Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội

Cập nhật thông tin chi tiết về Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội mới nhất ngày 21/10/2020 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,247 lượt xem.

VAI TRÒ CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI<br /> ThS. Đào Thu Hiền1<br /> <br /> Tóm tắt: Ý thức pháp luật là nội dung quan trọng trong đời sống pháp luật của xã hội, giữ vai<br /> trò chi phối tất cả các giai đoạn của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi con người.<br /> Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật; làm rõ vai trò của ý thức pháp luật<br /> trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng; từ đó, đề xuất một số định hướng nhằm nâng<br /> cao ý thức pháp luật và phát huy vai trò của nó trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.<br /> Từ khóa: Ý thức pháp luật, tính độc lập tương đối của ý thức pháp luật, vai trò của ý thức pháp luật.<br /> <br /> <br /> Ý thức pháp luật là nhân tố không thể thiếu ý thức đạo đức, ý thức thẩm mỹ, ý thức tôn<br /> trong đời sống pháp luật của xã hội ở tất cả các giáo, ý thức khoa học). Ý thức pháp luật là một<br /> giai đoạn phát triển của nó, nhất là từ khi xuất bộ phận của ý thức xã hội ra đời từ thực tiễn đời<br /> hiện nhà nước pháp quyền. Ý thức pháp luật có sống xã hội và phản ánh tồn tại xã hội. Ý thức<br /> vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và pháp luật xuất hiện cùng với sự ra đời của nhà<br /> hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời quyết nước, phản ánh trực tiếp các quan hệ kinh tế -<br /> định hiệu quả của việc thực hiện pháp luật, góp xã hội mà trước hết, là những quan hệ sản xuất<br /> phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Hiện nay, được thể hiện trong các luật lệ nhà nước. Ý thức<br /> nước ta đang trong quá trình xây dựng Nhà pháp luật xuất hiện cùng với sự xuất hiện của<br /> nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để pháp luật pháp luật. Nó là sản phẩm của quá trình phát<br /> ngày càng trở thành phương tiện mà thông qua triển xã hội, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các hệ<br /> đó Đảng lãnh đạo xã hội; trở thành cơ sở pháp tư tưởng, quan điểm, quan niệm trong xã hội.<br /> lý để bộ máy nhà nước tổ chức và hoạt động “Ý thức pháp quyền là toàn bộ các tư tưởng,<br /> quản lý có hiệu quả các lĩnh vực khác nhau của quan điểm của một giai cấp về bản chất và vai<br /> đời sống xã hội, thì chúng ta cần phát huy vai trò của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của nhà<br /> trò ý thức pháp luật của con người trong xã hội. nước, các tổ chức xã hội và công dân, về tính<br /> Việc đánh giá vai trò của ý thức pháp luật đối hợp pháp hay không hợp pháp của hành vi con<br /> với đời sống xã hội nói chung, đối với các quá người trong xã hội”2. Dưới góc độ tiếp cận của<br /> trình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nói riêng triết học, ý thức pháp luật là toàn bộ những học<br /> là hết sức cần thiết nhằm định hướng cho việc thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm của một<br /> đưa ra những giải pháp nâng cao ý thức pháp giai cấp về bản chất và vai trò của pháp luật;<br /> luật của các nhóm đối tượng xã hội. mang lại cái nhìn sâu sắc và khái quát về bản<br /> 1. Một số vấn đề lý luận về ý thức pháp chất và vai trò của ý thức pháp luật trong ý thức<br /> luật1 xã hội nói chung. Đây là cơ sở lý luận để tiếp<br /> Quan niệm về ý thức pháp luật có điểm khác cận nghiên cứu ý thức pháp luật dưới góc nhìn<br /> nhau, khi nó được nghiên cứu dưới những góc của các khoa học cụ thể.<br /> độ, những cách tiếp cận khác nhau của những Dưới góc độ tiếp cận luật học, nhiều quan<br /> ngành khoa học khác nhau, như triết học, luật niệm về ý thức pháp luật đã được các nhà luật<br /> học hay xã hội học pháp luật. học đưa ra. Chẳng hạn, “ý thức pháp luật – đó là<br /> Dưới góc độ triết học, ý thức pháp luật được trình độ hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về<br /> tiếp cận với tư cách một trong những hình thái ý<br /> 2<br /> thức xã hội (ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc<br /> gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí<br /> Minh. Giáo trình triết học Mác – Lênin. Nxb Chính trị<br /> 1<br /> Trường Đại học Thủy Lợi Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.587-588.<br /> <br /> <br /> 150 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG – SỐ 43 (12/2013)<br /> pháp luật…, là thái độ đối với pháp luật, ý thức tồn tại xã hội. Mỗi kiểu nhà nước và pháp luật<br /> tôn trọng hay coi thường pháp luật, đó là thái độ tương ứng với một kiểu phương thức sản xuất<br /> đối với hành vi phạm pháp luật và phạm tội”3. đã không còn, nhưng ý thức pháp luật của nó<br /> Quan niệm này thiên về việc xác định chủ thể vẫn có thể tồn tại dai dẳng trong tồn tại xã hội<br /> của ý thức pháp luật, chỉ ra những biểu hiện cụ mới.<br /> thể của ý thức pháp luật: trình độ hiểu biết pháp – Ý thức pháp luật có thể tiến bộ hơn so với<br /> luật, thái độ đối với pháp luật, thái độ đối với tồn tại xã hội. Những tư tưởng pháp luật, đặc<br /> hành vi phạm pháp, phạm tội. biệt là những tư tưởng khoa học pháp lý của các<br /> Tuy có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác lực lượng tiến bộ đang cầm quyền có tác dụng<br /> nhau, song chúng ta có thể hiểu một cách chung to lớn trong việc hình thành và phát triển một<br /> nhất về ý thức pháp luật như sau: nền pháp luật tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển<br /> “Ý thức pháp luật là tổng thể những học của xã hội.<br /> thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh Thứ hai, ý thức pháp luật là hiện tượng<br /> hành trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con mang tính giai cấp.<br /> người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã Trong xã hội có sự phân chia giai cấp, các<br /> qua và pháp luật cần phải có, thể hiện sự đánh giai cấp khác nhau luôn có những điều kiện kinh<br /> giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong tế, chính trị, xã hội khác nhau, lợi ích khác nhau<br /> hành vi xử sự của con người, cũng như trong tổ và do vậy, ý thức pháp luật của các giai cấp<br /> chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và cũng có những nội dung và hình thức phát triển<br /> các tổ chức xã hội”4. khác nhau. Giai cấp thống trị, vì muốn củng cố,<br /> Quan niệm này khá đầy đủ, chi tiết, nói lên duy trì, bảo vệ địa vị chính trị và lợi ích kinh tế<br /> được cả chủ thể của ý thức pháp luật cũng như của giai cấp mình, nên luôn luôn tìm mọi cách<br /> trình độ hiểu biết đối với pháp luật và thái độ, để hợp thức hóa ý chí của giai cấp mình thành<br /> sự đánh giá, điều chỉnh hành vi con người theo pháp luật thông qua con đường nhà nước.<br /> pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống<br /> Về cơ bản, các nhà nghiên cứu đều thống trị. Ý chí đó được nâng lên thành luật, thành các<br /> nhất với nhau rằng, ý thức pháp luật có hai đặc quy tắc ứng xử mang tính chất bắt buộc phải<br /> trưng như sau: thực hiện đối với toàn xã hội. Pháp luật luôn bảo<br /> Thứ nhất, ý thức pháp luật là một hình thái vệ cho giai cấp thống trị, là vũ khí chính trị của<br /> ý thức xã hội có tính độc lập tương đối. giai cấp thống trị để chống lại các giai cấp, tầng<br /> Với tư cách là một bộ phận của ý thức xã hội, lớp xã hội khác và đưa hoạt động quản lý xã hội<br /> ý thức pháp luật xuất hiện, nảy sinh trên nền đi theo quỹ đạo, ý muốn của mình. Các giai cấp,<br /> tảng tồn tại xã hội nhất định, cụ thể là nó ra đời, tầng lớp xã hội không được nắm quyền thống trị<br /> biến đổi cùng với nhà nước và pháp luật, tức là cũng có ý thức pháp luật của mình, song ý thức<br /> khi xã hội đã phân chia thành giai cấp. Ý thức pháp luật của những bộ phận xã hội này không<br /> pháp luật bị quyết định bởi tồn tại xã hội. Tuy được phản ánh đầy đủ trong hệ thống luật pháp.<br /> nhiên, ý thức pháp luật cũng có tính độc lập Chỉ có ý thức pháp luật của giai cấp thống trị<br /> tương đối, được biểu hiện cụ thể trên các mới được phản ánh đầy đủ trong nội dung, hình<br /> phương diện sau: thức biểu hiện và quá trình thực thi pháp luật<br /> – Ý thức pháp luật có thể lạc hậu hơn so với hiện hành.<br /> 2. Vai trò của ý thức pháp luật đối với sự<br /> 3 phát triển xã hội<br /> Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật. Những vấn đề<br /> lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật. Nxb Chính trị Ý thức pháp luật ra đời từ những điều kiện xã<br /> Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.609. hội nhất định, phản ánh nhu cầu điều chỉnh cũng<br /> 4<br /> Trường Đại học Luật Hà Nội. Giáo trình Lý luận nhà như quá trình điều chỉnh bằng pháp luật đối với<br /> nước và pháp luật. Nxb Công an nhân dân, Hà nội, 2004,<br /> tr.409. các quan hệ xã hội. Như trên đã phân tích, ý<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG – SỐ 43 (12/2013) 151<br /> thức xã hội có tính độc lập tương đối, nhưng nó cũng được củng cố, nâng cao.<br /> có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã<br /> hội. Tùy thuộc vào ý thức pháp luật tiến bộ hay hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, sự phân tầng<br /> lạc hậu mà sự tác động của nó có vai trò tích xã hội, phân hóa giàu nghèo đang diễn ra với<br /> cực hay ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt khác khoảng cách ngày càng lớn, cạnh tranh trên thị<br /> nhau của đời sống xã hội. Ở đây, tác giả chỉ tập trường ngày càng gay gắt, các vấn đề kinh tế -<br /> trung phân tích vai trò của ý thức pháp luật đối xã hội trở nên phức tạp và gay gắt hơn (sự cạnh<br /> với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa – tư tranh không lành mạnh, kinh tế phát triển mất<br /> tưởng. cân đối, phát sinh nhiều tiêu cực, hành vi tham<br /> Thứ nhất, vai trò của ý thức pháp luật trong nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội…). Điều này<br /> đời sống kinh tế. càng cần đến sự điều chỉnh của pháp luật, đặc<br /> Đời sống kinh tế của xã hội là tổng thể những biệt là cần đến ý thức pháp luật tự giác, tích cực<br /> mối quan hệ, tương tác lẫn nhau của con người của các chủ thể tham gia hoạt động trong nền<br /> liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, kinh tế thị trường.<br /> phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm và dịch Thứ hai, vai trò của ý thức pháp luật trong<br /> vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của đời sống chính trị.<br /> con người với một nguồn lực có giới hạn. Trong điều kiện của Nhà nước pháp quyền,<br /> Ý thức pháp luật có thể góp phần thúc đẩy pháp luật có vị trí tối thượng; ý thức pháp luật<br /> đời sống kinh tế phát triển, bởi lẽ ý thức pháp cũng giữ vị trí quan trọng, là bộ phận ý thức xã<br /> luật là tiền đề trực tiếp để xây dựng và hoàn hội chủ đạo trong hệ thống ý thức xã hội. Ở<br /> thiện hệ thống pháp luật nhà nước. Hệ thống nước ta hiện nay, ý thức pháp luật thích ứng với<br /> pháp luật nhà nước nếu phản ánh đúng quy luật tính chất của nhà nước kiểu mới, nhà nước của<br /> phát triển kinh tế, phản ánh đúng nhu cầu và xu nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.<br /> hướng phát triển của một chế độ kinh tế – xã hội Ý thức pháp luật giúp con người có khả năng<br /> trong giai đoạn lịch sử nhất định thì mới có tác nhận thức, đánh giá về đời sống pháp luật với<br /> dụng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các quan hệ các vấn đề, như thực trạng của đời sống pháp<br /> kinh tế – xã hội mới phát triển. Do đó, nhà nước luật hiện hành; các tài liệu, ấn phẩm thông tin<br /> với tư cách là người trực tiếp sáng tạo pháp luật pháp lý; tình trạng pháp chế; công tác tổ chức,<br /> trước hết phải nhận thức được những đòi hỏi áp dụng và thi hành luật pháp của các cơ quan<br /> khách quan của đời sống kinh tế – xã hội thực nhà nước; hoạt động thực hiện pháp luật của các<br /> tiễn, những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát tổ chức xã hội, thái độ và hành vi của các tầng<br /> triển của kinh tế – xã hội để phản ánh kịp thời lớp nhân dân với pháp luật; tính hợp pháp hay<br /> vào hệ thống pháp luật. không hợp pháp trong hành vi của bản thân, của<br /> Pháp luật là công cụ quản lý kinh tế của đất người khác; sự công bằng hay chưa trong việc<br /> nước thông qua việc thể chế hóa các chính sách, áp dụng pháp luật đối với hoạt động của các cơ<br /> kế hoạch phát triển thành hệ thống các quy quan, tổ chức xã hội; v.v…<br /> phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho các Mỗi người dân cũng như cán bộ, công chức,<br /> hoạt động kinh tế đạt hiệu quả, nên việc nâng người có chức vụ, quyền hạn muốn đấu tranh<br /> cao ý thức pháp luật sẽ góp phần vào việc hoàn phòng, chống vi phạm pháp luật thì phải có sự<br /> thiện hệ thống luật pháp hiện hành nhằm điều nhận thức pháp luật đầy đủ, chính xác. Ý thức<br /> chỉnh phù hợp các quan hệ kinh tế. Nhờ hệ pháp luật và hành vi pháp luật của cán bộ, công<br /> thống pháp luật, các chủ thể kinh tế được đảm chức có ảnh hưởng sâu rộng, trực tiếp đến nhiều<br /> bảo quyền tự do và lợi ích hợp pháp, đồng thời cá nhân khác, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp,<br /> họ cũng xác định được nghĩa vụ và quyền hạn bởi một trong những thẩm quyền quan trọng của<br /> của mình trong sản xuất, phân phối, lưu thông họ là có thể ban hành những quyết định làm<br /> và tiêu dùng và do vậy, ý thức pháp luật của họ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền hạn<br /> <br /> <br /> 152 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG – SỐ 43 (12/2013)<br /> hay nghĩa vụ pháp lý, có thể đưa lại lợi ích hoặc nhanh chóng và thuận lợi. Nếu có nhận thức<br /> thiệt hại về vật chất, tinh thần cho các tổ chức, đúng đắn và đầy đủ về tình hình kinh tế – xã hội,<br /> cá nhân khác có liên quan. Nếu đội ngũ cán bộ, xác định đúng những quan hệ xã hội cơ bản cần<br /> công chức có ý thức pháp luật cao, có thái độ có sự điều chỉnh của pháp luật, có quy trình và<br /> tôn trọng pháp luật, có hành vi tích cực trong kỹ thuật lập pháp khoa học, phù hợp thì hệ<br /> việc chấp hành pháp luật thì hiệu quả tác động thống pháp luật của đất nước sẽ đạt mức độ<br /> của ý thức pháp luật trong cuộc sống sẽ cao, góp hoàn thiện cao.<br /> phần duy trì trật tự, kỷ cương xã hội. Từ những điều trình bày trên, có thể nói, ý<br /> Thứ ba, vai trò của ý thức pháp luật trong thức pháp luật có vai trò to lớn trong đời sống<br /> đời sống văn hóa – tư tưởng. xã hội. Song, để phát huy vai trò đó của ý thức<br /> Ý thức pháp luật luôn có ảnh hưởng mạnh pháp luật, chúng ta không chỉ cần đến sự nhận<br /> mẽ tới các hình thái ý thức xã hội khác. Những thức sâu sắc về ý thức pháp luật, mà còn phải<br /> quan điểm, tư tưởng pháp luật khoa học, tiến bộ tìm ra phương hướng để củng cố và nâng cao ý<br /> góp phần củng cố, phát huy những nhân tố tích thức pháp luật của các nhóm đối tượng xã hội,<br /> cực ở các hình thái ý thức xã hội khác; đồng từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà<br /> thời khắc phục những quan niệm không phù nước, cho đến các tầng lớp nhân dân trong giai<br /> hợp, ảnh hưởng xấu đến lợi ích của các giai cấp, đoạn hiện nay.<br /> đến đời sống cộng đồng và tiến bộ xã hội, chẳng Từ vai trò của ý thức pháp luật trong đời<br /> hạn như: những tàn tích của ý thức pháp luật sống xã hội, chúng tôi xin đề xuất một số định<br /> phong kiến, tư sản, ý thức pháp luật của người hướng nhằm nâng cao ý thức pháp luật và phát<br /> tiểu nông, sản xuất nhỏ,…Ý thức pháp luật cao huy vai trò của nó trong đời sống xã hội. Đó là:<br /> giúp khắc phục tình trạng xâm phạm quyền tự – Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của<br /> do dân chủ của nhân dân. Ý thức pháp luật xã Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác<br /> hội chủ nghĩa đã góp phần vào cuộc đấu tranh phổ biến, giáo dục pháp luật và giám sát việc<br /> chung của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì thực hiện pháp luật. Để tăng cường sự lãnh đạo<br /> hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ, kiên quyết của Đảng, cần quán triệt Chỉ thị số 32/CT-TW<br /> chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh của Đảng<br /> hẹp hòi, chủ nghĩa sôvanh nước lớn. trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua<br /> Ý thức pháp luật quyết định hiệu quả của đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành<br /> việc thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.<br /> sống. Ý thức pháp luật cao là cơ sở cho những Các cấp ủy Đảng phải luôn xác định vai trò<br /> ứng xử có văn hóa của con người khi con người gương mẫu của các đảng viên và vai trò tiên<br /> có ý thức tôn trọng nhau thông qua việc nghiêm phong của họ trong việc tuyên truyền giáo dục<br /> chỉnh chấp hành, tuân thủ pháp luật. pháp luật. Đồng thời, các cấp ủy Đảng cũng cần<br /> Trong một số trường hợp, hệ thống các quy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt<br /> phạm pháp luật chưa cụ thể, chi tiết để hướng động thực hiện pháp luật, kịp thời xử lý những<br /> dẫn cho hoạt động xã hội của con người, thì ý vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.<br /> thức pháp luật vẫn có thể góp phần điều chỉnh – Do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội,<br /> hành vi con người một cách phù hợp, nâng cao nên để nâng cao ý thức pháp luật của các nhóm<br /> tính nhân văn, nhân đạo trong hành vi ứng xử đối tượng xã hội thì nhất thiết phải cải thiện các<br /> giữa người với người. điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, cải tạo các<br /> Ý thức pháp luật được xem là điều kiện quan quan hệ xã hội. Do vậy, việc nâng cao đời sống<br /> trọng, tiền đề tư tưởng trực tiếp cho việc xây vật chất và đời sống tinh thần của mọi tầng lớp<br /> dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp nhân dân phải được coi là hết sức cần thiết để<br /> luật. Ý thức pháp luật cao là điều kiện để việc tạo nên tình cảm tích cực, niềm tin, sự ủng hộ<br /> biên soạn, ban hành pháp luật được tiến hành và thái độ tự nguyện thực hiện pháp luật của<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG – SỐ 43 (12/2013) 153<br /> nhân dân đối với hệ thống chính sách, pháp luật cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức<br /> của Nhà nước. xã hội.<br /> – Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục – Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác<br /> pháp luật cho nhân dân thuộc mọi giai cấp, tầng giảng dạy pháp luật trong nhà trường ở các cấp<br /> lớp xã hội nhằm nâng cao trình độ hiểu biết học, bậc học.<br /> pháp luật, qua đó, bồi đắp, nuôi dưỡng ý thức – Tiếp tục đổi mới, xây dựng và hoàn thiện<br /> pháp luật của các cá nhân, nhóm xã hội. Bởi lẽ, khung pháp lý, hệ thống pháp luật phù hợp với<br /> khi nhận thức pháp luật phát triển nâng cao về yêu cầu phát triển của đời sống xã hội.<br /> mặt lý luận thì nó có vai trò định hướng và hình – Mở rộng công khai dân chủ, thu hút đông<br /> thành văn hóa pháp lý cho mọi người. đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng<br /> – Thường xuyên đầu tư cho hoạt động bồi các dự án luật, thông qua đó, nâng cao ý thức<br /> dưỡng, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của pháp luật của mọi người trong xã hội.<br /> đội ngũ cán bộ tư pháp. – Tăng cường đấu tranh hơn nữa với những<br /> – Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành vi vi phạm pháp luật, chống tham nhũng<br /> pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật cho cán trong các cơ quan công quyền, bảo vệ trật tự<br /> bộ, công chức. Nâng cao kiến thức pháp lý và ý pháp luật, các quyền tự do dân chủ, quyền và lợi<br /> thức pháp luật nói chung của cán bộ công chức ích hợp pháp của công dân.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb, Chính trị<br /> Quốc gia, Hà Nội, 2011<br /> 2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin , tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình triết học Mác-Lênin. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.<br /> 3. Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp<br /> luật. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.<br /> 4. Nguyễn Thúy Vân, Lôgic khách quan của quá trình hình thành và phát triển ý thức pháp luật<br /> ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ triết học, Hà Nội, 2000.<br /> <br /> Abstract:<br /> THE ROLE OF LAW IN SOCIAL LIFE<br /> <br /> The law is important in our life, the dominant role in all stages of the process of law adjustment<br /> for human behavior. The paper analyzes a number of theoretical issues of legal awareness, clarify<br /> the role of law in the sense of economic life, political, cultural, ideological, since then, a number of<br /> proposals to improve orientation legal awareness and promote its role in social life in Viet Nam<br /> today.<br /> Keywords. Conciousness of the law, the relative independence of the legal conciousness, the<br /> role of legal conciousness<br /> <br /> Người phản biện: ThS. Nguyễn Văn Công BBT nhận bài: 27/8/2013<br /> Phản biện xong: 21/11/2013<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 154 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG – SỐ 43 (12/2013)<br />

Liên quan

Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 34,254

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Trọng lực tác dụng lên quyển sách cân bằng với phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách. Bài 8.4* trang 33 VBT Vật Lí 6: Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây: A. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái


Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 29,304

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Sau đây là các đặc điểm chính của Switch: * Tách biệt giao thông trên từng đoạn mạng: Ethernet Switch chia hệ thống mạng ra thành các đơn vị cực nhỏ gọi là microsegment. Các segment như vậy cho phép các người dùng trên nhiều segment khác nhau có thể gửi dữ liệu cùng một lúc mà không làm chậm các hoạt động của mạng. Bằng cách chia nhỏ hệ thống mạng, sẽ làm giảm số lượng người dùng


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 23,463

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 20,889

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Thủ phạm là những người hít drama phát tán và buôn lời phán xét tiêu cực. Trên đấy là một vài thông tin để ta hiểu thêm drama là gì ? Cũng như giúp ta biết những việc nên và không nên làm về hít drama . Dù sao đi nữa cũng hãy là một người dùng mạng thông thái. Đừng biến mình thành một trong những kẻ giết người vô


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 20,394

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Nguồn gen của những loài thú quý hiếm này cũng đang dần bị thất thoát và mai một. Hệ sinh thái biển giảm sút Hệ sinh thái biển ở Việt Nam có sức chịu tải cao và khả năng tái tạo là tương đối lớn, tuy vậy sinh thái biển dù có phong phú cũng đang đứng trước nguy cơ bị giảm sút do tranh chấp lãnh thổ và những nguyên nhân khách quan trong biến đổi khí hậu và thiên tai. Từ đó cũng khá


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 18,216

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? "Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Z= {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}" VD: -10; -9; -8; 100 ; 0 đều thuộc tập hợp Z Tập hợp z trong toán học còn có một tên gọi khác là số nguyên. Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 18,018

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 16,731

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Zdungk.com sẽ giải đáp toàn ... Mời các bạn cùng tham khảo. Kimochi là gì? Nhắc đến Kimochi thì hầu như ai cũng biết đây là âm thanh quen thuộc được nhắc đến tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 15,642

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Mục đích của các loại Zip Code là hỗ trợ xác định vị trí người nhận từ đó giúp cho quá trình vận chuyển hàng hoá bưu phẩm trở nên dễ dàng hơn. Được phổ biến lần đầu tiên vào năm 1963 với cấu tạo chỉ 5 chữ số. Cho tới nay, mã Zip Code đã trải qua quá trình phát triển khá lâu đời. Định dạng cơ bản ban đầu của mã Zip bao gồm 5 chữ số, tiếp theo sau là dấu gạch nối và 4


Từ Hán Việt Là Gì? Các Từ Hán Việt Thường Gặp & Giải Nghĩa - Xem 15,444

Bài học hôm này các em sẽ làm quen với khái niệm từ Hán Việt là gì? các từ Hán Việt thường gặp và một số thông tin quan trọng về vai trò, cách nhận viết và ví dụ của từ Hán Việt. Kiến thức này nằm trong chương trinh ... Búa với âm Hán Việt là "phủ". Buồn với âm Hán Việt là "phiền". Kén trong âm Hán Việt là


Đề xuất

Gt Là Gì Trên Facebook, Zalo? - Xem 8,811

GT là gì? Gt là từviết tắt của rất nhiều từ trong tiếng Việt, tuy nhiên 2 nghĩa phổ biến nhất của nó là 1 trong các từ tiếng việt Giải thích hoặc Giới thiệu tùy ngữ cảnh mà chúng ta hiểu có thể theo nghĩa nào cho đúng. Thông ... Thông thường, người sử dụng các mạng xã hội như FB, Zalo, Instagram, diễn đàn VNO.. thường sử dụng nó theo nghĩa là Giới thiệu hơn. Trên mạng xã hội nói chung hayFacebook nói riêng thì việc giới thiệu người này với bạn của mình cũng khá là bình thường vì có thể giúp họ có thể biết nhau và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống, bên cạnh đó đôi khi


Mã Xác Thực Otp Là Gì? - Xem 6,534

Mã xác thực OTP là một chuỗi số hoặc một chuỗi kết hợp cả số với ký tự. Nhưng khác mật khẩu thông thường, mã xác thực OTP được tạo ra ngẫu nhiên không phải từ người dùng, chỉ sử dụng được một lần và sau đó không còn tác ... Sau một thời gian định kỳ, ngân hàng sẽ yêu cầu người dùng đổi một Token mới. Là thiết bị rời và thường nhỏ gọn, Token Key dễ bị đánh cắp hoặc thất lạc. Một số loại thông dụng với thiết kế đơn giản cũng dễ bị xem trộm


Care Là Gì Trên Facebook? - Xem 5,940

Care trên facebook nghĩa là gì? Care là một từtiếng anh rất phổ biến mà mọi người có thể bắt gặp thường xuyên nhất là trên những mạng xã hội có nhiều giới trẻ tham gia như Facebook, Zalo, Instargram hoặc VNO.. thì họ sử dụng rất tùy tiện không ... Tạo sự thuận lợi cho sự thay đổi lâu dài bằng cách: Tăng cường khả năng tự giúp mình Cung cấp cơ hội kinh tế Cứu trợ khẩn cấp Gây ảnh hưởng tới các quyết định chính sách ở các cấp Xử lý phân biệt đối xử dưới mọi


Axit Là Gì? Công Thức Và Phân Loại Axit - Xem 8,415

Axit là gì? Axit được phân loại thành những dạng, cách đọc tên từng nhóm axit như thế nào? Tính chất vật lý và hóa học của axit ra sao? Trong cuộc sống, axit có những ứng dụng nào và chúng ta thường gặp những loại axit nào phổ biết ... Do đó ta có thể kết luận rằng dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ. Vì vậy, dựa vào tính chất này, giấy quì tím được dùng để nhận biết dung dịch axit. Axit tác dụng với kim loại: Khi cho dung dịch Axit tác dụng với các kim loại đứng trước nguyên tử H trong dãy hoạt động hóa học ta sẽ nhận được một muối và giải phóng khí hidro. ( Nếu Axit đặc thì sẽ không giải


Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Duy Tâm Là Gì? - Xem 10,296

Việc giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học gắn liền với việc phân chia các học thuyết triết học thành hai tr­ờng phái triết học cơ bản là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. a. Chủ nghĩa duy vật khẳng định vật ... Họ xuất phát từ cả hai nguyên thể vật chất và tinh thần để giải thích mọi hiện t­ợng của thế giới. Theo họ, thế giới vật chất sinh ra từ nguyên thể vật chất, thế giới tinh thần sinh ra từ nguyên thể tinh thần. Họ muốn dung hòa giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm, nh­ng cuối cùng họ rơi vào chủ nghĩa duy tâm khi thừa nhận ý thức hình thành và phát triển tự nó, không phụ


Bạn đang xem bài viết Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Trong Đời Sống Xã Hội trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!