậu hơi xỉn xỉn để tìm nguồn cảm hứng, vẫn mô tả thứ rượu vang họ được thưởng thức bằng những từ ngữ hấp dẫn mà chỉ họ mới có biệt tài nghĩ ra được.

Leonado da Vinci của Ý đã định nghĩa rượu vang là “những giọt nắng đọng lại thành hương thơm mật ngọt cho đời.”

Robert Louis Stevenson của Mỹ thì gọi nó là “nguồn thơ trong chai” (bottled poetry). Những nhà văn nhà thơ nổi tiếng khác của Pháp từ Alexandre Dumas cho đến Rimbaud, Verlaine cũng dành cho rượu vang những định nghĩa không kém phần hoa mỹ.

Nhưng xét về căn bản, rượu vang dù là thuộc loại nào hay được làm ở đâu chăng nữa cũng chỉ giản dị là nước nho lên men, thế thôi.

Những thứ rượu làm bằng các loại trái cây hay mễ cốc khác thực sự không phải là rượu vang, mặc dầu người ta có thể lãm dụng danh từ “wine” để mô tả chúng.

Người Nhật gọi thứ rượu làm bằng quả mơ quả mận của họ là Plum Wine. Người Tàu thì dán cái nhãn hiệu Rice Wine trên những chai rượu làm bằng gạo nếp mà họ bán ra trên thị trường thế giới, nhưng đó là những sản phẩm hoàn toàn khác với rượu vang. Tiêu chuẩn để phân biệt ở đây là rượu vang thực sự phải bắt nguồn từ trái nho mà ra.

Món Quà Của Thượng Đế

Trái nho có đặc điểm là lúc sắp chin thì tự nó đã có một lớp men thiên nhiên (natural yeast) bao phủ ở vỏ ngoài. Cái lớp phấn trắng, nhỏ li ti như hạt bụi mà ta thấy trên vỏ nho chính là lớp men thiên nhiên đó. Nếu ta ép trái nho ra lấy nước rồi để đó một thời gian thì lượng đường glucose trong nước nho sẽ được chất men sẵn có trên vỏ nho biến thành alcohol.

Đặc điểm này chỉ thấy ở trái nho, còn các thức trái cây khác mà đem ép lấy nước rồi để ít lâu là bị chua ủng ra chứ không thành rượu được. Như vậy, rượu vang chính là một món quà quý báu mà Thượng Đế đã có chủ ý tặng cho nhân loại.

Ngài tạo ra một lớp men thiên nhiên bám sẵn trên vỏ nho để rồi không sớm thì muộn, thế nào cũng có người tình cờ khám phá ra cách làm rượu vang cho chính mình thưởng thức, và từ đó cho cả nhân loại củng được hưởng.

Leonardo da Vinci, một thiên tài của nước Ý vào thời Phục Hưng, đã chính thức đưa ra câu nói “Rượu vang là món quà của Thượng Đế”. Ông sinh trưởng trong một gia đình có ruộng nho bát ngát, và đã nghiên cứu cách trồng nho, cách cải tiến các loại nho để làm cho rượu ngon hơn. Ông còn để lại nhiều tác phẩm về lãnh vực này, viết ra từ hồi 1515, mà cho đến bây giờ các nhà trồng nho làm rượu ở Ý mở ra đọc vẫn thán phục

Nguồn Gốc Rượu Vang

Nhân loại bắt đầu biết uống rượu vang từ bao giờ? Ai là người đầu tiên nghĩ ra cách làm rượu vang?

Ngay cả các nhà khảo cổ và nhân chủng học cũng đành chịu, không thể trả lời được một cách chính xác cho những câu hỏi đó. Người ta chỉ có thể đưa ra một vài giả thuyết, dựa trên những cổ vật hay chứng liệu tìm được.

Thí dụ, mới đây ở bên Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chum vại và vò nậm làm bằng đất nung bị vùi sâu dưới nhiều lớp đất, có lẽ là do một trân động đất. Dùng phương pháp khoa học để tính tuổi của các cổ vật này, họ biết là chúng đã được làm ra từ trên 5 ngàn năm trước, và ở bên trong những vò nậm đó, người ta thấy có cặn rượu vang còn sót lại.

Ở Ai Cập, cũng có khá nhiều tài liệu chứng tỏ rằng dân chúng đã biêt trồng nho và dung trái nho để làm rượu vang từ thời các vua Pharaon, tức là trước đây hơn 6 ngàn năm.

Trên những bức tường ở bên trong kim tự tháp nơi chôn dấu ngôi mộ cổ của vua Phtah-Hotep, người trị vì nước ai cập khoảng 4 ngàn năm trước Thiên Chúa giáng sinh, người ta thấy đã có những bức tranh vẽ lại cảnh dân chúng hái nho ép lấy nước, rồi cho lên men để làm rượu.

Như vậy, rượu vang đã là một sản phẩm khá thông dụng từ ít nhất sáu bảy ngàn năm trước đây tại vùng Trung Đông và Bắc Phi, rồi được phổ biến sang các nước dọc theo bờ phía Đông Địa Trung Hải.

Nhưng đến câu hỏi “ai là người đầu tiên sang chế ra rượu vang?” thì chẳng có một tài liệu lịch sử đáng tin cậy nào nói đến chuyện đó cả.

Topwine chia sẻ về cách chọn rượu vang chính hãng cùng VTC

【#10】Ngon_Ngu_Hoc_Doi_Chieu Ngon Ngu Hoc Doi Chieu Ppt

Ngôn ngữ học đối chiếu

Anh – Việt

Th.S Nguyễn Văn Huy

Tổ Ngôn ngữ học

Khoa Việt nam học – ĐH NN Huế

Quiz

Tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ trên thế giới và ở Việt Nam

Có bao nhiêu ngôn ngữ hiện đang được sử dụng trên thế giới?

Hãy liệt kê 05 ngôn ngữ có số người nói như bản ngữ nhiều nhất theo thứ tự từ cao đến thấp.

Có bao nhiêu người bản ngữ nói tiếng Anh ở Anh? ở Mỹ? Trên thế giới?

5000 7000 9000

Anh, Pháp, Nga, Trung, Ả Rập, Hindi, TâyBan Nha

50tr 60 tr 70tr

200tr 400tr 600tr

300 triệu 500tr 700tr

Quiz

Tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ trên thế giới và ở Việt Nam

Ở Việt Nam hiện có bao nhiêu ngôn ngữ? Ước có khoảng bao nhiêu phần trăm người nói tiếng Việt như người bản ngữ trên tổng dân số?

Có bao nhiêu người bản ngữ nói tiếng Việt ở Anh? Ở Mỹ?

100 200 300

60% 80% 100%

20 ngàn 50 ngàn 100 ngàn

2 triệu 50 triệu 100 triệu

Theo The Ethnologue @ www.ethnologue.com

7,560

862,572

100.0

5,959,511,717

100.0

6,909

Ở Việt Nam hiện có 107 ngôn ngữ (kể cả ngôn ngữ bằng tay cho người câm điếc). Có khoảng 65,8 triệu người bản ngữ nói tiếng Việt, theo số liệu 1999, trong tổng số 68,6 triệu người dân.

Tiếng Anh được nói như ngôn ngữ thứ nhất (first language) ở 112 quốc gia. Ở Vương quốc Anh, có khoảng 58,1 triệu người bản ngữ nói tiếng Anh. Ở Mỹ quốc, có khoảng 215 triệu người bản ngữ nói tiếng Anh

Theo The Ethnologue @ Zdungk.com Việt được sử dụng ở 23 quốc gia khác nhau, ngoài Việt Nam ra, còn có Australia, Cambodia, Canada, China, Côte d’Ivoire, Czech Republic, Finland, France, Germany, Laos, Martinique, Netherlands, New Caledonia, Norway, Philippines, Russian Federation (Asia), Senegal, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States, Vanuatu.

Có khoảng 1,9 triệu người nói tiếng Việt ở Mỹ và khoảng 22 ngàn người ở Vương quốc Anh

Ngôn ngữ học miêu tả (descriptive linguistics): miêu tả từng ngôn ngữ cụ thể để làm rõ đặc điểm của ngôn ngữ cần nghiên cứu

Ngôn ngữ học so sánh (comparative linguistics): các ngôn ngữ của những cộng đồng người khác nhau được so sánh với nhau

TL1

Vị trí của ngôn ngữ học đối chiếu trong các phân ngành ngôn ngữ học hiện đại

Các phân ngành của ngôn ngữ học so sánh (comparative linguistics):

Ngôn ngữ học so sánh lịch sử (historical comparative linguistics): làm rõ mối quan hệ về mặt cội nguồn và quá trình phát triển lịch sử của các ngôn ngữ được giả định là có quan hệ về nguồn gốc.

ngữ hệ Ấn Âu (Indo – European): dòng Ấn, dòng Iran, dòng Slave, dòng Roman (Ý, Pháp), dòng German (có tiếng Anh, Đức, Hà Lan)

ngữ hệ Semit: dòng Ai Cập, dòng Semit

ngữ hệ Thổ: Thổ Nhĩ Kỳ, Azecbadan

ngữ hệ Hán Tạng: Hán

ngữ hệ Nam Phương (Austronesian): dòng Nam Thái, Nam Á,

trong Nam Á có ngành Môn-Khmer,

trong Môn – Khmer có tiếng Việt, Mường, Ba Na, Ka Tu…

TL1

Vị trí của ngôn ngữ học đối chiếu trong các phân ngành ngôn ngữ học hiện đại

Ngôn ngữ học so sánh loại hình (typological linguistics): phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa và những điểm giống nhau trong cấu trúc ngôn ngữ, không nhất thiết cùng một nguồn gốc

(xem loại hình ngôn ngữ)

Ngôn ngữ học đối chiếu: nghiên cứu so sánh hai hay nhiều ngôn ngữ bất kỳ để xác định những điểm giống nhau và khác nhau, bất chấp yếu tố nguồn gốc hay loại hình nhằm phục vụ những nhu cầu lí luận và thực tiễn của người nghiên cứu. (phạm vi hẹp hơn nghiên cứu loại hình, và chỉ xét các yếu tố đồng đại chứ không mang tính lịch đại như nghiên cứu ngữ hệ/ nguồn gốc)

TL1

Quá trình phát triển của NNHĐC

– Có lịch sử lâu đời: hầu hết các công trình ngữ pháp miêu tả đều có so sánh đối chiếu vô tình hay hữu ý.

– Đến 1789, James Pickbourne là người đầu tiên dùng thuật ngữ đối chiếu (contrast) gắn với hiện tượng khác biệt giữa các ngôn ngữ, trích theo Krzeszowski, 1990)

– Sau một số công trình nổi bật, nghiên cứu đối chiếu rơi vào khủng hoảng vì thiếu một hệ thống lí luận khoa học dẫn dắt.

– Đến đầu thế kỷ XX, NNĐC phát triển theo ba hướng:

+ Công trình của Baudouin de Courternay (1902), nhà ngôn ngữ Nga gốc Ba Lan, so sánh tiếng Ba lan, Nga và tiếng Slave cổ, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nga của công dân Liên Xô.

+ Công trình của Ch. Bally (1932) “Ngôn ngữ học đại cương và một số vấn đề của tiếng Pháp” đối chiếu tiếng Pháp và tiếng Đức, đáp ứng nhu cầu học tiếng Đức của người Pháp

+ Công trình của Ch. Fries (1940), Transfer Grammar của Z. Harris (1954), Linguistics Across Cultures của R. Lado (1957) đối chiếu tiếng Anh với những ngôn ngữ khác, xuất phát từ nhu cầu học tiếng Anh trên toàn cầu ngày càng tăng.

TL1

Quá trình phát triển của NNHĐC

Ở Việt Nam, công trình nghiên cứu đối chiếu đầu tiên là “Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ” của Lê Quang Thiêm (1989) với những luận cứ của tiếng Việt và tiếng Bungary, sau đó là cuốn “Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á” của Nguyễn Văn Chiến (1992).

Hà Nội năm 1997 đánh dấu Hội thảo chuyên ngành đối chiếu ngôn ngữ lần đầu tiên ở Việt Nam.

Hướng dẫn TL2

Dĩ Âu vi trung: hiện tượng lấy ngữ liệu của các ngôn ngữ Ấn Âu để xây dựng nên các khái niệm, các phạm trù đại cương, phổ quát, dùng cho việc nghiên cứu, miêu tả các ngôn ngữ khác.

Cấu trúc câu Chủ – Vị & cấu trúc câu Đề – Thuyết

Phân biệt từ loại động từ & tính từ

Hướng dẫn TL2

Tìm hiểu sự chuyển di ngôn ngữ

Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ với ngoại ngữ

+ giọng ngoại quốc

+ học một ngôn ngữ có đặc điểm loại hình giống với tiếng mẹ đẻ thì dễ hơn

+ khái niệm “chuyển di ngôn ngữ” (language transfer) do T.Odlin (1989) khởi xướng trong công trình cùng tên: ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ với học ngoại ngữ. Đôi khi còn gọi là “giao thoa ngôn ngữ” (interference) (J. Fisiak, 1983. Present Trends in Contrastive Linguistics)

Hướng dẫn TL2

An example…

“Cấu trúc make somebody/ something do something đã bị sinh viên Việt Nam lạm dụng và trở thành nguồn gốc của các lỗi nặng – những trường hợp mà khi đó người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ có thói quen dùng những ngoại vị từ (transitive verbs) thay cho kết cấu nêu trên” (Tô Minh Thanh, tạp chí NCKH- ĐHXHNV số 19)

Hướng dẫn TL2

(1a) The white ceiling and walls of the living room make it seem brighter and larger.

“Trần nhà và những bức tường màu trắng của phòng khách làm cho nó dường như sáng hơn và rộng hơn.”

Ngoại vị từ Brighten “làm cho sáng hơn” và Enlarge “làm cho rộng hơn” thường được dùng trong trường hợp này:

(1b) Its white ceiling and walls seemingly Brighten and Enlarge the living room.

(2a)* Drugs can make a person become completely different.

“Ma tuý có thể làm cho một người trở nên hoàn toàn khác.

Ngoại vị từ Change “làm thay đổi” sẽ làm cho câu này nghe giống tiếng Anh hơn:

(2b) Drugs can change a person completely.

Hướng dẫn TL2

Chuyển di ngôn ngữ

chuyển di tích cực (positive transfer): giúp học dễ dàng hơn vì có sự giống nhau

Do you have money with you? Yes, I do (E)/? Ni you qian ma? You (C)/ Em có mang theo tiền không? Có (V): câu trả lời ngắn

Kumain na ako (Tag). I have eaten. Tôi ăn rồi: trật tự thành phần câu

chuyển di tiêu cực (negative transfer): gây khó khăn do khác biệt

 hạn chế/ tránh sử dụng những cấu trúc xa lạ

Tag questions/ negative polar questions for Viets

Cấu trúc trung tâm ngữ của tiếng Trung: Ni xi huan wo song ni de li wu ma?

 quá lạm dụng những cấu trúc gần gũi

Vấn đề đặt ra là, lỗi do tiếng mẹ đẻ chiếm vị trí như thế nào trong ngôn ngữ trung gian của người học:

Hướng dẫn TL2

Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

Khác biệt về ngôn ngữ không đồng nhất với khó khăn trong học ngoại ngữ. Khác biệt là phạm trù thuộc ngôn ngữ, còn khó khăn là phạm trù thuộc tâm lý tồn tại trong đầu óc từng người.

Khác nhau giữa hai ngôn ngữ không phải khi nào cũng gây khó khăn như nhau với người học:

Người Anh: anh và em/ cô, cậu, mợ, dì, dượng, bác, chú, o, thím trong tiếng Việt  khó khăn

Người Việt: brother/ uncle/ aunt  dễ dàng

Người Việt: rice  dễ dàng

Người Anh: lúa, thóc, gạo, cơm, cháo, hồ, nếp, xôi, trấu, tấm, cám  khó khăn

Hướng dẫn TL2

Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

Do vậy, cần xác định (xét về việc dạy tiếng):

giống nhau cần yếu: giống nhau giúp người học chuyển di tích cực từ tiếng mẹ đẻ sang ngoại ngữ:

trật tự từ, thành phần câu (A-V): trật tự từ giữa danh từ trung tâm và tính từ trong tiếng Anh, Hán là giống nhau, không cần dạy nhiều, nhưng với tiếng Việt thì cần tập trung làm rõ.

giống nhau không cần yếu: giống nhau không giúp người học chuyển di tích cực:

phạm trù số của Anh – Việt

ngôn ngữ nào cũng có nguyên âm (phổ niệm)

khác nhau cần yếu: khác nhau dẫn đến chuyển di tiêu cực:

thanh điệu của tiếng Việt với người Anh, trọng âm của tiếng Anh với người Việt

khác nhau không cần yếu: khác nhau không dẫn đến chuyển di tiêu cực:

động từ của tiếng Anh đối với người Việt: thời, thể, thức

Ngôn ngữ học đối chiếu do vậy giúp thiết lập căn cứ để thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu theo đối tượng người học

+ (trẻ em, người lớn, người bản xứ, người nước ngoài, người nước này, người nước khác)

+ nhưng không phải là căn cứ duy nhất: tuổi tác, mục đích, tâm lý, môi trường, vv.

Hướng Dẫn TL3

Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

Hai đối tượng đối chiếu phải có một điểm chung. Đó chính là TC, là yếu tố quyết định kết quả so sánh.

Nếu đối chiếu hình vuông và hình chữ nhật:

TC: số cạnh và số góc  như nhau

TC: tương quan về chiều dài của các cạnh  khác nhau

Xác định TC trong những ví dụ sau:

Đôi ta như lửa mới nhen/ Như trăng mới mọc như đèn mới khêu

Vào mùa hè quạt máy đắt như như tôm tươi, nhưng vào mùa đông thì lại rẻ như bèo

Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái

Thì giờ là vàng bạc

Hướng Dẫn TL3

Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

TC là một đại lượng chung không thuộc về một ngôn ngữ nào trong số những ngôn ngữ được đối chiếu. Nó có thể thuộc phạm trù phổ quát hoặc phạm trù chung của hai hay một số ngôn ngữ nào đó.

+ TC trong ngữ âm – âm vị học: đặc trưng về cấu âm-âm học, nét khu biệt âm vị

+ TC trong Từ vựng: nghĩa của từ và các nét nghĩa

+ TC trong ngữ pháp: tương ứng về cấu trúc và ý nghĩa

+ TC trong ngữ dụng: lực ngôn trung, các chức năng trong giao tiếp

Hướng Dẫn TL3

Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

Việc xác định TC không nên dựa vào hình thức (cách gọi tên, khái niệm) vì sẽ dẫn đến sự bế tắc, hoặc lệch chuẩn, sai lầm, hoặc phiến diện. NCĐC nên dựa vào sự tương đương về nghĩa, các thành tố nghĩa

+ Ví dụ: nghiên cứu đối chiếu phạm trù “Thì” trong tiếng Việt và tiếng Anh  có thể có trong tiếng Anh nhưng trong tiếng Việt thì cách tiếp cận không thống nhất, thậm chí còn không có thì trong tiếng Việt.

+ Đề tài gợi ý là: Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện biểu đạt ý nghĩa thời gian trong tiếng Việt và tiếng Anh

Xem slide 33, 35

Hướng Dẫn TL3

Những cách tiếp cận TC cơ bản trong NCĐC các ngôn ngữ

Tuỳ vào nhiệm vụ mục đích, có hai cách tiếp cận:

Cách tiếp cận hai hay nhiều chiều: xem xét các hiện tượng được so sánh của hai hay nhiều ngôn ngữ. Câu hỏi đặt ra là: Những phương tiện nào có trong ngôn ngữ A và B dùng để biểu thị cái được xây dựng trong TC?

Cách đối chiếu này thường có tựa đề dạng Những phương tiện/ cách thức biểu hiện phạm trù X trong ngôn ngữ A và B.

VD1: Cách biểu thị ý nghĩa tương lai trong tiếng Anh và tiếng Việt

VD2: Cách biểu thị ý nghĩa nguyên nhân trong tiếng Anh và tiếng Việt

VD3: Cách biểu thị ý nghĩa mệnh lệnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

VD4: Phạm trù lịch sự trong tiếng Anh và tiếng Việt

VD5: Khoảng cách giao tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt

Hướng Dẫn TL3

Những cách tiếp cận TC cơ bản trong NCĐC các ngôn ngữ

Cách tiếp cận một chiều:

Cách tiếp cận này lấy TC làm trung tâm, không có ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Ở ngôn ngữ A có thể có 4 phương tiện biểu đạt, ngôn ngữ B có thể có ít hoặc nhiều hơn, vv.

Có thể bắt đầu bằng cách miêu tả các hình thức trong ngôn ngữ thứ nhất rồi đối chiếu với ngôn ngữ thứ hai hoặc ngược lại. (ngôn ngữ nguồn và đích)

Những nguyên tắc cơ bản trong đối chiếu các ngôn ngữ:

Theo Bùi Mạnh Hùng (2000), nghiên cứu ngôn ngữ cần tuân theo những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thứ nhất: Các phương tiện trong hai ngôn ngữ đối chiếu phải được miêu tả một cách đầy đủ và chính xác trước khi tiến hành đối chiếu để tìm ra điểm giống và khác nhau.

Có thể sử dụng kết quả của người khác đã nghiên cứu

Tự mình miêu tả những thuật ngữ và các đơn vị sử dụng để đối chiếu

Nguyên tắc thứ hai: Việc nghiên cứu không nên chú ý đến những phương tiện ngôn ngữ nào đó được tách biệt một cách máy móc, khiên cưỡng mà phải nằm trong một hệ thống.

VD: không thể so sánh I và tôi mà không đặt trong hệ thống các vai giao tiếp, không so sánh will với sẽ mà không đặt trong hệ thống ý nghĩa chỉ về thời gian

Nguyên tắc thứ ba: Phải xem xét các phương tiện đối chiếu không chỉ trong hệ thống ngôn ngữ mà cả trong hoạt động giao tiếp.

VD1: trong tiếng Anh “you” có phạm vi hoạt động rất rộng và có rất nhiều phương tiện diễn đạt tương đương trong tiếng Việt tùy vào từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể

VD2: động từ trong tiếng Việt có chức năng biến đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh giao thiếp cụ thể

Nguyên tắc thứ tư và là nguyên tắc hay bị vi phạm nhất: Phải đảm bảo tính nhất quán trong việc sử dụng các mô hình lý thuyết để miêu tả các ngôn ngữ đối chiếu

Phải sử dụng những khái niệm có thể phù hợp để miêu tả cả hai ngôn ngữ được đối chiếu và những khái niệm đó phải được hiểu cùng một cách

Phải theo cùng một khung lý thuyết

Nếu hiểu hình vị là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa (Bloomfield) thì tiếng Việt và tiếng Hán không có đơn vị từ, chỉ có hình vị; nhưng nếu hiểu hình vị là đơn vị có nghĩa của từ, tạo nên từ thì các ngôn ngữ này chỉ có từ, không có hình vị.

Mặc dù sẽ là lí tưởng để có một hệ thống thuật ngữ trung lập để mô tả chung cho các ngôn ngữ, không thiên về một nhóm ngôn ngữ nào nhưng thực tế, ngôn ngữ đại cương hiện tại trên thế giới vẫn là “dĩ Âu vi trung” (thiên về ngôn ngữ biến hình)  NGHỊCH LÝ đang tồn tại

Các khung lý thuyết về ngôn ngữ:

Ngữ pháp truyền thống – traditional

Bắt nguồn từ các công trình nghiên cứu ngữ pháp Latin và Hy lạp, vẫn có giá trị sử dụng cho đến ngày nay

ngữ pháp cấu trúc – structural

Xây dựng trên cơ sở ngữ pháp mô tả, chú trọng đến các cấu trúc nền tảng của một ngôn ngữ cụ thể

ngữ pháp tạo sinh – cải biến – generative-transformational

Xuất phát từ deep structure và surface structure của Noam Chomsky, nhấn mạnh đến năng lực ngôn ngữ (competence) khái quát của con người

ngữ pháp tri nhận – cognitive

Khởi nguồn từ 1976 do Ronald Langacker, chú trọng đến nhận thức và tư duy với ngôn ngữ

ngữ pháp chức năng – functional

Bắt nguồn từ nghiên cứu của Simon C. Dik ở University of Amsterdam vào những năm 1970.

Semantic function (Agent, Patient, Recipient, etc.), describing the role of participants in states of affairs or actions expssed

Syntactic functions (Subject and Object), defining different perspectives in the psentation of a linguistic expssion

Pragmatic functions (Theme and Tail, Topic and Focus), defining the informational status of constituents, determined by the pragmatic context of the verbal interaction

Nguyên tắc thứ năm: đơn giản, thiết thực với người dạy và người học tiếng

Phương pháp đối chiếu:

1. Khái quát:

– Trong ngôn ngữ học có 2 phương pháp nghiên cứu chính:

+ Miêu tả (descriptive)

+ So sánh (comparative):

+ so sánh lịch sử

+ so sánh loại hình

+ so sánh đối chiếu

+ so sánh bên trong ngôn ngữ (intralingual): so sánh giữa các đơn vị, phạm trù thuộc các cấp độ khác nhau trong cùng một ngôn ngữ: phân biệt âm vị ấm tố, hình vị – hình tố, các phạm trù ngữ pháp, các phương thức ngữ pháp..

+ so sánh bên ngoài ngôn ngữ (extralingual): so sánh các đơn vị, các phạm trù giữa các ngôn ngữ với nhau

2. Phạm vi đối chiếu:

Đối chiếu tổng thể giữa hai ngôn ngữ: không khả thi

Đối chiếu dấu hiệu: các mặt, các cấp độ, các thuộc tính cụ thể của hai ngôn ngữ

So sánh những hệ thống tương đương giữa hai ngôn ngữ như đại từ, quán từ, động từ, hệ thống nguyên âm, hệ thống phụ âm…

So sánh những cấu trúc tương đương như nghi vấn, phủ định, cảm thán…

So sánh các quy tắc tương đương: quy tắc bị động, đảo ngữ, nhấn mạnh, đồng hoá dị hoá ngữ âm

Cũng có thể phân biệt phạm vi đối chiếu trên cơ sở bình diện ngôn ngữ như ngữ âm – âm vị, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng

Các bước đối chiếu:

a. Miêu tả

b. Xác định cái gì có thể so sánh với cái gì.

c. So sánh để thấy cái giống và cái khác

+ XL1 = XL2

+XL1 =/= XL2

+ XL1 = 0L2: “thì” trong tiếng Anh: Y, trong tiếng Việt: N

Ví dụ…

Cách diễn đạt câu nghi vấn trong tiếng Anh và các hình thức diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

Vương Thị Đào

Hiện nay, cũng có nhiều quan niệm khác nhau về cách thức phân loại các câu hỏi trong tiếng Anh cũng như các loại ngôn ngữ khác. Xét theo cấu trúc ngữ pháp, câu hỏi trong tiếng Anh thành các loại như sau:

Yes/ No questions (câu hỏi có/không)

Wh- questions (câu hỏi có từ nghi vấn)

Alternative questions (câu hỏi lựa chọn)

Tag questions (câu hỏi láy lại)

Declarative questions (câu hỏi dạng tường thuật)

Dựa vào tính chất câu hỏi và những phương tiện biểu thị câu hỏi, người ta có thể chia câu tiếng Việt thành các loại sau:

Câu hỏi tổng quát.

Câu hỏi có từ nghi vấn.

Câu hỏi lựa chọn.

Câu hỏi dùng ngữ điệu.

2. Wh-questions (câu hỏi có từ nghi vấn)

* Giống nhau

Sự tương đồng giữa các từ nghi vấn trong tiếng Anh và tiếng Việt là khá cao. Ví dụ: Tiếng Anh có: who(m), what, when, where, why, which. Tiếng Việt có: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao, cái nào,…

Khi từ nghi vấn (wh- word) là chủ ngữ trong câu hỏi thì trong tiếng Anh và tiếng Việt hoàn toàn tương đồng. Trật tự từ trong cả hai câu hỏi Anh- Việt như nhau. Ví dụ:

Who loves Fiona?

Ai yêu Fiona?

What makes you cry?

Điều gì làm em khóc?

Từ nghi vấn (wh-word) trong cả hai loại Anh – Việt đều có hình thức rút gọn và từ nghi vấn có thể là từ đơn hoặc một cụm từ. Ví dụ:

Who Ai

What Cái gì

What for Để làm gì

Why Tại sao

Why not Tại sao không

Where Ở đâu

Where to Tới đâu

Trong tiếng Anh và tiếng Việt, loại câu hỏi mà từ nghi vấn được dùng để hỏi nguyên nhân (Why- tại sao, for what reason- vì lý do gì, for which reason- vì lý do nào) đều ở cùng vị trí đầu câu, đều thực hiện chức năng trạng ngữ trong câu. Ví dụ:

Why do you want to learn English?

Tại sao anh thích học tiếng Anh?

For what reason did many people leave for big cities?

Vì lí do gì mà nhiều người bỏ quê hương để đến các thành phố lớn?

For which reason do birds migrite?

Vì lí do nào mà chim di trú?

* Khác nhau

Khi từ nghi vấn không phải là chủ ngữ thì trong tiếng Việt không còn các tác tử (operators: auxiliaries, modals hoặc tobe) đứng trước chủ ngữ của câu hỏi như trong tiếng Anh và từ nghi vấn “ai” đứng ngay sau động từ chính trong tiếng Việt. Từ nghi vấn “who” trong tiếng Anh đứng đầu câu và phải dùng các tác tử đặt trước chủ ngữ. Ví dụ:

Who did you help?

Bạn giúp ai?

Cuối câu hỏi Wh – questions phải xuống giọng. Trong tiếng Việt không cần ngữ điệu.

Từ nghi vấn “When” chỉ đứng đầu câu trong câu hỏi loại này. Thời gian trong câu trả lời phụ thuộc vào thì (tense) mà ta sử dụng.Ví dụ:

A: When are you going to get married?

B: Next year.

A: When did you get married?

B: Two years ago.

Từ “khi nào/bao giờ/lúc nào” trong tiếng Việt đứng được ở cả hai vị trí: đầu câu và cuối câu. Khi đứng ở đầu câu, nó đề cập đến thời gian của hành động trong tương lai, và trường hợp đứng ở cuối câu, nó chỉ thời gian của hành động đã xảy ra ở quá khứ. Ví dụ:

A: Khi nào em tốt nghiệp đại học?

B: Sang năm.

A: Em tốt nghiệp đại học khi nào?

B : Năm ngoái.

Bảng tổng hợp phụ âm Anh – Việt

Thực hành đọc

phiên âm quốc tế tiếng Việt

Giới thiệu phần mềm Praat

Mô tả tính năng của phần mềm nghiên cứu về ngữ âm

Một số phương pháp và xu hướng ứng dụng phần mềm vào nghiên cứu đối chiếu ngữ âm Anh – Việt

Một số gợi ý về đề tài nghiên cứu đối chiếu ngữ âm

So sánh đối chiếu các đặc tính về cấu âm-âm học của

hai nguyên âm tiếng Anh /i/ và /i:/ trong cách phát âm của người Việt học tiếng Anh và người Anh bản xứ

các phụ âm tắc xát tiếng Anh /S, tS, dz/ trong cách phát âm của người Việt học tiếng Anh và người Anh bản xứ

các phụ âm tắc bật hơi /p, t, Ө/ tiếng Anh trong cách phát âm của người Việt học tiếng Anh và người Anh bản xứ

Các nguyên âm đôi tiếng Việt trong cách phát âm của người Anh/ Mỹ/ Úc và người Việt bản xứ

Các phụ âm tiếng Việt /γ/ và /χ/ trong cách phát âm của người Anh/ Mỹ/ Úc và người Việt bản xứ

Ví dụ về từ láy trong tiếng Anh

Onomatopoeic words (từ mô phỏng âm thanh): từ mô phỏng âm thanh của sự vật, hiện tượng muốn diễn đạt.

Động vật: chirp-chirp

Cuckoo-cuckoo

Meow-meow

Hiện tượng tự nhiên: beep-beep (automobile)

room-vroom (engine)

aps-zaps (laser weapon)

Ví dụ về từ láy trong tiếng Anh

Reduplicating (lặp từ): từ ghép có hai yếu tố từ vựng trở lên.

Các yếu tố từ vựng giống nhau goody-goody

Khác ở phụ âm đầu của từ walkie-talkie

Khác ở nguyên âm giữa của từ criss-cross

Từ thông tục, quen thuộc, lấy từ phát âm của trẻ con din-din

Ví dụ về từ láy trong tiếng Anh

Alliteration (lặp từ): lặp nguyên âm hoặc phụ âm của các từ trong câu.

Tiêu đề báo chí: “Science has Spoiled my Supper”, “Too Much Talent in Tennessee?”, and “Kurdish Control of Kirkuk Creates a Powder Keg in Iraq”

Nhân vật hoạt hình: Beetle Bailey, Donald Duck, Peter Parker, Bruce Banner, Clark Kent

Nhà Hàng: Coffee Corner, Sushi Station

Thành ngữ: busy as a bee, dead as a doornail, good as gold, right as rain, etc…

Âm nhạc: Blackalicious` “Alphabet Aerobics” focuses on the uses of alliteration in rhyme

Tên riêng: Ronald Reagan, Rodney Rude

Từ láy trong tiếng Việt

?

*Nghiên cứu đối chiếu trường từ vựng: (từ chỉ sự chuyển động, từ chỉ màu sắc, từ chỉ quan hệ thân tộc, từ chỉ bộ phận cơ thể người, từ chỉ hoạt động nói năng,từ chỉ cảm xúc, từ chỉ thực vật, từ chỉ động vật)

Các ý nghĩa thay đổi tuỳ thuộc vào nền văn hoá. Một số ý niệm có trong ngôn ngữ này nhưng không có trong ngôn ngữ khác. Do đó, không có đơn vị từ vựng tương đương (ô trống trong ngôn ngữ) hoặc phải diễn đạt bằng một ngữ tự do

Tiếng Anh: pig/pork, cow/beef, sheep/ lamp, deer/venison

Tiếng Việt: lúa/thóc/cơm/gạo, gánh/cõng/gùi/mang/vác/địu/bế/bồng, nói thách, mặt trận, ông ngoại/cậu/bác/mợ/anh

Ví dụ về từ chỉ quan hệ thân tộc:

*Nghiên cứu đối chiếu về đặc điểm phân bố, kết hợp của từ vựng:

Ứng dụng trang web chúng tôi và phần mềm AntCon trong việc nghiên cứu so sánh tần suất sử dụng và sự phân bố trong khối ngữ liệu

PROJECTS:

Khảo sát trường từ vựng về “tình yêu” trong các bài hát trữ tình tiếng Anh và tiếng Việt giai đoạn nửa sau thế kỷ 20.

Khảo sát trường từ vựng về “thiên tai” trong các bài báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

Khảo sát về trường từ vựng về “xì căng đan” trong các bài báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

*Nghiên cứu đối chiếu về thành ngữ

Làm sáng tỏ nhiều phương diện văn hoá

Nên giới hạn phạm vi đối chiếu thành ngữ: đối chiếu thành ngữ có yếu tố so sánh, thành ngữ có cấu trúc đối, thành ngữ cấu tạo bởi 4 thành tố, thành ngữ có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người, thành ngữ chỉ động/ thực vật.

Một số vấn đề cần lưu ý…

Đối chiếu ở bình diện ngữ pháp phong phú, đa dạng hơn

Đối chiếu hình vị: trong các ngôn ngữ biến hình, có sự phân biệt chính tố và phụ tố, còn tiếng Việt thì không, ranh giới hình vị và từ không rõ ràng (mua áo mua xống, không vui không vẻ)

Đối chiếu phương thức cấu tạo từ: phương thức phụ gia ở tiếng Anh, phương thức ghép và láy ở tiếng Việt

Đối chiếu số lượng từ loại: lưu ý cách tiếp cận

Đối chiếu các phạm trù ngữ pháp ngôi, số, giống, thời, thể, thức, dạng

Đối chiếu trật tự từ trong các cụm từ tự do, cụm từ cố định (thành ngữ, quán ngữ, ngữ cố định định danh)

Đối chiếu khuôn hình hoặc các câu: phân loại theo chức năng, theo cấu trúc, theo sự phân cực

Phương thức cấu tạo từ tiếng Anh và tiếng Việt

Phương thức dùng một tiếng làm một từ: tôi, bác, à, nếu

Phương thức tổ hợp các tiếng:

từ ghép đẳng lập:

Các thành tố đều rõ nghĩa: ăn ở, ăn nói

Có thành tố không rõ nghĩa: chợ búa, bếp núc, sầu muộn, các mú

từ ghép chính phụ:

Các thành tố đều rõ nghĩa: tàu hoả, đường sắt, sân bay

Có thành tố không rõ nghĩa: dưa hấu, xanh lơ, đỏ chót

Từ ngẫu kết: bồ hòn, thằn lằn, kỳ nhông

Phương thức tổ hợp các tiếng trên cơ sở hoà âm: từ láy (đôi, ba, tư)

Có một từ gốc có nghĩa: xanh xao, nhanh nhảu

Không có từ gốc có nghĩa: ra rả, rừng rực

Dùng một hình vị để tạo thành một từ: in, house, web

Tổ hợp hai hay nhiều hình vị để tạo từ

Phương thức phụ gia:

Thêm vào tiền tố: p-war

Thêm vào hậu tố: homeless

Thêm vào trung tố: singabloodypore

Phương thức ghép các yếu tố gốc từ:

Nghĩa tổng hợp: Newspaper, motion sickness

Nghĩa đặc biệt: greenhouse, lighthouse, blackboard

Phương thức láy:

zig zag, willy-nilly, ding-dong, flip-flop, higgledy-piggledy

Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

từ chỉ màu sắc:

Phương thức láy:

đo đỏ, đen đen, trăng trắng, xanh xanh, vàng vàng, nâu nâu, hồng hồng, tim tím, xam xám.

đỏ đắn, đen đúa, xanh xao, vàng vọt, xám xịt, tím tái, hồng hào

Phương thức khác: màu hạt dẻ, màu khói, màu cà rốt, màu lông ngựa, màu boóc đô

từ chỉ dụng cụ lao động: tư duy tổng quát đến cụ thể

từ chỉ cảm xúc

từ cấm kỵ

Nhìn lại một số khái niệm…

Từ trong tiếng Anh: Khi phân tích cấu trúc của những từ thuộc ngôn ngữ biến hình (inflecting language) có tính tổng hợp (syntheticity), từ (word form) chưa phải là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ mà nó còn được tạo nên bởi những thành tố nhỏ hơn gọi là từ tố (hình vị-morpheme).

HÌNH VỊ (morpheme): là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, là bộ phận nhỏ nhất cấu tạo nên từ

Hình vị có thể được phân chia thành nhiều loại dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau (free/bound), (lexical/functional), (derivational/ inflectional), (root/ affix)

Từ trong tiếng Việt: Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền vững, hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện tự do trong lời nói để tạo câu.

Đơn vị cấu tạo của từ tiếng Việt là các TIẾNG, cái mà ngữ âm học vẫn gọi là âm tiết

Tiếng của tiếng Việt có giá trị tương đương như hình vị trong các ngôn ngữ khác, còn được gọi là các hình tiết (morphemsyllable)

Xét về ý nghĩa, về giá trị ngữ pháp, về năng lực tham gia cấu tạo từ

Có những tiếng tự thân nó mang ý nghĩa: cây, trời, cỏ, nước

Có những tiếng tự thân n�